با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اولين ها در اقامه دعوا و فنون دفاع از آن با تدريس آقاي فضلي

كارگاه آموزشي كاربردي


نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه (ريال)
ا
اولين ها در اقامه دعوا و فنون دفاع از آن آقاي فضلي
مستشاردادگاه تجديدنظرتهران
و رييس شعبه٢٥دادگاه عمومي حقوقي تهران
پنج شنبه 11 آبان
10 الي ١٩ 9 1,000,000


** تخفیفات ویژه:


1- رتبه 1 تا 5 تمام کانون های سال 95 رایگان

2- رتبه 6 تا 10 تمام کانون های سال 95 ، 50 % تخفیف

3- رتبه 11 تا 20 تمام کانون های سال 95 ، 30 % تخفیف

4- کلیه قبولی های موسسه چتردانش (از رتبه 6 الی آخر )50% تخفیف


اولین هاهمیشه جذاب هستندصرف نظرازشیرینی یاتلخی ان.اولین نگاه ،اولین پیروزی، اولین شادی، اولین شکست، اولین اقامه دعوا، اولین دفاع ازدعوا، اولین خریدخوب، اولین سفر، اولین سوغات، اولین هدیه، اولین ضربه.اینهاوهزاران دست ازاین موارد دائماتوجه مارابه خودجلب می کنند.درهرامری ایجاب می کندمتصدی هرمسولیت، اولین اقدام وعمل خودراشناسایی وبه ان عمل کند.

چه اینکه این شناخت وعمل، تفوق وبرتری فردرابه ارمغان می اورد. دربادی امرشایددرعالم تئوري وثبوتی باان چه درعالم اثباتی وعمل مشاهده می شوداندک مغایرتی داشته باشد.عالم حقوق ازقاعده فوق مستثنانیست . استلزام هرحقوقدان ووکیل وقاضی ومشاوردرامرحقوقی برای احقاق حق وابطال باطل ونیل به عدالت ،شناخت اولین ها دراولین اقدام می باشد.دردادرسی که سخن ازعالم اثبات بوده این موضوع مهم بوده که درمقاطع ومراحل مختلف دادرسی اولین عمل چهبوده وبه چه نحوبایداقدام نمود؟.درایندوره تلاش ميشودبه موضوعات ذیل پرداخته شود.

نام دوره :اولین هادراقامه دعواوفنون دفاع ازآن

زمان دوره:9ساعت

مخاطبان کارگاه:

قضات

وکلا وکاراموزان وکالت

مشاوران حقوقی

مدیران حقوقی شرکت های دولتی وخصوصی

نمایندگان حقوقی ادارات دولتی وسازمانهای عمومی

دانشجویان ودانش اموختگان رشته حقوق

اهم سرفصلهاي مورد بحث وبررسي در اين كارگاه

اولین اقدام: شناخت برتری قانون ماهوی برقانون شکلی یاقانون شکلی برقانون ماهوی درعمل

اولین وظیفه اشخاص درخصوص موضوعات فوق

اولین اقدام دراقامه دعوی

اولین اقدام دردفاع ازدعوا

اولین اقدام درقضاوت

اولین اقدام در تقدیم دادخواست

اولین اقدام درخصوص سند

اولین اقدام درخصوص خواسته

اولین اقدام درخصوص صلاحیت

اولین اقدام درارایه دلیل درمقام اقامه دعوا

اولین اقدام دراستنادبه دلیل درمقام دفاع ازدعوا

اولین اقدام درتعرض به اسناد

اولین راهکاردرتشخیص مالی یاغیرمالی بودن دعوا

اولین اقدام درواخواهی

 

اولین...برچسب ها: اولين ها در اقامه دعوا و فنون دفاع از آن