با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره های تکدرس ویژه آمادگی آزمون های حقوقیدوره های تکدرس ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
وکالت- قضاوت- کارشناسی ارشد و دکتری

تذکر؛ظرفیت حقوق تجارت تکمیل شد

نام درس

نام استاد

روز

ساعت تاریخ

شهریه

حقوق تجارت

دکتر قربانی

دوشنبه 14-20 8بهمن 97

940/000

120 ساعت آموزش+ 10ساعت تست زنی-ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

حقوق جزا

دکتر کامفر

یک شنبه

13-18 اردیبهشت 98

1/100/000

120 ساعت آموزش+ 10ساعت تست زنی-ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

آ. دادرسی کیفری

دکتر مهابادی

چهارشنبه

8:30-13:30 هفته سوم فروردین98

720/000

50 ساعت آموزش-ویژه آمادگی وکالت98

حقوق مدنی

استاد ترکمن

چهارشنبه

14-20 خرداد98

840/000

120 ساعت آموزش-ویژه آمادگی  وکالت98
حقوق مدنی

دکتر قربانی

پنجشنبه

10-20 9 اسفند97

1/850/000

200 ساعت آموزش-ویژه آمادگی آزمون های حقوقی 

برچسب ها: دوره های تکدرس ویژه آمادگی آزمون وکالت 98