با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره دوم دروس آمادگی دکتری96

دوره دوم دروس آمادگی دکتری96


استعداد تحصیلی

نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه
استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه سه شنبه28 دی 13-20 36 420/000زبان عمومی

نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه
زبان عمومی دکتر ترقی پنج شنبه16 دی 14-20 42 540/000برچسب ها: دوره دوم دروس آمادگی دکتری96