سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰

رتبه ساز آزمون وکالت 99

شروع دوره: 15 خرداد    پایان:17 تیر

دوره های مجازی یک ماهه با هدف

-ارتقا معدل / درصد
-آموزش نکات مفهومی مباحث / مواد سوال خیز
-آموزش 2400 سوال شبیه سازی
-5 مرحله آزمون آزمایشی با کارنامه / درسنامه
کل ساعت ساعت روز نام استاد نام درس
30 20 - 17 شنبه / چهارشنبه دکتر قربانی حقوق تجارت
20 22 - 20 شنبه / سه شنبه استاد بخشی اصول فقه
40 20 - 16 یکشنبه / سه شنبه دکتر کریمی منفرد حقوق مدنی
24 22 - 20 یکشنبه / چهارشنبه دکتر تبریزی آ.د.کیفری
30 19 - 16 دوشنبه / پنجشنبه دکتر اسلامی خو حقوق جزا
36 22 - 19 دوشنبه / پنجشنبه دکتر ضیایی آ.د.مدنیشهریه کلیه خدمات 1/350/000 تومان
-سوالات یک هفته قبل در اختیار داوطلبان قرار می گیرد، حتما آنها را پرینت نموده که بازدهی بیشتری داشته باشد،
-برای هر درس، دفتر یادداشت نکات آزمون اختصاصی که با آرامش هفته قبل از آزمون کاملا نسجم مرور نمایید
-جملات انگیزشی و عبارات مثبت کانال روزانه چندین بار با صدای بلند تکرار شود.
-قبل و بعد از خواب تصویر سازی با جزئیات افتتاح دفتر وکالت الزامیست