دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد98

دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد98گرایش: حقوق خصوصی


نام درس

نام استاد

روز

ساعت کل ساعت

شهریه

حقوق مدنی

استاد ترکمن

یک شنبه 14-20 36

420/000

متون تجارت

استاد ارشدی

سه شنبه

9-14 30

360/000

آیین دادرسی مدنی

استاد قائم مقامی

سه شنبه

14:30-19:30 25

300/000


متون فقه

 

استاد بنی صدر

چهارشنبه

12-20 30

360/000


متون حقوقی

 

دکتر علیزاده

پنجشنبه

13-20 30

360/000گرایش: حقوق جزا


نام درس

نام استاد

روز

ساعت کل ساعت

شهریه

حقوق جزا

دکتر زارع

یک شنبه 14-20 30

360/000

متون فقه

استاد بنی صدر

چهار شنبه

12-20 30

360/000

متون حقوقی

دکتر علیزاده

پنجشنبه

13-20 30

360/000


آیین دادرسی کیفری

 

دکتر تبریزی

پنجشنبه

8:30-13:30 25

300/000گرایش: حقوق تجارت بین الملل


نام درس

نام استاد

روز

ساعت کل ساعت

شهریه

حقوق مدنی

استاد ترکمن

یک شنبه 14-20 36

420/000

حقوق تجارت

استاد ارشدی

سه شنبه

9-14 30

360/000


حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

 

استاد علیزاده

چهارشنبه

14-20 30

360/000


متون حقوقی

 

دکتر علیزاده

پنجشنبه

13-20 30

360/000گرایش: حقوق بین الملل


نام درس

نام استاد

روز

ساعت کل ساعت

شهریه

حقوق مدنی(تعهدات)

استاد ترکمن

یک شنبه 14-20 36

420/000

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

استاد علیزاده

جهارشنبه

14-20 30

360/000


متون حقوقی

 

دکتر علیزاده

پنجشنبه

13-20 30

360/000
-ثبت نام کنندگان 3 درس به بالا از 10% تخفیف بهره مند می گردند.
-شرکت کنندگان این دوره از 30% تخفیف کلاس نکته و تست یک روزه برخوردار می شوند.
-انتقال و انصراف در این دوره امکان پذیر نمی باشد.برچسب ها: دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد98