با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1394

کتاب آزمون وکالت 94- فایل چاپی

شخصی مال غیرمنقولی را که تصور میکرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولی فروخته است، بعداً معلوم میشود که این مال متعلق به محجوری بوده است که قیمومت او را به عهده دارد. این معامله چه حکمی دارد؟

الف) غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیّم، نافذ نمیشود.

ب) غیرنافذ است و با تنفیذ قیّم، نافذ میگردد.

ج) صحیح است.

د) باطل است.

شخصی نسبت به ثلث اموالش، وصیتنامة خودنوشت تنظیم کرده و به قصد خودکشی، مقداری سم مصرف میکند. این وصیت چه وضعیتی دارد؟

الف) غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنفیذ کند.

ب) غیرنافذ است و در صورت فوت موصی، اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است.

ج) باطل است.

د) صحیح است.

بعد از وقوع بیع، خریدار مبیع را به شخص ثالثی میفروشد. در صورت اقالة بیع اوّل، اقاله و بیع دوّم چه حکمی دارند؟

الف) اقاله باطل میشود و بیع دوّم صحیح است.

ب) اقاله و بیع دوّم، هر دو صحیح است.

ج) اقاله صحیح است و بیع دوّم باطل میشود.

د) اقاله صحیح است و بیع دوّم منفسخ میشود.

کدام مورد درخصوص قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین خطر و در شرایط اضطراری منعقد شده باشد، صحیح است؟

الف) ممکن است توسط دادگاه ابطال شود.

ب) تابع احکام معاملات اضطراری و صحیح است.

ج) باطل است.

د) غیرنافذ است.

به موجب منطوق رأی وحدت رویة شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در باب ضمان درک، کدام مورد درخصوص تعهد فروشندة فضولی، صحیح است؟

الف) باید علاوه بر ثمن، قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند.

ب) باید از باب تعهد استرداد ثمن، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.

ج) باید برمبنای تعهد پرداخت غرامت، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.

د) باید با رعایت مادة ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر را پرداخت کند.

اگر ضامن با رضایت مضمون له پرداخت دین را به شخص ثالث حواله داده باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول و دین را پرداخت کرده باشد.

ب) ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که مضمون عنه به حواله رضایت داده باشد.

ج) ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول کرده باشد.

د) ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.

در خصوص اهلیت تمتع اشخاص حقیقی، کدام مورد صحیح است؟

الف) هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسانها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند.

ب) هر انسانی اهلیت تمتع دارد، از این رو هیچ انسانی نمیتواند از هیچ حق مدنی محروم شود.

ج) هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسانها ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشند.

د) هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسانها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند.

در قرارداد بیعی مقرر شده است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، وی مکلف به پرداخت مبلغ معینی وجه التزام است. بایع از اجرای تعهد خودداری نموده است. براساس قواعد عمومی، کدام مورد صحیح است؟

الف) خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.

ب) خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.

ج) فروشنده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام، مخیر است.

د) فروشنده میتواند قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت کند.

کدام مورد، در خصوص اسباب انحلال قرارداد، صحیح است؟

الف) امکان اقالة قرارداد مطابق قاعده نیست.

ب) بطلان قرارداد، جزو اسباب انحلال قرارداد است.

ج) امکان فسخ قرارداد در عقود لازم، خلاف قاعده نیست.

د) انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست.

کدام مورد درخصوص خسارات تنبیهی در حقوق ایران، صحیح است؟

الف) در موارد مشخصی دادگاه میتواند به پرداخت آن رأی دهد.

ب) در تمام موارد، به صلاحدید دادگاه میتواند مورد حکم قرار گیرد.

ج) تنها درخصوص خسارات بدنی به آن حکم داده میشود.

د) در هیچ موردی پذیرفته نشده است.

در حوادث رانندگی، چنانچه زیان دیده زن باشد و فوت شود، با فرض معلوم بودن بیمهگر و عدم ورشکستگی او، کدام مورد درخصوص مسئولیت بیمهگر و صندوق تأمین خسارت بدنی، صحیح است؟

الف) حتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمة شخص ثالث باشد، پرداخت معادل دیه کامل مرد، به عهده صندوق است.

ب) پرداخت معادل یک دیه کامل مرد برعهده بیمهگر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، دیه پرداخت میکند.

ج) پرداخت معادل دیه کامل مرد به عهده بیمهگر است و بیمهگر نسبت به نصف آن، حق رجوع به صندوق دارد.

د) پرداخت نصف دیه کامل مرد به عهده بیمهگر و نصف دیگر آن، به عهده صندوق است.

براساس قانون پیش فروش آپارتمان، اگر مساحت آپارتمان براساس صورت مجلس تفکیکی بیش از مساحت مقرر در قرارداد پیش فروش درآید، کدام مورد صحیح است؟

الف) پیشخریدار و پیشفروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اینکه اختلاف مساحت بیش از ۵ ٪ باشد.

ب) فقط پیشخریدار حق فسخ دارد، مشروط بر اینکه اختلاف مساحت بیش از ۵ ٪ باشد.

ج) پیشفروشنده و پیشخریدار در هر حال حق فسخ دارند.

د) فقط پیشفروشنده حق فسخ دارد.

شخصی ملکی را بر اولاد خود، نسلاً بعد نسل وقف کرده است. او دارای یک پسر به نام علی و یک دختر به نام زهرا است. در صورتی که علی فوت شود و دارای یک پسر به نام رضا و یک دختر به نام معصومه باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است.

ب) سهم رضا و معصومه از منافع وقف، مساوی خواهد بود.

ج) رضا و معصومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت.

د) تا زمانی که زهرا در قید حیات است، رضا و معصومه از منافع وقف منتفع نخواهند شد.

شخصی ملک دیگری را بدون سمت نمایندگی، به مبلغ معینی، برای خود فروخته و ثمن آن را دریافت نموده است. مالک پس از اطلاع، فقط بیع را تنفیذ میکند، کدام مورد صحیح است؟

الف) ثمن متعلق به بایع فضولی است.

ب) بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند.

ج) بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند.

د) بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع وی از گرفتن ثمن آن را به حاکم بسپارد.

درخواست تقسیم مال مشترک از سوی یکی از شرکاء در کدام یک از موارد زیر، امکانپذیر است؟

الف) بخشی از ملک موقوفه باشد.

ب) تقسم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.

ج) تقسیم موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود.

د) شرکا به صورت الزام آوری، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

در صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر یک از طرفین در دوران نامزدی، کدام مورد صحیح است؟

الف) مطالبه خسارت تحت شرایطی مقدور است.

ب) صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است.

ج) امکان الزام به انعقاد نکاح وجود دارد.

د) امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.

در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی نقش دارند، کدام مورد صحیح است؟

الف) مباشر مسئول است نه سبب.

ب) مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موارد استثنایی.

ج) عاملی که خسارت مستند به او است، مسئول است.

د) صرف نظر از درجه تأثیر، به نسبت مساوی مسئول هستند.

اگر بعد از تقسیم ترکه معلوم شود که متوفا مدیون بوده است، کدام مورد صحیح است؟

الف) تقسیم صحیح است و طلبکار میتواند به هر یک از وراث، برای دریافت تمام طلب خود مراجعه کند.

ب) تقسیم صحیح است و طلبکار میتواند به نسبت مالکیت هر وارث بر اموال ترکه، به او رجوع کند.

ج) تقسیم صحیح است و طلبکار میتواند به نسبت تصرف هر وارث بر اموال ترکه، به او مراجعه کند.

د) تقسیم باطل است.

کدام مورد درخصوص اداره مال مشاع، صحیح است؟

الف) همواره تابع ارادة اکثریت است.

ب) همواره تابع ارادة اجماعی شرکا است.

ج) اصولاً تابع ارادة اکثریت شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع ارادة اجماعی آنان است.

د) اصولاً تابع ارادة اجماعی شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع ارادة اکثریت است.

کدام مورد درخصوص اتلاف منفعت و عدم النفع، صحیح است؟

الف) اتلاف منفعت و عدمالنفع مفاهیم واحدی هستند و هیچ یک ضمانآور نیستند.

ب) اتلاف منفعت و عدمالنفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمانآورند.

ج) اتلاف منفعت در هر حال ضمانآور است.

د) عدمالنفع در هر حال ضمانآور است.

چنانچه تمامی مراجعی که در قوانین پیشبینی شده تشکیل شده باشند، رسیدگی به دعوای حجر، در صلاحیت کدام مرجع است؟

الف) دادسرای عمومی و انقلاب ب) شورای حل اختلاف

ج) دادگاه عمومی حقوقی د) دادگاه خانواده

استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری............. .

الف) در صورتی پذیرفته میشود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد.

ب) در صورتی پذیرفته میشود که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد.

ج) در هیچ صورتی پذیرفته نمیشود.

د) در هر حال پذیرفته میشود.

خواهان در دعوایی که خواستة آن استرداد یک دستگاه جرثقیل است، خواسته را چگونه باید تقویم کند؟

الف) مبلغی که کارشناس، قبل از شروع به رسیدگی معین مینماید. ب) هر مبلغی که بخواهد، میتواند معین نماید.

ج) مبلغ مذکور در مستند دعوا د) مبلغ واقعی جرثقیل

کدام مورد، درخصوص اقرار وکیل علیه موکل خود در جریان دادرسی، صحیح است؟

الف) اگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد، پذیرفته میشود.

ب) نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته میشود.

ج) نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته نمیشود.

د) چنانچه وکیل وکالت در اقرار داشته باشد، اقرار قاطع دعوی پذیرفته میشود.

در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید، دادگاه چه اقدامی انجام میدهد؟

الف) حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

ب) حداکثر به مدت ده روز مهلت میدهد.

ج) جلسه رسیدگی را تجدید میکند.

د) مهلت متناسب خواهد داد.

چنانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان، با ذکر دلیل ادعای جعل شود، اقدام دادگاه کدام است؟

الف) چنانچه سند عادی باشد، خواهان باید در همان جلسه، اصل سند را ابراز نماید.

ب) تنها چنانچه سند رسمی باشد، دادگاه به خواهان اخطار میکند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف ۱۰ روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

ج) تنها چنانچه سند عادی باشد، دادگاه به خواهان اخطار میکند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف ۱۰ روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

د) دادگاه به خواهان اخطار میکند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف ۱۰ روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

آیا در دعوای ممانعت از حق، ورود شخص ثالث مجاز است؟

الف) مجاز نیست.

ب) تنها در مرحله نخستین، مجاز است.

ج) تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر، مجاز است.

د) تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مجاز است.

چنانچه هر یک از طرفین دعوا، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید، دادگاه تجدیدنظر چه قراری صادر مینماید؟

الف) قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرب) قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر

ج) قرار سقوط دعوای تجدیدنظر د) قرار رد دعوای تجدیدنظر

دیوان عالی کشور در فرجام خواهی، در کدام صورت مبادرت به نقض بلا ارجاع رأی میکند؟

الف) رأی، خلاف شرع و موازین قانونی باشد.

ب) اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد.

ج) مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشد.

د) رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد.

هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، کدام دادگاه آن دستور را لغو میکند؟

الف) دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده

ب) دادگاه صادرکننده دستور موقت، هر چند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.

ج) در هر حال، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا

د) در هر حال، دادگاه صادرکنندة دستور موقت

اگر در جریان دادرسی خوانده ورشکسته شود، دادگاه چه اقدامی انجام میدهد؟

الف) رسیدگی را متوقف و مراتب را به ادارة تصفیه امور ورشکستگی اعلام میکند.

ب) رسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میکند.

ج) قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف دیگر اعلام میکند.

د) قرار ردّ دعوا صادر نموده و به ادارة امور ورشکستگی ابلاغ میکند.

در درخواست سازش، در صورتی که علیرغم ابلاغ صحیح، خوانده از حضور استنکاف نماید، دادگاه چه اقدامی انجام میدهد؟

الف) مراتب را صورتمجلس کرده و به درخواست کنندة سازش، برای اقدام قانونی اعلام مینماید.

ب) درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا، در نوبت رسیدگی قرار میدهد.

ج) به رسیدگی خود ادامه داده و رأی صادر مینماید.

د) جلسه رسیدگی را تجدید مینماید.

چنانچه دعوای اقامه شده بین همان اشخاص در دادگاه همعرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد، دادگاه چه رأیی صادر مینماید؟

الف) قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر خواسته دعوی بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است.

ب) قرار ردّ دعوی صادر مینماید و اگر خواسته بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است.

ج) قرار امتناع از رسیدگی صادر و این قرار قطعی است.

د) قرار ردّ دعوی صادر و این قرار قطعی است.

اثر تعلیقی دادخواست واخواهی که خارج از مهلت تقدیم شده، نسبت به رأی غیابی که ابلاغ واقعی شده باشد، از چه تاریخی است؟

الف) قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی

ب) ثبت دادخواست واخواهی

ج) ثبت دادخواست واخواهی، فقط در دعاوی مالی

د) صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی

در مقام رسیدگی به دعوی تجدیدنظر، چنانچه هزینه دادرسی مرحلة نخستین و همچنین هزینه دادرسی مرحلة تجدیدنظر، کامل پرداخت نشده باشد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به ترتیب کدام است؟

الف) صدور اخطار رفع نقص- صدور اخطار رفع نقص

ب) صدور اخطار رفع نقص- ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین

ج) ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین- صدور اخطار رفع نقص

د) ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین- ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین

پس از تسلیم نظریه کارشناس به دادگاه، تکلیف دادگاه چیست؟

الف) در موارد فنی و تخصصی، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

ب) چنانچه هیئت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

ج) چنانچه قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شده باشد و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت داشته باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

د) چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه مکلف به پیروی از آن نمیباشد.

اگر دادخواست تجدیدنظر خواهی به علت تغییر نشانی تجدیدنظر خوانده ابلاغ نشود، کدام مورد صحیح است؟

الف) قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر میشود.

ب) در صورت سابقة ابلاغ، نیازی به اعلام نشانی جدید نیست.

ج) نیاز به اعلام نشانی جدید از طرف تجدیدنظر خواه میباشد.

د) در صورت ابلاغ واقعی دادنامة بدوی به تجدیدنظر خوانده، نیازی به اعلام نشانی جدید نیست.

در صورت پذیرش اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکم و در صورت فرجام خواهی به دلیل مغایرت دو حکم، تکلیف احکام صادره چیست؟

الف) در هر دو شکایت، حکم دوم نقض میشود و حکم اول در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

ب) در هر دو شکایت، حکم اول نقض میشود و حکم دوم در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

ج) در هر دو شکایت، حکم دوم نقض میشود و حکم اول در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.

د) در هر دو شکایت، حکم اول نقض میشود و حکم دوم در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.

چنانچه طرفین اختلاف، سه نفر داور تعیین نمایند و داوران قبولی خود را اعلام نمایند، کدام مورد صحیح است؟

الف) طرفین حق عزل آنها را ندارند، مگر با تراضی.

ب) طرفین حق عزل آنها را ندارند، حتی با تراضی.

ج) هر یک از طرفین میتواند داور مشترک را عزل نماید.

د) هر یک از طرفین میتواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.

کدام مورد، عبارت زیر را به نحو صحیح کامل میکند؟

«چنانچه مال منقولی در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، تنها در صورتی به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نمیشود که متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و............. .»

الف) دلیل مالکیت خود را ارائه نماید.

ب) سند رسمی مالکیت خود را ارائه نماید.

ج) با شخصی غیر از محکوم علیه را مالک آن معرفی نماید.

د) سند رسمی یا عادی مالکیت خود را ارائه نماید.

کدام مورد، صحیح است؟

الف) اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین (بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین) است.

ب) اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له براساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد.

ج) مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به ضامن مراجعه کند.

د) مضمون له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید.

کدام مورد درخصوص معاملات مدیرعامل شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت مدیره، صحیح است؟

الف) بدون تصویب مجمع عادی باطل است.

ب) معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد.

ج) بدون تصویب مجمع عمومی، در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است.

د) بدون تصویب مجمع عمومی عادی، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

چنانچه مدیران شرکت سهامی، معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند، کدام مورد صحیح است؟

الف) معاملات مزبور باطل است.

ب) معاملات مزبور صحیح است ولی مدیران، مسئول خسارات وارده به شرکت میباشند.

ج) معاملات مزبور غیرنافذ است و مدیران، مسئول جبران خسارت وارده به شرکت میباشند.

د) معاملات مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال، مسئول خسارات وارده به شرکت میباشند.

در حقوق فعلی ایران، بازرسان شرکت سهامی عام از میان کدام یک از موارد زیر، انتخاب میشوند؟

الف) بازرسانی که براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، پروانه دریافت داشتهاند.

ب) حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که شرایط فردی و اجتماعی مقرر را دارا باشند.

ج) مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

د) حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار

هرگاه رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را چه فردی انجام میدهد؟

الف) مدیر عامل شرکت

ب) نایب رئیس هیئت مدیره

ج) نایب رئیس هیئت مدیره با موافقت هیئت مدیره

د) یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت سهامی، به عهده کدام مرجع است؟

الف) مجمع عمومی عادی

ب) فقط مجمع عمومی عادی سالیانه

ج) مجمع عمومی فوق العاده

د) فقط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

اگر بر اثر زیانهای وارده به شرکت سهامی، .................. سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی............... است.

الف) بیش از نصف- عادی ب) حداقل نصف- عادی

ج) بیش از نصف- فوق العاده د) حداقل نصف- فوق العاده

در شرکت با مسئولیت محدود، تصویب صورتهای مالی، با تصمیم مجمع شرکا و کسب حدنصاب صورت میگیرد، حدنصاب کدام است؟

الف) دارندگان ۳/۴ سرمایه+ اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلسه

ب) دارندگان ۳/۴ سرمایه+ اکثریت عددی حاضر در جلسه

ج) دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع

د) دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع

بستانکاران شرکت تضامنی، در کدام صورت، حق مراجعه به شرکا را دارند؟

الف) پس از انحلال شرکت و عدم دریافت طلب خود

ب) به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت

ج) پس از انحلال شرکت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کلیه شرکا

د) به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت و ارسال اظهارنامه رسمی برای شرکت

در شرکت تضامنی، اگر در نتیجه ضررهای وارده، سرمایه شرکت نصف شود، شرکت ..........

الف) باید به نوع دیگری از شرکتهای تجاری تبدیل شود.

ب) میتواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.

ج) مکلف به تکمیل سرمایه است.

د) منحل شده محسوب است

چنانچه سفته به منظور پرداخت در داخل کشور صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، دارنده ظرف چه مدت میتواند علیه صادرکننده اقامه دعوی نماید؟

الف) یک سال از تاریخ سررسید سفته ب) شش ماه از تاریخ سررسید سفته

ج) یک سال از تاریخ واخواست سفته د) شش ماه از تاریخ واخواست سفته

«الف» بابت معاملهای چک صادر و در اختیار «ب» قرار میدهد و وی نیز آن را ظهرنویسی نموده، در اختیار «ج» قرار میدهد، سپس معامله اول فسخ گردیده و چک با عدم پرداخت مواجه میگردد و دارنده علیه هر دو نفر اقامه دعوای میکند، کدام یک از اشخاص زیر میتواند به فسخ معامله استناد کند؟

الف) هیچ کدام از دو شخص الف و ب ب) هر دو شخص الف و ب

ج) فقط شخص الف د) فقط شخص ب

شخصی از صادرکننده چک ضمانت نموده است. چنانچه بعداً معلوم شود صادرکننده به هنگام صدور، فاقد اهلیت بوده و یا امضای ایشان جعل شده است، ضامن به کدام یک از موارذ زیر میتواند استناد کند؟

الف) فقط به مجعول بودن امضای مضمونعنه

ب) به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل

ج) هم به عدم اهلیت و هم جعل

د) فقط به عدم اهلیت مضمونعنه

مرور زمان ۵ ساله در سفته در صورتی که نسبت به سند اعتراض نشده باشد، از کدام تاریخ شروع میشود؟

الف) تاریخی که به زیان دارنده، از سند استفاده بلاجهت شده باشد.

ب) تاریخ پایان مهلت اعتراض

ج) تاریخ سررسید د) تاریخ صدور

دارنده چک برای اقامه دعوی علیه صادرکننده، کدام یک از موارد زیر را میتواند به عنوان اقامتگاه خوانده قرار دهد؟

الف) فقط اقامتگاه صادرکننده

ب) فقط محل بانک صادر کننده دسته چک

ج) فقط محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده، ولو آنکه شعبه بانک صادر کننده دسته چک نباشد.

د) هر یک از محلهای اقامتگاه صادرکننده، شعبه بانک صادرکننده دسته چک و یا شعبهای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده ولو آنکه شعبه صادرکننده دسته چک نباشد.

به ورشکستگی شرکت تضامنی منحله .............. رأی داد.

الف) قبل از تقسیم دارایی شرکت میتوان

ب) بعد از تقسیم دارایی شرکت میتوان

ج) بعد از ختم تصفیه امور شرکت میتوان

د) نمیتوان

از تاریخ حکم ورشکستگی، هر فردی نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، باید بر ........... اقامه کند.

الف) مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیر منقول

ب) مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول

ج) مدیر تصفیه

د) مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته

شخص «الف» شریک ضامن شرکت ورشکسته «ب» است، در این صورت شخص «الف» ............

الف) که حکم ورشکستگیاش صادره شده، در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.

ب) در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.

ج) حق اعاده اعتبار ندارد، حتی اگر تمام دیون شرکت پرداخت شده باشد

د) به هیچوجه نیازی به اعاده اعتبار ندارد.

در صورتی که تاجر قبل از تاریخ توقف خود، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملهای انجام دهد، وضع چنین معاملهای چگونه است؟

الف) باطل است.

ب) غیرنافذ است.

ج) قابل ابطال است.

د) قابل فسخ است، مشروط براینکه دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طرح شود.

کدام مورد در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی، صحیح نیست؟

الف) شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، از مسئولیت تضامتنی مبراست.

ب) دارایی شخص شرکایی که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده، به غرما تقسیم خواهد شد.

ج) طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت با منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد کنند

د) شریک با شرکای ضامنی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، نمیتوانند تعهد حصهای نمایند، مگر از اموال شخصی خودشان

کدام حکم، فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل میشود؟

الف) زوجیت ب) بطلان ج) جواز د) ضمان

مطابق ماده ۱۰۱ ق.م.ا سابق: «مناسب است که حاکم شرع، مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد.» عبارت «مناسب است»، معادل با کدام حکم تکلیفی زیر است؟

الف) استحباب ب) حرمت ج) اباحه د) کراهت

کدام عبارت، متضمن حکم تکلیفی است؟

الف) طفل باید مطیع ابوین خود باشد.

ب) نکاح نباید در ایام عده صورت گیرد.

ج) عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد.

د) در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد

کدام مورد، دارای مفهوم مخالف است؟

الف) ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمونعنه را ندارد.

ب) هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

ج) هرگاه بالغ، نابالغ را بکشد، قصاص میشود.

د) تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است.

در کدام مورد، عدد قابل مفهوم گیری است؟

الف) جمع بین دو خواهر ممنوع است.

ب) دوره نمایندگی مجلس چهارسال است.

ج) موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی تعیین کند.

د) در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل میشود.

از عامهای زیر کدام یک بدلی است؟

الف) هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند، به عمل میآید.

ب) برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت، باید همه اعضای دائم آن شورا با آن قطعنامه موافق باشند

ج) هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد.

د) کلیه معاملات تجّار تجارتی است.

ماده ۳۹۱ ق. ا. د. م که مقرر داشته: «پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر به تجویز قانون ......» بیانگر چه نوع مفهومی است؟

الف) وصف ب) استثنا ج) غایت د) لقب

ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی مقرر میدارد: «مقرله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد و اگر فیالجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است» مصداق کدام مورد است؟

الف) علم تفصیلی ب) علم اجمالی ج) قطع د) شک

قاعده یقین، به کدام دلیل اعتبار ندارد؟

الف) تقدم زمان مشکوک بر متیقن

ب) تعدد متعلق یقین و شک

ج) عدم وجود شک لاحق

د) عدم بقای یقین گذشته

ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پای چپ، ت- نفی بلد»

این ماده مصداق کدام نوع واجب است؟

الف) تعیینی ب) کفایی ج) تخییری د) عینی

اصل تخییر، در کدام مورد جاری است؟

الف) افراد واجب مخیّر ب) دو دلیل متعارض

ج) دو حکم متزاحم د) دوران بین محذورین

به وسیله استصحاب کدام یک از آثار زیر، ثابت میشود؟

الف) فقط آثار شرعی بیواسطه مستصحب

ب) آثار شرعی و غیر شرعی مستصحب

ج) فقط آثار شرعی و عقلی بیواسطه مستصحب

د) فقط آثار شرعی بیواسطه مستصحب و آثار شرعی با واسطه عقلی یا عادی مستصحب

در کدام مورد، اصل برائت از تکلیف است؟

الف) تردید در انتساب جرم به متهم

ب) تردید در قلمرو مفهومی جرم

ج) تردید در میزان مجازات

د) تردید در ثبوت ضمان قهری

عقد نکاحی واقع شده است. پس از مدتی شوهر بذل مدت کرده است ولی نمیدانیم نکاح دائم بوده یا موقت. با استصحاب نکاح به طور کلی،؛ کدام یک از آثار زیر مترتب میشود؟

الف) فقط توارث و وجوب نفقه

ب) فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه

ج) حلیت تمتع، حرمت ازدواج زن، توارث و و جوب نفقه

د) فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن

حکم دو ماده زیر، به ترتیب مصداق کدام مورد است؟

ماده ۶۴۸ قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند...»

ماده ۳۷۵ قانون مدنی: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.»

الف) مقتضای اطلاق عقد قرض- مقتضای اطلاق عقد بیع

ب) مقتضای اطلاق عقد قرض- مقتضای ذات عقد بیع

ج) مقتضای ذات عقد قرض- مقتضای ذات عقد بیع

د) مقتضای ذات عقد قرض- مقتضای اطلاق عقد بیع

لزوم حضور کارمندان در محل کار در ساعات اداری، مثال برای کدام مورد است؟

الف) واجب فوری ب) واجب غیر فوری

ج) واجب مضیق د) واجب موسع

در کدام مورد، تخصیص به دلیل لفظی است؟

الف) تخصیص به سنت ب) تخصیص به بناء عقلا

ج) تخصیص به حکم عقل د) تخصیص به اجماع

کدام مورد، حکم واقعی اولی است؟

الف) جواز تلقیح مصنوعی

ب) موظف بودن زن به سکونت در منزل شوهر

ج) ممنوعیت تصرف مالک که مستلزم اضرار به همسایه است

د) لزوم تأخیر اجرای حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر برای حمل

اختلاف نظر اخباریان و اصولیان، مربوط به کدام مورد است؟

الف) شبهات حکمی و موضوعی تحریمی

ب) شبهات حکمی تحریمی

ج) شبهات حکمی تحریمی و وجوبی

د) شبهات حکمی وجوبی

بنا به نظر مشهور اصولیان در شبهات محصوره و غیر محصوره، به ترتیب کدام اصل جاری است؟

الف) احتیاط- برائت ب) برائت- احتیاط

ج) برائت- برائت د) احتیاط- احتیاط

حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته، در مورد کدام گروه از اطفال و نوجوانان بزهکار جایز است؟

الف) تمام گروههای سنی به جز اطفال و نوجوانان نابالغ

ب) اطفال و نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسی

ج) نوجوانان پانزده تا هجده سال تمام شمسی

د) تمام گروههای سنی

در جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت، دادگاه با چه شرایطی میتواند محکوم را از کیفر معاف کند؟

الف) تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیشبینی اصلاح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان

ب) احراز جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان

ج) تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیشبینی اصلاح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر

د) در این مورد، معافیت از کیفر به هیچ شرطی موکول نیست

چنانچه مجرم در زمان ارتکاب جرم، دچار اختلال روانی باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) به شرط فقدان اراده، مسئولیت کیفری ندارد.

ب) مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.

ج) فاقد اراده یا قوه تمیز محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.

د) به شرط فقدان اراده یا قوه تمیز، مسئولیت کیفری ندارد.

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد کدام یک از جرایم زیر، قابل تعویق و تعلیق است؟

الف) معاونت در قتل عمد ب) جرایم علیه عفت عمومی

ج) تعزیر بدل از قصاص نفس د) معاونت در اسید پاشی

در کدام جرم زیر، دادگاه ملزم به تبدیل حبس به مجازات جایگزین نیست؟

الف) جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، شش ماه تا یک سال است.

ب) جرم عمدی که میزان تعزیر آن، در قانون معین نشده است.

ج) جرم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، کمتر از دو سال است.

د) جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، بین ۹۱ روز تا شش ماه حبس است.

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، چه تصمیمی درباره او اتخاذ میشود؟

الف) مجازات تکمیلی دیگری، جایگزین مجازات تکمیلی اولیه میشود.

ب) مجازات تکمیلی لغو و مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته میشود.

ج) برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم، تا یک سوم افزایش مییابد.

د) برای بار اول، بقیه مدت محکومیت، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل میشود.

مجازات تبعی قاتل عمدی که به قصاص نفس محکوم شده، از چه تاریخی آغاز میشود؟

الف) صدور حکم ب) آزادی مجرم

ج) رضایت اولیای دم د) توقف اجرای حکم قصاص

اگر زندانی برای فرار از زندان، در زندان را شکسته و بیرون از محوطه زندان دستگیر شود، اتهام (اتهامات) او چه اوصافی دارد؟

الف) تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان

ب) عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان

ج) فرار از زندان

د) شروع به فرار از زندان

هرگاه کودک هشت سالهای مرتکب جرم حدی شود، دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ میکند؟

الف) اقدام تأمینی و تربیتی

ب) هیچ تصمیمی

ج) مجازات سبکتر نسبت به بزرگسالان

د) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت

هرگاه حکم صادره توسط دادگاه کیفری، فراتر از میزان و کیفیتی باشد که در قانون مقرر شده است، کدام مورد صحیح است؟

الف) چنانچه صدمه و خسارتی از این جهت حاصل گردد، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران میشود.

ب) صادر کننده حکم مسئولیت کیفری دارد، ولی خسارات وارده از بیت المال جبران میشود.

ج) در هر صورت، خسارت وارده به محکومعلیه باید از بیت المال جبران شود.

د) صادر کننده حکم در هرصورت، دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.

محرومیت از حقوق اجتماعی، چه نوع مجازاتی است؟

الف) فقط مجازات تبعی ب) فقط مجازات تکمیلی

ج) فقط مجازات تکمیلی یا تبعی د) حسب مورد، مجازات تکمیلی، اصلی یا تبعی

در صورت اجتماع مباشر وسبب، کدام مورد صحیح است؟

الف) مباشر ضامن است.

ب) سبب ضامن است.

ج) عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است.

د) هر دو به نسبت مساوی، ضامن هستند.

کدام یک از جهات زیر، ممکن است باعث سقوط، تقلیل یا تبدیل حدود شرعی شود؟

الف) توبه ب) مرور زمان

ج) نسخ قانون جزا د) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

در صورت ارتکاب مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی، مجازات اصلی مرتکب چیست؟

الف) محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال ب) مجازات حبس و جزای نقدی

ج) حبس د) جزای نقدی

اگر اولیا دم پس از گذشت از حق قصاص نفس، قاتل را بکشند، مجازات آنها اصولاً چیست؟

الف) تعزیر و دیه ب) قصاص نفس

ج) فقط تعزیر د) مجازاتی ندارد

مجازات کسی که مجنونی را عامداً به قتل برساند، کدام است؟

الف) ضمان دیه ب) قصاص نفس

ج) دیه و تعزیر د) قصاص نفس، مگر در موارد استثناء

مردی زنی را به قتل رسانده است. اولیای دم زن چه حقوقی دارند؟

الف) حق عفو، حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه با رضایت مرتکب

ب) حق عفو، حق قصاص با رد فاصل دیه با گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب

ج) فقط حق عفو یا حق قصاص با رد فاضل دیه

د) حق عفو، حق قصاص یا اخذ دیه

هرگاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری، بر خوردی به وجود آید که منتهی به جنایت شود، حکم ضمان چیست؟

الف) هریک ضامن نصف دیه دیگری است.

ب) ضمان منتفی است.

ج) هریک ضامن تمام دیه دیگری است.

د) عاقله هر یک، ضامن دیه است.

توهین به رئییس کشور خارجی که وارد قلمرو ایران شده، در کدام شرایط جرم است؟

الف) در صورت علنی بودن و به شرط معامله متقابل

ب) صرفاً به شرط معامله متقابل

ج) در صورت علنی بودن یا به شرط معامله متقابل

د) مطلقاً جرم است.

خیانت در امانت، با کدام افعال مادی زیر، تحقق مییابد؟

الف) سوء استفاده با تصاحب یا تلف مفقود کردن اشیاء

ب) سوء استفاده یا تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاء

ج) استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء

د) استعمال یا تصرف یا تلف یا مفقو کردن اشیاء

کدام عبارت در خصوص نقش سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی است، در جهت تعقیب و دادرسی دعوی کیفری مربوط، صحیح نیست؟

الف) میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند.

ب) حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر از دادگاهها در خصوص موضوعات فوق الذکر را دارند.

ج) میتوانند در تمام مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق شرکت کنند.

د) در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، برای اعلام جرم، رضایت بزه دیده را نیز باید اخذ کنند.

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آراء قطعی صادر از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات قاچاق کالا و ارز، کدام مقام زیر، در صورت احراز عدم انطباق رأی با قانون میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید؟

الف) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ب) رئیس قوه قضائیه

ج) دادستان کل کشور د) وزیر دادگستری

در فرآیند دادرسی کیفری، کدام یک از خسارات زیر، در دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه کیفری قابل مطالبه است؟

الف) فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال

ب) تمام منابع ممکن الحصول و خسارت معنوی

ج) فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی

د) تمام خسارات مادی و نیز خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی و دیه

کدام قرار، نهایی نیست؟

الف) جلب به دادرسی ب) موقوفی تعقیب

ج) منع تعقیب د) اناطه

در کدام یک از جرایم مستوجب مجازات تعزیری زیر، صدور قرار نظارت قضائی، مستقلاً جایز است؟

الف) تعزیری درجه ۸ ب) تعزیری در جه ۶

ج) تعزیری درجه ۷ و ۸ د) تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸

علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک، در کدام یک از جرایم زیر، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامی است؟

الف) جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶

ب) جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷

ج) جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸

د) کلیه جرایم تعزیری

کدام یک از مقامات زیر، در خصوص جرایم علیه منافع و مصالح ملی و خسارات وارد به حقوق عمومی مکلف به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع بین المللی است؟

الف) وزیر امور خارجه ب) رئیس قوه قضائیه

ج) وزیر دادگستری د) دادستان کل کشور

در مرحله تحقیقات مقدماتی در کدام دسته از جرایم زیر، طرفین دعوی باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند؟

الف) فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی که مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.

ب) در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول مجازات مقر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.

ج) فقط در جرایم سازمان یافته مشمول مجازات مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

د) در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته با هر میزان مجازات

تحت کدام یک از شرایط زیر، صدور قرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامی الزامی است؟

الف) در زمان جنگ، در مطلق جرایم ارتکابی

ب) در زمان صلح، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی

ج) در زمان جنگ، در برخی جرایم و موارد احصاء شده در قانون

د) در زمان جنگ، فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی

کدام دسته از جرایم زیر به طور مستقیم در دادگاه صالح مطرح و رسیدگی میشوند؟

الف) جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و منافی عفت و جرایم افراد زیر ۱۵ سال

ب) فقط جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و جرایم افراد زیر ۱۵ سال

ج) جرایم مستوجب زنا و لواط و جرایم افراد زیر ۱۸ سال

د) فقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه ۷ و ۸

اعلام جرم در کدام صورت، از موجبات قانونی تعقیب دعوای عمومی است؟

الف) اعلام کننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیر قابل گذشت باشد و به علاوه قرائن و امارات مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد.

ب) اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد، خواه جرم مذکور قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد.

ج) فقط جرم از جرایم قابل گذشت بوده و اعلام کننده ناظر وقوع آن باشد.

د) جرم غیر قابل گذشت و در عین حال مشهود باشد.

مقررات دادرسی دادگاههای کیفری یک، در کدام دادگاههای دیگر لازم الرعایه است؟

الف) دادگاه اطفال

ب) دادگاه انقلاب در موارد تعدد قاضی

ج) دادگاه انقلاب

د) همه دادگاههای کیفری

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه کیفری مسئول پرداخت هزینه دادرسی است فوت نماید، پرداخت هزینه به عهده کیست؟

الف) به عهده وراث وی است.

ب) به عهده عاقله وی است.

ج) از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.

د) از ماترک وی وصول میشود.

تحقیقات مقدماتی جرم رایانهای که محل وقوع آن معلوم نباشد، توسط کدام دادسرا صورت میگیرد؟

الف) دادسرای محل اقامت بزه دیده

ب) دادسرای مرکز استان محل کشف

ج) دادسرای محل کشف

د) فقط دادسرای امور رایانهای تهران

کدام یک از قرارهای تأمینی زیر، در خصوص اشخاص حقوقی قابلیت صدور ندارد؟

الف) ممنوعیت انجام بعضی فعالیتهای شغلی جرم زا

ب) منع ادغام شرکت در شرکت دیگر

ج) منع انحلال شرکت

د) وثیقه

هرگاه در خصوص حکمی که متضمن مجازات بدنی است از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی شود.

الف) شعبه دیوان بدواً تقاضا را بررسی میکند و در صورتی که نظر اعضای شعبه بر پذیرش درخواست باشد، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.

ب) شعبه دیوان صرفاً در خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهار نظر میکند و در مورد توقف یا عدم توقف اجرا مواجه با تکلیفی نیست.

ج) شعبه دیوان عالی با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.

د) صرفاً پس از تجویز اعاده دادرسی و مشروط به موافقت رئیس دیوان عالی کشور، اجرای حکم قطعی متوقف میشود.

در کدام مورد شخصی که در جریان تحقیقات مقدماتی به هر علت بازداشت شده باشد، میتوان درخواست جبران خسارت ایام بازداشت را نماید؟

الف) صدور قرار بایگانی نمودن پرونده

ب) صدور قرار موقوفی تعقیب

ج) صدور قرار منع تعقیب

د) صدور قرار تعلیق تعقیب

شخصی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در تهران و یک فقره جعل مبایعه نامه در ورامین شده است، لیکن در کرج دستگیر میشود، رسیدگی به اتهامات متهم در صلاحیت کدام مرجع است؟

الف) دادسرای عمومی و انقلاب کرج

ب) دادسرای عمومی و انقلاب تهران

ج) دادسرای عمومی و انقلاب ورامین

د) جرم کلاهبرداری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جرم جعل در دادسرای عمومی و انقلاب ورامین

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت کدام دادگاه است و جلسه رسیدگی دادگاه با حضور حداقل چه تعداد از اعضای هیئت منصفه رسمیت مییابد؟

الف) حسب مورد اتهام، دادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع جرم- ۱۱ نفر

ب) دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم- ۷ نفر

ج) فقط دادگاه کیفری یک استان تهران- ۱۱ نفر

د) دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم- ۷ نفر

رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نیست؟

الف) دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی

ب) دخالت غیر مجاز در امور سمعی و بصری

ج) خرید و فروش غیر مجاز اسلحه جنگی

د) قاچاق کالاهای ممنوع
برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1394