با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق مناقصات

 

حقوق مناقصات


مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌گردد. این فرایند رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود. با توجه به لزوم شناخت این فرایند کارگاه آموزشی حقوق مناقصات برگزار می‌گردد:

مدرس دوره:

جناب آقای دکتر نادر همایونی (عضو حقوقي كميته‌هاي تهيه و تدوين پيش نويس آيين نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات، دارای ده سال سابقه‌ی تدريس قانون برگزاري مناقصات، مسؤول امور حقوقي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران (دفتر نظام فني اجرايي)، مدير امور حقوقي و قرارداد)

سرفصل‌های کلی دوره:

  • برگزاري مناقصه

- طبقه بندي معاملات و چالش‌هاي آن

- کميسيون مناقصه

- انواع مناقصه

- فراخوان

- ارزيابي کيفي

  • ارزيابي فني بازرگاني

- مواعد

- اسناد مناقصه (الزامات و اختيارات)

- لاک و مهر پاکت‌ها

- جلسات بازگشايي

- تجديد و لغو مناقصه

- رسيدگي به شکايات

- ترک تشريفات

- عدم الزام به برگزاري مناقصه

- انعقاد قرارداد

  • ارزيابي کيفي مناقصه گران

- فرايند ارزيابي

- مسؤوليت‌ها

- معيارها و امتيازها

- تجربه، حسن سابقه، توان مالي و تجهيزاتي و...

- ظرفيت پيمانکاران

- استثنائات ارزيابي کيفي

- مستندسازي

- ترک تشريفات

- ترجيح مناقصه گران

  • تهيه فهرست مناقصه محدود

- مقررات حاکم

- فهرست سازمان مديريت

- فهرست دستگاه مرکزي

- فهرست سازمان‌هاي حرفه اي

- روش تهيه‌ی فهرست دستگاه مرکزي

- فراخوان

- ممنوعيت‌هاي قانوني

- ارزيابي

- امتيازدهي

- اخذ مجوز

- روش دعوت

  • نحوه‌ی رسيدگي به شکايات مناقصه

- مقررات حاکم

- قانون اساسنامه‌ی هيأت رسيدگي به شکايات

- موارد شمول

- هيأت‌هاي رسيدگي استاني

  • هيات رسيدگي مرکزي

- موارد استثنا

- فرايند رسيدگي

- آرای هيأت

- لغو تجديد مناقصه

- تعليق و فسخ قرارداد

 

- تأدیه‌ی خسارت

مخاطب دوره:

ü مدیران امور حقوقی شرکت‌های دولتی و خصوصی

ü مدیران امور مالی، پشتیبانی و طرح‌های عمرانی

ü کارآموزان وکالت و وکلا

ü مشاوران حقوقی

 

ü دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

12 ساعت در 2 جلسه

زمان دوره:

چهارشنبه 98/03/22 ساعت 16 تا 20

 

پنجشنبه 98/03/23 ساعت 9 تا 17

شهریه:

2.800.000 ریال


شرایط تخفیف:


vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/03/11 شهریه ی کارگاه 2.380.000 ریال می باشد.

در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می شود.

 

 
برچسب ها: حقوق مناقصات