با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1391

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- آقاي «الف» (زوج) ضمن عقد نكاح و در دفترچة ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه چنانچه بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند، زوجه مي تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد. در خصوص نحوة اعمال وكالت در طلاق زوجه كدام عبارت صحيح است؟

الف) تنها هنگامي كه ازدواج دوم زوج بدون اجازة دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

ب) در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازة دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.

ج) با عنايت به اين كه شرط فوق نوعي شرط نتيجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضايت زوجه، اين شرط محقق مي شود و زوجه وكيل بلاعزل زوج در طلاق خواهد شد و مي تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه كند.

د) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازة دادگاه و به دليل عدم تمكين زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.

۲- قرارداد اجاره اي در سال ۱۳۷۹ در بنگاه معاملات املاك تنظيم شده و به امضاي موجر و مستأجر رسيده است، اما ذيل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهي نشده است. قرارداد ياد شده از لحاظ حقوقي چه وضعيتی دارد؟

الف) غير قابل استناد است. ب) در محاكم پذيرفته نخواهد شد.

ج) صحيح و تابع قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است.

د) تابع قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.

۳- زن و مردي با يكديگر نامزد شده اند. مرد در دوران نامزدي يك حلقه انگشتر به زن هديه مي دهد. اما انگشتر مزبور در دست زن تلف مي شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدي به هم مي خورد. در خصوص امكان مطالبة قيمت انگشتر از سوي وراث مرد كدام عبارت صحيح است؟

الف) وراث مرد حق رجوع به قيمت آن را خواهند داشت.

ب) در هيچ صورت وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را ندارند.

ج) چنانچه تلف انگشتر به دليل تقصير زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را خواهند داشت.

د) تنها در صورتي كه تلف آن در نتيجة حوادث قهري باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت را ندارند.

۴- خيار شرط مختص كدام دسته از عقود است؟

الف) در تمام عقود، غير از عقود جايز، امكان درج خيار شرط وجود دارد.

ب) خيار شرط جزو قواعد عمومي معاملات است و در تمام عقود راه دارد.

ج) در تمام عقود، غير از عقود جايز و پاره اي از عقود لازم، امكان درج خيار شرط وجود دارد.

د) خيار شرط مختص عقود لازم است و در تمام اين عقود امكان درج خيار شرط وجود دارد.

۵- ملاك و معيار تشخيص عقد بيع و معاوضه چيست؟

الف) بر خلاف بيع، در معاوضه برابري ارزش دو عوض لازم است.

ب) بيع مبادلة كالا با پول است، ولي معاوضه مبادلة كالا با كالا است.

ج) در بيع مبيع بايد عين باشد، اما در معاوضه هر دو عوض بايد عين باشد.

د) ملاك و معيار تشخيص بيع از معاوضه، قصد مشترك طرفين است.

۶- شخص «الف» از بانك مبلغي وام دريافت مي كند و براي تضمين بازپرداخت وام، تمامي شش دانگ مغازة ملكي خود را در رهن بانك (مرتهن) قرار مي دهد، بانك پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را براي استفاده در اختيار شخص «الف» قرار مي دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عين مرهونه كدام عبارت صحيح است؟

الف) انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن است.

ب) تنها تصرفات ناقل ملكيت منافي حق مرتهن (بانك) است.

ج) با عنايت به اينكه تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانك (مرتهن) است، انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن نيست.

د) هرگونه تصرف مادي راهن در مال مرهون منافي حق بانك (مرتهن) است.

۷- آقاي «الف» با وجود اطلاع از علائم راهنمايي و رانندگي منصوب شده در سواره رو، شتابان و با كمال سهل انگاري از غير محل خط كشي شدة مخصوص عابران عبور ميكند. آقاي «ب» كه در آن مسير در حال رانندگي با خودروي سواري است و بيمه نامة شخص ثالث دارد. با رعايت كامل قوانين و مقررات و بدون اين كه هيچ گونه تقصيري مرتكب شده باشد و حتي قادر به جلوگيري از تصادف باشد با آقاي «الف» برخورد مي كند و در نتيجه آقاي «الف» مصدوم ميشود. در اين حادثه چه شخصی مسئول پرداخت خسارات بدني وارد شده به آقاي «الف» است؟

الف) بيمه گر مسئوليت در حدود تعهدات موضوع بيمه نامه مكلف به جبران خسارت آقاي «الف» است.

ب) با توجه به تقصير آقاي «الف» موضوع مشمول قاعدة اقدام خواهد بود و هيچ شخص در مقابل او مسئول جبران خسارت نيست.

ج) با عنايت به اينكه آقاي «ب» مرتكب هيچ تقصيري نشده است، در نتيجه بيمهگر وي نيز در اين زمينه تكليفي به پرداخت خسارت ندارد و خسارات بدني آقاي «الف» از محل صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع قانون بيمة اجباري سال ۱۳۸۷ (در حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.

د) با توجه به تقصير آقاي «الف»، بيمه گر مسئوليت تنها مكلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقاي «الف» است و مابقي با توجه به مادة ۲۶۵ قانون مجازات اسلامي به دليل تقصير خود وي قابل جبران نيست.

۸- خانم «الف» منزل مسكوني خود را به برادرش (آقاي ب) صلح مي كند و در مقابل، برادر وي تعهد مي كند كه به مدت ۱۰ سال هر ماه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت كند. ۵ سال بعد، آقاي «ب» به دليل اعسار نمي تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد،در اين صورت عقد صلح چه وضعيت پيدا مي كند؟

الف) عقد صلح منفسخ مي شود. ب) عقد صلح به حكم قانون قابل فسخ است.

ج) اعسار آقاي «ب» تأثيري در عقد صلح ندارد، مگر اينكه شرط خيار شده باشد كه در اين صورت عقد صلح قابل فسخ است.

د) اعسار آقاي «ب» تأثيري در عقد صلح ندارد.

۹- تفاوت عقد اجاره با عقدي كه به موجب آن شخصي حق انتفاع از مالي را به دست مي آورد چيست؟

الف) عقد اجاره لازم است، ولي عقدي كه بر اساس آن حق انتفاع ايجاد شده جايز است.

ب) در اجاره، مستأجر اصولاً مي تواند عين مستأجره را به ديگري واگذار كند، اما در حق انتفاع، منتفع نمي تواند حق انتفاع را به ديگري منتقل نمايد.

ج) انتقال عين مستأجره از طرف مالك موجب بطلان اجاره نمي شود، ولي در حق انتفاع انتقال عين از طرف مالك به غير موجب از بين رفتن حق انتفاع مي شود، مگر اينكه حق انتفاع مدت نداشته باشد.

د) مستأجر اصولاً طبق قانون مدني مي تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمي تواند مال موضوع حق انتفاع را به ديگري اجاره بدهد.

۱۰- كدام عبارت صحيح است؟

الف) مضطر مسئوليت مدني دارد. ب) وصيت براي يك از ورثه منوط به تنفيذ ساير وراث است.

ج) در حقوق ايران در حقوق تجارت مسئوليت اصولاً تضامني است، مگر اينكه خلاف آن شرط شود، اما در حقوق مدني مسئوليت تضامني وجود ندارد، مگر اينكه در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

د) بعد از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدني در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرايط ارث بردن برابر شده اند.

۱۱- در خصوص مسئوليت مدني كودك غير مميز كدام عبارت صحيح نيست؟

الف) كودك غير مميز در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم مسئوليت مدني دارد.

ب) كودك غير مميز در قبال خسارات بدني كه به ديگران وارد مي كند تا ميزان ديه، مسئوليت مدني ندارد.

ج) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غير مميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در نگهداري او وارد شده باشد و سرپرست به دليل عدم تمكن مالي توانايي پرداخت بخشي از خسارات زيان ديده را نداشته باشد، مابقي خسارت از اموال خود كودك پرداخت مي شود.

د) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غير مميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در نگهداري او باشد، خود كودك در هيچ فرضي تكليفي به پرداخت خسارت ندارد.

۱۲- خانم «الف» كه يك ايراني غير شيعه است و ۱۷ سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمينة امور مالي و غير مالي رشيد محسوب مي شود. آيا نامبرده مي تواند آپارتماني را كه در مالكيت دارد بفروشد؟

الف) موضوع تابع مقررات عام قانون مدني است.

ب) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حكم رشد بگيرد معاملة آپارتمان صحيح است، در غير اين صورت معامله غير نافذ محسوب مي شود.

ج) با توجه به اين كه اهليت جزو احوال شخصيه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات مذهب خود براي معامله كردن رشيد شناخته شود، انجام معامله توسط او صحيح است، در غير اين صورت معامله غير نافذ محسوب مي شود.

د) موارد ۱ و ۲ صحيح است.

۱۳- شخص «الف» مبلغي به شخص «ب» بدهكار است. طلبكار (شخص ب)، بدهكار (شخص الف) را براي پرداخت بدهي تحت فشار قرار داده است. در اين قضيه، چنانچه شخص «ج» حاضر شود در مقابل طلبكار متعهد به پرداخت بدهي بدهكار گردد، در اين صورت رضايت چه شخصي (يا اشخاصي) ضروري است؟

الف) رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است. ب) رضايت بدهكار (شخص الف) ضروري است.

ج) هم رضايت بدهكار (شخص الف) و هم رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است.

د) رضايت هيچ كدام از بدهكار (شخص الف) و طلبكار (شخص ب) لازم نيست.

۱۴- قتل مورث توسط وارث، در كدام مورد جزو موانع ارث است؟

الف) قتل عمدي فرزند توسط پدر ب) قتل عمدي مورث غير مسلمان توسط وارث مسلمان.

ج) سقط عمدي و غير قانوني حملي كه مرتكب جرم از وي ارث مي برد.

د) هر سه مورد صحيح است.

۱۵- موجبات متعددي كه شخص ممكن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد،كدام است؟

الف) جمع شدن دو موجب نسبي ب) جمع شدن دو موجب سببي

ج) جمع شدن دو موجب سببي و نسبي د) موارد ۱ و ۳ صحيح است.

۱۶- شخص «الف» به شخص «ب» وكالت مي دهد تا زمين متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص «ج» وكالت مي دهد تا همان زمين را وقف كند. در اين صورت وكالت او چه وضعيت پيدا مي كند؟

الف) منفسخ مي شود. ب) وكالت دوم اعتبار ندارد.

ج) وكالت دوم تأثيري در وكالت اول ندارد.

د) هر كدام از دو وكيل زودتر اقدام به بيع يا وقف نمايد، عمل او نافذ است،هر چند كه از وكالت ديگري مطلع باشند.

۱۷- شخص «الف» بابت باختن در گروبندي مبلغ ۱۰ ميليون تومان به شخص «ب» پرداخت كرده است. آيا شخص «الف» مي تواند از دادگاه تقاضاي استرداد اين مبلغ را بنمايد؟

الف) موضوع بستگي به علم يا جهل شخص «ب» نسبت به حكم مادة ۶۵۴ قانون مدني دارد.

ب) موضوع بستگي به علم يا جهل شخص «الف» نسبت به حكم مادة ۶۵۴ قانون مدني دارد.

ج) شخص «الف» مي تواند تقاضاي استرداد مبلغ پرداخت شده را بنمايد و شخص «ب» مكلف به استرداد آن است.

د) با توجه به اين كه قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نيست، دعواي استرداد اين مبلغ پذيرفته نمي شود.

۱۸- با عنايت به مواد قانون مدني در خصوص عقد هبه، كدام مورد صحيح است؟

الف) هبة دين صحيح است. ب) هبة منفعت باطل است.

ج) هبه در مواردي ايقاع است. د) در هبة زوج به زوجه، واهب نمي تواند از هبه رجوع كند.

۱۹- وصيتي كه طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبي (مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹) مصوب ۱۳۱۹ واقع نشده باشد،چه حكمي دارد؟

الف) از درجة اعتبار ساقط است.

ب) تنها هنگامي اعتبار دارد كه تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.

ج) چنانچه وصيت عهدي باشد نافذ است، در غير اين صورت هنگامي اعتبار دارد كه تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.

د) نسبت به سهم وراثي كه به صحت آن اقرار نمايند، نافذ است و نسبت به سايرين فاقد اعتبار است.

۲۰- شخصي يك رأس گاو را به ديگري مي فروشد، يك روز پس از معامله و تسليم مبيع، گاو در دست خريدار تلف مي شود، در اين صورت خسارات ناشي از تلف گاو را چه كسي بايد متحمل شود؟

الف) خسارات ناشي از تلف بر عهدة خريدار است.

ب) خسارات ناشي از تلف بر عهدة فروشنده است.

ج) خريدار مي تواند معامله را فسخ كند، در غير اين صورت تلف بر عهدة اوست.

د) تنها اگر مبيع بر اثر تعدي و تفريط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهدة او قرار مي گيرد.

۲۱- اگر خواندگان دعوا محصور و بيش از سي نفر باشند، خواهان مكلف است مشخصات .........

الف) همة خواندگان را در دادخواست قيد كند، و دادخواست بايد به همه خواندگان ابلاغ شود.

ب) همة خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي مراتب يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي شود.

ج) خوانده يا خواندگان اصلي را قيد كند و مراتب يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي شود.

د) همه خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي دادخواست به معارض اصلي كه خواهان مشخص كرده ابلاغ و مراتب يك نوبت آگهي مي شود.

۲۲- چنانچه دادگاه تجديدنظر، در رسيدگي تجديد نظر تشخيص دهد كه سمت دادخواست دهنده نخستين محرز نيست بايد ...............

الف) رأي تجديدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعواي نخستين را صادر نمايد.

ب) رأي تجديدنظر خواسته را فسخ و خواهانِ دعوا را محكوم به بي حقي نمايد.

ج) پرونده را به دفتر دادگاه تجديدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده نخستين اظهار رفع نقص نمايد.

د) رأي تجديدنظر خواسته را فسخ و پرونده را براي صدور رأي شايسته به دادگاه نخستين برگرداند.

۲۳- چنانچه حكمي قطعي از دادگاه صادر شود و شخص ثالثي به آن اعتراض نمايد و به تشخيص دادگاه جبران خسارات ناشي از اجراي حكم مقدور نباشد، آن گاه:

الف) حكم اجرا مي شود اما محكومٌ له مكلف به جبران خسارت مي شود.

ب) دادگاه دستور لازم را براي جلوگيري از ورود خسارت به شخص ثالث صادر مي نمايد.

ج) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تأمين متناسب، قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي نمايد.

د) دادگاه با صدور دستور موقت اجراي حكم را معلّق مي نمايد، به شرط آنكه رییس حوزه قضايي با آن موافقت نمايد.

۲۴- چنانچه دارنده چك براي مطالبه وجه آن عليه صادر كننده اقامه دعوا نمايد و خوانده سند را اصيل نداند در اين صورت خوانده ..........

الف) تنها مي تواند ادعاي جعل نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده خواهان است.

ب) تنها مي تواند اصالت سند را انكار نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده خواهان است.

ج) مي تواند ادعاي جعل نمايد كه بار اثبات جعليت به عهده خوانده است. و يا اصالت سند را انكار نمايد كه بار اثبات اصالت به عهده خواهان است.

د) مي تواند ادعاي جعل نمايد و يا اصالت سند را انكار نمايد و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهده خواهان است.

۲۵- دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمي در صلاحيت ............... است.

الف) هيئت نظارت استان ب) دادگاه محل صدور دستور اجرا

ج) دادگاه محل اقامت متعهد سند د) شوراي عالي ثبت

۲۶- چنانچه شخصي ملك خود را براي مدت دو سال به فرمانداري شهري اجاره دهد، اما مستأجر پس از پايان مدت اجاره، به دستور وزير كشور، از تخليه ملك خودداري نمايد. مالك، براي تخليه ملك بايد به ........ مراجعه نمايد.

الف) ديوان عدالت اداري ب) دادگاه عمومي محل وقوع ملك

ج) شوراي حل اختلاف مستقر در ديوان عدالت اداري

د) شوراي حل اختلاف محل اقامت خوانده

۲۷- دعوايي به خواسته اثبات نسب اقامه مي شود و شخصي به عنوان ثالث وارد دعوا مي شود و محكوم مي گردد. حكم محكوميت در دادگاه تجديدنظر استان استوار مي شود. در اين صورت يا علي القاعده شخص ثالث مي تواند نسبت به اين حكم .................... نمايد.

الف) تنها فرجام خواهي ب) تنها اعاده دادرسي

ج) اعتراض ثالث و فرجام خواهي د) فرجام خواهي و اعاده دادرسي

۲۸- چنانچه صدور قرار كارشناسي به درخواست خواهان باشد دستمزد كارشناس ............ و اگر توديع ننمايد دادگاه بايد ................. نمايد.

الف) به عهده خواهان- قرار توقيف دادرسي صادر

ب) به عهدة خواهان- قرار ابطال دادخواست صادر

ج) بالسويه به عهده طرفين- قرار توقيف دادرسي صادر

د) به عهده خواهان- كارشناسي را از عداد دلايل خارج

۲۹- چنانچه خواهان در اولين جلسه دادرسي درخواست تامين خواسته نمايد و خوانده در همين جلسه نسبت به مستند دعوا ادعاي جعل نمايد صدور قرار تامين خواسته، پيش از روشن شدن جعليت يا اصالت سند .......... و اجراي قرار تأمين خواسته تا آن زمان .....................

الف) مجاز- مجاز است. ب) ممنوع- مجاز است.

ج) مجاز- ممنوع است. د) مجاز- بستگي به نظر دادگاه دارد.

۳۰- چنانچه شخصي به ادعاي توليّت، نسبت به ملكي دعواي وقفيت اقامه نمايد و با حكم قطعي محكوم شود اداره اوقاف ............ نسبت به اين حكم اعتراض ثالث نمايد ................

الف) در هر حال مي تواند. ب) نمي تواند- مگر توليت محكومٌ عليه را تكذيب نمايد.

ج) در هر حال نمي تواند. د) نمي تواند- مگر توليّت محكومٌ عليه را تكذیب نمايد.

۳۱- چنانچه در پي «ايراد تأمين دعواي واهي» خواهان تأميني را كه دادگاه تعيين نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، بايد ...........

الف) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه قطعي است.

ب) حكم بر بطلان دعوا صادر نمايد، كه مي تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.

ج) قرار رد دادخواست صادر نمايد، كه مي تواند قابل تجديدنظر و اعتراض ثالث باشد.

د) قرار رد دادخواست صادر نمايد، كه مي تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.

۳۲- چنانچه دعوايي غير مالي در دادگاه عمومي مطرح شود و خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه ندهد و وكيل نيز معرفي ننمايد و محكوم شود اين حكم نسبت به خوانده ...............

الف) در هر حال حضوري است.

ب) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.

ج) غيابي است مگر اخطاريه و حكم به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.

د) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ قانوني شده باشد.

۳۳- چنانچه موضوع دعوا عين معين باشد و در اجراي قرار تأمين خواسته توقيف شده باشد و حكم به استرداد آن نيز صادر شده باشد خواهان نسبت به اين مال، در برابر بستانكاران ............... و محكومٌ به مشمول مشتثنيات دين .......................

الف) حق تقدم دارد- مي باشد. ب) حق تقدم ندارد- مي باشد.

ج) حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشكسته شده باشد- نمي باشد.

د) حق تقدم دارد به شرط آنكه خوانده تاجر ورشكسته نباشد- نمي باشد.

۳۴- دعوايي اقامه مي شود و دادگاه عمومي، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حكم بر بطلان دعوا صادر مي نمايد، چنانچه از اين رأي تجديدنظرخواهي شود، دادگاه تجديدنظر بايد رأي را .............

الف) قرار تلقي و آن را فسخ نمايد. ب) قرار تلقي راي را استوار نمايد.

ج) قرار تلقي و حسب مورد آن را فسخ يا استوار نمايد.

د) در هر حال فسخ و خود رسيدگي نمايد.

۳۵- چنانچه خوانده دعوا شركت خصوصي باشد و در نشاني تعيين شده در دادخواست شناخته نشود ...............

الف) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه رسمي آگهي ميشود.

ب) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه رسمي منتشر مي شود.

ج) دادخواست بايد به آخرين محلي كه به ادارهي ثبت شركت ها معرفي شده ابلاغ شود.

د) دادخواست بايد به آخرين محل سكونت مدير شركت ابلاغ شود.

۳۶- چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي كه در دادگاه عمومي اقامه شده به موجب قانون بعدي، مرجع ديگري ذاتاً صالح شود دادگاه عمومي بايد .................

الف) در هر حال به رسيدگي ادامه دهد. ب) در هر حال قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.

ج) قرار عدم صلاحيت صادر نمايد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

د) به رسيدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۳۷- چنانچه خواسته دعوا مطالبه يكصد تن گندم باشد كه يكصد ميليون ريال تقويم شده باشد و به موجب قراردادي كه در كرمانشاه منعقد شده باشد بايد در تهران تحويل شود، خواهان مي تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومي ................ اقامه نمايد.

الف) كرمانشاه يا تهران ب) تهران يا محل اقامت خوانده

ج) كرمانشاه، تهران يا محل اقامت خوانده د) كرمانشاه يا محل اقامت خوانده

۳۸- چنانچه مالك باغي در تصرفات مالك منزل مسكوني مجاور اخلال جزيي ايجاد نموده باشد بي آنكه در منزل مسكوني تصرف كرده باشد عمل مالك باغ ............... است، ................

الف) مزاحمت- مگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.

ب) در هر حال ممانعت از حق

ج) ممانعت از حق- حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.

د) مزاحمت- حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت نداشته باشد.

۳۹- درخواست صدور دستور موقت در دعواي متقابل ............. است و در دعواي جلب ثالث اصلي ................

الف) مجاز- مجاز ب) ممنوع- مجاز

ج) ممنوع- ممنوع د) مجاز- ممنوع

۴۰- چنانچه طرفين قرارداد براي رسيدگي به اختلاف احتمالي شخص معيني را به دادرسي (داوري) انتخاب نمايند كه به طور مطلق از دادرسي (داوري) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشي از قرارداد بين طرفين، دعوا ...............

الف) در صلاحيت داور است. ب) در صلاحيت دادگاه است.

ج) در صلاحيت دادگاه است به شرط آنكه به صلاحيت دادگاه ايراد نشود.

د) در صلاحيت داور است به شرط آنكه به صلاحيت داور ايراد نشود.

۴۱- اصولاً حق العمل كار در برابر طرف معامله مسئول اجراي تعهد آمر ........... در برابر آمر مسئول اجراي تعهدات طرف معامله ............... .

الف) نيست اما-است. ب) است اما-نيست.

ج) نيست همچنانكه-نيست. د) است همچنانكه-است.

۴۲- انتخاب اولين مديران شركت سهامي .............. .

الف) در مجمع عمومي مؤسس صورت مي پذيرد.

ب) خاص لزوماً در مجمع عمومي مؤسس صورت مي پذيرد.

ج) عام بايد در صورتجلسه اي قيد و به امضاء كليه سهامداران برسد.

د) خاص ممكن است در مجمع عمومي مؤسس صورت پذيرد.

۴۳- در شركت سهامي خاص، نصاب جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده عبارت است از:

الف) حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند.

ب) حضور دارندگان بيش از نصف سرمايه شركت.

ج) نصف به علاوه يك سهامداران شركت

د) حضور بيش از نصف دارندگان سهامي كه حق رأي دارند.

۴۴- طبق مقررات فعلي مجمع عمومي عادي شركت سهامي بايد ......... براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل تشكيل شود.

الف) ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت

ب) ظرف مدت ده ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت

ج) ظرف مدت سه ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت

د) در هر موقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده كه ممكن است پنج ماه يا بيشتر از پايان سال مالي شركت باشد.

۴۵- شركت سهامي خاص مي تواند ............. شركت، سهام ممتاز ترتيب دهد.

الف) با تصويب كليه سهامداران ب) فقط با تصويب مجمع عمومي

ج) با تصويب دارندگان بيش از نصف سهام د) با تصويب بيش از نصف سهامداران

۴۶- تاجر ورشكسته به عنوان مدير عامل يك شركت سهامي خاص انتخاب شده است. در اين حالت تصميمات وي ............ معتبر است.

الف) فقط در مقابل اشخاص ثالث ب) فقط در مقابل صاحبان سهام

ج) فقط در مقابل هيأت مديره همان شركت د) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث

۴۷- در صورتي كه شركت سهامي ورشكست شود، مديراني كه ورشكستگي شركت معلول تخلف آنها است،......... مسئول پرداخت باقيمانده ديون شركت هستند.

الف) منفرداً ب) متضامناً ج) منفرداً يا متضامناً د) منفرداً يا مشتركاً

۴۸- شركت سهامي خاص مي تواند با تصويب مجمع عمومي ............ و رعايت ساير شرايط مربوط، به شركت سهامي عام تبديل شود.

الف) فوق العاده ب) عادي به طور فوق العاده

ج) فوق العاده كه لزوماً با حضور تمام سهامداران تشكيل شود.

د) فوق العاده يا مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

۴۹- در شركت با مسئوليت محدود، تعداد آراي هر شريك ............ است كه در شركت دارد ................. .

الف) به تعداد سهمي و اساسنامه نمي تواند خلاف آن را مقرر كند.

ب) به نسبت سهمي و اساسنامه نمي تواند خلاف آن را مقرر كند.

ج) به نسبت سهمي مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

د) به تعداد سهامي مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۵۰- در طول تصفيه شركت سهامي ورشكسته، نقل و انتقال سهام ........... است.

الف) مجاز ب) ممنوع و باطل

ج) ممنوع اما صحيح د) فقط بين خود سهامداران مجاز

۵۱- در تصفيه ارادي شركت سهامي عام ............ .

الف) طلبكاران شركت و سهامداران بر يكديگر تقدمي ندارند.

ب) طلبكاران شركت نسبت به سهامدارن، داراي حق تقدم هستند.

ج) طلبكاران شركت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمي سهم بر يكديگر تقدمي ندارند.

د) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبكاران شركت داراي حق تقدم هستند.

۵۲- شخص (الف) سهم الشركه خود در يك شركت نسبي را به شخص (ب) منتقل مي نمايد. در اين صورت نسبت به مطالباتي كه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم الشركه از شركت داشته اند .................. .

الف) (الف) و (ب) مسئوليتي ندارند.

ب) فقط (ب) با ساير شركاء متناسباً مسئول است.

ج) (الف) و (ب) متمضامناً به نسبت سهم الشركه موضوع انتقال مسئول هستند.

د) فقط الف با ساير شركا متناسباً مسئول است.

۵۳- مقنن دارنده چك را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته معاف نموده است. زيرا ......... است.

الف) چك سندي رسمي ب) بدهكاري صادركننده چك مسلم

ج) احتمال بدهكار بودن صادركننده چك زياد

د) چك در حكم اسناد رسمي لازم الاجرا

۵۴- در مورد اثر توقيف شدن موجودي حساب جاري يا بسته بودن آن هنگام صدور چك، كدام عبارت صحيح است؟

الف) موجب سلب عنوان چك از سند مي شود.

ب) موجب سلب عنوان چك از سند نمي گردد.

ج) فقط توقيف شدن موجودي، موجب سلب عنوان چك از سند مي گردد.

د) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چك از سند مي شود.

۵۵- شخص (الف) چكي را در وجه شخص (ب) يا به حواله كرد او صادر نموده و (ب) نيز آن را در وجه شخص (ج) ظهرنويسي مي نمايد. در اين صورت ايراد (الف) مبني بر بدهكار نبودن به (ب) و وقوع اشتباه در صدور چك در صورتي در برابر (ج) قابل استناد است كه (ج) .............. .

الف) از وقوع اشتباه مطلقاًآگاه نباشد.

ب) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده باشد.

ج) از وقوع اشتباه فقط بوسيله الف و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.

د) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.

۵۶- سفته صادره از سوي شركت (الف) پنج ماه پس از سررسيد واخواست مي گردد. در اين صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه ميان صدور و ارائه ............... .

الف) هيچ يك از مسئولين سفته بري الذمه نمي شوند.

ب) فقط ظهرنويسان و ضامنين آن ها بري الذمه مي شوند.

ج) ظهرنويسان و ضامنين آن ها و ضامنين صادركننده بري الذمه مي شوند.

د) فقط ظهرنويسان و نمايندگان شركت صادركننده بري الذمه مي شوند.

۵۷- در مورد برائت ذمه شخص حقيقي ورشكسته، كدام عبارت صحيح است؟

الف) حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است.

ب) فقط حكم اعاده اعتبار حقي موجب برائت ذمه از مانده ديون است.

ج) ختم عمليات تصفيه يا حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.

د) ختم عمليات تصفيه امور ورشكسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.

۵۸- كدام عبارت صحيح است؟

الف) شركت هاي تضامني تاجر هستند و مشمول مقررات ورشكستگي نيز هستند. ب) شركت هاي تضامني تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشكستگي خارج هستند.

ج) شركتهاي تضامني، تاجر نيستند اما شركت هاي تضامني كه موضوع آنها تجاري است، مشمول مقررات ورشكستگي هستند.

د) شركت هاي تضامني تاجر نيستند و از شمول مقررات ورشكستگي نيز خارج هستند.

۵۹- با صدور حكم ورشكستگي ............ ورشكسته حال مي شود.

الف) فقط ديون ب) مطالبات و ديون

ج) مطالبات تجارتي و ديون د) فقط مطالبات تجارتي

۶۰- در مورد ترتيب تقسيم اموال ورشكسته، كدام مورد صحيح است؟

الف) اول هزينه هاي ورشكستگي و ممتازها، دوم غرما.

ب) اول هزينه هاي ورشكستگي، دوم ممتازها، سوم غرما.

ج) اول ممتازها، دوم هزينه هاي ورشكستگي، سوم غرما.

د) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزينه هاي ورشكستگي.

۶۱- باتوجه به ماده ۸۴۲ قانون مدني كه مي گويد: «ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره ي قياس «تمليك رايگان مال آينده» به «وصيت به مالي كه هنوز موجود نشده» غلط است؟

الف) قياس مزبور، قياس منصوص العله نيست.

ب) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء وجود ندارد.

ج) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي باشد.

د) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاك حكم مذكور، تمليك رايگان مال آينده هم درست است.

۶۲- ماده ۸۸۲ قانون مدني مي گويد: «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند.» از اينكه قانون گذار حكم قانوني «ارث نبردن زن و شوهر» را در اين ماده به موضوع لعان ربط داده است، فهميده مي شود كه علت اين حكم لعان است. اين امر مصداق ............. مي باشد.

الف) دلالت اقتضاء ب) منطوق صريح

ج) دلالت تنبيه و ايماء د) دلالت اشاره

۶۳- ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمكن مديون» را شرط تحقق التزام به تأديه خسارت قرار داده است. اگر در پاسخ به اين سوال كه «منظور از تمكن، تمكن مالي است يا تمكن مادي و معنوي ديگر را نيز شامل مي شود؟ گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمكن»، به همهي اين موارد توجه داشته، كدام مورد صادق خواهد بود؟

الف) عموم ب) اطلاق ج) تقييد د) عموم مستفاد از اطلاق

۶۴- برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بر دريافت مبلغي زاید بر مبلغ پرداختي ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. اگر با نپرداختن دين در موعد مقرر در نتيجه تقصير بدهكار و از باب تسبيب، ضرري بر طلبكار وارد شده و اين مبلغ را كه مشاراليه از باب تأخير تأديه از مديون اخذ مي كند مصداق «مازاد بر بدهي» و «ربا» ندانيم، اين موضوع نمونه اي از .............. است.

الف) خروج تخصيصي يا حكمي ب) خروج تخصصي يا موضوعي

ج) خروج تخصيصي يا موضوعي د) خروج تخصصي نه موضوعي

۶۵- برابر ماده ۶۰۱ قانون مدني: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مي شود.» اين ماده بيانگر ............ است.

الف) واجب اصلي ب) حكم وضعي

ج) حكم تكليفي د) واجب تخييري

۶۶- برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع: افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته ......... با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي در هر جا كه ميان شركا، غايب يا محجوري باشد تقسيم بايد در دادگاه انجام پذيرد. راجع به نسبت بين ماده ۳۱۳ ق.ا.ح و حكم ماده اول قانون افراز و فروش املاك از جهت تقسيم املاك مشمول اين قانون، كدام عبارت غلط است؟

الف) خاص و مخصص آن است. ب) خاص است ولي ناسخ آن نيست.

ج) قاعدهي الجمع مهما امكن اولي من الطرح قابل اعمال نيست.

د) قاعدهي الجمع مهما امكن من الطرح، قابل اعمال است.

۶۷- ماده ۵۶۱ قانون مدني مقرر مي دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.» اگر كسي در اجراي اين ماده، براي يافتن اتومبيل گمشده خود با تعيين اجرت اعلان عمومي كند، موضوع مصداق عام ................ است.

الف) بدلي ب) افرادي ج) استغراقي د) مجموعي

۶۸- از ماده ۸۰۳ قانون مدني كه مي گويد: «بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقا عين موهوبه از هبه رجوع كند»، بر مي آيد كه تلف عين موهوبه، حق رجوع را از بين مي برد. اين حكم مصداق ............ است.

الف) مفهوم موافق ب) مفهوم مخالف

ج) منطوق غير صريح د) منطوق صريح

۶۹- برابر ماده ۸۲۵ قانون مدني: «وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي» حكم اين ماده مصداق ....... است.

الف) نص ب) ظاهر ج) متشابه د) مؤول

۷۰- با توجه به ماده ي ۶۱۲ قانون مدني كه بيان داشته: «امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند.» كدام عبارت غلط است؟

الف) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات عدم انجام با مالك است چون او به عنوان مدعي بايد دليل بياورد. ب) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.

ج) اگر اقدام مشخصي كه به عنوان تعهد به نتيجه بر دوش امين نهاده شده است جنبه منفي داشته باشد (يعني خودداري از انجام كار معين باشد) اثبات تعدي امين بر عهده مالك است. زيرا ادعاي مالك با اصل عدم، تعارض دارد و بايد اثبات شود.

د) اگر انجام كار مشخصي بر عهده ي امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه،اثبات انجام با امين (متعهد) است چون اوست كه بر خلاف اصل عدم، ادعا مي كند.

۷۱- مطابق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك، نقل و انتقال املاك ثبت شده بايد به موجب سند رسمي باشد. اگر شخصي به وكالت از مالك بخواهد به نقل و انتقال چنين ملكي بپردازد وكالت وكيل هم بايد با سند رسمي باشد نه عادي، در رابطه با استنباط اين حكم كدام عبارت صحيح است؟

الف) اين حكم، مصداق مقدمه واجب است و رسيدن به هدف هاي تنظيم سند انتقال با رسمي بودن وكالتنامه ي مبناي آن سند ملازمه دارد.

ب) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، مقدمه تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وكيل است.

ج) استنباط اين حكم بر اساس دلالت التزامي است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم و امضاي سند انتقال به وسيله ي وكيل بوده و ارتباطي بدان ندارد.

د) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم سند انتقال بوده و ارتباطي بدان ندارد.

۷۲- با توجه به ماده ي ۶۸۰ قانون مدني كه مقرر مي دارد: «تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است.» كدام عبارت دربارهی نفوذ اعمال وكيل معزولي كه از عزل خود بي خبر مي باشد، درست است؟

الف) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام اوليه است.

ب) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام ثانويه است.

ج) حكمي استثنايي و مصداق احكام اوليه است كه در نتيجه ي اعمال قاعدهی لا ضرر در رابطهی وكيل و موكل اجرا مي شود.

د) حكمي استثنايي و مصداق احكام ثانوي است كه در نتيجه ي اعمال قاعدهی لاضرر در رابطهی وكيل و موكل اجرا مي شود.

۷۳- با توجه به ماده ي ۶۶۴ قانون مدني كه مي گويد: «وكيل درمحاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قراین دلالت بر آن نمايد ...» كدام عبارت صحيح است؟

الف) نيابت داشتن، مصداق سلطه و ولايت وكيل بر موكل نبوده و مغايرتي با اصل عدم ولايت ندارد.

ب) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، مصداق اكتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت است.

ج) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، ارتباطي به اكتفا به قدر متيقن درمقام تميز لوازم ومقدمات وكالت نداشته بلكه مستند به اصل عدم سلطه و ولايت است.

د) موارد ۱و۲ صحيح است.

۷۴- برابر تبصره ۱ مادهی ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،» ... دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرایم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.» متن اين ماده .......... .

الف) جمله خبري و فاقد معناي امر است ب) جملهی انشائي و ظاهر در جواز است.

ج) خبر در مقام انشاء و آكد در افاده معناي امر است. د) امر با ماده و مفيد معناي وجوب است.

۷۵- برابر ماده ي ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله یا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجع به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ي ۷۸ ق.آ.د.م: «هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمایم آن در شهري كه مقر دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام كنند.» ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق ...... است.

الف) وارد ب) مخصّص ج) مقيّد (به كسر ياء) د) حاكم

۷۶- مطابق مادهي ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حكم دادگاه در مورد تعديل اجاره بها اماكن تجاري مشمول آن قانون قطعي است و برابر بند ب ماده ي ۳۳۱ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي، قابل درخواست تجديدنظر مي باشد. در خصوص نسبت بين دو مادهی مزبور كدام عبارت صحيح است؟

الف) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر خاص سابق است و چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي باشد، حكم ماده ي ۴ همچنان معتبر شمرده مي شود.

ب) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را نسخ مي كند حكم ماده ي ۴ ديگر معتبر نمي باشد.

ج) ماده ي ۳۳۱ ق.آ.د.م عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق عام لاحق را در محدوده خود نسخ مي كند حكم ماده ۴ همچنان معتبر است.

د) ماده ي ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را تخصيص مي دهد، حكم ماده ۴ همچنان معتبر نمي باشد.

۷۷- برابر ماده ي ۱۹۷ ق.آ.د.م: «اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند....» و برابر ماده ي ۸۷۶ ق.م «با شك در حيات حين ولادت، حكم وراثت نمي شود.» درباره ي اين دو ماده كدام عبارت صحيح است؟

الف) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودي ولي موضوع مورد استصحاب در ماده اولي، پديده اي حقوقي و در ماده دومي پديده اي خارجي است.

ب) ماده اولي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده اي حقوقي است و ماده ي دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب پديده اي خارجي است.

ج) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب يك پديده حقوقي است و ماده دومي مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب پديده اي خارجي است.

د) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب يك پديده حقوقي است و ماده دومي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب پديده اي حقوقي است.

۷۸- در ماده ۳۳۸ قانون مدني كه مي گويد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.» دلالت كلمه بيع بر «تمليك عين به عوض معلوم» مصداق كدام نوع دلالت است؟

الف) التزام ب) تضمن ج) اقتضا د) مطابقه

۷۹- مطابق بند (الف) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م: «در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد حكم قابل درخواست تجديدنظر مي باشد». اگر اختلاف در اين باشد كه مثلاً دعواي ورشكستگي خواسته اي مالي است يا غير مالي، چه شبهه اي پيش آمده است؟

الف) مفهومي ب) مصداقي ج) حكمي د) موضوعي

۸۰- برابر ماده ي ۱۰۴۳ قانون مدني: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازهی پدر يا جد پدري اوست ...» اذن ولي .......... نكاح است.

الف) شرط ب) سبب ج) علت تامه د) مقتضي

۸۱- رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ايران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه قانوني صورت مي گيرد؟

الف) طبق قانون ايران ب) طبق قانون كشور متبوع مجرم

ج) طبق قانون كشوري كه جرم در قلمرو هوايي آن واقع شده

د) طبق قانون كشور صاحب پرچم هواپيما

۸۲- عمل نابالغي كه عمداً كسي را بكشد، مشمول كدام عنوان است؟

الف) قتل عمد ب) قتل خطاي محض

ج) قتل در حكم خطاي محض د) قتل در حكم عمد

۸۳- هرگاه طفل مميزي طفل غير مميزي را اكراه به قتل كند، در اين صورت:

الف) ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ب) عاقله هر دو محكوم به پرداخت ديه مي شوند.

ج) عاقله طفل غير مميز محكوم به پرداخت ديه مي شوند و طفل مميز تعزير مي شود. د) عاقله طفل مميز محكوم به پرداخت ديه مي شود.

۸۴- در كدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟

الف) شروع به سرقت هاي حدي ب) شروع به سرقت هاي تعزيري

ج) شروع به برخي سرقت هاي تعزير توام با عوامل مشدده

د) شروع به سرقت هاي حدي و تعزيري

۸۵- قاعدهی عطف به ماسبق نشدن قانون، شامل كدام مورد نمي شود؟

الف) مجازات های بازدارنده ب) حدود و قصاص و ديات

ج) مجازات هاي تعزيري و بازدارنده د) اقدامات تأميني و تربيتي

۸۶- شخصي كه تخته قالي مستعمل را نزد سمسار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دريافت كند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به صاحب قالي خودداري مي كند. عمل سمسار مشمول كدام جرم است؟

الف) كلاهبرداري ب) فروش مال غير

ج) تقلب در كسب و تجارت د) خيانت در امانت

۸۷- هرگاه كسي از كارت بانكي ديگري كه در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب كارت وجهي دريافت كند عملش مشمول كدام عنوان است؟

الف) سرقت ب) كلاهبرداري

ج) تحصيل مال نامشروع د) خيانت در امانت

۸۸- در كدام مورد، گذشت شاكي در مجازات مرتكب بي تأثير است؟

الف) ترك انفاق ب) توهين به افراد عادي

ج) حبس تعزيري در قتل عمدي د) قصاص نفس در قتل عمدي

۸۹- عفو عمومي از اختيارات كدام مرجع مي باشد؟

الف) قانون گذار ب) مقام رهبري

ج) رییس قوه ي قضاییه د) مقام رهبري پس از پيشنهاد عفو از طرف رییس قوه ي قضاییه

۹۰- شكار يا صيد حيوانات و جانواران وحشي .......... .

الف) عنوان مجرمانه ندارد. ب) در هر صورت جرم است.

ج) صرفاً در مورد حيوانات مذكور در قانون خاص جرم است.

د) در صورتي كه حفاظت شده باشند، جرم است.

۹۱- فردي براي بار اول به جرم آدم ربايي محكوم به ۱۵ سال حبس تعزيري شده است. اين فرد .......... .

الف) نمي تواند از آزادي مشروط استفاده كند.

ب) مي تواند پس از تحمل يك تا پنج سال حبس، با تشخيص دادگاه از آزادي مشروط استفاده كند.

ج) مي تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و پس از گذشتن ۱ تا ۵ سال از زمان استفاده از آزادي مشروط به آزادي قطعي نائل شود.

د) مي تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و بعد از گذشتن هفت سال و نيم ديگر به آزادي قطعي نايل آيد.

۹۲- مالك آپارتماني قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غير است، اما مدت اجاره منقضي شده ولي تصرفات مستأجر ادامه دارد، وي با كليد يدكي و همراه با خريدار و بدون رضايت مستأجر و در غياب او وارد آپارتمان شده، آن را به رؤيت خريدار مي رساند: عمل مالك ........... .

الف) جرم مزاحمت است. ب) جرم هتك حرمت منزل غير است.

ج) به علت فقدان عنصر معنوي و سوء نيت لازم جرم نيست.

د) به علت فقدان عنصر مادي و تعلق آپارتمان به خود مالك و غاصبانه بودن تصرف مستأجر (به لحاظ انقضا مدت اجاره) جرم نيست.

۹۳- اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور در چه صورتي جرم تلقي مي شود؟

الف) به صورت مطلق و بدون هيچ قيدي جرم است.

ب) در صورتي كه عمليات اجرايي را آغاز كرده باشند.

ج) در صورتي كه وسايل ارتكاب جرم را فراهم كرده باشند.

د) در صورتي كه مقدمات اجرايي را تدارك ديده باشند.

۹۴- استفاده از عناوين علمي دكتر و مهندس براي كساني كه فاقد اين عناوين هستند ........... .

الف) عنوان مجرمانه ندارد. ب) همراه با جعل مدارك جرم است.

ج) در هر صورت و بدون هيچ گونه شرطي جرم است.

د) صرفاً در صورت استفاده از مكاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي جرم است.

۹۵- كلاهبرداري رايانه اي جرمي .............. است.

الف) مقيد به تحصيل غير مجاز داده هاي متعلق به ديگري

ب) مطلق است و صرف ورود، تغيير، محو، ايجاد يا توقف داده ها قابل مجازات

ج) مقيد به تحصيل وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري

د) مقيد به ضرر بزه ديده و اختلال در سيستم و سامانه و از بين رفتن داده ها

۹۶- كدام يك از شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نيست؟

الف) بروز خطر شديد ب) ضرورت ارتكاب عمل براي رفع خطر

ج) نداشتن وظيفه مقابله با خطر د) تناسب جرم با خطر موجود

۹۷- اگر شريكي سهم خود را از مال مشاع نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه آن را تصاحب كند عمل شريك چه عنواني دارد؟

الف) غصب ب) تصرف عدواني

ج) تحصيل مال نامشروع د) خيانت در امانت

۹۸- ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي به اين شرح است: «هركس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا كند صرف نظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود، به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.» اگر مردم با تحريك اين فرد مبادرت به كشتار كنند، عنوان مجرمانه اين فرد محرك چيست؟

الف) مباشر ب) فاعل معنوي

ج) سبب اقوي در جرم د) معاون جرم

۹۹- شروع به كدام جرم فاقد مجازات است؟

الف) راهزني ب) آدم ربايي

ج) استفاده از سند مجعول د) اسيد پاشي

۱۰۰- كدام مورد را دادگاه كيفري نمي تواند به طور توأمان مورد حكم قرار دهد؟

الف) تعليق مجازات و تعدد جرم ب) تخفيف مجازات و تعدّد جرم

ج) كيفيات مخففه قانوني و تبديل مجازات د) كيفيات مشدده قانوني و معاذير قانوني

۱۰۱- در دادگاه ويژه روحانيت صدور قرار بازداشت موقت ...............

الف) در هيچ موردي تجويز نشده و ممنوع است.

ب) در همه موارد اختياري است و به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه مربوط وابسته است.

ج) در برخي موارد مخصوص در آيين نامه (اصلاحي ۱۳۸۴) اجباري است و اعتراض به قرار در يكي از شعب دادگاه ويژه مورد رسيدگي واقع مي شود.

د) در موارد مخصوص در آيين نامه اجباري است، و رسيدگي به اعتراض متهم در صلاحيت دادستان كل ويژه روحانيت است.

۱۰۲- كساني كه حضور آنان در معاينه و تحقيق محلي ضروري است، چنانچه بدون عذر موجه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط ................... جلب مي شوند.

الف) در اتهام قتل عمدي ب) در جرايم مخل امنيت و محيط زيست

ج) در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي د) در جرايم چك بلامحل و كلاهبرداري

۱۰۳- تسليم رونوشت دادنامه پيش از امضاء .............

الف) كاملاً مجاز است. ب) ممنوع است ولي فاقد هرگونه ضمانت اجراست.

ج) ممنوع است و فقط ضمانت اجرايي انضباطي دارد.

د) ممنوع است و ضمانت اجراي كيفري دارد.

۱۰۴- در صورت اعطاي نيابت قضايي، قاضي معطي نيابت ...............

الف) مجاز به تعيين نوع تأمين است، ولي بايد نظر دادستان متبوع خود را جلب كند.

ب) ميتواند نوع تأمين را معين كرده و يا آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.

ج) مجاز به تعيين نوع تأمين نيست و بايد تشخيص تناسب قرار را بر عهدة قاضي مجري نيابت قرار دهد.

د) مكلف است چنانچه تأمين از نوع قرار بازداشت موقت باشد آن را تعيين و مورد تصريح قرار دهد و مجاز نيست آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.

۱۰۵- چنانچه شخص ثالثي اقدام به توثيق وثيقه به نام متهم كرده باشد، در صورت امتناع يا عدم حضور متهم نزد مقامات قضايي در موارد قانوني و محكوميت او وثيقه ضبط و ................ از آن پرداخت مي شود.

الف) فقط جزاي نقدي ب) جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي

ج) هم جزاي نقدي و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي با موافقت وثيقه گذار

د) ضرر و زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي به تشخيص دادستان

۱۰۶- فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل .............. است.

الف) سه روز جز در موارد استثنايي ب) سه روز در همه موارد و بدون استثناء

ج) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء د) يك هفته با لحاظ ايام تعطيل

۱۰۷- چنانچه يكي از اتباع ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده در ايران دستگير شود، ................. محاكمه مي شود.

الف) در دادگاهي كه در حوزه آن دستگير شده است.

ب) در دادگاه هاي كيفري عمومي يا كيفري استان تهران

ج) در مراجع قضايي تهران در صورتي كه تابعيت خارجي تحصيل نكرده باشد.

د) فقط در صورت ارتكاب جرايم مستوجب حد يا قصاص و آن نيز مشروط به عدم كسب تابعيت خارجي، در مراجع كيفري تهران.

۱۰۸- افراد داراي مجوز از نيروي مقاومت بسيج مي توانند ............. به عنوان ضابط اقدام كنند.

الف) فقط در موارد اعلام نياز ساير ضابطين

ب) در همه جرايم اعم از مشهود و غير مشهود

ج) در جرايم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطين و يا عدم اقدام آن ها

د) در جرايم غير مشهود و غير آن به دستور مقامات مافوق

۱۰۹- رسيدگي به تخلفات افراد صنفي در مواردي كه واجد عناوين كيفري نباشد در ............... انجام مي پذيرد.

الف) سازمان تعزيرات حكومتي ب) سازمان نظام صنفي

ج) محاكم عمومي د) انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده

۱۱۰- اعمال نظارت قضايي دادستان بر ضابطان دادگستري ................

الف) مستلزم هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها است

ب) ملازمه با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها ندارد.

ج) در قوانين پيش بيني نگرديده و دادستان منحصراً رياست اداري بر ضابطان دادگستري دارد.

د) منحصراً در خصوص نيروي انتظامي نيازمند هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي است.

۱۱۱- رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در كدام يك از مراجع قضایی صورت مي گيرد؟

الف) دادگاه كيفري استان ب) منحصراً محاكم عمومي مراكز استان ها

ج) محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي محل انتشار نشريه

د) منحصراً محاكم عمومي محل انتشار نشريه

۱۱۲- صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات ............... است و رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه در صلاحيت ................. قرار دارد.

الف) دادستان- دادگاه عمومي ب) دادستان- دادگاه تجديدنظر استان

ج) رییس حوزه قضايي- دادگاه تجديدنظر استان د) رییس حوزه قضائي- دادگاه عمومي

۱۱۳- چنانچه دادگاه كيفري استان پس از رسيدگي به اتهام قتل عمد، جنايت واقع شده را غير عمد تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است .................

الف) پرونده را مستقيماً به دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم ارجاع ميدهد.

ب) به اين بزه رسيدگي و پس از اعلام ختم دادرسي حكم مقتضي را صادر ميكند.

ج) پرونده را به جهت صدور كيفر خواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم به دادسراي محل وقوع جرم ارسال ميكند.

د) پرونده را به جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم به دادسراي مركز استان ارسال ميكند.

۱۱۴- پس از تأييد حكم محكوميت كيفري در ديوان عالي كشور، مشخص مي شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگر بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشد. ديوان عالي كشور، با طي تشريفات قانوني، كليه احكام صادره را نقض كرده و پرونده را جهت صدور حكم واحد به ........... ارجاع مي دهد.

الف) دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم

ب) شعبه هم عرض دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي

ج) شعبه هم عرض دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم

د) دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي

۱۱۵- دادگاه پس از رسيدگي تقاضاي واخواهي ................

الف) مكلف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

ب) مكلف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت، عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي خواهد بود.

ج) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

د) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع رسيدگي خواهد بود.

۱۱۶- رسيدگي به جرم وارد كردن، حمل و نگهداري مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است؟ (این سوال حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.)

الف) رسيدگي به تمام موارد در صلاحيت دادگاه عمومي است.

ب) رسيدگي به تمام موارد حسب مورد در صلاحيت دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي است.

ج) رسيدگي به اتهام وارد كردن حسب مورد در صلاحيت دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي و رسيدگي به اتهامات حمل و نگهداري در صلاحيت دادگاه عمومي است.

د) رسيدگي به اتهام وارد كردن در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به اتهامات حمل و نگهداري در صلاحيت دادگاه عمومي است.

۱۱۷- دادگاه كيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرايم .......... را دارد.

الف) مشاوران وزرا ب) شهرداران مراكز استان ها

ج) نظامي افسران از درجه سرتيپ به بالا د) مديران كل اطلاعات استان ها

۱۱۸- در حوزه قضايي بخش كه دادسرا تشكيل نمي شود، وظايف دادستان بر عهده كيست؟

الف) رییس حوزه قضائي ب) دادرس علي البدل

ج) دادستان نزديك ترين حوزه قضايي د) دادستان مركز شهرستان

۱۱۹- كدام يك از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسي را ندارند؟

الف) وكيل محكوم عليه ب) دادستان كل كشور

ج) رییس ديوان عالي كشور د) رییس حوزه قضايي

۱۲۰- كدام مورد از موارد احاله نيست؟

الف) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد.

ب) بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

ج) به تشخيص رییس قوه قضاییه يا دادستان كل كشور، به منظور حفظ نظم و امنيت احاله لازم باشد.

د) بيشتر شهود و شكات در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1391