با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۶

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-دکتری-96-استاد-نیک-پور-

عرض سلام و احترام
تحلیل اولیه سوالات گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی دکتری ۹۶ :
گرامـر : از ۸ تست گرامر به ۶ تست به راحتی می توان پاسخ داد.
 
 
لغـت : در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۱ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۷ لغت در کتاب وجود نداشت.
 
 
درکـ مطلب : سطح درک مطلب نسبت به سال قبل کمی ساده تر بود.متن اول متوسط رو به سخت و متن دوم متوسط بود، بارها در کلاس اشاره شد در آزمون دکتری هر سال از ۲ متن یکی متوسط و یکی متوسط رو به سخت است.
 
 
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶(گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی):
سوال ۱:

9961

دقیقاً تیپ همان تستی هست که دیشب در کانال قرار داده شد(دکتری ۹۵)
طراح بند ۳ مبحث وارونگی را هدف زده است یعنی : 
وارونگی پس از قیود همسان کننده Nor , Neither و So
چندین بار در کلاس های ۱۲ جلسه ای و یک روزه تاکید کردم که مبحث وارونگی از پای ثابت های سوالات هر سال آزمون دکتری هست. در کلاس ها از تعبیر لا ریب فیه!!!(شکی در آن نیست!!!) برای سوال آمدن از این مبحث یاد می کردیم.
طبق رویکردمان ابتدا با نگاه به گزینه ها در می یابیم که از مبحث وارونگی سوال طرح شده است.
در ابتدای گزینه ها قید منفی ساز است پس باید بعد از آن ساختار وارونگی رخ دهد.
به سرعت ۲ گزینه ۱و۲ خط می خورند چون ساختار نرمال دارند(فعل + فاعل)
از بین گزینه ۳ و۴ نیز با توجه به همپایه ساز بودن Nor به سرعت گزینه ۳ به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می گردد.
عبارت سمت چپ the first to observe لذا سمت راست هم باید the first to write باشد. بارها در کلاس اشاره شد که باید چپ و راست ساختارهای موازی copy-paste (کاپی!!!)هم باشند.  

✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
 
 
سوال ۲:
962تست خوب و آموزنده ایست. گزینه ۱ در حالت ربع ملکوتی!! حذف می شود. یک فروند موصول در گزینه ها رویت می شود پس آنالیز n-1 انجام می دهیم. یک فعل در صورت سوال وجود دارد لذا گزینه ۴ هم به سرعت رد می شوند چرا که سوال را ۱-۱ می کند. با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که دو نفر فاعل انسان قبل از جای خالی (راجر بیکن و گراستس) بازگو می کنند و بازگو نمی شوند!! لذا به فعل معلوم نیاز داریم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
 
 
سوال ۳:
963 باز هم وارونگی و باز هم وارونگی!!!
دقیقا تیپ این تست را در کنکور دکتری سال ۹۴ داشتیم. 
در تمام کلاس های ۱۲ جلسه ای آن هم در جلسه آخر این مبحث را کار می کردیم. در صورت وجود فعل should یا were یا had در جمله شرط، جمله شرط وارونه می شود.
طریقه وارونگی : if حذف می شود و جای فعل کمکی و فاعل عوض می شود.
در گزینه ۴ به وضوح این وارونگی رویت می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
 
 
سوال ۴:
964تست بسیار ساده ایست.بار ها در کلاس ها اشاره شد مبحث صفت آن هم صفات تفضیلی(تر) و عالی(ترین) یکی از عاشقانه های طراح!! هست. در هنگام تدریس یک قلب(آن هم صورتی!!) به دورش کشیده شد. ۴ سال متوالیست که در ساختار آزمون دکتری از این مبحث سوال طرح می شود.
با نگاه به گزینه ها در می یابیم که مبحث صفت را هدف زده است، گزینه ۴ صفت عالی هست و نباید than داشته باشد. 

مرور نکته گرامری : حرف اضافه صفت عالی (of (all یا in یا among هست.
گزینه ۳ صفت تفضیلی هست و باید بجای from ، بعد از خود than داشته باشد.
گزینه یک هم صفت عالی هست و حرف اضافه مجاز آن from نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
 
 
سوال ۵:
966
 تست بسیار زیبایی هست!!! چند تست بسیار شبیه به این تست را در کلاس در مبحث حروف ربط غیر همپایه ساز حل کردیم.
طبق رویکردمان، ابتدا به گزینه ها نگاه می کنیم تا ببینیم چه مبحثی مورد سوال قرار گرفته، فایل مبحث را در ذهن باز می کنیم و سراغ آن مبحث می رویم.
چندین بار در کلاس تاکید شد در گزینه ها با دیدن Despite به سراغ فعل شماری می رویم.

صورت سوال ۱-۳ هست لذا به یک سیم رابط نیاز داریم. پس به سرعت گزینه Despite فعل نیار رد می شود.
کدام گزینه سیم رابط همواره فعل ربط دهنده است؟؟؟ قطعاً Although (با تلفظ آل تف!!!)
اشاره شد که برای دبل چک کردن همواره بعد از Although جمله(فعل + فاعل) می آید که دقیقاً این امر در گزینه ۱ صدق می کند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
 
 
سوال ۶:
9611باز هم یک سوال بسیار آموزنده و خوشگل!
طبق رویکردمان که چندین بار در کلاس تمرین شد، ابتدا با نگاه به گزینه ها و رویت حداقل یک ضمیر موصولی به سراغ آنالیز n-1 میرویم.
قبل از هر چیز، گزینه ۲ در حالت ربع ملکوت!! حذف می شود(کاما قبل از that  در نقش مادر شوهر that!! است، همچنین در کلاس اشاره شد که حروف اضافه قبل از that نیز در نقش خواهر شوهر وی می باشند!!). صورت سوال ۱-۱ است لذا تعادل n-1 برقرار نیست و نیاز به یک فعل داریم.
گزینه های ۳و۴ به سرعت رد می شوند چون هر کدام علاوه بر یک فعل یک فروند موصول اضافه! دارند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
 
 
سوال ۷:
9612همچون ۶ سوال قبل سوال بسیار خوب و آموزنده ایست.
سوال را نخوانده پاسخ صحیح نه تنها در حال چشمک زدن بلکه در حال نور بالا زدن است!!!
دقیقا دو تست از این تیپ که ضمایر موصولی در نقش خبری هستند و در نقش پرسشی به کار نمی روند حل کردیم.
با نگاه به گزینه ها به سرعت گزینه ۱و۳ رد می شوند چرا که ساختار سوالی دارند در حالی که هیچ دلیل و نشانه ای برای سوالی کردن در میانه جمله وجود ندارد.
در گزینه ۴ هم them اضافه(حشو) هست و نیازی به نوشتن آن نداریم.
گزینه ۲ چقدر گزینه زیبایی است!!! تدریس بند ۴ مبحث ضمیر موصولی را بخاطر بیاورید، حرف اضافه فعل عبارت می تواند قبل از ضمیر موصول بنشیند،در اینجا live in بوده است که حرف اضافه آن یعنی in قبل از ضمیر موصول نشسته است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
 
 
سوال ۸:
967
 سوال خوبی هست.
طبق رویکردمان یعنی حذف گزینه های اشتباه در ابتدا، گزینه های ۲و۳ را به سرعت رد می کنیم.
این سرفصل معمولاً هر سال در کنکور ارشد نیز از آن سوال طرح می شود. در کلاس اشاره شد که در این ساختار باید بعد از such همواره گروه اسمی می آید لذا در گزینه ۲ چون بعد از آن صفت تنها آمده است رد می شود.
گزینه ۳ نیز ساختار صفت برابری هست. در کلاس اشاره شد که باید دو سمت as high as با هم همپایه باشد که نیست.پس گزینه ۳ هم رد می شود.
به خاطر داریم که باید بعد از ترکیب معروف that + صفت + So جمله کامل (فعل + فاعل) داشته باشیم ،چون اینجا فاعل وجود ندارد لذا گزینه ۱ رد می شود. 
.The exam was so difficult that he did not pass it
 امتحان آنقدر سخت بود که او نتوانست امتحان را پاس کند
The tea was so hot that I could not drink it
چایی آنقدر داغ بود که من نمیتوانستم آن را بنوشم.
✔️ 
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
 
 
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۶(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی)   :

9622 9624

سوال ۱۳۹ : گزینه ۱ صحیح است.
یک موسسه پژوهشی در زمینه توسعه اجتماعی، نهادی …مستقل(خودمختار)…. بوده که متولی(مسئول) انجام تحقیقات در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی جهانی است.
Autonomous : فصل ۹-صفحه ۱۸۴ – در کوییز کلاسی هم بر روی این لغت تاکید شد، در هنگام تدریس دوستان برای مثالی از یک جمهوری خودمختار، به مزاح از جمهوری چچن!! یاد کردند! 
Incredulous :  هم ریشه لغت incredible بوده و در معنای ناباور است. فصل ۱۱ – صفحه ۲۱۲(جمله مثال) و فصل ۱۸ – صفحه ۳۵۶(جمله مثال)
 Sedentary : در معنای پشت میز نشین است. قطعاً بسیار لغت کم تکراری است و در حوزه زبان عمومی آکادمیک نیز لغت پرکاربردی نیست لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و نخواهد شد!!
Spontaneous : فصل ۵-صفحه ۹۸ – لغت قشنگی است.در هنگام تدریس این لغت اشاره کردیم که معنای خودجوش(ییهویی!!!) بهترین ترجمه برای این لغت است.
 
 
سوال ۱۴۰ : گزینه ۲ صحیح است.
هنگامی که ماری به سراغ رسیور رفت، او (مثلاً دیوید!) رسیور را …با بی میلی… رها کرد و آن سمت دیوار ایستاد تا مکالمه ماری را بشنود.
Exclusively : فصل ۳-صفحه ۶۱
Reluctantly : فصل ۱۱-صفحه ۲۰۸

Functionally : لغتی ساده در معنای عملکرد و کارکرد است. معنی منفی آن یعنی Malfunction(در معنای درست کار نکردن) در فصل ۳-صفحه ۷۲ آمده است.
Profoundly : فصل ۴-صفحه ۸۰ – لغت بسیار زیبایی در معنای ژرف و عمیق و پرمغز است. چندین بار در کلاس بر این لغت تاکید کردم.

 
 
سوال ۱۴۱ : گزینه ۴ صحیح است.
پسرم الان رفتار بسیار خوب و مناسبی دارد، هر چند که من و همسرم باید خودمان را برای مجازات …..اجتناب ناپذیر…… زندان رفتنش آماده کنیم.

Tangible : فصل ۲-صفحه ۳۹ – لغت بسیار پرکاربرد و پربسامدی هست در حوزه زبان عمومی آکادمیک.در کوییز های کلاسی هم ۱و۲ بار بر آن تاکید شد.
Invincible : فصل ۱۶-صفحه ۳۱۳ – لغت خوبی هست در معنای شکست ناپذیر. در کنکور ارشد ۹۵ هم در صورت یکی از سوالات آمده بود. 
Ostensible : لغتی در معنای ظاهری و وانمود کردنی هست. لذا اصلا لغات پرکاربردی نیست و در کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانید به راحتی آنها را رد کنید و با اطمینان بگویید گزینه ۳ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Inevitable : فصل ۷-صفحه ۱۳۳

 
 
سوال ۱۴۲ : گزینه ۲ صحیح است.
هنگامی که آتشفشان فوران میکند، مواد مذاب شهر را …زیر خود فرو برده… و مردم را مجبور به خروج از خانه هایشان می کند.
Humiliate : فصل ۱۳-صفحه ۲۵۴ – لغت بسیار زیبایی هست، در کلاسی نبوده که در هنگام تدریس لغت به روش ریشه شناسی، به ریشه این لغت اشاره نکرده باشم.ریشه این لغت، hum در معنای خاک هست. خالی از لطف نیست که چند لغت با این ریشه را با هم مرور کنیم: humble در معنای انسان متواضع است که می گوییمآدم خاکی هست. یک لغت زیبای دیگر، human در معنای بشر خاکی است. humiliate نیز در معنای تحقیر کردن و به خاک مالیدن است.
دیدید چقدر یادگیری لغت به روش ریشه شناسی جـذاب و زیباست!!!

Inundate : فصل ۹-صفحه ۱۶۷ – در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت بسیار پرکاربرد و پرتکراریست. در آزمون های سالهای گذشته دکتری هم تکرار شده بود. در تمامی کلاس ها برای مترادف لغت Submerge از این لغت نام می بردیم. مثالی که همیشه در کلاس ها میزدیم این بود که این روزها غرق مطالعه کردن هستم.   
Alienate : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۹ – در معنای بیگانه کردن است. این لغت دقیقاً در کنکور دکتری ۹۴ نیز در گزینه ها بود. بعضاً در متون فارسی دیده ام که فرم اسمی این لغت(alienation) را با املای الیناسیون در معنای از خودبیگانگی استفاده می کنند.
Accelerate : فصل ۳-صفحه ۶۱ – لغتی در سطح دبیرستان است!
 

 
 
سوال ۱۴۳ : گزینه ۱ صحیح است.
وزیر جدید به کمک فرم های جدید همکاری و ارتباطی، خواستار ….انسجام و یکپارچگی…. بیشتری به ویژه بین کارفرمایان و کارمندان است.
Solidarity : فصل ۱۴-صفحه ۲۷۷
Verbosity : فصل ۱۴-صفحه۲۷۱
Obscurity : فصل ۴-صفحه ۸۷
Frigidity : فصل ۱۱-صفحه ۲۰۸

 
 
سوال ۱۴۴ : گزینه ۴ صحیح است.
بسیاری از مردم معتقدند که جو غیر رسمی بین دانشجویان ….باعث(موجب،مساعد کننده)……. ایجاد دوستی های جدید می شود.
Inquisitive : فصل ۱۳-صفحه ۲۵۱
Submissive : فصل ۹-صفحه ۱۷۵ 
Addictive : لغتی در معنای اعتیاد آور، معتاد کننده هست. چون بد آموزی!! دارد در کتاب وجود نداشته است!!در ویرایش بعدی به کتاب اضافه می گردد.
Conducive : فصل ۱۷-صفحه ۳۳۶
 
 
سوال ۱۴۵ : گزینه ۲ صحیح است.
deplete : فصل ۳-صفحه ۵۸
distort : فصل ۳-صفحه ۶۷
discard : فصل ۱۵-صفحه ۲۱۵
despise :لغتی در معنای متنفر بودن و بیزار بودن هست. برای این معنی مترادف های پرکاربردتری همچون hate,abhor,dislike,loathe در کتاب هست، لذا لغت despise لغت کم تکراری محسوب می شود. ولی می تواند در ویرایش بعد در کتاب در بخش مترادف ها قرار گیرد.
 
 
سوال ۱۴۶ : گزینه ۳ صحیح است.
nocturnal : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۵
vocational : فصل ۱۴-صفحه ۲۶۶
conventional : فصل ۴-صفحه ۸۲
beneficial : فصل ۱۶-صفحه ۳۲۳
 
 
سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است.
synopsis : فصل ۱۲-صفحه ۲۴۳
paradigm : فصل ۱۰-صفحه ۱۹۶
hierarchy : فصل ۱۶-صفحه ۳۰۷
pseudonym : لغت خوبی در معنای اسم مستعار بوده ولی کم کاربرد است. برای این معنا لغت پرکاربردتری به نام Alias داریم که این لغت هم می تواند به عنوان مترادف آن لغت قرار گیرد. 
 
 
سوال ۱۴۸ : گزینه ۴ صحیح است.
corruption : فصل ۱۳ – صفحه ۲۵۰
disposition : فصل ۹ – صفحه ۱۷۹
inspiration : فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۳
inscription : لغتی در معنای حکاکی کردن است. برای این معنا لغت بسیار پرتکرار engrave را داریم لذا این لغت کاربرد کم تری دارد. ولی خوب ریشه scrip که در معنای نوشتن است را در خود دارد که می تواند به فهم معنای لغت کمک کند.
 
 
سوال ۱۴۹ : گزینه ۱ صحیح است.
contemporary : فصل ۱ – صفحه ۱۸ 
vulnerable : فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۱
impulsive : فصل ۵ – صفحه ۹۸
arbitrary : فصل ۲ – صفحه ۴۰
 
 
سوال ۱۵۰ : گزینه ۲ صحیح است.
plagiarism : فصل ۱۵ – صفحه ۳۰۰
skepticism : فصل ۱۶ – صفحه ۳۱۰
syllogism : لغت بسیار کم کاربردی در معنای قیاس صوری(استدلال قیاسی) است!! قطعاً در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت پرکاربردی نیست لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و هیچ وقت هم اشاره نخواهد شد!! 
fatalism : فصل ۴ – صفحه ۸۷
پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) :
read10
read3
سوال ۱۵۱ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۳ صحیح است.(اصلاح شد) 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۳ صحیح است.
 
 
read21 read23
سوال ۱۵۶ : گزینه ۱ صحیح است. 

سوال ۱۵۷ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۹ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۳ صحیح است.برچسب ها: آزمون دکتری