با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1389

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- در ملك مشاع، هر یك از مالكان:

الف) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند. ب) حق هیچگونه تصرف و انتفاع را ندارند.

ج) برای تصرف، نیازمند اذن دیگران هستند.

د) مجاز به تصرف هستند ولی باید به دیگر مالكان اجرتالمثل تصرف خود را بدهند.

۲- در كدامیك از موارد زیر واقف میتواند از وقف منتفع گردد؟

الف) واقف خود را موقوفعلیه قرار دهد. ب) واقف خود را جزء موقوفعلیهم نماید.

ج) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود.

د) واقف پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از وفات

۳- شخصی خودرو متعلق به دیگری را سرقت و رادیویی روی آن نصب كرده است، در این صورت پس از رد خودرو به مالك:

الف) خودرو و رادیو متعلق به مالك است. ب) مالك باید بهای رادیو را به سارق بپردازد.

ج) سارق حق دارد رادیو را از روی خودرو بردارد.

د) مالك میتواند با پرداخت بهای رادیو از استرداد آن خودداری كند.

۴- معامله نسبت به مال غیر در حضور مالك و سكوت وی، ................ است.

الف) باطل ب) نافذ ج) غیرنافذ د) قابل فسخ

۵- شرط تأخیر در انتقال ملكیت به خریدار در عقد بیع عین معین:

الف) صحیح است. ب) باطل است، اما عقد بیع صحیح است.

ج) چون موجب تعلیق در عقد است، باطل و مبطل عقد است.

د) چون مخالف مقتضای ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است.

۶- در عقد بیع، حق حبس اختصاص دارد به مبیعِ:

الف) كلی در معین ب) عین معین

ج) كلی فیالذمه د) همه موارد

۷- اگر مالك عین مستأجره را به دیگری بفروشد:

الف) عقد اجاره باطل میشود. ب) عقد بیع منفسخ میشود.

ج) عقد بیع و عقد اجاره به حال خود باقی است.

د) هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل میشود.

۸- مغازهای در سال ۱۳۷۵ اجاره داده شده است. در اثنای مدت اجاره، مستأجر مرتكب تعدی و تفریط شده است:

الف) موجر حق فسخ و تخلیه دارد، بدون آنكه حق كسب و پیشه پرداخت كند.

ب) موجر در صورتی حق فسخ دارد كه قادر به منع مستأجر از تعدی و تفریط نباشد.

ج) موجر فقط میتواند از طریق مراجعه به دادگاه از تعدی و تفریط مستأجر جلوگیری كند.

د) موجر حق فسخ دارد و میتواند با تأدیه حق كسب و پیشه و تجارت تخلیه عین مستأجره را از دادگاه بخواهد.

۹- در سند قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان كه برای یك سال به اجاره داده شده، شخص ثالثی از مستأجر ضمانت تضامنی كرده است كه در صورت تخلف مستأجر، اجارهبها را به موجر پرداخت كند. در این مورد كدام گزینه درست است؟

الف) بستانكار باید نخست به ضامن رجوع كند.

ب) بستانكار باید نخست به مستأجر (بدهكار اصلی) رجوع كند.

ج) بستانكار میتواند به مستأجر و ضامن مجتمعاً رجوع كند و هر یك از آنان مسئول پرداخت نصف اجارهبها میباشند.

د) بستانكار میتواند به مستأجر و ضامن مجتمعاً رجوع كرده یا پس از رجوع به یكی از آنها و عدم وصول طلب برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع كند.

۱۰- در قرارداد جعاله عامل تعهد كرده است چاهی به عمق یكصد متر در برابر دریافت ده میلیون تومان حفر كند. شخصی در این قرارداد ضامن جاعل میشود كه در صورت انجام دادن عمل، مبلغ مزبور را به عامل پرداخت كند. در این مورد، تعهد ضامن از كدامیك از موارد زیر است؟

الف) دین ثابت و مستقر است. ب) دین ثابت و متزلزل است.

ج) دینی است كه فقط سبب آن ایجاد شده است.

د) دینی است كه نه اصل آن و نه سبب آن ایجاد شده است.

۱۱- در صورت تلف عین مرهونه:

الف) اگر عین مرهونه تلف شود، راهن باید بدل آن را به رهن گذارد.

ب) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن یا دیگری تلف شود، تلفكننده باید بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود.

ج) اگر عین مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل میشود ولی اگر از سوی راهن تلف شود بدل در رهن قرار میگیرد.

د) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل میشود، ولی اگر از سوی شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار میگیرد.

۱۲- در صورتی كه وكالتی كه موكل به وكیل میدهد مطلق باشد:

الف) اختیارات وكیل محدود به اداره اموال موكل است.

ب) وكیل میتواند هر قراردادی را از سوی موكل منعقد كند.

ج) وكیل میتواند تنها وكالت در دعاوی را از سوی موكل انجام دهد.

د) وكیل اختیار اداره اموال موكل و انعقاد هر گونه قراردادی را از سوی موكل دارد.

۱۳- شخصی برای وصول طلب خود به دیگری وكالت داده است، اگر با مراجعه وكیل بدهكار بدهی را نپردازد:

الف) وكیل حق طرح دعوی به طرفیت بدهكار را ندارد.

ب) وكیل میتواند به طرفیت بدهكار طرح دعوی كند.

ج) اگر دلایل موكل قوی باشد وكیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهكار دارد.

د) وكیل باید به بدهكار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت میتواند به طرفیت بدهكار طرح دعوی كند.

۱۴- صلح بلاعوض:

الف) عقد جایز است. ب) عقد باطل است.

ج) عقد لازم است. د) در حكم هبه است و تمامی احكام هبه بر آن جاری میشود.

۱۵- در قرارداد ودیعه، پس از مطالبه مال از سوی مالك و امتناع سپردهگیر از رد مال، اگر مال تلف شود:

الف) سپردهگیر در صورت تعدی و تفریط ضامن است.

ب) سپردهگیر امین است و در هیچ صورت ضامن نیست.

ج) سپردهگیر تنها در صورت اتلاف عمدی مال ضامن است.

د) سپردهگیر در هر حال ضامن است ولو آنكه تلف مستند به فعل او نباشد.

۱۶- شخصی فوت نموده و ماترك وی معادل یكصد میلیون تومان و بدهی وی ده میلیون تومان است. ورثه بدون پرداخت بدهی، اموال را میان خود تقسیم كردهاند:

الف) در صورتی تقسیم درست است كه ورثه از وجود بدهی ناآگاه باشند.

ب) بستانكار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهی، حق دارد از دادگاه ابطال تقسیم را درخواست كند.

ج) بستانكار در هر حال میتواند ابطال تقسیم را از دادگاه درخواست كند و طلب خود را از ماترك به دست آورد.

د) خواه ورثه از وجود طلب آگاه باشند یا بعد از تقسیم معلوم شود كه بر متوفی دینی بوده است، تقسیم درست است و بستانكار باید برای دریافت طلب خود به هر یك از ورثه به نسبت سهم او رجوع كند.

۱۷- شخصی فوت كرده و یك قطعه زمین ۱۵۰۰ متری به ورثه او كه سه نفر هستند، رسیده و یكی از سه وارث صغیر است:

الف) تقسیم با حضور سرپرست صغیر در دادگاه انجام میشود.

ب) تقسیم این قطعه زمین تا رسیدن صغیر به سن رشد ممنوع است.

ج) اداره ثبت محل وقوع ملك با درخواست سرپرست صغیر و دو وارث دیگر زمین را تقسیم میكند.

د) دادگاه بدون نیاز به نصب سرپرست برای صغیر با حضور دیگر ورثه حكم به تقسیم این ملك میدهد.

۱۸- اگر زن از شوهر متوفای خود فرزندانی داشته باشد، به میزان زیر ارث میبرد:

الف) یك هشتم از بهای اموال منقول و غیرمنقول

ب) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از بهای اموال غیرمنقول

ج) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از عین اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان

د) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان

۱۹- اگر در عقد نكاح مهرالمسمی ملك غیر باشد:

الف) نكاح و مهر باطل است. ب) به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.

ج) زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.

د) مثل آن است كه مهر تعیین نشده باشد و زوجین باید با تراضی مهر را تعیین نمایند.

۲۰- در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نكاح دایم:

الف) فقط زن حق فسخ دارد. ب) زوجین حق فسخ دارند.

ج) فقط شوهر حق فسخ دارد. د) هیچیك از زوجین حق فسخ ندارند.

۲۱- اگر به موجب قراردادی كه در اصفهان منعقد شده، شخصی یك باب آپارتمان واقع در تهران و یك دستگاه خودرو خریداری نماید و فروشنده مقیم كرج باشد، دعوای تحویل و تسلیم آپارتمان و خودرو كه به موجب یك دادخواست مطرح شده در صلاحیت چه دادگاهی است؟

الف) دادگاه عمومی اصفهان كه محل وقوع عقد است.

ب) دادگاه عمومی تهران كه محل وقوع آپارتمان است.

ج) دادگاه عمومی كرج كه محل اقامت فروشنده (خوانده) است.

د) هر یك از دادگاههای عمومی تهران و اصفهان و كرج صالح به رسیدگی هستند.

۲۲- كدام بیان صحیح است؟

الف) تنظیم قرارداد با دولت حتی به صورت موردی ممنوع است.

ب) وكیل میتواند ضمن اشتغال به وكالت، در استخدام دولت نیز باشد.

ج) وكیل نمیتواند در استخدام دولت باشد ولی میتواند با دولت، قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشد.

د) وكیل نمیتواند حتی به عنوان مشاور حقوقی از دولت حقوق دریافت كند اما میتواند قرارداد وكالت موردی با دولت تنظیم كند.

۲۳- چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و مفاد رأی از طریق آگهی در روزنامه ابلاغ شده باشد، تاریخ ابلاغ چه زمانی است؟

الف) تاریخ انتشار آگهی ب) یك هفته پس از انتشار آگهی

ج) یك ماه پس از انتشار آگهی د) تاریخ اطلاع محكومٌعلیه از مفاد رای

۲۴- در مرحله واخواهی، واخوانده:

الف) حق جلب شخص ثالث را ندارد.

ب) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم كند.

ج) باید ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ وقت رسیدگی به واخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد.

د) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد.

۲۵- كدام عبارت صحیح است؟

الف) رأی رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت لازمالاجرا است.

ب) رأی رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و پس از صدور اجراییه قابل اجرا است.

ج) رأی رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و به دستور مرجع صادركننده قابل اجرا است.

د) رأی رفع تصرف عدوانی فقط پس از قطعیت و بعد از صدور اجراییه لازمالاجرا است.

۲۶- استرداد سند در جریان دادرسی:

الف) مطلقاً مجاز است. ب) در صورتی مجاز است كه سند به نفع طرف مقابل باشد.

ج) در صورتی مجاز نیست كه به نفع طرف مقابل دلیل نباشد و او به آن استناد نكرده باشد.

در) در صورتی مجاز نیست كه به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او (طرف مقابل) به آن سند استناد كرده باشد.

۲۷- كدامیك از عبارات زیر صحیح است؟

الف) عدم اهلیت خواهان پس از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادرسی است.

ب) عدم اهلیت خوانده پس از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادرسی نیست.

ج) عدم اهلیت خوانده بعد از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادخواست نیست.

د) عدم اهلیت خوانده در زمان تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادخواست است.

۲۸- دلایلی كه برای اثبات ایقاعات اقامه میشود تابع قوانین چه زمانی است؟

الف) زمان اقامه دعوا ب) زمان انشاء ایقاع

ج) زمان رسیدگی به دعوا د) تشخیص قوانین حاكم بر دعوا بر عهده دادگاه است.

۲۹- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول:

الف) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته مطابق قیمت منطقهای املاك در هر منطقه خواهد بود.

ب) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین میكند.

ج) از نظر هزینه دادرسی و صلاحیت، ارزش خواسته باید مطابق قیمت منطقهای محاسبه شود.

د) از نظر هزینه دادرسی، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین كرده است.

۳۰- در كدامیك از صورتهای زیر، شخص میتواند به عنوان ثالث به حكم اعتراض كند؟

الف) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رأی صادره با هیچ سمتی دخالت نداشته باشد.

ب) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رأی صادره در دادگاه حاضر نشده و لایحهای نیز تقدیم نكرده باشد.

ج) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رأی صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.

د) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رأی صادره خود یا نمایندهاش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.

۳۱- در مرحله تجدیدنظر كدامیك از موارد زیر ادعای جدید محسوب میشود؟

الف) طرح دعوای مرتبط با خواسته اصلی

ب) تغییر عنوان خواسته از اجرتالمثل به اجرتالمسمّی

ج) مطالبه ضرر و زیانی كه در جریان دعوا به خواسته تعلّق گرفته است.

د) مطالبه اجارهبهای ملك كه در جریان رسیدگی، موعد آن رسیده و پرداخت نشده است.

۳۲- چنانچه شعبه دیوان عالی كشور قرار ابطال دادخواست تأیید شده توسط دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید:

الف) پرونده به شعبه بدوی صادركننده قرار ارجاع میگردد.

ب) شعبه دیوان راساً مبادرت به رسیدگی ماهوی مینماید.

ج) پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع میگردد.

د) پرونده به شعبه تجدیدنظر تأییدكننده قرار ارجاع میگردد.

۳۳- اگر كسی كه باید سوگند یاد كند، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد كرد؟

الف) دادگاه باید به او مهلت دهد. ب) دادگاه نمیتواند به او مهلت دهد.

ج) دادگاه مطلقاً میتواند به او مهلت دهد.

د) دادگاه میتواند به او مهلت دهد، به میزانی كه موجب ضرر طرف مقابل نگردد.

۳۴- كدامیك از عبارات زیر صحیح است؟

الف) پس از انكار یا تردید نسبت به سند، ادعای جعلیّت مسموع نیست.

ب) پس از ادعای جعلیّت سند، انكار یا تردید نسبت به آن سند، مسموع نیست.

ج) در صورت انكار یا تردید نسبت به یك سند همراه با ادعای پرداخت وجه آن، ادعای اخیر مسموع نخواهد بود.

د) بعد از ادعای جعلیّت سند، در صورتی كه نسبت به آن سند، انكار یا تردید شود فقط به ادعای اخیر رسیدگی میشود.

۳۵- حذف و نمره سؤال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۶- كدامیك از موارد زیر در خصوص دعوای اعسار، (از پرداخت محكومٌبه و هزینه دادرسی) صحیح نیست؟

الف) دعوای اعسار یك دعوای غیرمالی است.

ب) امكان استفاده از حكم اعسار متوفی برای وراث وی وجود ندارد.

ج) معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر مرحله به طور مجزا تحصیل شود.

د) امكان رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌبه قبل از حبس محكومٌعلیه منع قانونی ندارد.

۳۷- كدام بیان در مورد دستور موقت صحیح است؟

الف) در صورتی كه طرف دعوا تأمین مناسب بدهد، دادگاه باید از دستور موقت رفع اثر نماید.

ب) در صورتی كه طرف دعوا تأمین مناسب بدهد، دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید.

ج) در صورتی كه طرف دعوا تأمین مناسب بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر مینماید.

د) در صورتی كه درخواستكننده دستور موقت ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت دعوای ماهوی طرح ننماید، دادگاه راساً از دستور موقت رفع اثر مینماید.

۳۸- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی:

الف) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور را دادگاه لازم بداند، قرار رد دعوای بدوی صادر میگردد.

ب) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور را دادگاه لازم بداند، قرار ابطال دادخواست بدوی صادر میگردد.

ج) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور به درخواست خواهان باشد، موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوی میگردد.

د) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور به درخواست تجدیدنظرخواه باشد، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر میگردد.

۳۹- كدامیك از عبارات زیر صحیح نیست؟

الف) فوت محكومٌعلیه در جریان اجرای حكم، موجب توقف عملیات اجرایی میشود.

ب) درخواست تحریر تركه میتواند از موجبات تعلیق عملیات اجرایی در طول مدت تحریر تركه باشد.

ج) درخواست رفع اختلاف نسبت به مفاد حكم تحت هیچ شرایطی نمیتواند از موجبات صدور قرار تأخیر اجرای حكم توسط دادگاه باشد.

د) دادخواست شخص ثالثی كه اموال محكومٌعلیه نزد او توقیف شده است، مبنی بر تلف مال بدون تعدّی و تفریط او، میتواند از موجبات صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باشد.

۴۰- اگر خواهان برای اثبات ادعای خود اقامه بیّنه نماید، دادگاه با چه تكلیفی مواجه است؟

الف) دادگاه باید مطابق بیّنه حكم صادر نماید.

ب) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، حكم صادر نماید.

ج) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، چنانچه دعوا بر میّت نباشد، حكم صادر نماید.

د) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، چنانچه دعوا بر محجور نباشد، حكم صادر نماید.

۴۱ كدام یك از عبارات ذیل صحیح نمیباشد؟

الف) تسهیل نقل و انتقال اموال غیرمنقول تجاری محسوب میشود.

ب) معاملات غیرمنقول تجاری محسوب نمیشوند ولو آنكه بین تجار انجام شود.

ج) خرید اراضی و تفكیك آن توسط تاجر، به قصد فروش تجاری محسوب میشود.

د) احداث ساختمان، به منظور فروش یا اجاره توسط شركتهای با مسئولیت محدود، عمل تجاری است.

۴۲-محمولهای جهت حمل از گمرك بوشهر به قصد ارسال به تهران به بنگاه باربری (الف) تحویل داده شده كه در مسیر تلف گردیده است. بنا به فرض فوق كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟

الف) بنگاه باربری ضامن تلف كالا است حتی اگر تلف ناشی از حوادث قهریه باشد.

ب) بنگاه باربری در هر حال با اثبات عدم تقصیر خود در تلف كالا، از مسئولیت مبری است.

ج) بنگاه باربری با اثبات اینكه تلف كالا ناشی از قصور ارسال كننده بوده، از مسئولیت مبری است.

د) چنانچه ثابت شود تلف كالا ناشی از تقصیر راننده حامل كالا بوده، صرفاً وی مسئول جبران خسارت است.

۴۳-انتشار اعلامیه پذیرهنویسی توسط شركتهای سهامی عام، منوط به صدور مجوز توسط ............. میباشد.

الف) فقط اداره ثبت شركتها ب) فقط سازمان بورس و اوراق بهادار

ج) سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركتها

د) اداره ثبت شركتها (در مورد شركتهای پذیرفته نشده در بورس)

۴۴-شركت با مسئولیت محدود (الف) ثبت شده به شماره ۱۵۱۹ متعهد به پرداخت یك فقره سفته در حق (ب) میباشد. در صورتی كه دارایی شركت كفاف پرداخت سفته را ندهد، كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟

الف) شركاء شركت به نسبت سهم الشركه خود مسئول پرداخت وجه سفته میباشند.

ب) شركاء شركت به میزان آورده خود باید وجه سفته را پرداخت نمایند.

ج) مدیران شركت به طور تضامنی با شركت مسئول پرداخت وجه سفته میباشند.

د) شركاء شركت هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت وجه سفته نخواهند داشت.

۴۵ در ضمانت تجارتی:

الف) مضمونله باید بدواً به مدیون اصلی و سپس به ضامن رجوع كند.

ب) مضمونله حتی در صورت فقدان توافق میتواند به طور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع نماید.

ج) مضمونله در صورت وجود توافق میتواند به طور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع كند.

د) مضمونله صرفاً با رجوع به ضامن یا مضمونعنه و عدم وصول طلب خود میتواند برای تمام یا بقیه طلب به دیگری مراجعه نماید.

۴۶ در خصوص مبلغ برات كدام عبارت صحیح نمیباشد؟

الف) در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم، مبلغ كمتر ملاك است.

ب) عدم قید مبلغ برات، موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری است.

ج) عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری نیست.

د) در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم، مبلغ ذكر شده به حروف ملاك است.

۴۷ كدام یك از موارد ذیل در خصوص استحقاق دلال به دریافت حقالزحمه صحیح نمیباشد؟

الف) دلال در صورتی كه معامله با وساطت او تمام شده باشد مستحق دریافت حقالزحمه است.

ب) هرگاه معامله مشروط به تحقق شرط باشد: دلال صرفاً پس از حصول شرط مستحق دریافت حقالزحمه است.

ج) در صورتی كه معامله به واسطه اعمال خیار غبن فسخ شود، حق مطالبه حقالزحمه از دلال سلب نمیشود.

د) حقالزحمه دلال به نسبت مساوی به عهده طرفین معامله است، مگر آنكه خلاف آن توافق شده باشد.

۴۸ یك فقره چك با ظهرنویسی به عنوان وكالت در اختیار تاجر قرار گرفته است. در صورت ورشكستگی تاجر، كدام مورد صحیح نمیباشد؟

الف) در صورت وصول وجه چك توسط تاجر، صاحب سند برای دریافت وجه آن باید در ردیف غرما قرار گیرد.

ب) در صورت اثبات اینكه ظهرنویسی به عنوان وكالت بوده است، ظهرنویس حق مراجعه به مدیر تصفیه را خواهد داشت.

ج) در صورت عدم وصول وجه چك و بقا آن در ید تاجر، صاحب چك میتواند لاشه چك را از مدیر تصفیه مسترد نماید.

د) در صورت وصول وجه چك توسط تاجر، صاحب چك در ردیف غرما قرار نمیگیرد و میتواند كل مبلغ چك را از مدیر تصفیه وصول نماید.

۴۹ كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟

الف) در مورد شركتهای منحله، دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه شركت اقامه گردد.

ب) در مورد شركتهای ورشكسته، دعوی باید به طرفیت شركت ورشكسته اقامه گردد.

ج) در مورد شركتهای ورشكسته و منحله، دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردد.

د) در مورد شركتهای ورشكسته، دعوی به طرفیت مدیر تصفیه و در مورد شركتهای منحله، دعوی به طرفیت شركت منحله باید اقامه گردد.

۵۰ در شركت های سهامی:

الف) مدیران مطلقاً حق انجام معامله شخصی با شركت تحت مدیریت خود را ندارند.

ب) مدیران به شرط رعایت صرفه و صلاح و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی حق انجام معامله یا شركت تحت مدیریت خود را دارند.

ج) مدیران به شرط رعایت صرفه و صلاح شركت و با نظارت و اجازه بازرس حق انجام معامله با شركت تحت مدیریت خود را دارند.

د) هیچ كدام

۵۱ صدور برات سازشی از اموری است كه:

الف) دادگاه میتواند، تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.

ب) دادگاه باید، تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.

ج) دادگاه میتواند، تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.

د) دادگاه باید، تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.

۵۲ چنانچه زیانهای وارده در شركت سهامی موجب از بین رفتن ۶۰٪ سرمایه شود:

الف) مجمع عمومی فوقالعاده باید تشكیل شود و شركت را منحل كند یا سرمایه را به میزان موجود كاهش دهد.

ب) هیات مدیره باید با كسب مجوز از مجمع عمومی عادی نسبت به ترمیم سرمایه تا میزان مقرر قانونی اقدام نماید.

ج) سهامداران به نسبت سهامشان باید ظرف ۶۰ روز سرمایه از دست رفته را تا حد سرمایه ثبت شده نقداً، به شركت پرداخت نمایند.

د) مجمع عمومی فوقالعاده باید بلافاصله جهت تكمیل و ترمیم سرمایه از بین رفته افزایش سرمایه را تا حد سرمایه ثبت شده تصویب نماید.

۵۳ كدام یك از موارد ذیل، طلبكار با حق اولویت محسوب میشوند؟

الف) بانكها در خصوص مطالبه اصل وام و خسارات تاخیر تادیه ایام بعد از توقف

ب) وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلقه تاجر ورشكسته.

ج) بستانكارانی كه بعد از تاریخ توقف، اموال تاجر را توقیف نمودهاند. د) هیچ كدام

۵۴ كدام یك از عبارات ذیل صحیح نمیباشد؟

الف) ضامن صرفاً با مضمونعنه خود مسئولیت تضامنی دارد.

ب) ضمانت ضامن برات مفقود شده، در صورت عدم تعیین مدت ضمان، سه سال است.

ج) در صورت سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویس، ضامن ظهرنویس مذكور بریالذمه میگردد.

د) دارنده سند تجاری موظف است ظرف یكسال از تاریخ اعتراض مبادرت به طرح دعوی به طرفیت ضامن نماید.

۵۵ در صورت مرور زمان تجاری، كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟

الف) دارنده حق مطالبه وجه آن را به هیچ عنوان نخواهد داشت.

ب) دارنده صرفاً حق مراجعه به صادركننده سند تجاری را خواهد داشت.

ج) دارنده حق مراجعه به كسانی كه به ضرر او استفاده بلاجهت كردهاند را، خواهد داشت.

د) دارنده حق مطالبه وجه آن را از تمام مسئولین سند، به عنوان یك سند معرف دین خواهد داشت.

۵۶- در مورد قرارداد ارفاقی كدام عبارت صحیح نمیباشد؟

الف) پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه، بطلان آن مطلقاً قابل قبول نیست.

ب) معاملات تاجر ورشكسته، پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه تحت شرایطی قابل ابطال است.

ج) حكم ورشكستگی تاجر ورشكستهای كه قرارداد ارفاقی را منعقد كرده، تحت شرایطی قابل صدور است.

د) در صورت عدم اجرای قرارداد ارفاقی توسط تاجر، هر یك از طلبكاران كه قرارداد ارفاقی را منعقد نمودهاند از دادگاه درخواست فسخ قرارداد ارفاقی را بنمایند.

۵۷ كدام عبارت صحیح نمیباشد؟

الف) اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جدید و دارای كاربرد صنعتی باشد.

ب) افشا اختراع در ظرف مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا مانع ثبت خواهد بود.

ج) طرحها و قواعد یا روشهای انجام كار تجاری، به عنوان اختراع قابل ثبت نمیباشد.

د) حقوق ناشی از اختراع ثبت شده در صورت فوت صاحبان حق به ورثه منتقل میشود.

۵۸ كدام مورد ذیل صحیح است؟

الف) در شركت های سهامی خاص، نقل و انتقال سهام بانام در اداره ثبت شركت ها به عمل میآید.

ب) در شركت های سهامی خاص، نقل و انتقال سهام بانام بدون دخالت اداره ثبت شركت ها و توسط خود شركت صورت میگیرد.

ج) در مورد شركت های سهامی، خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از ثبت در دفاتر شركت، در اداره ثبت شركت ها ثبت و آگهی میشود.

د) در شركت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از تنظیم سند رسمی، در دفترخانه اسناد رسمی، در اداره ثبت شركت ها ثبت و آگهی میشود.

۵۹ كدام عبارت صحیح نمیباشد؟

الف) مدت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، در افزایش سرمایه شركت های سهامی، كمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

ب) در شركت های سهامی عام، حداكثر یك دهم و در شركت های سهامی خاص، حداكثر یك دوم سود خالص به عنوان پاداش مدیران منظور میشود.

ج) فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشكیل آن در شركت های سهامی حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

د) هیات مدیره شركت سهامی مكلف است هر سال یك بیستم از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی كه اندوخته قانونی به یك دهم سرمایه شركت بالغ گردد.

۶۰ كدام بیان صحیح میباشد؟

الف) اداره تصفیه میتواند به حساب تاجر از بانك ها و موسسات اعتباری وام اخذ نماید.

ب) اداره تصفیه به هیچ وجه حق دریافت وام به حساب تاجر از بانك ها و موسسات اعتباری را ندارد.

ج) اداره تصفیه فقط میتواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانك ها و موسسات اعتباری اخذ نماید.

د) اداره تصفیه بعد از صدور حكم ورشكستگی فقط حق دریافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفیه بدهی های تاجر را دارد.

۶۱ عبارت «دائم» برای «نكاح» در ماده ۱۰۹۶ ق.م كه میگوید: «..... در نكاح دائم، شرط خیار نسبت به صداق، جایز است.....» مصداق كدام اصطلاح میباشد؟

الف) مطلق ب) مقید (به فتح یاء)

ج) مقید (به كسر یاء) د) خاص

۶۲ طبق ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض «قرار»، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت میدهد اما اگر «قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث» كه توأم با حكم راجع به اصل دعوا نسبت بدان تجدیدنظرخواهی شده -در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، مطابق ذیل ماده ۱۴۰ همان قانون، رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی به عمل میآید كه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی مینماید. وضعیت یاد شده، مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) ناسخ ب) مخصص متصل

ج) مخصص منفصل لفظی د) مخصص منفصل عقلی

۶۳-اگر چه حاكم شرع، بدواً حق اجبار كسی را بر مطلقه نمودن همسرش ندارد اما در صورت بروز عسر و حرج برای زوجه و مراجعه وی به حاكم، دادگاه میتواند مطابق ماده ۱۱۳۰ ق.م، زوج را اجبار به طلاق نماید. عدم جواز بدوی حاكم و جواز مذكور در ماده یاد شده به ترتیب مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) حكم واقعی ثانوی-حكم ظاهری ب) حكم واقعی اولی-حكم ظاهری

ج) حكم واقعی اولی-حكم واقعی ثانوی د) حكم واقعی ثانوی-حكم واقعی اولی

۶۴-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م كه میگوید: «در صورتی كه حق یا دینی بر عهده كسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» مصداق كدام مورد است؟

الف) اصل استصحاب ب) ابقا ماكان

ج) لاتنقض الیقین بالشّك بل انقضه بیقین آخر د) هر سه مورد

۶۵-ماده ۱۰۷۹ ق.م كه میگوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد» مصداق كدام مورد است؟

الف) قطع ب) شك ج) علم تفصیلی د) علم اجمالی

۶۶-طبق ماده ۳۲۰ ق.م: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یك از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفا منفعت نكرده باشد.....» مسئول بودن غاصب در صورتی كه استیفا منفعت هم كرده باشد مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) مفهوم موافق ب) قیاس اولویت

ج) مفهوم مخالف د) موارد ۱ و ۲

۶۷-در ماده ۳۵۹ ق.م كه میگوید: «هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشكوك باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آنكه تصریح شده باشد.» كدام اصل اجرا شده است؟

الف) اصل عدم ب) استصحاب عدمی

ج) استصحاب وجودی د) هر سه مورد

۶۸-از آنجا كه مطابق ماده ۳۹ آییننامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری، ادای سوگند بعد از حاضر شدن پروانه وكالت یعنی پس از اتمام دوره كارآموزی وكالت انجام میشود، مجازات مربوط به «تخلف از قسم»؛ موضوع بند ۳ ماده ۸۱ آن آییننامه شامل حال كسی كه مشغول گذراندن دوره كارآموزی است نمیگردد. این وضعیت مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) خروج تخصصی ب) خروج تخصیصی

ج) حكومت د) موارد ۱ و ۳

۶۹-ماده ۱۰۴۳ ق.م كه میگوید: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است...» مصداق كدام مورد است؟

الف) عام افرادی ب) عام استغراقی ج) عام بدلی د) عام مجموعی

۷۰-ماده ۲۲۵ قانون تجارت كه مقرر داشته: «تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود...» مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) خبر در مقام انشاء ب) امر ج) امر به صیغه د) گزینههای ۱ و ۲

۷۱ ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م كه مقرر داشته: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۳۱ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.» .....

الف) متضمن نسخ شخصی است. ب) متضمن نسخ نوعی است.

ج) متضمن نسخ غیرصریح است. د) متضمن نسخ صریح، شخصی و نوعی، هر سه است.

۷۲ بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م كه اقامتگاه مدعیعلیه را با قول مدعی احراز میكند مصداق كدام مورد است؟

الف) دلیل به معنای اخص ب) اصل ج) اماره د) موارد ۱ و ۳

۷۳-برابر ماده ۶۵۰ ق.م: «مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است رد كند اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل كرده باشد.....» رد مثل مال مقروضه، چه نوع واجبی است؟

الف) مشروط ب) مطلق ج) كفایی د) تبعی

۷۴-ماده ۷۷۸ ق.م كه مقرر داشته: «اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.» مصداق كدام مورد است؟

الف) مجمل ب) مبیّن (به فتح یاء) ج) محكم د) مبیّن (به كسر یاء)

۷۵-طبق ماده ۸۶۱ ق.م كه میگوید: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و ماده ۹۴۰ ق.م كه میگوید: «زوجین كه زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث میبرند.» نكاح موجب ارث است. از این دو ماده استنباط میشود كه نكاح نسبت به ارث، چه نوع مقدمهای است؟

الف) سبب ب) شرطی ج) نفوذ د) وجود

۷۶-ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی كه مقرر داشته: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» مصداق چه نوع واجبی است؟

الف) تعیینی ب) تخییری ج) كفایی د) عینی

۷۷-ماده ۷۹۵ ق.م میگوید: «هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به كس دیگری تملیك میكند...» در میان احتمالات راجع به معنای این عبارت، معنایی كه زودتر به ذهن میآید این است كه، تعریف ناظر به تملیك رایگان عین، دین و منفعت است و شامل انتقال رایگان حقوق (مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر) كه مرتبهای ضعیفتر از مالكیت میباشد نمیشود. دلالت ماده بر این معنا مصداق كدام مورد است؟

الف) نص ب) ظاهر ج) مأوّل د) متشابه

۷۸-اصل ۲۵ قانون اساسی كه مقرر داشته: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.» بیانگر چه نوع مفهومی است؟

الف) حصر ب) قیاس مساوات ج) شرط د) قیاس اولویت

۷۹- در ماده ۸۷۶ ق.م چنین آمده است: «با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمیشود.» - وقتی در حیات حین ولادت طفل شبهه باشد، چه شبههای به وجود آمده است؟

الف) حكمیه ب) موضوعیه ج) مصداقیه تحریمیه د) مفهومیه تحریمیه

۸۰-عام در ماده ۱۰۷۱ ق.م: «هر یك از زن و مرد میتواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.»، عام .......... است.

الف) مجموعی ب) بدلی ج) استغراقی د) بدلی و افرادی

۸۱- در حقوق كیفری ایران، جهل حكمی:

الف) رافع مسئولیت كیفری است. ب) رافع مسئولیت كیفری نیست.

ج) استثنائاً رافع مسئولیت كیفری است. د) استثنائاً رافع مسئولیت كیفری نیست.

۸۲- شخصی مرتكب چندین فقره سرقت و دو فقره خیانت در امانت شده است. مجازات وی:

الف) قابل تخفیف یا تبدیل میباشد. ب) قابل تخفیف یا تبدیل نمیباشد.

ج) قابل تخفیف است ولی قابل تبدیل نیست.

د) به كمتر از حداقل مقرر قابل تخفیف و تبدیل نیست.

۸۳- در حالت تعدد مادی جرایم مشابه:

الف) قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود. ب) جمع حداكثر مجازاتها اعمال میشود.

ج) مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات اعمال میشود.

د) مجازات واحد با وصف تكلیف دادگاه در تعیین حداكثر مجازات اعمال میشود.

۸۴- در نظام كیفری ایران، اگر یك ایرانی، در خارج از ایران مورد كلاهبرداری قرار گیرد:

الف) دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند.

ب) دادگاههای ایران صالح به رسیدگی نیستند.

ج) در صورت یافت شدن مجرم در ایران دادگاههای ایران صالح به رسیدگیاند.

د) اگر در كشور محل وقوع جرم، مجازات نشده باشد، دادگاههای ایران صالح به رسیدگیاند.

۸۵- آیا مقنن میتواند با تصویب قانونی، جرم تعزیری یا بازدارنده را وضع كرده و در آن قانون تصریح به عطف بماسبق شدن آن نماید؟

الف) بستگی به نظر دادگاه صادر كننده حكم دارد.

ب) خیر، چنین مصوبهای خلاف قانون اساسی است.

ج) آری، اگر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور باشد.

د) آری، یكی از استثنائات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی، تصریح مقنن است.

۸۶- اگر پزشكی به عمل جراحی مشروع با رضایت شخص و تحصیل اذن و برائت از او و یا اولیا و سرپرستان وی اقدام كند، در صورت وقوع حادثه:

الف) ضامن است. ب) ضامن نیست.

ج) در صورت تقصیر ضامن است. د) فاقد مسئولیت كیفری است.

۸۷- محكومیت به مجازات شلاق در جرایم تعزیری:

الف) موجب هیچگونه محرومیتی از حقوق اجتماعی نمیشود.

ب) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت یك سال پس از اجرای حكم است.

ج) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت دو سال پس از اجرای حكم است.

د) در صورت داشتن یك فقره سابقه محكومیت به مجازات شلاق حدی موجب محرومیت دو سال است.

۸۸- «الف» با تجاوز به عنف مرتكب ازاله بكارت و مرگ دختر هفت سالهای میگردد، مجازات وی كدام است؟

الف) به مجازات جرمی كه اشد است محكوم میگردد.

ب) صرفاً به مجازات جرم اول محكوم میگردد.

ج) برای هریك از دو جرم، مجازات جداگانه تعیین میگردد.

د) چون جرم اول مقدمه جرم دوم بوده، فقط مجازات جرم دوم تعیین میگردد.

۸۹- شخصی، دیگری را تحریك به ارتكاب جرمی میكند، اما فرد اخیر جرم مورد نظر را انجام نمیدهد، تحریككننده:

الف) به عنوان معاون قابل مجازات است.

ب) در هیچ حالتی قابل مجازات نیست.

ج) به عنوان شروع به معاونت در جرم قابل مجازات است.

د) قابل مجازات نیست، مگر اینكه در قانون تصریح شده باشد.

۹۰- مبنای عامل موجهه به شمار آمدن دفاع مشروع چیست؟

الف) زایل شدن ركن قانونی جرم ب) مخدوش شدن ركن روانی جرم

ج) ضرورت حفظ نظم عمومی د) وجوه انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

۹۱- جرم پولشویی از حیث ركن مادی در حقوق كیفری ایران:

الف) جرمی مركب و مقید است. ب) جرمی ساده و مطلق است.

ج) جرمی مركب و مطلق است. د) جرمی به عادت و مقید است.

۹۲- شخصی به كرّات از طریق دستكاری و مداخله در نحوه كار دستگاههای تلفن كارتی مبادرت به تماس تلفنی كرده است، بدون اینكه وجهی از كارت او كم شود. عمل نامبرده:

الف) جعل است. ب) سرقت است.

ج) كلاهبرداری است. د) كلاهبرداری رایانهای است.

۹۳- «الف»، مشابه چندین عدد لوح تاریخی زمان شاه عباس صفوی را ساخته و آنها را به قصد فروش به عنوان اصل نزد خود نگه میدارد، عمل نامبرده:

الف) جرم جعل است. ب) فاقد عنوان مجرمانه است.

ج) شروع به جرم كلاهبرداری است. د) جرم ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی است.

۹۴- «الف»، برای گرفتن انتقام از خانواده «ب»، به روستای «ب» رفته و با شلیك رگبار به منزل وی موجب ایجاد رعب و وحشت بین اهالی روستا میشود. اقدام وی:

الف) محاربه است. ب) افساد فیالارض است.

ج) شروع به جرم محاربه است. د) دارای مجازات تعزیری است.

۹۵- اگر ولی دم بدون اذن ولی امر محكوم به قصاص را بكشد:

الف) فاقد عنوان مجرمانه است. ب) مرتكب قتل موجب قصاص شده است.

ج) مرتكب قتل در حكم شبه عمد گردیده است. د) عاقله وی محكوم به پرداخت دیه میشود.

۹۶- فردی در ایران به نفع دولت پاكستان و به ضرر دولت افغانستان مرتكب یكی از جرایم جاسوسی میشود، عمل وی:

الف) به شرط معامله متقابل جرم است. ب) در صورتی كه تبعه ایران باشد، جرم است.

ج) در صورتی كه به امنیت ملی ایران صدمه وارد كند، جرم است.

د) در هر حالت عمل مزبور جرم و قابل مجازات است.

۹۷- كارمند دولت، بدون اینكه از وجوه دولتی در اختیار منتفع شده باشد، به علت اهمال، موجب تضییع اموال دولتی گردیده است. عمل وی:

الف) فاقد عنوان مجرمانه است. ب) در حكم خیانت در امانت است.

ج) در حكم تخریب است. د) در حكم جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

۹۸- كسی كه موجبات تحقق ارتشاء از قبیل مذاكره، جلب موافقت، وصول یا ایصال وجه را فراهم میكند و خود ذینفع در ارتشاء نیست، عمل او:

الف) در حكم رشاء است. ب) معاونت در ارتشاء است.

ج) معاونت در رشاء است. د) فاقد عنوان مجرمانه است.

۹۹- عكسبرداری از اوراق هویت شخصی، مانند گواهینامه رانندگی، در صورتی كه موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد كه نشان دهد مدارك مزبور رونوشت یا عكس است، در غیر اینصورت:

الف) فاقد وصف جزایی است. ب) در حكم جعل است.

ج) تصدیق خلاف واقع است. د) عمل مزبور جرم فریب مامورین دولتی است.

۱۰۰- شخصی ملك خود را با سند عادی به دیگری منتقل میكند. سپس همان ملك را با تفویض وكالت به ثالث میفروشد. شخص ثالث به استناد وكالت مذكور، ملك را به صورت رسمی به خود منتقل میكند. اقدام وی:

الف) كلاهبرداری است. ب) انتقال مال غیر است.

ج) معامله معارض است. د) فاقد وصف جزایی است.

۱۰۱- دادگاه عمومي كيفري متهمي را به حبس تعزيري و پرداخت هزينه دادرسي محكوم مي نمايد، در زمان اجراي حكم، محكوم عليه فوت مي نمايد. هزينه ي دادرسي:

الف) از شخص ورثه مطالبه مي شود. ب) به علت فوت محكوم عليه منتفي است.

ج) از ماترك محكوم عليه وصول مي شود. د) از بيت المال دريافت مي گردد.

۱۰۲- شخصي در شهر بابك به اتهام قاچاق كالا و ارز دستگير مي شود. در شهر بابك دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نگرديده است، دادگاه صالح براي رسيدگي:

الف) دادگاه عمومي كيفري كرمان.

ب) دادگاه انقلاب اسلامي كرمان (نزديكترين دادگاه انقلاب محل وقوع جرم).

ج) دادگاه كيفري استان كرمان. د) دادگاه عمومي كيفري شهر بابك.

۱۰۳- بازپرس قرار تأمين كيفري وثيقه صادر مي كند كه به لحاظ عجز از توديع وثيقه منجر به بازداشت متهم مي شود، دادستان به اين قرار اعتراض و با نظر بازپرس مخالفت مي كند. در اين صورت:

الف) حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان است.

ب) از موارد اختلافي نيست و بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان نمي باشد.

ج) از موارد اختلاف بوده و حل اختلاف با دادگاه عمومي كيفري است.

د) بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان مي باشد.

۱۰۴- شخصي در تهران مرتكب رباخواري گرديده است، مرجع صالح براي رسيدگي به اين بزه، كدام يك از مراجع ذيل است؟

الف) دادگاه عمومي كيفري تهران ب) دادگاه كيفري استان تهران

ج) سازمان تعزيرات حكومتي تهران د) دادگاه انقلاب اسلامي تهران

۱۰۵- قرار منع تعقيب متهمي از سوي دادسرا صادرگرديده، شاكي به قرار صادره اعتراض و دادگاه عمومي كيفري پس از رسيدگي قرار منع تعقيب را تأييد كرده است. راي دادگاه عمومي كيفري:

الف) قابل تجديدنظر خواهي نيست.

ب) با موافقت دادستان كل كشور قابل تجديدنظر خواهي مي باشد.

ج) قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.

د) قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه كيفري استان است.

۱۰۶- راننده اتوبوسي كه از شيراز عازم تهران بوده، دستگاه ثبت سرعت وسيلة نقلية خود را عمداً تغيير داده است تا دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي را نشان دهد. مجازات بزه مذكور حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه تا پانصد هزار ريال يا هر دو مجازات است. مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم:

الف) شوراي حل اختلاف تهران است. ب) دادسراي دادگاه انقلاب اسلامي تهران است.

ج) دادسرا و دادگاه عمومي كيفري تهران است. د) ادارة راهنمايي و رانندگي تهران است.

۱۰۷- آقاي (الف) به اتهام كلاهبرداري به تحمل حبس تعزيري محكوم گرديده است، پس از قطعيت حكم، شاكي از شكايات خود صرفنظر نموده است. (حكم دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد گرديده است.) در اين صورت محكوم عليه مي تواند با ارائه رضايت نامه:

الف) از دادگاه بدوي صدور حكم برائت خود را تقاضا كند.

ب) در جرم كلاهبرداري با توجه به نص صريح قانون گذشت شاكي پس از تطعيت حكم تأثيري در تخفيف مجازات حبس ندارد.

ج) از دادگاه صادركنندة حكم قطعي تخفيف مجازات را تقاضا كند.

د) از دادگاه صادركننده رأي قطعي برائت خود را تقاضا كند.

۱۰۸- در پرونده كيفري محكوم عليه پس از صدور حكم دادگاه بدوي حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط نموده است. در اين صورت با درخواست محكوم عليه:

الف) در كليه جرايم موجب تخفيف مجازات مي باشد.

ب) در تعدادي از جرايم و با گذشت شاكي از موجبات تخفيف مجازات مي باشد.

ج) چون تجديدنظر خواهي از قواعد آمره بوده، اساساً قابل اسقاط نمي باشد.

د) در برخي از جرايم دادگاه مجازات مندرج در حكم را تخفيف مي دهد.

۱۰۹- آقاي (الف) به علت ارتكاب جرمي به تحمل حبس تعزيري و پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده و متعاقب اين محكوميت تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده است. در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم:

الف) هزينه ي دادرسي را بايد بپردازد.

ب) مطابق قواعد مندرج در قانون آئين دادرسي مدني رفتار مي شود.

ج) مي تواند تقاضاي تقسيط هزينه ي دادرسي را از دادگاه بنمايد.

د) از پرداخت هزينه ي دادرسي معاف است.

۱۱۰- دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال، پس از صدور حكم:

الف) مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نمايد.

ب) فقط در صورت تجديدنظر خواهي ولي يا سرپرست طفل يك بار حق تغيير تصميم قبلي خود را دارد.

ج) فقط در صورت تجديدنظر خواهي دادستان يك بار حق تغيير تصميم قبلي خود را دارد.

د) با توجه به قاعده ي فراغ دادرس حق تغيير تصميم قبلي خود را ندارد.

۱۱۱- آقاي (الف) كه ايراني است در فرانسه مرتكب قتل عمد مسلماني شده است، اولياء دم مقتول كه اهل و ساكن شيراز هستند در آنجا شكايت خود را مطرح مي نمايند، متهم پس از مراجعه به ايران در آبادان دستگير مي شود،در اين صورت دادگاه صالح به رسيدگي به جرم وي:

الف) دادگاه عمومي كيفري آبادان است. ب) دادگاه كيفري استان خوزستان است.

ج) دادگاه كيفري استان فارس است. د) دادگاه كيفري استان تهران است.

۱۱۲- آقاي الف كه فردي نظامي است مرتكب بزه فرار از خدمت شده است، دادگاه نظامي در حال رسيدگي است كه بزه كلاهبرداري نامبرده نيز كشف ميگردد. دادگاه نظامي به جرم اخير نيز رسيدگي مي نمايد وكيل متهم به صلاحيت دادگاه نظامي در رسيدگي به جرم كلاهبرداري اعتراض دارد. اعتراض وكيل:

الف) وارد نيست و دادگاه نظامي مي تواند به هر دو جرم رسيدگي نمايد.

ب) وارد است و هر دو جرم بايد در دادگاه عمومي كه جرم مهم تر در صلاحيت او مي باشد رسيدگي شود.

ج) وارد نيست چرا كه اصولاً تشخيص صلاحيت با خود دادگاه مي باشد.

د) وارد است و دادگاه نظامي حق رسيدگي به جرايم عمومي را ندارد.

۱۱۳- رسيدگي به جرم وارد كردن و نگهداري مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است؟

الف) دادگاه انقلاب اسلامي

ب) اتهام وارد كردن مشروبات الكلي در صلاحيت تعزيرات حكومتي يا گمرك حسب مورد و نگهداري در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري عمومي.

ج) اتهام وارد كردن مشروبات الكلي در صلاحيت دادگاه انقلاب و حمل آن در دادگاه عمومي كيفري است.

د) دادگاه عمومي كيفري.

۱۱۴- آقاي الف كه فردي نظامي است با ارتكاب جرم خاص نظامي باعث ورود خسارت به اموال متعلق به نيروهاي مسلح شده است، در خصوص ايراد خسارت مذكور كدام مورد صحيح است؟

الف) دادگاه نظامي بدون نياز به تقديم دادخواست صالح به رسيدگي مي باشد.

ب) دادگاه صالح اصولاً دادگاه عمومي حقوقي مي باشد.

ج) دادگاه نظامي در هيچ شرايطي صالح به رسيدگي نمي باشد.

د) دادگاه نظامي فقط با تقديم دادخواست صالح به رسيدگي مي باشد.

۱۱۵- با توجه به نص قانون و آرا وحدت رويه كدام يك از جرايم ذيل مشمول مرور زمان مي باشند؟

الف) فروش مال غير- ارتشاء ب) كلاهبرداري- فروش مال غير- رابطه نامشروع

ج) خيانت در امانت- ارتشاء- فروش مال غير د) رشاء- ارتشاء- كلاهبرداري

۱۱۶- كدام يك از موارد ذيل جزء موارد اعاده ي دادرسي در امر كيفري مي باشد؟

الف) نسخ مجازات قانوني

ب) جعلي بودن اسناد كه مبناي حكم صادر شده بوده است، ثابت گردد.

ج) رسيدگي دادگاه كيفري بدون توجه به اعتبار امر مختومه

د) در صورتي كه حداقل دو تن از شهود از شهادت خود عدول نمايند.

۱۱۷- بازپرس در خصوص قتل عمد براي متهم قرار منع تعقيب صادر نموده و اين قرار مورد مخالفت دادستان قرارگرفته است، مرجع حل اختلاف:

الف) دادگاه عمومي كيفري است.

ب) با توجه به اهميت بزه حل اختلاف با ديوانعالي كشور است.

ج) بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان مي باشد.

د) دادگاه كيفري استان مي باشد.

۱۱۸- چنانچه دادگاه قرار اناطه صادر نمايد و ذينفع در موعد قانوني گواهي طرح دعوي در مرجع صالح را به دادگاه صادركننده قرار اناطه ارائه نكند:

الف) دادگاه پرونده را بايگاني مي كند.

ب) قرينه اي خواهد بود بر بي گناهي متهم و حكم برائت صادر خواهد شد.

ج) دادگاه قرار ترك تعقيب صادر مي نمايد. د) دادگاه تصميم مقتضي خواهد گرفت.

۱۱۹- در صورت حدوث اختلاف بين مراجع قضايي و غير قضايي در امر صلاحيت، كدام عبارت صحيح است؟

الف) مرجع غيرقضايي مكلف به تبعيت از تصميم مرجع قضايي است.

ب) چنانچه مرجع قضايي خود را صالح نداند پرونده را جهت تصميم گيري به ديوانعالي كشور ارسال مي دارد.

ج) چنانچه مرجع غيرقضايي خود را صالح نداند پرونده را جهت تصميم گيري به ديوانعالي كشور ارسال مي دارد.

د) پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي شود.

۱۲۰- كدام يك از قرارهاي ذيل قطعي و غير قابل اعتراض است؟

الف) قرار اناطه ب) قرار عدم خروج متهم از كشور

ج) قرار رد ايراد رد دادرس د) قرار ترك محاكمه

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1389