تلفن : 021-66414848 (15 خط)
ایمیل : Info@chatredanesh.com

بنایی پی افکندیم از مهر و باور به خردورزی نژادگان آریایی که دانش اندوزی، بن مایه هستی شان است و «ثریا»ی علم، خاک پای شان و... «ما» وامدار فرهیختگی نیاکان با فر خویش، برآنیم تا فرزانگان امروز ایران زمین را که جویندگان دانش «حقوق» اند و سودای بودن در دایره خواهندگان «عدالت» و واستاندن «داد» ستم دیدگان، به سر دارند، با سایبانی از پشتیبانی علمی، راهنما و یاوری سترگ باشیم. هفت سال پیش با چنین هدف مقدسی پا به میانه میدان نهادیم و همه کوش و تلاشمان این بوده و هست که با به کارگیری روزآمدترین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و بهره مندی از اندیشه ی دانایان این دانش، فانوسی پرتوافکن باشیم و روشنای راه شویم آنانی را که پای در جاده رسیدن به سرمنزل «وکالت» گذارده اند. شادمان از آنیم که در همه ی این سال ها، جد و جهدمان، هماره ره توشه ی پیروزی آنانی است که با باورداشت برنامه های مان، خویش را آماده ی مبارزه در آوردگاه «آزمون وکالت»، ساخته و می سازند. اینک «چتردانش» ناموری شده است به سرافرازی میان حریفان... «نام» ی است پرمایه، مقبول دانشجویان حقوق و داوطلبان وکالت. دادار جهان آفرین را سپاس که «راه» مان می نماید به «به» بودن... باشد که تا هست چنین بادا.