اسامی برخی از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد 96

Untitled Document


اسامی برخی از پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد 96


{لیست پذیرفته شدگان در حال تکمیل می باشد... }داوطلبان پذیرفته شده در دوره های روزانه و شبانه:


ساناز صدیق

حقوق بین الملل

رتبه:3

دانشگاه سراسری قم

رضا زالی

حقوق خصوصی

رتبه:7

دانشگاه علوم قضایی

سمیه سعید حسنی

حقوق خصوصی

رتبه:11

دانشگاه شهید بهشتی

سمیرا یکه باش

105 تجارت بین الملل

دانشگاه تهران

محمد سعید صادقی

مالکیت فکری

رتبه :14

دانشگاه تهران

ایمان فیضی

حقوق خصوصی

رتبه: 72

دانشگاه شهید بهشتی

نگار احسن طهرانی

حقوق اقتصادی

-

دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه رحیمی

حقوق خصوصی

رتبه :27

دانشگاه تربیت مدرس

امین کرمانی

حقوق خصوصی

رتبه:48

دانشگاه تهران

مهسا برنا

250 حقوق بین الملل

دانشگاه شهید بهشتی

کریم امیر ماهر

حقوق خصوصی

رتبه:36

دانشگاه تربیت مدرس

فریبا باقری

70جزا

دانشگاه تهران

آرش پازوکی

حقوق اقتصادی تجاری

رتبه:56

دانشگاه علوم قضایی

مسعود امینیان

حقوق خصوصی

رتبه:61

دانشگاه تهران

رضا هلالی

حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه:76

دانشگاه تهران

میلاد محمدی

حقوق خصوصی

رتبه :92

حسین مومنی

تجارت بین الملل

رتبه:121

محمد جنتی پور

حقوق تجارت بین الملل

رتبه:160

مهناز یعقوبی

حقوق خصوصی

رتبه:232

دانشگاه تهران

فرامرز عزیزآبادی

حقوق خصوصی

رتبه:296

دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین

حسین استخری

حقوق جزا

رتبه:298

دانشگاه علم و فرهنگ

امیر رحتمی

حقوق حمل و نقل

دانشگاه علوم قضایی

فرزانه خانی

حقوق جزا

رتبه:617

دانشگاه تهران(شبانه)

شبنم شمسی

حقوق خصوصی

رتبه:740

دانشگاه شبانه اصفهان

فرزانه خانی

حقوق جزا

رتبه:617

دانشگاه تهران

رامین هاشمی

جزاو جرم شناسی

رتبه:800

دانشگاه علم و فرهنگ

آراد سلامت

75 حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

نجمه ترابی

580 حقوق محیط زیست

700 حقوق بین الملل

مهسا برنا

حقوق محیط زیست

رتبه:49

دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه قائمی نسب

328 حقوق بین الملل

دانشگاه سراسری قم

ملیحه رحیم خانی

حقوق جزا

دانشگاه سراسری قم

محبوبه رحیمی

حقوق خصوصی

دانشگاه سراسری نور طوبی

فرشته رنجبر

حقوق مالکیت فکری

دانشگاه سراسری قم

محمد جواد سربها

حقوق خصوصی

رتبه:671

دانشگاه علم و فرهنگ

مجید سعیدی

حقوق بین الملل

رتبه :57

دانشگاه تهران

علیرضا نصیرپور

حقوق خصوصی

دانشگاه مازندران
اسامی برخی از پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد 96


{لیست پذیرفته شدگان در حال تکمیل می باشد... }داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه آزاد:


سمیرا دهقانی

حقوق جزا

دانشگاه آزاد تهران جنوب

مهدی زمانی رازلیقی

حقوق جزا

دانشگاه آزاد بوئین زهرا

مهدیه سرتیپی

حقوق خصوصی

دانشگاه آزاد تهران شمال

ساناز ترابی

302 حقوق تجارت بین الملل

555 حقوق بین الملل

دانشگاه آزاد تهران مرکز

بهروز زرفشانی

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم تحقیقات قشماسامی برخی از پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد 96


{لیست پذیرفته شدگان در حال تکمیل می باشد... }داوطلبان پذیرفته شده در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی:


شقایق یوسفی

حقوق بین الملل

دانشگاه پردیس شهید بهشتی

عبدالرضا جهان افروزیان

حقوق خصوصی

دانشگاه غیر انتفاعی نور طوبی

فائزه حیدری

دانشگاه غیر انتفاعی نور اشرفی اصفهانی

مریم پیرهادی

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه غیر انتفاعی نور آل طه

پریسا رفیعی

حقوق تجارت بین الملل

پردیس دانشگاه تهران

مریم ریاحی

فقه و حقوق خصوصی

دانشگاه غیر انتفاعی قم

مریم سجوقی

حقوق خصوصی

دانشگاه غیرانتفاعی قم

توحید سلام زاده

حقوق خصوصی

دانشگاه پردیس خوارزمی تهران

فاطمه سادات مرتضوی

حقوق خصوصی

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ

مهسا نژادی

حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه غیرانتفاعی محدث نوری

محبوبه ملکوتی مرتضوی

حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور ورامین

زهرا بیات

حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور ورامین


برچسب ها: اسامی برخی از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد 96