با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره 1 آمادگی آزمون وکالت 1401(تکمیل ظرفیت)دوره 1 آمادگی آزمون وکالت 1401


شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

1/950/000 130 9-14 جمعه دکتـــــر رستمــــــی حقـوق جــــزا
2/250/000 150 14:30 - 20:30 چهارشنبه دکتــــــــــــر ترکمن حقوق مدنـی
1/500/000 100 14-20 پنجشنبه دکتــــــر ارشــــدی حقوق تجارت
1/200/000 80 9-14 پنجشنبه استاد قائم مقامی آ. د. مدنــــی
1/050/000 70 15-20 جمعه دکتـــــربنی صدر اصول فقـــه
1/050/000 70 9-14 چهارشنبه دکتــــــــــــــر زارع آ. د. کیفری


برچسب ها: دوره 1 آمادگی آزمون وکالت 1401