با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1386

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- اگر کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده استْ، وضع این معامله چگونه است؟

الف) معامله باطل است. ب) معامله موکول به اجازهی معامل است.

ج) معامله صحیح و نافذ است. د) معامله برای مالک قابل فسخ است.

۲- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر چه می تواند بکند؟

الف) مستأجر می تواند ابطال اجاره را بخواهد. ب) مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.

ج) مستأجر فقط حق مطالبهی تبدیل عین داده شده را دارد.

د) مستأجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

۳- در مورد که ثالثی پیش از قبض عین مستأجره مانع انتفاع از آن شود، مستأجر چه می تواند بکند؟

الف) مستأجر می تواند به مزاحم رجوع کند و رفع مزاحمت بخواهد.

ب) مستأجر می تواند به مزاحم رجوع کند و اجرت المثل بگیرد.

ج) مستأجر تنها حق فسخ اجاره را دارد.

د) مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به مزاحم رجوع کند و رفع مزاحمت بخواهد و اجرت المثل بگیرد.

۴- مالی که حق انتفاع از آن به دیگری تعلق دارد از طرف مالک فروخته می شود، این انتقال چه اثری دارد؟

الف) انتقال غیر نافذ و موکول به اجازهی صاحب حق انتفاع است.

ب) انتقال باطل است.

ج) انتقال درست و در همه حال لازم است.

د) انتقال درست است، ولی اگر انتقال گیرنده جاهل به وجود حق انتفاع باشد، اختیار فسخ معامله را دارد.

۵- مالی فروخته می شود، بدون اینکه محل تسلیم مبیع در آن تصریح شود یا عرف اقتضای تسلیم در محلی را داشته باشد، مبیع در کجا باید تسلیم شود؟

الف) در محل وقوع عقد بیع ب) در محل وقوع مال

ج) در محل اقامت فروشنده د) در محل اقامت خریدار

۶- چه اموالی در حکم غیر منقول است؟

الف) بنایی که برروی زمین احداث می شود. ب) معدنی که در زمین حفر می شود.

ج) حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده است، از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال

د) مطلق اشجار و شاخه های آن، مادام که بریده یا کنده نشده.

۷- دارنده اتومبیلی آن را به دوست خود برای سفری کوتاه به امانت می دهد. دوست او در اثر سرعت زیاد با اتومبیل دیگری تصادم می کند و به آن خسارت می زند. صاحب اتومبیل زیان دیده خسارت خود را از چه کسی می تواند بگیرد؟

الف) از دارندة اتومبیل و از راننده مقصر، از هر کدام که بخواهد.

ب) از رانندة مقصر به تنهایی

ج) از دارنده به تنهایی د) از راننده مقصر نصف و از دارنده اتومبیل نصف دیگر

۸- هر گاه بعد از تقسیم ما ترک بین ورثه معلوم شود که متوفی مدیون به اشخاص ثالث بوده است:

الف) تقسیم باطل می شود.

ب) تقسیم معتبر و صحیح بوده، لکن طلبکاران حق فسخ تقسیم را دارند.

ج) تقسیم معتبر بوده و طلبکاران می توانند به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کنند.

د) تقسیم معتبر و صحیح بوده، لکن ورثه تا قبل از ادا دیون متوفی، مجاز به فروش و یا اعمال تصرف مالکانه نسبت به مقسومه خود نمی باشند.

۹- تصرف کدام یک از اشخاص زیر امانی نیست؟

الف) قرض گیرنده ب) عاریه گیرنده ج) ودیعه گیرنده د) مستأجر

۱۰- در تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق:

الف) به دین جدید تعلق می گیرد.

ب) به دین جدید تعلق می گیرد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ج) به دین جدید تعلق نمی گیرد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. د) هیچ کدام

۱۱- ورثه متوفی عبارتند از پدر و مادر و وارث دیگری ندارد؛ سهم الارث هر یک عبارتند از:

الف) سهم الارث هر کدام یک ششم از ماترک است به فرض و مابقی ترکه که به قرابت بین آنها تنصیف می شود.

ب) به طول کلی سهم الارث مادر یک سوم و پدر دو سوم از ماترک است.

ج) هر کدام یک سوم از ماترک را به فرض ارث می برند و مابقی به قرابت بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

د)سهم الارث مادر و پدر هر کدام یک ششم است به فرض و مابقی به قرابت به پدر می رسد.

۱۲- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است اما ............

الف) به وسیلة کلیة خیارات می توان آن را فسخ کرد.

ب) فقط به وسیله خیار غبن می توان آن را فسخ کرد.

ج) فقط به وسیله خیار تدلیس می توان آن را فسخ گرد.

د) فقط به وسیله خیار شرط و خیار تخلف از شرط و خیار تدلیس می توان آن را فسخ کرد.

۱۳- چنانچه قاب عکسی به عنوان طلا فروخته شود و بعد از معامله معلوم شود که نقره بوده و روی آن آب طلا داده شده است:

الف) برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود.

ب) خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا اینکه مطالبه ارش نماید.

ج) معامله باطل است. د) معامله غیر نافذ است.

۱۴- در نکاح دایم در صورت فوت زوج قبل از مواقعه، هر گاه مهر معین شده باشد:

الف) هیچ مهری به زوجه تعلق نمی گیرد. ب) نصف مهر المسمی به زوجه تعلق می گیرد.

ج) تمام مهریه به زوجه تعلق می گیرد. د) مهر المتعه به زوجه تعلق می گیرد.

۱۵- در صورتی که کسی خانه ای را به مبلغ معین بفروشد و قرار بگذارند که مشتری ثمن را پس از فوت پدرش به بایع بپردازد شرط و عقد چه حکمی دارند؟

الف) شرط و عقد هر دو صحیح هستند. ب) شرط مزبور باطل و فروشنده حق فسخ دارد.

ج) فقط شرط باطل است. د)شرط باطل است و موجب بطلان عقد می شود.

۱۶- کدام عبارت در مورد ‹‹عقد ضمان›› صحیح است؟

الف) تعلیق در ضمان صحیح ولی التزام به تادیه معلق، باطل است.

ب) تعلیق در ضمان باطل و التزام به تادیه معلق، صحیح است.

ج) تعلیق در ضمان و التزام به تادیه، باطل است.

د) تعلیق در ضمان و التزام به تادیه، صحیح است.

۱۷- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از دو شریک از تجدید بنا و اجازهی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید، شریک دیگر می تواند:

الف) در مبنای مشترک، تجدید بنای دیوار نماید و نصف هزینههای انجام شده را از شریک ممتنع مطالبه کند.

ب) در مبنای مشترک، تجدید بنای دیوار نماید لکن حق مطالبه هزینه های مصرف شده را از شریک ممتنع نخواهد داشت.

ج) در حصة خاص خود تجدید بنای دیوار نماید.

د) در مبنای مشترک تجدید بنای دیوار نماید و تمامی هزینه های انجام شده را از شریک ممتنع مطالبه کند.

۱۸- کدام یک از خیارات زیر فوری نیست؟

الف) خیار تأخیر ثمن ب) خیار عیب ج) خیار غبن د) خیار تدلیس

۱۹- هر گاه یکی از دو شریک مال مشاع غیر منقول، سهم مشاع خود را با موافقت قبلی شریک خود به ثالث بفروشد:

الف) برای شریک حق شفعه ایجاد نمی شود. ب) برای شریک حق شفعه ایجاد می شود.

ج) با وجود سایر شرایط، حق شفعه برای شریک ایجاد می شود.

د) حق شفعه با پرداخت نیمی از ثمن مأخوذه ایجاد می شود.

۲۰- از نظر قانون مدنی ایران دعوی نفی ولد:

الف) هرگز مسموع نیست.

ب) قبل از انقضا دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.

ج) قبل از انقضا پنج ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.

د) همیشه مسموع است.

۲۱- آیا وکیل دادگستری می تواند بدون داشتن عذر موجه در دادگاه حاضر نشود؟

الف) نمی تواند. ب)اگر عدم حضورش به تجدید وقت دادگاه منجر نشود می تواند.

ج) در صورتی که موکلش در دادگاه حاضر شود می تواند.

د) در همه حال می تواند.

۲۲- دعوی اعتراض ثالث:

الف) باید ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود.

ب) باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع ازصدور رأی مورد اعتراض اقامه شود.

ج) باید ظرف سه ماه از قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود.

د) اقامه این دعوی مقیّد به مهلت معین نیست.

۲۳- در صورتی یکی از طرفین دعوی دو نفر وکیل داشته باشند:

الف) هر یک از دو نفر وکیل، مکلف به ابطال تمبر کامل مالیاتی هستند.

ب) با ابطال تمبر کامل مالیاتی از ناحیه هر یک، تکلیف از دیگری ساقط می شود.

ج) هر یک از دو نفر وکیل مجاز در اقدام انفرادی، مکلف به ابطال تمبر مالیاتی خود هستند.

د) برای هر دو نفر وکیل بدون دارا بودن اختیار اقدام فردی، یک فقره تمبر کامل مالیاتی کافی است.

۲۴- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی حقوقی در سطح یک استان:

الف) حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف به رسیدگی است.

ب) حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف به رسیدگی نبوده پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور می فرستد.

ج) حل آن با رییس کل دادگستری مرکز استان است. د) حل آن با دیوان عالی کشور است.

۲۵- در دعاوی که برای اقامه آن ها مدت معینی در قوانین پیش بینی شده است، از قبیل دعاوی اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود، اشخاص ثالث:

الف) می توانند به عنوان ثالث در دعوی بین معترض و متقاضی ثبت مطروحه در مراجع قضایی وارد شوند ولی نمی توانند به رأی قطعی بین آنان اعتراض کنند.

ب) می توانند به عنوان ثالث در دعوای مطروحه بین آنان وارد شوند و یا بر رأی قطعی بین آنان اعتراض کنند.

ج) نمی توانند وارد ثالث شوند، لکن می توانند بر حکم یا قرار قطعی بین آنان در این نوع دعاوی اعتراض کنند.

د) نمی توانند به عنوان ثالث در دعوای مطروحه بین آنان وارد شوند یا بر حکم یا قرار قطعی بین آنان در این نوع دعاوی اعتراض نمایند.

۲۶- اخذ تأمین یا خواستن ضامن از محکومٌ له حکم غیابی:

الف) اصولاً لازم نیست. ب) در مرحله ی صدور دستور صدور اجراییه لازم است.

ج) در مرحله اجرای حکم لازم است. د) هم زمان با ابلاغ دادنامهی غیابی به محکومٌ له لازم است.

۲۷- کدام یک از دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست؟

الف) دعوی ورشکستگی و نسب ب) دعاوی راجع به اموال غیر منقول ثبت شده

ج) دعاوی مربوط به مهریه و نفقه د) دعاوی که یک طرف آن دولت باشد.

۲۸- صدور اجراییه با کدام دادگاه است؟

الف) با دادگاه نخستین ب) با دادگاه صادر کننده حکم قطعی

ج) با دادگاه تجدید نظر

د) اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد با دادگاه بدوی و اگر نقض کرده باشد با دادگاه تجدید نظر

۲۹- کدام یک از موارد زیر از دعاوی طاری محسوب نمی شود؟

الف) ورود ثالث ب) جلب ثالث ج) اعتراض شخص ثالث د) دعوی متقابل

۳۰- رأی دادگاه در چه مواردی غیابی است؟

الف) در مواردی که وقت رسیدگی ابلاغ واقعی نشده و خوانده و نمایندهی او در هیچ جلسه دادگاه حاضر نشده و کتباً هم دفاع نکرده باشد.

ب) در مواردی که خوانده در دادگاه حاضر نشده باشد.

ج) در مواردی که خوانده یا نماینده قانونی او در دادگاه حاضر نشده باشد.

د) در مواردی که اخطاریه وقت رسیدگی ابلاغ واقعی نشده باشد.

۳۱- تحقیقات محلی جزء کدام یک از ادلّه محسوب می شود؟

الف) اماره قضایی ب) اسناد کتبی ج) شهادت د) اماره قانونی

۳۲- دعوی اضافی، یعنی افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته، که از ناحیه خواهان اقامه می شود باید:

الف) پس از تقدیم دادخواست و قبل از جلسه ی اول رسیدگی مطرح شود.

ب) تا جلسه اول رسیدگی و در این جلسه اقامه شود.

ج) تا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوی مطرح گردد.

د) پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و قبل از صدور حکم عنوان شود.

۳۳- کدام یک از تصمیمات قضایی ذیل از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد؟

الف) گزارش اصلاحی ب) حکم قطعی دادگاه بدوی

ج) حکم قطعی دادگاه تجدید نظر د) قرار سقوط دعوی

۳۴- کدام یک از گزینه های ذیل دعوی متقابل محسوب می شود؟

الف) دعوی تهاتر ب) دعوی صلح ج) دعوی فسخ د) هیچ کدام

۳۵- در احتساب مواعد:

الف) چنانچه از مواعد قانونی باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

ب) چنانچه از مواعد قضایی باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

ج) هم در مواعد قانونی و هم در مواعد قضایی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

د) در مواعد قانونی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود و در قضایی می شود.

۳۶- احکام مستند به اقرار در دادگاه.........

الف) قابل فرجام است. ب) قابل تجدید نظر و فرجام نیست.

ج) قابل تجدید نظر است. د) قابل تجدید نظر و فرجام است.

۳۷- هرگاه مدعی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی، دعوی خود را مسترد کند و خوانده هم راضی باشد دادگاه کدام یک از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد کرد؟

الف) قرار رد دعوی ب) قرار ابطال دادخواست

ج) قرار عدم استماع دعوی د) قرار سقوط دعوی

۳۸- آرای صادر شده از شوراهای حل اختلاف:

الف) در کلیه موارد قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی هستند.

ب) در همه ی موارد چنانچه اعضای شورا با تجدید نظر موافق باشند در دادگاه عمومی قابل تجدید نظر است.

ج) در بعضی از موارد چنانچه اعضای شورا با تجدید نظر خواهی موافق باشند در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر هستند.

د) در هیچ موردی قابل تجدید نظر نیستند.

۳۹- به موجب دادنامهای غیر قطعی ‹‹الف›› که مقیم خارج از کشور است و ‹‹ب›› که مقیم داخل کشور است به انجام تعهدی محکومیت یافته اند و حکم صادره قابل تجدید نظر می باشد مهلت تجدید نظر خواهی از حکم مزبور:

الف) برای هر دو نفر دو ماه است. ب) برای هر کدام از آن دو، بیست روز است.

ج) برای محکومٌ علیه مقیم ایران ۲۰ روز و برای مقیم خارج از کشور دو ماه است.

د) برای ‹‹الف›› دو ماه و بیست روز و برای ‹‹ب›› ۲۰ روز است.

۴۰- حکم نهایی در کدام یک از عبارت های ذیل تعریف شده است؟

الف) حکمی که به صورت قطعی از دادگاه بدوی صادر شده باشد.

ب) حکمی که از مرجع تجدید نظر به صورت قطعی صادر شده باشد.

ج) حکمی که به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است.

د) حکمی که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

۴۱- مدیران شرکت سهامی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی ....

الف) مسئولیت تضامنی دارد. ب) مسئولیت نسبی دارند.

ج) مشترکاً و به طور مساوی مسئول جبران خسارات وارده هستند.

د) حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه مسئولیت هر یک را مشخص می کند.

۴۲- اگر تاجری به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود از طرق مختلف به وسائلی که دور از صرفه است تحصیل وجهی نماید:

الف) دادگاه می تواند او را ورشکسته به تقلب اعلام کند.

ب) دادگاه می تواند او را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.

ج) دادگاه مکلف است او را ورشکسته به تقصیر اعلام می کند.

د) دادگاه باید او را ورشکسته به تقلب اعلام نماید.

۴۳- کدام یک از موارد ذیل در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی نیست؟

الف) تصویب اساسنامه ب) تغییر در مواد اساسنامه

ج) افزایش سرمایه شرکت د) انحلال شرکت

۴۴- در مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی:

الف) حضور دارندگان حداقل نصف صاحبان سهامی که حق رأی دارند ضروری است.

ب) حضور دارندگان حداقل بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رأی دارند ضروری است.

ج) حضور دارندگان حداقل یک سوم صاحبان سهامی که حق رأی دارند ضروری است.

د) حضور دارندگان حداقل دو سوم صاحبان سهامی که حق رأی دارند ضروری است.

۴۵- نداشتن دفاتر تجارتی برای بازرگانان:

الف) جرم محسوب و مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

ب) جرم محسوب و مرتکب به جزای نقدی دویست تا ده هزار ریال محکوم می شود.

ج) جرم محسوب و مرتکب به جزای نقدی دویست تا ده هزار ریال محکوم می شود و ممکن است مالیات را از وی به صورت علی الرأس اخذ کنند و درصورت ورشکستگی ورشکسته به تقصیر محسوب خواهد شد.

د) جرم محسوب نمی شود.

۴۶- در شرکت تضامنی انتقال سهم الشرکه:

الف) با رضایت اکثریت شرکاء امکان پذیر است. ب) با رضایت بیش از نصف شرکاء امکان پذیر است.

ج) با رضایت دو سوم از شرکاء امکان پذیر است. د) با رضایت تمام شرکاء امکان پذیر است.

۴۷- صلح محاباتی و هبه تاجر بعد از توقف:

الف) صحیح است. ب) باطل است.

ج) غیر نافذ است. د) موکول به تشخیص دادگاه است.

۴۸- اگر چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه شود و دارنده چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نکند:

الف) دعوی دارنده بر علیه صادر کننده و دیگر مسئولین بعد از آن تاریخ مسموع نخواهد بود.

ب) دعوی دارنده بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود.

ج) اگر صادر کننده وجه چک را به محالٌ علیه رسانده باشد و محالٌ علیه بعد از ۱۵ روز ورشکسته شده باشد و وجه چک قابل پرداخت نباشد، دعوی بر علیه صادر کننده مسموع نیست.

د) گزینه ۲ و ۳ صحیح است.

۴۹- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف) ماشینی که به قصد اجاره معاوضه می شود، عمل تجاری است.

ب) خرید چرم جهت تبدیل به کفش به قصد فروش تجاری نیست.

ج) هرگاه کسی قالی بخرد برای منزل خود و بعد از مدتی آن را بفروشد عمل تجاری است.

د) خرید کتاب به قصد فروش آن عمل تجاری است.

۵۰- خرید سهام شرکت سهامی عام و خاص توسط خود آن شرکت:

الف) ممنوع است. ب) ممنوع نیست.

ج) در شرکت های سهامی عام ممنوع است ولی در شرکت های سهامی خاص ممنوع نیست.

د) هیچ کدام از گزینه ها درست نیست.

۵۱- طبق قانون تجارت ایران دلال:

الف) ضامن اجرای معاملاتی نیست که توسط او انجام می گیرد.

ب) ضامن اجرای معاملاتی است که توسط او انجام می گیرد.

ج) ضامن اجرای معاملاتی است که توسط او انجام می شود حتی اگر شرط خلاف شده باشد.

د) هنگامی ضامن اجرای معاملات است که طرف شخص حقوقی باشد.

۵۲- شرکت سهامی، بازرگانی محسوب می شود به شرط آنکه:

الف) عملیات آن امور بازرگانی باشد. ب) مطلقاَ شرکت بازرگانی محسوب می شود.

ج) قسمتی از عملیات آن بازرگانی بوده باشد. د) هرگز به عملیات بازرگانی اشتغال نداشته باشد.

۵۳- آیا وجه چک قبل از تاریخ مندرج در آن قابل وصول است؟

الف) بلی ب) خیر

ج) خیر مگر اینکه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده و آن شرط تحقق یافته باشد.

د) بله در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.

۵۴- اگر مدیر عامل شرکت سهامی به نمایندگی از آن چکی صادر کند مسئولیت پرداخت آن بر عهده کیست؟

الف) مدیر عامل ب) شرکت

ج) مدیر عامل و شرکت (متضامناً)

د) شرکت و مدیر عامل هر دو مگر آنکه مدیر عامل ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل او نبوده که در این حالت تنها شرکت مسئول است.

۵۵- در حقوق تجارت اصل ‹‹ضمان›› ......

الف) نقل ذمه به ذمه است. ب) ضم ذمه به ذمه است.

ج) نقل ذمه به ذمه است مگر اینکه قانون یا قرارداد خصوصی برخلاف آن باشد.

د) ضمه ذمه به ذمه است مگر اینکه قانون یا قرارداد خصوصی برخلاف آن باشد.

۵۶- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود به این معنی است که:

الف) حکم ورشکستگی باید ظرف یک سال به اجرا در آید.

ب) حکم ورشکستگی قبل از قطعیت اجرا می شود.

ج) حکم ورشکستگی قابل تجدید نظر خواهی نیست.

د) حکم ورشکستگی با اعاده اعتبار، بلا اثر است.

۵۷- معاملات برواتی:

الف) ذاتاَ تجاری است. ب) مطلقاَ تجاری است.

ج) وقتی بین تجار باشد تجاری است. د) گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۵۸- شرکت های دولتی علی الاصول:

الف) تابع قانون تجارت هستند. ب) تابع اساسنامه و قوانین تأسیس خود هستند.

ج) تابع اساسنامه و قوانین تأسیس و در صورت سکوت این دو تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند.

د) تابع اساسنامه و قوانین تأسیس و در صورت سکوت این دو تابع قانون تجارت هستند.

۵۹- مسئولیت شرکاء در شرکت نسبی:

الف) محدود به سرمایه آنها است. ب) نسبی و نامحدود است.

ج) نسبی و محدود است. د) تضامنی است.

۶۰- مدیر عامل شرکت سهامی:

الف) می تواند رییس هیات مدیره نیز باشد.

ب) می تواند مدیر عامل شرکت سهامی دیگری نیز باشد.

ج) می تواند با تصویب اکثریت حاضر در مجمع رییس هیات مدیره نیز باشد.

د) فقط با تصویب سه چهارم آرا حاضر در مجمع می تواند رییس هیات مدیره نیز باشد.

۶۱- اگر مخصص، مفهوماً و مصداقاً مجمل باشد، آیا موجب اجمال عام نیز می گردد؟

الف) این گونه مخصص، در صورتی که متصل به عام باشد، موجب اجمال آن می شود.

ب) این گونه مخصص، به دلیل اجمال و ابهام، از قابلیت استناد، خارج بوده و عام را مجمل نمی کند.

ج) این گونه مخصص، عام را نیز از هر جهت مجمل و از قابلیت استناد می اندازد.

د) این گونه مخصص، تنها نسبت به قدر متیقن ازآن، موجب اجمال عام می گردد.

۶۲- اگر از متوفی، دو وصیت نامه متعارض، ابراز گردد که یکی دارای تاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد، تکلیف چیست؟

الف) طبق اصل تأخر حادث، باید وصیت نامه بدون تاریخ را حاوی آخرین اراده موصی دانسته و به آن عمل کرد.

ب) وصیت نامه بدون تاریخ، ناقص بوده و نمی توان آن را آخرین اراده موصی شناخت.

ج) از نظر شرعی، نداشتن تاریخ، وصیت نامه را از اعتبار نمی اندازد و باید به هر دو وصیت عمل کرد.

د) تنها موادی از دو وصیت نامه که مشترک است، لازم الاجرا می باشد.

۶۳- آیا مفهوم، می تواند مخصص عام گردد؟

الف) مفهوم موافق، می تواند عام را تخصیص دهد اما مفهوم مخالف از جهت ضعف دلالت، مخصص عام نیست.

ب) هیچ یک از انواع مفاهیم، چه موافق و چه مخالف، نمی تواند با منطوق عام، معارضه کند.

ج) از میان مفاهیم مختلف، تنها ‹‹ مفهوم موافق اولویت››، توان تخصیص عام را دارد.

د) هر یک از انواع مفهوم که حجت شناخته شده باشد، می تواند مخصص عام واقع شود.

۶۴- هرگاه طلبکار، مبلغی بیش از آنچه مورد قبول بدهکار است، مطالبه کند. مسأله از لحاظ جریان اصول چه می شود؟

الف) اصول، در این مسأله، متعارض بوده و مشکل باید با مصالحه طرفین، حل و فصل گردد.

ب) بدهکار، مکلف به پرداخت قدر متیقن دین بوده و نسبت به زائد، اصل برائت حاکم است.

ج) بر طبق اصل اشتغال، بدهکار باید کاری کند که اشتغال ذمه یقینی او به برائت ذمه مبدل گردد.

د) در صورتی که ادعای طلبکار از مقوله شبهه محصوره باشد، باید مبلغ زاید پرداخت شود.

۶۵- در صورت علم اجمالی به وجوب و یا حرمت عملی، تکلیف چیست؟

الف) اصل، عدم وجوب و حرمت آن عمل است و حکم ظاهری مورد، پذیرش برائت است.

ب) در مسأله، هیچ اصلی عقلاَ قابل اجرا نبوده و مکلف، تکویناََ مخیر در انتخاب یکی از دو احتمال است.

ج) با وجود علم اجمالی، اصل عدم در هیچ یک از دو احتمال، قابل اجرا نیست.

د) در تعارض میان احتمال وجوب و احتمال حرمت، احتمال حرمت، عقلاَ مرجح و لازم الرعایه است.

۶۶- قیاس منصوص العله چیست؟

الف) تسری حکم مقیس علیه بر مقیس به دلیل وجود علت منصوص حکم مقیس علیه در مقیس

ب) مقایسه حکم مقیس و مقیس علیه، برای کشف علت حکم قانون

ج) مقایسه حکم مقیس و مقیس علیه، به دلیل اشتراک آن دو در علت حکم

د) مقایسه حکم مقیس و مقیس علیه با لحاظ نصی که در آن مورد، وارد شده است

۶۷- دو شرطی که در استعمال مجازی الفاظ، باید رعایت شوند، کدامند؟

الف) قرینه لفظی و نیز وجود شباهت میان معنی حقیقی و مجازی لفظ

ب) قرینه معینه و نیز وجود نسبت قابل قبول ذوق ها میان معنی حقیقی و مجازی لفظ

ج) قرینه معینه لفظی یا معنوی و تشابه میان معنی حقیقی و مجازی لفظ

د) قرینه صارفه و وجود نسبت ذوق پسند میان معنی حقیقی و مجازی لفظ

۶۸- هر گاه مشتری مدعی شود که مبیع، زمینی با متراژ دویست متر مربع بوده و بایع ادعا کند که زمین مورد معامله، یکصد متر مربع می باشد، مسأله از لحاظ جریان اصول عملیه چه می شود؟

الف) اصاله العدم، ادعای هر دو طرف را نفی می کند.

ب) اصاله الاشتغال (اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می طلبد) بایع را به دادن حداکثر الزام می کند.

ج) با وجود قدر متیقن در مبیع، اصل، برائت ذمه بایع از دادن مابه التفاوت به مشتری است.

د) مسأله از مصادیق تداعی است و هر یک، هم مدعی و هم منکر است.

۶۹- آیا بحث مقدمه واجب با بحث ‹‹ اذن در شیء، اذن در لوازم آن است›› بحث واحدی است؟

الف) مصادیق هر دو بحث، یکی بوده و بر هم منطبق اند.

ب) بحث اذن در شیء... اعم از بحث مقدمه واجب است.

ج) این دو بحث در پاره ای موارد، بریکدیگر، منطبق می باشند.

د) بحث اذن در شیء در ارتباط با لوازم ناشی از ماذون بوده و بحث مقدمه، مربوط به اموری است که شرعاً یا عقلاً، مقدم بر واجب است.

۷۰- آیا فرا رسیدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امکان نسخ و یا شرط امکان تخصیص آن قانون است؟

الف) فرا رسیدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امکان تخصیص آن قانون وسیله قانون مؤخر است.

ب) تنها امکان نسخ قانون مقدم،مشروط به فرار رسیدن زمان عمل به قانون مقدم است.

ج) امکان نسخ و تخصیص قانون مقدم، هر دو مشروط به فرا رسیدن زمان عمل به قانون مقدم است.

د) امکان نسخ و تخصیص قانون مقدم، هیچ یک مشروط به فرار رسیدن زمان عمل به قانون مقدم نیست.

۷۱- در مورد دو دلیل متعارض، تکلیف چیست؟

الف) طبق اصل اشتغال، باید احتیاط کرده و به هر دو دلیل عمل شود.

ب) طبق اصل تخییر، مکلف، مخیر در عمل به یکی از دو دلیل متعارض است.

ج) تکلیف مکلف، شرعاً، انتخاب یکی از دو دلیل بوده اما عقلاً و قانوناً هر دو دلیل از اعتبار ساقطند.

د) در صورت وجود مرجح، باید به دلیل راجح عمل کرد.

۷۲- در چه مواردی اصل را ‹‹ مثبت›› می گویند؟

الف) هر گاه اصل، آثار و لوازم غیر شرعی مجرای خود را اثبات نماید.

ب) هر گاه اصل، کلیه آثار مجرای خود را اعم از عقلی و شرعی اثبات کند.

ج) هر گاه اصل، مفهوم مخالف مورد خود را اثبات کند.

د) هر گاه اصل، اثبات کنندة واقعیت مجرای خود باشد.

۷۳- اجمال در مفهوم مخصص، در چه مواردی، موجب اجمال در عام نمی شود؟

الف) در صورتی که مخصص، منفصل از عام و دوران امر بین اقل و اکثر باشد.

ب) در صورتی که مخصص، مقدم یا هم زمان عام به تصویب رسیده باشد.

ج) در صورتی که مخصص، متأخر از عام، تصویب شده باشد.

د) در صورتی که مخصص، متصل به عام باشد.

۷۴- هر گاه در صحت عقدی تردید شود، از طرفی استصحاب حالت قبل از عقد به معنی بطلان و عدم تأثیر آن عقد است و از طرفی اصل صحت در مورد، به معنی صحت و اعتبار عقد است. در این تعارض حکم چیست؟

الف) استصحاب بقا حالت سابق، اصل مثبت بوده و معتبر نیست.

ب) اصل صحت بر استصحاب حالت سابق مقدم است.

ج) استصحاب بقا حالت سابق بر عقد جاری و مقدم است.

د) تعارض دو قاعده، موجب تساقط و عدم اعتبار هر دو می باشد.

۷۵- حقیقت قانونی چیست؟

الف) هرگاه قانونگذار با اقدام خود، لفظی را از معانی عادی آن جدا کرده و در معنی منظور خود تثبیت کند به طوری که بدون قرینه همان معنی از آن لفظ استفاده شود.

ب) هرگاه قانونگذار به کمک قرینه، لفظی را در یکی از معانی حقیقی مشترک آن بکار برده باشد.

ج) هر گاه قانونگذار معنی حقیقی لفظی را از معانی مجازی آن مشخص ساخته باشد.

د) هر گاه قانونگذار لفظی را در یک متن قانونی در معنی حقیقی آن بکار برده باشد.

۷۶- وضع تعینی یا تخصصی چیست؟

الف) هر گاه واضع، لفظی را به کمک قرینه در یک معنی خاص، معین کند.

ب) هر گاه واضع، لفظی را به کمک قرینه دریکی از معانی متعدد آن تخصیص دهد.

ج) هر گاه واضع، لفظی را بدون استفاده از قرینه به یک معنی خاص، تخصیص دهد.

د) هر گاه لفظی در اثر کثرت استعمال در معنایی به غیر از معانی وضعی آن تثبیت شود.

۷۷- صحت سلب، از علائم حقیقت است یا مجاز؟

الف) از علائم معنی حقیقی وضعی است. ب) از علائم معنی عرفی لفظ است.

ج) از علائم معنی مجازی لفظ است. د) علامت هیچ یک از معنای حقیقی یا مجازی نیست.

۷۸- بیع مشروط، چیست؟

الف) بیعی است که مشروط به تنفیذ و تأیید مالک باشد.

ب) بیعی است که در آن یکی از شروط ضمن عقد (شرط صفت، فعل و نتیجه) آمده باشد.

ج) بیعی است که شروط صحت عقد در آن رعایت شده باشد.

د) بیعی است که انعقاد آن، متوقف بر تحقق امر دیگری است.

۷۹- اصل تأخر حادث، با چه اصولی توجیه می شود؟

الف) با اصاله الظهور ب) با اصاله البرائه

ج) با اصل عدم و با استصحاب توجیه می شود. د) اصل مستقلی است در عداد و سایر اصول

۸۰- هر گاه یکی از زوجین، مدعی شود که عقد نکاح او دایم بوده و دیگری مدعی نکاح موقت و انقضای مدت باشد، مسأله، از لحاظ اصول عملیه چگونه است؟

الف) با اجرا اصل عدم، هر دو قسم نکاح منتفی شناخته می شود.

ب) با اجرا اصل برائت، آثار عقد دایم از جمله نفقه وارث، منتفی و نکاح موقت، اثبات می گردد.

ج) با وجود علم اجمالی به یکی از دو قسم نکاح، هیچ اصلی قابل اجرا نیست.

د) با اجرا اصل استصحاب بقا زوجیت، لوازم و ملزومات شرعی آن از جمله دایم بودن نکاح قابل اثبات است.

۸۱- ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گوید: ‹‹در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ قعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود...›› منظور قانونگذار از ‹‹ مقررات و نظامات دولتی›› چیست؟

الف) قوانین مربوط به تخلفات اداری ب) قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی

ج) مجازات های بازدارنده

د) کلیه قوانین کیفری غیر از مقررات مربوط به حدود و قصاص دیات

۸۲- دادگاه اجرای مجازات محکوم علیه را تعلیق کرده است. متعاقباً معلوم می شود که محکوم علیه قبلاَ یک فقره محکومیت قطعی به لحاظ ارتکاب جرم سرقت داشته است. تکلیف مجازات تعلیق شده اخیر چیست؟

الف) مجازات تشدید می شود.

ب) مجازات قبلی با مجازات اخیر جمع می شود و قرار تعلیق باقی می ماند.

ج) دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد.

د) اجرای مجازات قبلی هم معلق می شود.

۸۳- دفاع مشروع در ردیف کدام یک از عناوین ذیل قرار می گیرد؟

الف) معاذیر معاف کننده از مجازات ب) عوامل رافع مسئولیت کیفری

ج) عوامل موجههی جرم د) کیفیات مخففه

۸۴- در صورت استفاده زوجه از حق حبس بابت مهریه، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه:

الف) جرم است. ب) حتی با وجود تمکن مالی جرم نیست.

ج) در صورتی جرم است که زوجه قسمتی از مهریه اش را دریافت کرده باشد.

د) در صورتی ترک انفاق جرم است که زوج با وجود تمکن مالی مهریه ی زوجه را نپردازد.

۸۵- اگر مباشر جرم بنا به معاذیر قانونی و جهات شخصی قابل تعقیب و مجازات نباشد:

الف) معاون جرم قابل تعقیب است.

ب) معاون جرم قابل تعقیب نیست.

ج) معاون جرم قابل تعقیب نیست مگر آنکه اقوی از مباشر باشد.

د) معاون جرم قابل تعقیب نیست مگر آنکه قرار موقوفی تعقیب فاعلی اصلی صادر شده باشد.

۸۶- کدام یک از قوانین زیر همواره عطف به ما سبق می شود؟

الف) قانون تفسیری ب) قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

ج) قانون مربوط به امنیت ملی د) قانون شکلی مربوط به هزینه دادرسی

۸۷- نشر اکاذیب:

الف) برای شروع تعقیب نیازمند شاکی خصوصی نیست، ولی برای بقای تعقیب نیازمند شاکی خصوصی است.

ب) نه برای شروع و نه برای بقا تعقیب به شاکی خصوصی نیاز ندارد.

ج) هم برای شروع تعقیب و هم برای بقای تعقیب نیازمند شاکی خصوصی است.

د) برای شروع تعقیب نیازمند شاکی خصوصی است.

۸۸- هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد:

الف) قصاص ساقط می شود و دیه مستقر می گردد و بر عهدة وراث جانی است.

ب) قصاص ساقط می شود و پرداخت دیه بر عهده عاقله است.

ج) قصاص و دیه هر دو ساقط می شود.

د) قصاص ساقط می شود اما پرداخت دیه منوط به تقاضای اولیا دم است.

۸۹- کدام گزینه در مورد قسامه قتل عمد نادرست است؟

الف) قسم خورندگان به شرط رعایت نصاب قانونی باید از خویشان و بستگان مدعی باشند.

ب) قسم خورندگان باید مرد باشند مگر آنکه مدعی زن باشد.

ج) قسم خورندگان باید از روی علم به ارتکاب قتل سوگند بخورند.

د) اگر تعداد قسم خوردندگان مدعی کمتر از پنجاه نفر باشد تکرار قسم تا کامل شدن حد نصاب امکان پذیر نیست.

۹۰- فردی خود را افسر نیروی انتظامی معرفی می کند در حالی که وی افسر نیروی انتظامی نیست، اقدام وی:

الف) غصب عنوان است. ب)گزارش خلاف واقع است.

ج) جعل عنوان است. د) عنوان کیفری ندارد.

۹۱- مجازات شروع به آدم ربایی ... است.

الف) یک تا سه سال حبس ب) سه تا پنج سال حبس

ج) شش ماه تا دو سال حبس د) شش ماه تا یک سال حبس

۹۲- مجازات صدور چک بلا محل از حساب مسدود که رقم آن یکصد میلیون ریال است:

الف) به نظر قاضی صادر کننده حکم است. ب) حداکثر یک سال حبس است.

ج) حداکثر دو سال حبس است که قابل تعلیق نمی باشد. د) حداکثر شش ماه حبس است.

۹۳- مجازات معاونت در جرم های تعزیری و بازدارنده که دارای حداقل و اکثر است چگونه تعیین می شود؟

الف) در اختیار قاضی دادگاه است. ب) حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است.

ج) مجازات معاون نصف مباشر است.

د) فرقی بین معاون و مباشر نیست و در نتیجه به همان مجازات مباشر محکوم می شود.

۹۴- زنی که در عدة بائن قرار دارد خود را به عقد دیگری در می آورد:

الف) اقدام وی عنوان مجرمانه ندارد.

ب) عمل ارتکابی جرم محسوب و به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

ج) فقط به جزای نقدی محکوم می شود.

د) فقط به تحمل شلاق تعزیری محکومیت پیدا می کند.

۹۵- در صورتی که جاعل از سند مجعول استفاده کند مجازات او چیست؟

الف) مجازات او نسبت به جعل تا دو برابر افزایش می یابد.

ب) به اشد مجازات جعل محکوم می شود.

ج) به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می شود.

د) قاضی مجازات او را در مورد جعل تشدید می کند.

۹۶- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان موجب:

الف) فقط قتل زانی است و زانیه حسب مورد مجازات می شود.

ب) موجب قتل هر دو است.

ج) موجب جلد هر دو است. د) موجب رجم هر دو است.

۹۷- مطابق قانونی تعزیرات اخفای جاسوس در صورتی جرم و قابل مجازات است که:

الف) به قصد بر هم زدن امنیت ملی و کمک به دشمن باشد.

ب) به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن باشد.

ج) به قصد کمک به دشمن باشد. د) به قصد بر هم زدن امنیت ملی باشد.

۹۸- زن و مردی با هم ازدواج می کنند ولی واقعه ازدواج را به ثبت نمی رسانند در این حالت کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) زن و مرد هر دو به عنوان مباشر در عدم ثبت واقعه نکاح قابل تعقیب هستند.

ب) فقط مرد مرتکب جرم شده است.

ج) مرد به عنوان مباشر و زن به عنوان معاون قابل تعقیب هستند.

د) زن به عنوان مباشر ‍(چون ایجاب از ناحیه او است) و مرد به عنوان معاون قابل تعقیب هستند.

۹۹- شخصی به اتهام قبول خدمت در قمار خانهای تحت تعقیب قرار گرفته است، با توجه به مقررات موضوعه فعلی شخص مذکور:

الف) مباشر مستقل در جرم محسوب می شود.

ب) معاون درجرم محسوب می شود که همان مجازات مباشر جرم را خواهد داشت.

ج) عمل وی جرم محسوب نمی شود. د) شریک جرم به شمار می آید.

۱۰۰- شخصی با علم و آگاهی از اینکه وکیل دادگستری از طریق دادگاه انتظامی کانون وکلای متبوع خود در حالت تعلیق به سر می برد به نامبرده وکالت می دهد تا براساس آن طرح دعوی نماید و بر این اساس وکیل طرح دعوی کرده و در جلسه دادگاه شرکت کرده و دفاع می کند، کدام گزینه صحیح است؟

الف) فقط عمل وکیل جرم محسوب و قابل تعقیب است.

ب) هر دو به عنوان شرکای جرم قابل تعقیب هستند.

ج) هیچ جرمی تحقق نیافته است.

د) وکیل تحت عنوان مباشرت و موکل به عنوان معاون قابل تعقیب هستند.

۱۰۱- برای متهمی قرار تأمین وثیقه صادر شده است در مورد ضبط وثقیه کدام گزینه صحیح است؟

الف) به محض خروج متهم از حوزه قضایی وثیقه ضبط می شود.

ب) ضبط وثقیه منوط به احضار متهم و عدم حضور او و پس از اخطار به وثیقه گذار و سپری شدن مهلت مقرر، است.

ج) چنانچه از محدودة استانی که حوزه قضایی در آن قرار دارد خارج شود ضبط میشود.

د) اگر از کشور خارج شود وثیقه ضبط میشود.

۱۰۲- وجود نسبت به خویشاوندی بین شاهد و کسی که به شهادت او استناد کرده است:

الف) مطلقاَ از موارد ر‏د و جرح است. ب) اگر خویشاوندی نسبی باشد از جهات جرح و رد است.

ج) چنانچه خویشاوندی سببی باشد از جهات رد و جرح است.

د) از جهات رد و جرح شاهد نیست.

۱۰۳- قرار بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاه کیفری استان:

الف) قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. ب) قابل اعتراض نیست.

ج) قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

د) قابل اعتراض در شعبة دیگر دادگاه کیفری استان است.

۱۰۴- دادگاه انقلاب حکم اعدام فردی را به اتهام محاربه و افساد فی الارض صادر کرده است، مرجع تجدید نظر از این حکم:

الف) دیوان عالی کشور است.

ب) رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور است.

ج) دادگاه تجدید نظر استان است.

د) اگر محکوم علیه روحانی باشد دادگاه ویژه روحانیت و در غیر این صورت دیوان عالی کشور است.

۱۰۵- با تشکیل دادگاه کیفری استان و با توجه به مقررات جاریه:

الف) جرایمی که دارای مجازات اعدام با حبس ابد باشد و در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ب) رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر جرایم، که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد.

ج) جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، کماکان در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

د) جرایمی که دارای مجازات اعدام باشد در دادسرا مطرح و سپس برای صدور حکم به دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد.

۱۰۶- در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و جزای نقدی و شلاق باشد، ملاک احتساب مرور زمان کدام است؟

الف) جزای نقدی ب) حبس

ج) شلاق د) در این موارد مجازات مشمول مرور زمان نمی شود.

۱۰۷- در صورتی که جرایم ارتکابی متهم که از حیث مجازات یکسان هستند در حوزه های مختلف قضایی واقع شده باشد و متهم نیز دستگیر نشده است، کدام یک از گزینه های ذیل صحیح خواهد بود؟

الف) دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع کرده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.

ب) دادگاهی که اولین جرم در حوزة آن انجام یافته صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

ج) دادگاهی که آخرین جرم در حوزة آن واقع شده صلاحیت رسیدگی دارد.

د) دادگاهی که احتمال میرود متهم در حوزة آن دستگیر شود صلاحیت رسیدگی دارد.

۱۰۸- از نظر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، کلیه جرایم داری جنبة...... است.

الف) ترهیبی ب) تعزیری ج) ترزیلی د) الهی

۱۰۹-کنترل تلفن افراد در کدام یک از موارد ذیل جایز است؟

الف) در جرایم منافی عفت ب) فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است.

ج) در مواردی که به امنیت کشور مربوط و یا برای حفظ حقوق اشخاص به نظر قاضی لازم باشد.

د) مطلقاَ ممنوع است.

۱۱۰- در محاکمه کیفری اطفال بزهکار کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند، قسمتی از مراحل رسیدگی در غیاب متهم انجام و رأی صادره غیابی خواهد بود.

ب) در صورت اقتضای مصلحت طفل، رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام و رأی صادره در هر حال حضوری محسوب است.

ج) حضور طفل در هر حال ضروری است.

د) رسیدگی در غیاب طفل در صورت موافقت ولی یا سرپرست قانونی و دادستان مجاز است.

۱۱۱- گزینه صحیح کدام است؟

الف) تجدید نظر خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی باشد.

ب) تجدید نظر خواه در مورد مذکور ملزم به پرداخت هزینة دادرسی نسبت به امر حقوقی است.

ج) تجدید نظر خواه با موافقت دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

د) تجدید نظر خواه فقط نصف هزینة دادرسی را پرداخت میکند.

۱۱۲- کدام یک از اشخاص ذیل حق درخواست اعادة دادرسی ندارند؟

الف) ورثه محکوم علیه در صورت فوت وی ب) ورثه محکوم در صورت غیبت وی

ج) همسر محکوم علیه در صورت فوت و غیبت وی د) شاکی خصوصی در صورت برائت متهم

۱۱۳- بازپرس قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده و به موافقت دادستان نیز رسیده است. در این صورت:

الف) شاکی خصوصی می تواند نسبت به آن اعتراض کند، تصمیم مرجع صالح رسیدگی به اعتراض هر چه باشد قطعی است.

ب) در صورتی که تصمیم دادگاه صالح بر تأیید قرار مذکور باشد، این تصمیم از ناحیة شاکی قابل تجدید نظر است.

ج) در صورتی که تصمیم دادگاه بر نقض قرار باشد از ناحیه متهم قابل تجدید نظر است.

د) قرار منع تعقیب قابل اعتراض نیست.

۱۱۴- در صورتی که درخواست اعادة دادرسی پذیرفته شود، رسیدگی مجدد:

الف) در دادگاه صادر کننده حکم قطعی به عمل می آید.

ب) در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

ج) در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی به عمل می آید.

د) در دادگاه بدوی به عمل می آید.

۱۱۵- شخصی ۱۷ ساله به اتفاق فردی که ۲۰ ساله است متهم اند به شرکت در حمل یک کیلو تریاک، کدام گزینه صحیح است؟

الف) به اتهام شخص ۱۷ ساله در دادگاه عمومی (غیر اطفال) و ۲۰ ساله در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

ب) به اتهام شخص ۱۷ ساله در دادگاه اطفال و ۲۰ ساله در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

ج) به اتهام هر دو نفر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.

د) به اتهام هر دو نفر در دادگاه اطفال رسیدگی میشود.

۱۱۶- در مورد صلاحیت ذاتی در امر کیفری کدام گزینه صحیح است؟

الف) بنا به تقاضای طرفین دعوی کیفری می توان از صلاحیت ذاتی عدول کرد.

ب) با موافقت دادستان کل کشور می توان از صلاحیت ذاتی عدول کرد.

ج) با موافقت رییس قوه قضائیه می توان از صلاحیت ذاتی عدول کرد.

د) عدول از صلاحیت ذاتی ممکن نیست.

۱۱۷- آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منحصراَ در مواردی صادر می شود که:

الف) در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آرا مختلفی صادر شود.

ب) در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از محاکم تالی، نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین آرا مختلفی صادر شود.

ج) در محاکم تالی، نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آرا مختلفی صادر شود.

د) دادگاه های تالی رأی اصراری صادر نمایند.

۱۱۸- در صورتی که رأی محکومیت کیفری از دادگاه فاقد صلاحیت محلی صادر شده باشد و از آن تجدید نظر خواهی به عمل آید:

الف) مرجع تجدید نظر در صورت ایراد هر یک ازطرفین در تجدید نظر خواهی، رأی معترض عنه را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال می دارد.

ب) مرجع تجدید نظر در هر حال آن را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال می نماید.

ج) مرجع تجدید نظر، فقط در صورت ایراد هر دو طرف دعوی جزایی در تجدید نظر خواهی خود، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال می نمایند.

د) مرجع تجدید نظر در هر حال به ایراد عدم صلاحیت محلی ترتیب اثر نمی دهد.

۱۱۹- به عنوان یکی از ادله اثباتی قتل شبه عمد یا خطاء محض کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) قسم مدعی ب) گواهی دو زن عادل

ج) گواهی یک مرد عادل د) گواهی یک مرد عادل و یک زن عادل

۱۲۰- مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می شود که:

الف) متهم دستگیر شده باشد.

ب) محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

ج) حکم محکومیت به محکوم علیه در خارج از زندان ابلاغ شده باشد.

د) محکوم علیه خود را به اجرای احکام معرفی کرده باشد.

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1386