با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1390

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱ در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم ميخورد كه:

الف) عوضين موجود باشند. ب) تغييري در عوضين داده نشده باشد.

ج) يكي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد.

د) عوضين موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند، مثل يا قيمت آن تأديه ميشود.

۲ كدام مورد صحيح است؟

الف) اقرار سفيه در امور مالي، مؤثر نيست. ب) اقرار معلق، مؤثر نيست.

ج) اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به ضرر دُيان، نافذ نيست.

د) هر سه مورد صحيح است.

۳ در عقود، اضطرار و اكراه به ترتيب .......... عقد ميشوند.

الف) موجب عدم نفوذ، بطلان ب) تأثيري در عقد ندارد، بطلان

ج) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ د) تأثيري در عقد ندارد، عدم نفوذ يا بطلان

۴ اگر عقد به علت اقاله يا فسخ به هم بخورد:

الف) شرطي كه ضمن آن شده، منفسخ ميشود. ب) شرطي كه ضمن آن شده، باطل ميشود.

ج) شرطي كه ضمن آن شده، نيز اقاله يا فسخ ميشود.

د) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل ميشود و الّا اثري ندارد.

۵ اگر مالك براي حق انتفاع مدت معين نكرده باشد:

الف) اثر ندارد چون بايد مدت معين شود.

ب) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود.

ج) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقاي مال خواهد بود.

د) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.

۶ اتخاذ تصميم براي اداره بخشهاي مشترك مجتمعهاي آپارتماني اگر قراردادي بين مالكين وجود نداشته باشد:

الف) به آراي دو سوم مالكين آپارتمانها است. ب) به آراي اكثريت مالكين آپارتمانها است.

ج) به آراي مالكيني است كه در عمل متصرف آپارتمانها هستند.

د) به آراي اكثريت مالكيني است كه مالك بيش از نصف مساحت تمام بخشهاي اختصاصي باشند.

۷-موضوع اشاعه ميتواند:

الف) فقط عين باشد. ب) عين يا حق باشد.

ج) عين يا منافع باشد. د) عين، منافع يا حق باشد.

۸-متولي موقوفه عام براي اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهاي آن در جهت نيت واقف:

الف) ميتواند با ديگري شريك شود. ب) فقط ميتواند موقوفه را اجاره دهد.

ج) نميتواند با ديگري شريك شود مگر به اذن حاكم

د) تنها با موافقت اداره اوقاف ميتواند با ديگري شريك شود.

۹-در يك شركت مدني (غير بازرگاني) مسئوليت شركا نسبت به بدهي شركت:

الف) به نسبت و به ميزان آورده است. ب) مسئوليت شركا تضامني است.

ج) مسئوليت شركا به ميزان آورده آنها تضامني است.

د) به نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند.

۱۰ ماده ۶۱۹ قانون مدني مقرر داشته: «امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد» با توجه به اين ماده شخصي مبلغ پنج ميليون تومان چك پول ۵۰ هزار توماني براي گذاردن در حساب سپرده خود به بانك تسليم ميكند و شماره چك پولها را يادداشت ميكند. آيا سپردهگذار ميتواند عين چك پولها را مطالبه كند؟

الف) در صورتي كه بانك عين چك پولها را پس ندهد مرتكب خيانت در امانت شده است.

ب) بانك موظف است در صورت مطالبه سپردهگذار، عين چك پولها را به سپردهگذار رد كند.

ج) بانك تكليفي به رد عين چك پولها ندارد و ميتواند معادل مبلغ ريالي را بازپرداخت كند.

د) بانك تكليفي به رد عين چك پولهاي سپرده شده را ندارد، ولي موظف است چك پولهاي پنجاه هزار توماني به سپردهگذار پس بدهد.

۱۱ هرگاه در جعاله عمل داراي اجزا متعدد بوده و هر يك از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثناي عمل از ناحيه عامل فسخ شود:

الف) عامل مستحق هيچگونه اجرتي نيست. ب) عامل استحقاق تمام اجرتالمسمي را دارد.

ج) عامل مستحق اجرتالمثل عمل خود خواهد بود.

د) عامل از اجرتالمسمي به نسبت عملي كه انجام داده مستحق خواهد بود.

۱۲ شخصي از مردي ضمانت كرده كه نفقه گذشته و نيز نفقه آينده همسر او را بپردازد. طبق قانون مدني عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه .......... و نسبت به نفقه آينده ........... است.

الف) صحيح-صحيح ب) باطل-باطل ج) صحيح-باطل د) باطل-صحيح

۱۳ اگر كسي مالي را مِن غير حق دريافت كرده باشد:

الف) ضامن عين و منافع است. ب) در صورتي كه جاهل به ضمان باشد ضامن نيست.

ج) در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عين و منافع است.

د) در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عين است ولي ضامن منافع نيست.

۱۴ در عقد بيع كدام يك از موارد ذيل مانع از انتقال مالكيت به مشتري است؟

الف) موجل بودن مبيع ب) موجل بودن ثمن

ج) وجود خيار فسخ براي يكي از متبايعين د) هيچكدام

۱۵- «تحقق ارث» و «استقرار مالكيت ورثه» نسبت به تركه متوفي به ترتيب منوط است به:

الف) موت حقيقي يا فرضي مورث، قبول تركه از ناحيه ورثه

ب) موت حقيقي يا فرضي مورث، موت حقيقي يا فرضي مورث

ج) پرداخت ديون و حقوق متعلقه به تركه، قبول تركه از طرف ورثه

د) موت حقيقي يا فرضي مورث، پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه تعلق گرفته است.

۱۶ به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني: «زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند» حق حبسي كه در اين ماده براي زن در نظر گرفته شده است:

الف) اختصاص به تمكين عام دارد. ب) اختصاص به تمكين خاص دارد.

ج) مطلق وظايف شرعي و قانوني را در بر ميگيرد.

د) محدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردي تعيين ميشود.

۱۷ اگر در حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه از بياعتباري تمام مفاد سند حكايت داشته باشد؛ كاملترين پاسخ كدام است؟

الف) اگر آن مندرجات به امضا رسيده و تاريخ داشته باشد معتبر است.

ب) آن مندرجات معتبر است اگر چه داراي تاريخ و امضا نباشد.

ج) آن مندرجات معتبر است مگر اينكه معلوم شود به نحوي باطل شده است.

د) آن مندرجات معتبر است مگر اينكه روي آن خط كشيده شده باشد.

۱۸ كلاله امي در چه صورتي به قرابت ارث ميبرد؟

الف) در صورتي كه با جده جمع شود. ب) كلاله امي هميشه فرضبر است.

ج) در صورتي كه با اخوه ابي جمع شود. د) در صورتي كه با برادر و خواهر ابويني جمع شود.

۱۹ در صورتي كه وراث متوفي منحصر به يك نفر دايي امي و يك نفر خاله ابي و دو نفر خاله ابويني باشند در اين صورت ماترك متوفي به شرح زير تقسيم ميشود:

الف) يك سوم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين خالههاي ابويني تقسيم ميشود.

ب) يك ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين هر سه خاله تقسيم ميشود.

ج) يك ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالمناصفه بين دو خاله ابويني تقسيم ميگردد.

د) يك ششم تركه به دايي امي ميرسد بقيه بين سايرين به قاعده ذكور دو برابر اناث تقسيم ميشود.

۲۰ چنانچه عقد وكالت به صورت بلاعزل واقع شود و بعداً هر يك از وكيل يا موكل فوت نمايند عقد وكالت:

الف) باطل ميشود. ب) منفسخ ميشود.

ج) تابع اراده وكيل است. د) به قوت خود باقي است.

۲۱-در مواردي كه دادگاه دعوي معترض ثالث را وارد تشخيص ميدهد:

الف) چنانچه حكم معترضٌعنه غير قابل تفكيك باشد نسبت به الغا آن اقدام مينمايد.

ب) چنانچه حكم معترضٌعنه قابل تفكيك باشد نسبت به الغا آن اقدام مينمايد.

ج) چنانچه حكم معترضٌعنه قابل تفكيك باشد نسبت به نقض آن و صدور حكم جديد اقدام مينمايد.

د) چنانچه حكم معترضٌعنه قابل تفكيك نباشد نسبت به الغا آن و صدور حكم جديد اقدام مينمايد.

۲۲ زمان سپردن تامين مناسب در اجراي حكم غيابي .......... است.

الف) زمان صدور اجراييه ب) زمان درخواست اجراييه

ج) زمان اعلام ختم عمليات اجرايي د) زمان شروع عمليات اجرايي

۲۳-درخواست ابطال رأي داور:

الف) در صورت سپردن تأمين مناسب از موجبات توقف اجراي رأي داور است.

ب) دادگاه در صورت وجود جهات قانوني ابطال، مكلف به توقف اجراي رأي داور است.

ج) در صورت قوي بودن دلايل خواهان و سپردن تأمين مناسب از موجبات توقف اجراي رأي داور است.

د) در صورتي كه درخواست ابطال مستند به اسناد تجاري باشد دادگاه مكلف به توقف اجراي رأي داور است.

۲۴ دادگاه بدوي در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه اتومبيل به ارزش خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال (بيست و يك ميليون ريال) حكم به بيحقي خواهان صادر مينمايد:

الف) اين حكم مطلقاً قابل فرجام نيست.

ب) اين حكم پس از انقضاي مهلت تجديدنظر قابل فرجام است.

ج) اين حكم پس از تأييد توسط دادگاه تجديدنظر استان، قابل فرجام است.

د) اين حكم قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و در صورت اسقاط حق تجديدنظر قابل فرجام است.

۲۵ در صورتي كه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت تقديم شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نشود:

الف) دادگاه بدوي قرار ردّ دادخواست تجديدنظر را صادر ميكند و اين قرار قطعي است.

ب) دفتر دادگاه بدوي قرار ردّ دادخواست را صادر ميكند و اين قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوي است.

ج) دادگاه بدوي قرار ردّ دادخواست تجديدنظر را صادر ميكند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.

د) دفتر دادگاه تجديدنظر قرار ردّ دادخواست را صادر ميكند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.

۲۶ كدام عبارت صحيح است؟

الف) اموال منقول خارج از محل كار يا محل سكونت محكومٌعليه در صورتي قابل توقيف است كه دلايل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.

ب) چنانچه عين محكومٌبه غيرمنقولي در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي حقي از عين يا منافع نمايد، اين امر مانع عمليات اجرايي نيست.

ج) اموال منقولي كه داخل محل سكونت يا محل كار محكومٌعليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلايل و قراین كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.

د) مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكومٌعليه باشد در صورتي قابل توقيف نيست كه متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت نمايد و دلايلي نيز ارائه نمايد.

۲۷ قبول يا ردّ درخواست دستور موقت:

الف) قابل اعتراض، تجديدنظر و فرجام است.

ب) فقط قبول دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است.

ج) فقط ردّ دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است.

د) قبول يا رد قابل فرجام نميباشد اما ضمن تجديدنظرخواهي نسبت به اصل راي قابل اعتراض است.

۲۸ كدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادي صحيح است؟

الف) اظهار كننده ترديد بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد.

ب) منكر اصالت سند بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد.

ج) در صورت انكار، ارائه كننده سند عادي بايستي براي اثبات اصالت سند دليل بياورد.

د) در صورت ادعاي جعل، ارائه كننده سند بايستي براي اثبات اصالت آن دليل بياورد.

۲۹ چنانچه دعوايي در ديوانعالي كشور تحت رسيدگي باشد:

الف) اگر درخواست اعاده دادرسي شود، ديوانعالي كشور وفق مقررات به آن رسيدگي مينمايد.

ب) درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم صادره از دادگاه تا زماني كه در ديوانعالي كشور رأي صادر نشده پذيرفته نميشود.

ج) اگر درخواست اعاده دادرسي شود، درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع ميشود ولي مانع ادامه رسيدگي در ديوان عالي كشور نميشود.

د) اگر درخواست اعاده دادرسي شود، درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع ميشود و در صورت قبول درخواست، رسيدگي در ديوان تا صدور حكم متوقف ميشود.

۳۰ اگر دو نفر وكيل مجتمعاً وكالت را به عهده داشته باشند و يكي از آن ها بدون عذر موجه در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه هم نفرستد:

الف) دادگاه جلسه دادرسي را تجديد ميكند.

ب) دادگاه با استماع مدافعات وكيل حاضر، به دعوي رسيدگي ميكند.

ج) دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه ميدهد.

د) دادگاه به وكيل غايب، مهلت مناسبي براي ارسال لايحه اعطا مينمايد.

۳۱ در دعوي مطالبه مهريه:

الف) دادگاه محل وقوع عقد نكاح صالح است. ب) دادگاه محل اقامت زوج صالح است.

ج) دادگاه محل اقامت زوجه صالح است. د) گزينه يك و دو صحيح است.

۳۲ در مواردي كه قرار كارشناسي به تشخيص دادگاه تجديدنظر صادر ميشود و دادگاه نيز نميتواند بدون نظر كارشناس رأي صادر نمايد:

الف) عدم پرداخت هزينه كارشناسي موجب تاييد رأي بدوي به لحاظ فقد دليل ميشود.

ب) عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب توقف رسيدگي تجديدنظر ميشود.

ج) عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب ابطال دادخواست تجديدنظر ميشود.

د) عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب خروج كارشناسي از عداد دلايل تجديدنظرخواه و صدور قرار رد دعوي تجديدنظر ميشود.

۳۳ چنانچه پس از ابلاغ اوراق دادرسي به خوانده در نشاني معين، خوانده نشاني خود را تغيير دهد:

الف) خوانده مكلف است نشاني جديد خود را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و الاّ ابلاغ اوراق به نشاني سابق معتبر خواهد بود.

ب) براي خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد خوانده ابلاغ ميشود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال ميشود.

ج) به خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد ابلاغ ميشود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانوني قرار رد دادخواست او صادر ميشود.

د) خواهان مكلف است تغيير نشاني را به دادگاه اطلاع دهد و الّا جلسه دادرسي به دليل گواهي مامور ابلاغ مبني بر تغيير نشاني تجديد خواهد شد.

۳۴ چه اشخاصي را مطلقاً نميتوان به عنوان داور انتخاب نمود؟

الف) مدير دفتر دادگاه ب) كساني كه در دعوي ذينفع باشند.

ج) كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان

د) كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوي باشند.

۳۵ مقررات آيين دادرسي مدني اقتضاي كدام يك از موارد ذيل را دارد؟

الف) پس از ختم دادرسي دعوت از طرفين مجاز است.

ب) پس از ختم دادرسي دادگاه ميتواند رأي صادر كند.

ج) پس از اعلام ختم مذاكرات، دادگاه تكليفي در صدور رأي ندارد.

د) پس از ختم دادرسي، دادگاه ميتواند ارجاع امر به كارشناس نمايد.

۳۶ در ايراد امر مطروحه:

الف) محاكم بايد همعرض باشند.

ب) رابطه عرضي يا طولي محاكم ارتباطي به امر مطروحه ندارد.

ج) پرونده در دادگاهي كه مؤخر در ثبت ارجاع است، رسيدگي ميگردد.

د) تاريخ ثبت ارجاع تأثيري ندارد و بايد پرونده به دادگاه عالي ارجاع شود.

۳۷ هرگاه كسي مال غيرمنقول مغصوب را از غاصب بخرد، در دعوي مطالبه اجرتالمثل ايام تصرف مشتري كدام دادگاه ذيصلاح است؟

الف) دادگاه حوزه اقامت مشتري ب) دادگاه محل اقامت غاصب

ج) دادگاه محل وقوع عقد بيع د) دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول

۳۸ اگر در ايران از مدرك حقانيّت مكتوم محكومٌعليه حكمي در تاريخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ اطلاع حاصل شود اما آن مدرك در تاريخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ واصل گردد، آخرين موعد اقدام به اعاده دادرسي ........... است.

الف) ۱۲/۷/۱۳۹۰ ب) ۱۳/۷/۱۳۹۰ ج) ۱۴/۷/۱۳۹۰ د) ۱۵/۷/۱۳۹۰

۳۹ در دعاوي مالي غيرمنقول:

الف) ارزش خواسته از نظر هزينه دادرسي و صلاحيت طبق ارزش معاملاتي املاك تقويم و پرداخت ميشود.

ب) ارزش خواسته از نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مينمايد.

ج) ارزش خواسته از نظر صلاحيت طبق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و پرداخت ميشود.

د) ارزش خواسته از نظر هزينه دادرسي همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مينمايد.

۴۰ كدام عبارت در خصوص اوقات رسيدگي دادگاه صحيح نيست؟

الف) رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل ميآيد.

ب) در صورت تشخيص رییس ديوانعالي كشور رسيدگي به پرونده در شعبه مرجوعٌاليه، خارج از نوبت به عمل ميآيد.

ج) رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور در وقت فوقالعاده به عمل ميآيد.

د) در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت نتواند در اولين جلسه دادرسي اسناد خود را حاضر نمايد و تأخير جلسه را درخواست نمايد، دادگاه در صورت احراز صحت با تعيين جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسيدگي مينمايد.

۴۱ كسبه جزء، ..........

الف) مشمول مقررات حقوق تجارت نيستند.

ب) بازرگان به شمار آمده ولي از داشتن دفاتر تجاري معافند.

ج) بازرگان محسوب شده و بدون استثنا مشمول همه تكاليف تجار ميباشند.

د) در گذشته بازرگان به حساب ميآمدند، اما در حال حاضر ديگر تاجر تلقي نميشوند.

۴۲ ارسال كننده ميتواند مادام كه مالالتجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي مزبور كرده و خسارات او، پس بگيرد مگر در صورتي كه:

الف) مالالتجاره به مقصد نرسيده باشد.

ب) بارنامه به مرسلاليه تسليم نشده باشد.

ج) قبل از وصول مرسلاليه ورشكسته شده باشد.

د) متصدي حمل و نقل به مرسلاليه اعلام كرده باشد كه مالالتجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل بگيرد.

۴۳ كدام يك از موارد زير در خصوص ضمانت تجاري صحيح است؟

الف) ضامن صرفاً در صورت پرداخت دين به مضمونله، بريالذمه ميشود.

ب) در صورت استنكاف مضمونله از دريافت طلب، ضامن فوراً و به خودي خود بريالذمه ميشود.

ج) در صورت استنكاف مضمونله از دريافت طلب ضامن به هيچ وجه بريالذمه نميشود.

د) هيچكدام

۴۴ شركتهاي تعريف شده در حقوق تجارت ايران عبارتند از:

الف) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي

ب) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني

ج) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني

د) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني، تعاوني سهامي عام

۴۵ ادغام شركتهاي تجاري در نظام حقوقي ايران:

الف) هنوز به رسميت شناخته نشده است.

ب) تنها در مورد شركتهاي دولتي پذيرفته شده است.

ج) تنها در مورد شركتهاي تعاوني به رسميت شناخته شده است.

د) به موجب قوانين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي تجويز شده است.

۴۶ در صورت ورشكستگي شركت نسبي:

الف) شركا نيز ورشكسته اعلام خواهند شد.

ب) مطلقاً امكان ورشكستگي شركا وجود ندارد.

ج) تحت شرايط خاص در صورتي كه شريك يا شركا در خارج از شركت تاجر باشند امكان صدور حكم ورشكستگي آنان وجود دارد.

د) گزينه ۲ و ۳ صحيح است.

۴۷ معيار رأيگيري در مجمع عمومي عادي شركت سهامي ............ و در شركت مسئوليت محدود .......... ميباشد.

الف) ميزان آراي حاضر ميزان آراي حاضر ب) تعداد سهامداران حاضر تعداد شركاي حاضر

ج) اكثريت آراي حاضر دارندگان بيش از نيمي از كل سرمايه شركت

د) دارندگان بيش از نيمي از كل سرمايه شركت اكثريت آراي حاضر

۴۸ بانك (الف) با اخذ وثايق ملكي به شركت پارس يك فقره وام اعطا نموده است. به علت عدم پرداخت ديون توسط شركت، بانك از طريق اجراييه ثبتي در صدد وصول مطالبات خويش است. قبل از خاتمه عمليات اجرايي ثبتي، حكم ورشكستگي شركت صادر ميشود؛ در اين صورت:

الف) عمليات اجرايي ثبتي متوقف نميشود و دايره اجرا بايد مراتب را به اداره تصفيه اطلاع دهد.

ب) صدور حكم ورشكستگي مانع ادامه عمليات اجرايي ثبت نيست، زيرا بانك طلبكار داراي وثيقه است.

ج) عمليات اجرايي ثبتي متوقف ميشود و دايره اجرا بايد پرونده اجرايي را به اداره تصفيه ارسال نمايد.

د) مدير تصفيه شركت بايد جهت توقيف عمليات اجرايي ثبتي تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و مادام كه دستور موقت صادر نشده است، نميتوان مانع ادامه عمليات اجرايي شد.

۴۹ شركتهاي تضامني و نسبي از هر جهت تابع قواعد يكسانند مگر از جهت:

الف) تعداد شركا ب) تعداد مديران

ج) ميزان مسئوليت شركا د) سه مورد ۱ و ۲ و ۳

۵۰-بازرسان شركت سهامي عام از جهت شرايط انتخاب مشمول:

الف) آييننامه اجرايي تبصره ماده ۱۴۴ لايحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ ميباشند.

ب) آييننامه اجرايي قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ۱۳۷۲ ميباشند.

ج) موارد ۱ و ۲ ميباشند.

د) قانون تجارت ۱۳۱۱ ميباشند.

۵۱ كدام عبارت صحيح است؟

الف) مديرعامل شركت تنها با مصوبه مجمع عمومي عادي حق اخذ وام از شركت براي خود دارد.

ب) مديرعامل در حدود اختيارات تفويضي توسط مجمع عمومي عادي نماينده شركت محسوب شده و حق امضا دارد.

ج) در صورتي كه شخصي مديريت عاملي بيش از يك شركت را عهدهدار باشد به حكم دادگاه از سمت خود عزل و كليه اقدامات او ابطال ميگردد.

د) مديرعامل شركت در صورت تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه در مقابل شركت و اشخاص ثالث حسب مورد مسئوليت انفرادي و اشتراكي دارد.

۵۲ مدير يك شركت با مسئوليت محدود كه به موجب اساسنامه، بدون تصويب مجمع عمومي شركا مجاز به انجام عمل حقوقي بيش از پانصد ميليون ريال نبوده است، باعث انعقاد قراردادي به نمايندگي از شركت تعهد به پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال نموده است:

الف) شركت در برابر متعهدله هيچ مسئوليتي ندارد.

ب) مديرعامل شخصاً مسئول پرداخت مبلغ مورد تعهد ميباشد.

ج) شركت نسبت به كل مبلغ قرارداد در برابر متعهدله مسئول پرداخت است.

د) شركت تا ميزان پانصد ميليون ريال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غيرنافذ است.

۵۳ در صورت صدور چك از حساب مشترك، كليه صادركنندگان:

الف) بر پايه توافق ميان خود مسئول پرداخت ميباشند.

ب) بالمناصفه-بالسويه داراي مسئوليت هستند.

ج) بر اساس قرارداد گشايش حساب با بانك مسئوليت دارند.

د) به صورت تضامني و هر يك نسبت به كل مبلغ چك مسئوليت دارند.

۵۴ مبدأ محاسبه خسارت تاخير تاديه چك از تاريخ .......... ميباشد.

الف) صدور چك ب) ثبت دادخواست مطالبه وجه

ج) صدور گواهينامه عدم پرداخت د) مقرر در قانون آيين دادرسي مدني

۵۵ اوراق مشاركت:

الف) تنها در نظريه شوراي نگهبان پذيرفته شده و به صورت رويه بانكها در آمده است.

ب) در كنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهاي مالي محسوب ميشود.

ج) در قانون خاص پيشبيني شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است.

د) در لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پيشبيني و جايگزين اوراق قرضه شده است.

۵۶ واخواست (اعتراض عدم پرداخت) برات ظرف مدت .......... از تاريخ سررسيد بايستي صورت گيرد.

الف) ۱۰ روز ب) ۱۵ روز ج) ۱۰ ماه د) در خارج ۶ ماه و در ايران ۳۰ روز

۵۷ دارنده چك براي وصول وجه آن از طريق اجراي ثبت عليه .......... ميتواند اقدام نمايد.

الف) فقط صادر كننده ب) صادر كننده و ضامن

ج) صادر كننده و ظهرنويسان د) صادر كننده و ظهرنويس و ضامن

۵۸ در صورتي كه تاجر ورشكسته اقرار به وقفيت مال خود نمايد:

الف) وقف قابل فسخ است. ب) اقرار او نافذ است.

ج) وقف غيرنافذ است. د) اقرار او نافذ نيست.

۵۹ به محض صدور حكم توقف تاجر:

الف) دعاوي عليه تاجر به طرفيت مدير تصفيه، اقامه و دعواي موجود نيز به طرفيت شخص اخير ادامه خواهد يافت.

ب) دعاوي عليه تاجر به طرفيت ناظر تصفيه، اقامه ولي دعواي موجود به طرفيت مدير تصفيه ادامه مييابد.

ج) دعاوي عليه تاجر، به طرفيت مدعيالعموم اقامه، ولي دعواي موجود به طرفيت خود تاجر پيگيري خواهد شد.

د) دعاوي عليه تاجر، به طرفيت مدير تصفيه اقامه، ولي دعواي موجود به طرفيت خود تاجر، ادامه خواهد يافت.

۶۰ مرور زمان دعاوي راجع به چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده باشد ..........

الف) پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور چك است.

ب) پس از انقضاي ده سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت است.

ج) پس از انقضاي ده سال از تاريخ آخرين تعقيب قضايي است.

د) پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت است مگر اينكه ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين شود.

۶۱ از ماده ۶۹۱ قانون مدني كه ميگويد: «ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.» ميفهميم كه ضمان ديني كه سبب آن ايجاد شده، باطل نيست. اين امر مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) مفهوم مخالف ب) مفهوم موافق ج) قياس اولويت د) قياس مساوات

۶۲-ماده ۳ قانون مجازات اسلامي ميگويد: «قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد». اين ماده، مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) عام بدلي ب) عام مجموعي ج) عام افرادي د) مخصص منفصل

۶۳-ماده ۸۷۱ قانون مدني كه ميگويد: «هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان ميتوانند آن را بر هم زنند.» مصداق كدام يك از اقسام مخصص متصل ميباشد؟

الف) وصفي ب) شرطي ج) غايت د) استثنايي

۶۴-از حكم ماده ۳۶۰ قانون مدني كه ميگويد: «هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناي آن از مبيع نيز جايز است.» برداشت ميكنيم: «هر چيزي كه مستقلاً قابل فروش نيست، استثناي آن از مبيع نيز جايز نيست (از قبيل حق ارتفاق)» اين برداشت، مصداق كدام اصطلاح است؟

الف) مفهوم موافق ب) مفهوم مخالف ج) مفهوم شرط د) هر دو مورد ۲ و ۳

۶۵-برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، داشتن گواهي عدم امكان سازش، لازمه اجراي صيغه طلاق است. گواهي مزبور مصداق كدام مقدمه است؟

الف) مقدمه عقلي ب) مقدمه قانوني ج) مقدمه مقارن د) هر دو مورد ۲ و ۳

۶۶-ماده ۱۴۳ قانون مدني ميگويد: «هر كس از اراضي موات و مباحه، قسمتي را به قصد تملك احياء كند، مالك آن قسمت ميشود.» اين ماده متضمن چه دلالتي است؟

الف) تضمني ب) اشاره ج) اقتضا د) تنبيه و ايما

۶۷ برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بين دو يا چند نفر مبني بر دريافت و پرداخت ربا جرم است و طبق تبصره ۳ همان ماده، رباي بين پدر و فرزند يا زن و شوهر، مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. بين ماده و تبصره مذكور چه نسبتي وجود دارد؟

الف) ورود ب) حكومت ج) تخصّص د) تخصيص

۶۸-ماده ۱۰۲۳ قانون مدني مقرر ميدارد: «هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، حكم موت فرضي او داده ميشود.» ماده ۱۵۵ قانون امور حسبي ميگويد: «جلسه رسيدگي به درخواست به فاصله يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد...» ماده اخير از نظر احتساب اولين آگهي مذكور در ماده ۱۰۲۳ قانون مدني:

الف) ناسخ آن است ب) مخصص آن است.

ج) مبيّن آن (به كسر ياء) است. د) مقيّد آن (به كسر ياء) است.

۶۹ عبارت ماده ۸۶۱ قانون مدني كه ميگويد: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» مصداق كدام اصطلاح است؟

الف) نص ب) محكم ج) متشابه د) هر دو مورد ۱ و ۲

۷۰ طبق ماده ۱۹۵ قانون مدني: «اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است» اگر با عنايت بدين ماده، درباره معامله مكره؛ وقتي كه به سرحد فقدان قصد برسد، حكم به بطلان دهيم، اين حكم مصداق چيست؟

الف) قياس خفي ب) قياس اولويت

ج) قياس مستنبطالعله د) قياس منصوصالعله

۷۱-طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي، كيفر تهديد، شلاق يا زندان است. چنين كيفري مصداق چه نوع تخييري است؟

الف) تخيير بين محذورين ب) تخيير بين دو حكم متزاحم

ج) تخيير بين دو دليل متعارض د) تخيير بين افراد واجب مخيّر

۷۲ ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد... به يك تا شش ماه حبس محكوم ميشود...» عبارات بعد از «اعم از اينكه» مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) مخصّص ب) قرينه لفظيّه ج) قرينه متصله د) مُبيَّن (به فتح ياء)

۷۳ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد، مجازات جرمي داده ميشود كه مجازات آن اشد است.» مجازات قصاص، حدود و ديات نسبت به اين حكم چه رابطهاي دارد؟

الف) تقييد ب) ورود ج) تخصّص د) تخصيص

۷۴ ماده ۸۶۲ قانون مدني ميگويد: «اشخاصي كه به موجب نسب ارث ميبرند سه طبقهاند: ۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد» كلمه «اولاد» در اين بند نسبت به فرزندان متوفي:

الف) صحت سلب دارد و مجاز است. ب) صحت سلب دارد و حقيقت است.

ج) عدم صحت سلب دارد و مجاز است. د) عدم صحت سلب دارد و حقيقت است.

۷۵ طبق ماده ۶۷ قانون مدني: «مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست، وقف آن باطل است...» حكم مندرج در اين ماده:

الف) حكم وضعي است چون مستقيماً ارتباط با افعال مكلّفين ندارد.

ب) حكم تكليفي است چون مستقيماً با افعال مكلّفين ارتباط دارد.

ج) حكم ظاهري است چون ظهور عبارت در بطلان چنين عملي است.

د) حكم تكليفي از نوع حرمت است، چون هيچ كس نبايد چنين مالي را وقف كند.

۷۶ ماده ۴۴۵ قانون مدني ميگويد: «هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث ميشود.» عيوب زن و مرد در عقد نكاح نيز موجد خيار فسخ است. ماده مذكور، مطلق است يا مقيد؟

الف) چون قدر متيقن در مقام تخاطب وجود دارد، مطلق است.

ب) چون انصراف لفظ «خيارات» به خيارات موجود در معاملات، انصراف بدوي است، چنين انصرافي مانع اطلاق لفظ نميشود. (مطلق است)

ج) چون انصراف لفظ «خيارات» به خيارات موجود در معاملات به دليل كثرت وجود مصداق در خارج ميباشد، اين انصراف مانع اطلاق لفظ ميشود. (مطلق نيست)

د) چون انصراف لفظ «خيارات» به خيارات موجود در معاملات، ناشي از كثرت استعمال لفظ در بعضي از مصاديق آن است، مانع اطلاق لفظ ميشود. (مطلق نيست)

۷۷-در صورتي كه عقد نكاح پس از مقاربت زوجين منحل شده و زن در زماني ازدواج مجدد كند كه طفل متولد از او بتواند به هر يك از دو شوهر اول و دوم ملحق شود مطابق ماده ۱۱۶۰ قانون مدني، طفل ملحق به شوهر دوم خواهد بود مگر آنكه، امارات قطعيه بر خلاف آن، دلالت كند. اين ماده متضمن كدام يك از موارد زير است؟

الف) تزاحم دو اماره فراش ب) اصل تأخر حادث

ج) اصل عدم د) هر دو مورد ۱ و ۲

۷۸-ماده ۱۱۵۸ قانون مدني ميگويد: «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است» ماده ۳۲۸ آن قانون نيز ميگويد: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد» هر يك از اين دو ماده به ترتيب مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) دليل قطعي و دليل ظني ب) حكم ظاهري و حكم واقعي

ج) حكم واقعي و حكم ظاهري د) دليل اجتهادي و دليل فقاهتي

۷۹-ماده ۹۵۶ قانون مدني، مرگ طبيعي را پايان اهليت استحقاق انسان شمرده است ولي ماده ۱۰۱۸ همان قانون، تاريخ صدور حكم موت فرضي را (در مورد غايب مفقودالخبر) پايان آن اهليت شمرده است. رابطه ماده ۱۰۱۸ نسبت به ماده ۹۵۶ قانون مزبور مصداق كدام مورد است؟

الف) حكومت ب) ورود ج) تخصيص د) تخصّص

۸۰-ماده ۱۰۴۳ قانون مدني ميگويد: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري او است...» اجازه پدر نسبت به ازدواج دختر باكره مصداق كدام اصطلاح است؟

الف) سبب ب) علت ج) شرط نفوذ د) شرط صحّت

۸۱-(الف) كه فردي عاقل و بالغ است براي سرقت از آقاي (ب) كه ۱۴ سال تمام هجري شمسي دارد استفاده ميكند. در اين صورت:

الف) «الف» در حكم مباشر است.

ب) «الف» در حكم مباشر و «ب» فاقد مسئوليت كيفري است.

ج) «الف» معاون در جرم تلقي و «ب» نيز تعزير ميگردد.

د) «الف» در حكم مباشر نيست و «ب» نيز فاقد مسئوليت كيفري است.

۸۲-تحريك يا ترغيب به خودكشي:

الف) جرم نيست. ب) تسبيب در قتل تلقي ميشود.

ج) معاونت در قتل به حساب ميآيد.

د) در صورتي كه از طريق سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي صورت گيرد، جرم تلقي ميگردد.

۸۳-اگر شخصي دادهها يا علايم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا تراشهها را تغيير داده و يا اينكه دادههاي متقلبانه به آنها وارد كند، مرتكب چه جرمي شده است؟

الف) جعل ب) كلاهبرداري رايانهاي

ج) تخريب دادههاي رايانهاي د) دستكاري غير مجاز در سيستم رايانهاي

۸۴-جلسه مجمع عمومي فوقالعاده يك شركت سهامي خاص با حضور همگي سهامداران غير از يك نفر تشكيل و در اين جلسه با توجه به ادعاي يكي از سهامداران داير بر خريد سهم سهامدار غايب چنين تصميم گرفته ميشود كه سهامدار غايب با فروش سهام خود از شركت خارج و سهامدار مدعي خريد وارد شركت شود، بعد از اطلاع سهامدار غايب از اين موضوع، وي اقدام به شكايت نموده؛ به نظر شما اقدام سهامداران:

الف) جعل است. ب) كلاهبرداري است.

ج) جرم نميباشد. د) از جرايم خاص مندرج در قانون تجارت است.

۸۵-كدام عبارت صحيح است؟

الف) شروع به سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي، جرم محسوب ميگردد.

ب) شروع به سرقت از وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي، جرم است.

ج) شروع به راهزني، جرم محسوب ميگردد.

د) هر سه مورد صحيح است.

۸۶-تعليق اجراي مجازات در كدام يك از جرايم زير امكانپذير ميباشد؟

الف) خريد مواد مخدر ب) معاونت در ساختن مواد مخدر

ج) صدور چك از حساب مسدود د) نگهداري مشروبات الكلي كمتر از بيست (۲۰) ليتر

۸۷-آقاي «الف» در خارج از كشور با تراشيدن چندين سكه مسي دوران سلجوقي از وزن آنها كاسته و سپس آنها را وارد كشور مينمايد؛ عمل نامبرده:

الف) قلب سكه است. ب) تخديش سكه است.

ج) كلاهبرداري است. د) فاقد عنوان مجرمانه است.

۸۸-هرگاه در اثر برخورد دو وسيلهی نقليه سرنشين يا سرنشينان آنها كشته شوند و كارشناس تصادفات يكي از رانندگان را ۶۰٪ و يكي را ۴۰٪ مقصر اعلام نمايد:

الف) رانندگان به تناسب تقصير خود مسئوليت دارند.

ب) در صورت فوت رانندگان، ديه از بيتالمال پرداخت ميگردد.

ج) تقصير رانندگان به هر ميزان كه باشد، مسئوليت آنها به طور مساوي خواهد بود.

د) در صورت داشتن بيمهنامه، رانندگان به تناسب تقصير خود مسئوليت دارند.

۸۹-آقاي «الف» و خانم «ب» مرتكب رابطهی نامشروع گرديده و مستند به مادهی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي هر كدام به تحمّل هشتاد تازيانه محكوم و حكم صادره قطعي و اجرا گرديده است؛ نامبردگان:

الف) محروميت از حقوق اجتماعي ندارند.

ب) تا يك سال پس از صدور حكم قطعي از حقوق اجتماعي، محروم ميباشند.

ج) تا دو سال پس از اجراي مجازات از بعضي از حقوق اجتماعي محروم ميباشند.

د) تا يك سال پس از اجراي مجازات از بعضي از حقوق اجتماعي محروم ميباشند.

۹۰-آقاي «الف» به آقاي «ب» مراجعه تا براي معافيت وي از خدمت نظام وظيفه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل نمايد. فرد ب عمل موصوف را انجام ميدهد، در اين صورت:

الف) عمل هر دو مباشرت تلقي ميگردد.

ب) آقاي «الف» جاعل و آقاي «ب» معاون محسوب ميگردد.

ج) آقاي «الف» معاون و آقاي «ب» جاعل محسوب ميگردد.

د) آقاي «ب» جاعل تلقي و عمل آقاي «الف» فاقد وصف مجرمانه است.

۹۱-آقاي «الف» مبادرت به حمل ۳۰ ليتر مشروب الكلي با خودروي متعلّق به پدرش نموده است:

الف) خودروي مزبور به نفع دولت ضبط ميگردد.

ب) خودروي مزبور به مالك آن مسترد ميگردد.

ج) چنانچه حمل مشروب بدون اطلاع مالك باشد، مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم ميشود.

د) چنانچه حمل مشروب با اطلاع مالك خودرو باشد، خودرو ضبط و مرتكب نيز به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم ميشود.

۹۲-آقاي «الف» به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشت اوليا دم در دادگاه كيفري استان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري محكوم و اين رأي در نهايت مورد تأييد ديوان عالي كشور قرار ميگيرد. چنانچه پس از سپري شدن نيمي از مجازات حبس، تقاضاي آزادي مشروط شود، اين تقاضا در نهايت:

الف) مشمول آزادي مشروط نميگردد.

ب) در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد.

ج) چنانچه سابقهی قبلي محكوميت به حبس نداشته باشد، در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد.

د) در دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار ميگيرد.

۹۳-كدام يك از موارد زير جزء شرايط لازم براي تحقق سقط جنين قانوني نميباشد؟

الف) رضايت پدر و تجويز دادگاه ب) وقوع سقط جنين قبل از ولوج روح

ج) ناقصالخلقه بودن جنين كه موجب حرج مادر است.

د) تشخيص قطعي سه پزشك و تاييد پزشكي قانوني

۹۴-احمد و مريم مبادرت به ازدواج دایم نموده پس از ثبت عقد به علت حدوث اختلاف، حكم طلاق صادر و ثبت ميشود. احمد از طلاق رجوع می کند، لكن اين رجوع را ثبت نميكند:

الف) عمل زوجين جرم تلقي ميشود. ب) تنها عمل احمد جرم تلقي ميشود.

ج) عمل نامبردگان فاقد وصف مجرمانه است.

د) در صورت شكايت مقامات ذي صلاح قابل تعقيب و رسيدگي است.

۹۵-آقاي «الف» در يكي از ماههاي حرام اقدام به جرح غيرعمدي «ب» نموده كه در نهايت موجب كوري كامل هر دو چشم مجنيعليه گرديده است، در اين صورت مرتكب بايد:

الف) ديه كامل پرداخت نمايد. ب) ديه كامل به اضافهی ارش پرداخت نمايد.

ج) ديه كامل به اضافهی نصف ديه پرداخت نمايد.

د) ديهی كامل به اضافهی ثلث ديهی كامل پرداخت نمايد.

۹۶-آقاي «الف» كه فاقد پروانهی رانندگي است، لكن تخلّف ديگري مرتكب نشده است در محلي كه عبور عابر پياده ممنوع ميباشد با عابري تصادف و باعث مرگ وي ميشود، در اين صورت:

الف) راننده ضامن نيست. ب) راننده ضامن است.

ج) راننده ضامن است و به علت فقدان گواهينامه رانندگي مجازات وي تشديد ميشود.

د) پرداخت ديه به عهده بيتالمال و راننده فقط به مجازات رانندگي بدون پروانه محكوم ميشود.

۹۷-اگر زاني يا زانيه ادعا كنند به زنا اكراه شدهاند:

الف) لازم است مدعيان اكراه، آن را به اثبات برسانند.

ب) چنانچه دادگاه احتمال دهد، اين ادعا خلاف واقع است، به آن ترتيب اثر نميدهد.

ج) صرف چنين ادعايي براي سقوط حد كافي است مگر، يقين بر خلاف آن وجود داشته باشد.

د) چنانچه براي ادعاي خود دليل اقامه نمايند، حد ساقط ميشود.

۹۸-آقاي «الف» با علم به اينكه مقداري لوازم يدكي خودرو در نتيجهی اختلاس حاصل گرديده، مبادرت به خريد اموال مذكور مينمايد؛ عمل وي:

الف) وصف مجرمانه ندارد. ب) در هر حال جرم است.

ج) چنانچه اموال مذكور از اموال نيروهاي مسلح باشد، جرم است.

د) چنانچه خريدار حرفهی خود را خريد اينگونه اموال قرار داده باشد، جرم تلقي ميگردد.

۹۹-آقاي «الف» منزل مسكوني خود را جهت عمل زنا در اختيار ديگران قرار ميدهد و موجبات آشنايي و برقراري ارتباط نامشروع و زنا را فراهم ميآورد؛ عمل وي:

الف) مستوجب حد قوادي و تعزير است. ب) مستوجب حد قوادي است.

ج) مستوجب حد نيست و فقط تعزير دارد.

د) داراي دو عنوان مجرمانه حدي و تعزيري بوده و تعدد معنوي محسوب و تنها مجازات اشد اعمال ميگردد.

۱۰۰-كدام يك از عبارات زير در مورد قسامه صحيح نيست؟

الف) ميتوان با آن نوع قتل را مشخص كرد.

ب) ميتوان با استناد به آن، نوع جرح را مشخص كرد.

ج) ميتوان با استناد به آن، معاونت در قتل را ثابت نمود.

د) ميتوان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمود.

۱۰۱- رسيدگي به اتهامات قاچاقچيان بينالمللي مواد مخدر كه در چارچوب موافقتنامههاي قانوني دو يا چند جانبه در خاك ايران دستگير ميشوند در مرحله دادرسي به عهده كدام مرجع قضايي ميباشد؟

الف) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب دادستان كل كشور

ب) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب رییس قوه قضائيه

ج) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب رییس ديوان عالي كشور

د) يكي از مراجع قضايي تهران به انتخاب رییس قوه قضائيه

۱۰۲- پيشگيري و مقابله با جرايم سازمان يافته امنيتي در مقام ضابط دادگستري به عهده كدام يك از مراجع زير است؟

الف) وزارت اطلاعات ب) نيروي انتظامي

ج) نيروي مقاومت بسيج د) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

۱۰۳- رسيدگي به اتهام اشخاصي كه مبادرت به تهيه فيلم يا عكس از محلهاي اختصاصي بانوان نظير حمامها و استخرها نموده و اقدام به تكثير و توزيع آن ها ميكنند در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟

الف) دادگاه انقلاب ب) دادگاه كيفري استان

ج) دادگاه عمومي جزايي د) حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب.

۱۰۴- احمد ساكن شهريار از طريق تلفن ثابت شركت خود واقع در كرج اقدام به ايجاد مزاحمت تلفني براي رضا ساكن تهران مينمايد. بدين نحو كه به كرّات با محل كار رضا در قزوين تماس گرفته و به وي توهين مينمايد. به پرونده اتهامي مذكور در كدام حوزه قضايي رسيدگي ميشود؟

الف) كرج ب) تهران ج) قزوين د) شهريار

۱۰۵- دارنده چك بلامحل بر عليه صادر كننده آن شكايت و پس از رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي حكم محكوميت غيابي مبني بر تحمل يك سال حبس تعزيري صادر ميشود. پس از ابلاغ دادنامه، محكومعليه اقدام به واخواهي مينمايد و شاكي پرونده نيز قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله واخواهي مبادرت به تقديم دادخواست ضرر و زيان ميكند؛ در اين صورت:

الف) دادگاه به دعوي ضرر و زيان رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر ميكند.

ب) دادخواست به جهت عدم تقديم تا پايان جلسه اول دادرسي رد ميشود.

ج) دادگاه با صدور قرار رسيدگي توأمان به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد.

د) چون دادخواست پس از اعلام ختم دادرسي مرحله بدوي تقديم شده است رد ميشود.

۱۰۶- به جرايم امنيتي مسئولين و كاركنان اداره كل اطلاعات استان در كدام مرجع قضايي رسيدگي ميشود؟

الف) دادگاه كيفري استان تهران ب) محاكم انقلاب شهرستان مركز استان

ج) حسب مورد دادگاه كيفري استان تهران- محاكم انقلاب استان تهران

د) حسب مورد دادگاه كيفري استان تهران- محاكم انقلاب شهرستان مركز استان

۱۰۷- شخصي به موجب مدارك و مستندات كافي در سال ۱۳۷۵ مرتكب قاچاق كالا شده و به علت متواري بودن در سال ۱۳۸۶ دستگير گرديده است. مرجع قضايي صالحه در خصوص اتهام وارده به وي، كدام يك از تصميمات قضايي ذيل را اتخاذ مينمايد؟

الف) قرار مجرميت ب) قرار منع تعقيب

ج) قرار موقوفي تعقيب د) قرار ترك تعقيب در صورت استرداد كالاي قاچاق

۱۰۸- رسيدگي به كدام يك از جرايم زير در صلاحيت دادگاههاي سيار قرار دارد؟

الف) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها شلاق حدي است.

ب) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها حداكثر تا دو سوم ديه كامل است.

ج) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها حداكثر تا ۱۵ سال حبس ميباشد.

د) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها حداكثر تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است.

۱۰۹-حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۱۱۰- احمد درجهدار نظامي مرتكب سرقت از منزل مسكوني در شهر ساري مي شود و پس از تعقيب قضايي براي وي به اتهام سرقت مستوجب حد كيفرخواست صادر و از دادگاه تقاضاي اعمال مجازات قطع يد ميگردد. در اين صورت به پرونده مذكور در كدام مرجع قضايي رسيدگي ميشود؟

الف) دادگاه نظامي ب) دادگاه انقلاب

ج) دادگاه عمومي جزايي د) دادگاه كيفري استان

۱۱۱- انتشار خلاصهی متن حكم محكوميت قطعي كيفري در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و عنداللزوم محلي در كدام يك از موارد زير و حسب دستور چه مرجعي لازم ميباشد؟

الف) جرم عليه حقوق مالي شخص حقوقي، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم بيش از يك ميليارد ريال باشد-دادستان

ب) جرم عليه حقوق مالي شخص حقيقي، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم بيش از يكصد ميليون ريال باشد-دادستان

ج) جرم عليه حقوق مالي دولت، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد- دادگاه صادر كننده رأي قطعي.

د) جرم عليه حقوق مالي دولت، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم يكصد ميليون ريال يا بيشتر باشد- دادگاه صادر كننده رأي قطعي.

۱۱۲- شخصي در سال ۱۳۸۷ به جهت استفاده غيرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از برق، به استناد ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامي، به تحمل يك سال حبس محكوم و دادگاه تجديدنظر استان نيز راي مزبور را تأييد نموده است. قبل از اجراي حكم مذكور در نيمه دوم سال ۱۳۸۷ ماده ياد شده قانون مجازات اسلامي اصلاح و مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل گرديده است؛ در اين صورت محكومعليه چه اقدامي ميتواند انجام دهد؟

الف) تقاضاي اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

ب) تقاضاي اعاده دادرسي از دادگاه تجديدنظر استان

ج) تقاضاي تخفيف مجازات از دادگاه تجديدنظر استان

د) تقاضاي تخفيف مجازات از دادگاه بدوي

۱۱۳- چنانچه محكومين به مجازاتهاي مستوجب حد به لحاظ حصول توبه مشمول عفو مقام رهبري قرار گيرند؛ در اين صورت:

الف) مجازات حدي ساقط و پرونده مختومه ميشود.

ب) مجازات حدي ساقط شده و دادگاه ملزم به تعيين مجازات تعزيري است.

ج) مجازات حدي ساقط شده و آثار محكوميت كيفري نيز به طور كامل زايل ميشود.

د) مجازات حدي ساقط شده و در صورت صلاحديد دادگاه، تعيين مجازات تعزيري جايز است.

۱۱۴- با فرض قوي بودن دلايلي كه محكومعليه اقامه نموده، آثار و تبعات احكام قطعي مورد تقاضاي اعاده دادرسي در چه مرحلهاي نسبت به محكومعليه متوقف ميشود؟

الف) بلافاصله پس از تقاضاي اعاده دادرسي

ب) بلافاصله پس از پذيرش درخواست اعاده دادرسي

ج) بلافاصله پس از شروع به رسيدگي مجدد به پرونده توسط دادگاه هم عرض

د) بلافاصله پس از صدور راي از دادگاه هم عرض مبني بر نقض دادنامه مورد تقاضاي اعادهی دادرسي

۱۱۵- دادگاه نظامي يك به جرمي كه حداكثر مجازات قانوني آن پنج سال حبس ميباشد رسيدگي نموده و حكم محكوميت صادر كرده است. مرجع تجديدنظر از حكم مذكور كدام است؟

الف) ديوان عالي كشور ب) دادگاه تجديدنظر استان

ج) دادگاه كيفري استان تهران د) دادگاه نظامي يك هم عرض

۱۱۶- مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر در جرايم آدمربايي و مصادره اموال در غير از جرايم مربوط به مواد مخدر كدام است؟

الف) هر دو ديوان عالي كشور ب) هر دو دادگاه تجديدنظر استان

ج) دادگاه تجديدنظر استان- ديوان عالي كشور د) ديوان عالي كشور- دادگاه تجديدنظر استان

۱۱۷- كدام يك از قرارهاي زير قطعي و غير قابل اعتراض است؟

الف) قرار تأمين خواسته صادره از دادگاه ب) قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه

ج) قرار تأمين خواسته صادره از دادسرا د) قرار عدم صلاحيت صادره از دادسرا

۱۱۸- اجراي احكام قطعي صادره از دادگاه كيفري استان به عهده كدام يك از مراجع زير ميباشد؟

الف) اجراي احكام كيفري دادسراي شهرستان مركز استان

ب) اجراي احكام كيفري دادسراي شهرستان محل وقوع جرم

ج) مرجعي كه توسط دادگاه صادر كننده راي تعيين ميشود.

د) اجراي احكام كيفري دادسرايي كه در خصوص پرونده كيفرخواست صادر كرده است.

۱۱۹ حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۱۲۰- مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف صلاحيت ميان دادسراي نظامي با دادسراي عمومي و انقلاب واقع در شهرستان مركز استان كدام است؟

الف) ديوان عالي كشور ب) دادستان كل كشور

ج) دادگاه تجديدنظر استان د) دادسراي ديوان عالي كشور

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1390