با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1385

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- آيا انكار بعد از اقرار مسموع است؟

الف) انكار بعد از اقرار در هيچ صورتي شنيده نمي شود.

ب) انكار بعد از اقرار مسموع است به قيد سوگند.

ج) ادعاي فساد و اشتباه از سوي مقر پذيرفته مي شود، ولي براي ضرر زدن به اقرار بايد ادعا ثابت شود.

د) ادعاي فساد و اشتباه پذيرفته مي شود و نياز به اثبات ندارد.

۲- عقد ضمان را در چه مواردي مي توان فسخ كرد؟

الف) عقد ضمان لازم است و ضمان يا مضمون عنه حق فسخ آن را ندارد.

ب) عقد ضمان لازم است، مگر در صورتي اعسار ضامن

ج) عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون به، قابل فسخ است.

د) عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون به و تخلف از مقررات عقد قابل فسخ است.

۳- اگر خصوصيت منفعتي كه در اجاره تعيين شده است منظور نباشد، مستأجر از چه منفعتي مي تواند استفاده كند؟

الف) مستأجر مي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت عين باشد.

ب) مستأجر مقيد به منافعي است كه ضرر كمتري از منفعت تعيين شده دارد.

ج) مستأجر مقيد به همان منفعتي است كه در عقد اجاره تعيين شده است.

د) مستأجر آزاد است که از هر منفعتي استفاده كند.

۴- نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود از آن كيست؟

الف) به شفيع تعلق دارد. ب) به مشتري تعلق دارد.

ج) نماء متصل به شفيع و نماء منفصل به مشتري تعلق دارد.

د) نماء متصل به شفيع و نماء منفصل به مشتري تعلق دارد، ولي مشتري مي تواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.

۵- قاليچه اي به شرط داشتن مقدار معين ابعاد فروخته مي شود ولي در زمان تسليم معلوم مي گردد كه بيش از آن مقدار است. در اين صورت، خريدار و فروشنده چه حقي دارند؟

الف) خريدار و فروشنده هر دو حق فسخ بيع را دارند.

ب) مقدار زاید متعلق به فروشنده است.

ج) فروشنده حق فسخ بيع را دارد.

د) فروشنده به تناسب بهاي قراردادي بر مساحت شرط شده مي تواند بر ثمن بیفزاید.

۶- اگر مالي به وصف و نديده فروخته شود و هنگام تسليم معلوم شود كه مبيع وصف مشروط را ندارد، خريدار چه اختياري دارد؟

الف) مي تواند الزام فروشنده را به تسليم مالي كه داراي وصف معهود است بخواهد.

ب) مي تواند معامله را فسخ كند.

ج) مي تواند به ميزان نقصان قيمت در نتيجه فقدان وصف از ثمن بكاهد.

د) معامله باطل است و براي خريدار حق انتخابي نيست.

۷- اگر بعض از بيع ماليت نداشته باشد، عقد بيع چه حكمي دارد؟

الف) بيع باطل است. ب) بيع درست است و خريدار مي تواند ارش بگيرد.

ج) بيع نسبت به بعض باطل است و نسبت به بعض ديگر خريدار از جهت تبعض صفقه خيار فسخ دارد.

د) بيع درست و لازم است.

۸- در موردي كه اوصياء به اجتماع به انجام دادن كاري مأمور شوند و يكي از آنان فوت كند، اين حادثه چه اثري در وصايت دارد؟

الف) اجراي وصايت با مقام هاي عمومي است.

ب) اميني به جمع باقي اضافه مي شود و اين جمع كامل به وصايت عمل مي كنند.

ج) جمع باقيمانده به وصايت عمل مي كنند.

د) وصايت قابل اجرا نيست و بقيه اوصياء حق دخالت ندارند.

۹- مهرالمتعه در چه مورد به عهده شوهر است؟

الف) در فرضي كه مهر در عقد ذكر نشده و قبل از تعيين مهر و نزديكي، شوهر طلاق دهد.

ب) در فرضي كه نكاح منقطع است و مهر در آن ذكر نشده.

ج) در فرضي كه مهر در عقد ذكر نشده و طلاق پس از نزديكي واقع شود.

د) در فرضي كه مهر معين شده، ماليات ندارد.

۱۰- اگر واقف دو متولي معين كرده باشد كه به اتفاق وقف را اداره كنند و يكي از آن دو فوت كند، اداره امور وقف با كيست؟

الف) متولي زنده وقف را اداره مي كند.

ب) موضوع در حكم موردي است كه وقف متولي ندارد و اداره آن با مقامات عمومي است.

ج) بعد از فوت يكي از متوليان، حاكم شخصي را ضميمه مي كند كه با متولي زنده به اجتماع تصرف كند.

د) اداره ي وقف يا موقوف عليهم است.

۱۱- چنانچه در عقد وقف، واقف خود را متولي قرار دهد و قبل از آنكه مال موقوفه به تصرف موقوف عليهم داده شود واقف فوت نمايد:

الف) عقد وقف غير نافذ است. ب) عقد وقف صحيح است و نياز به قبض موقوف عليهم نيست.

ج) عقد وقف باطل مي گردد. د) وراث واقف مكلفند، مال موقوفه را به قبض موقوف عليهم بدهند.

۱۲- شرط خيار فسخ در عقد نكاح .............. .

الف) شرط باطل است ولي عقد نكاح صحيح است.

ب) در صورتي كه مدت خيار معين باشد شرط خيار صحيح است.

ج) صحيح است. د) در صورتي كه مدت خيار نامعين باشد شرط خيار عقد نكاح باطل است.

۱۳- منافع موقوفات مجهول المصرف ............ .

الف) صرف بريّات عمومي مي شود.

ب) به اقرب غرض وقف مي رسد.

ج) با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصرف فقرا مي رسد.

د) صرف تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسلامي مي شود.

۱۴- شخصي كالايي را خريداري نموده و متعاقباً آن را به ديگري منتقل مي نمايد. پس از معامله دوم متوجه مي شود كه مورد معامله از بدو امر معيوب بوده:

الف) خريدار اول مي تواند با تأديه مثل يا قيمت معامله اول را فسخ كند.

ب) خريدار اول مي تواند فقط مطالبه ارش كند.

ج) خريدار اول مختار است بين مطالبه ارش و يا فسخ معامله.

د) حق خيار خريدار اول با انتقال به غير ساقط است.

۱۵- اگر ضمن عقد نكاح شرط فعل باشد و تخلف شود:

الف) عقد نكاح صحيح و شرط باطل است.

ب) عقد نكاح باطل است.

ج) مشروط له مي تواند مشروط عليه را ملزم به انجام شرط نمايد و در صورتي كه الزام ممكن نباشد مي تواند عقد نكاح را فسخ نمايد.

د) مشروط له مي تواند مشروط عليه را ملزم به انجام شرط نمايد و در صورتي كه الزام ممكن نباشد فقط مي تواند مطالبه خسارت نمايد.

۱۶- شخصي قاليچه اي را به تصور اينكه بافت كاشان است خريداري مي نمايد پس از معامله معلوم مي شود كه بافت كاشان نيست:

الف) معامله باطل است. ب) معامله صحيح است.

ج) معامله غير نافذ است. د) براي خريدار حق فسخ ايجاد مي شود.

۱۷- فرض كنيد در قراردادي چند كالاي مختلف فروخته مي شود و بهاء براي كل مبيع معين شده ولي قيمت هر كالا تعيين نشده است. در اين فرض، اگر بعضي از آن كالاها معيوب درآيد، خريدار چه اختياري پيدا مي كند؟

الف) خريدار مي تواند تمام مبيع را فسخ كند يا تمام آن را نگاه دارد و ارش بگيرد.

ب) خريدار مي تواند مبيع را نسبت به مال معيوب فسخ كند.

ج) خريدار حق فسخ ندارد و فقط مي تواند ارش بگيرد.

د) خريدار مي تواند تمام مبيع را فسخ كند و حق بر ارش ندارد.

۱۸- كدام يك از عبارات زير مختصات عقد جعاله را به طور كامل بيان نموده است؟

الف) جعاله عقديست لازم، تمليكي، ساده و خياري و همواره منجز

ب) جعاله عقديست تشريفاتي و معلق و جايز و تمليكي

ج) جعاله عقديست لازم، عهدي ساده و غير خياري و غير قابل تعليق

د) جعاله عقديست جايز، عهدي، ساده و قابل تعليق

۱۹- كدام يك از عبارات زير معرف ضمان درك است؟

الف) ضمان درك عبارت است از مسئوليت بايع يا مشتري نسبت به استرداد ثمن يا مبيع در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع يا ثمن

ب) ضمان درك عبارت است از ضمانت بايع از مشتري نسبت به ثمن متعلق به غير

ج) ضمان درك عبارت است از تعهد مشتري در مقابل بايع نسبت به مبيع متعلق به غير

د) ضمان درك عبارت است از مسئوليت هر يك از طرفين عقد بيع نسبت به ثالث در صورت مستحق للغير درآمدن موضوع عقد

۲۰- در تعريف عقد وديعه كدام يك از عبارات زير را مناسب مي دانيد؟ وديعه عقديست كه:

الف) به موجب آن شخص امين از مال ديگري حفاظت نموده و حق الزحمه خود را دريافت دارد.

ب) طبق آن مالك يا نماينده او رأساً ديگري را موظف به نگهداري مال و انتقال منافع به مالك مال مي نمايد.

ج) طي آن مالك يا نماينده او از ديگري مي خواهد از مال او به طور مجاني نگهداري كند و مورد قبول واقع شود.

د) طي آن مالك حق استفاده از مال خود را به ديگري تفويض مي كند.

۲۱- كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتقال ملكي اقامه دعوي كرده و دعوي وي رد شده است:

الف) مي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح دعوي نمايد.

ب) نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح دعوي نمايد.

ج) فقط مي تواند نسبت به ممانعت از حق، طرح دعوي نمايد.

د) فقط مي تواند نسبت به تصرف عدواني، طرح دعوي نمايد.

۲۲- در صورتي كه طرف دعوا تأمينی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد:

الف) دادگاه در صورت مصلحت، مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد.

ب) دادگاه مكلف است از دستور موقت رفع اثر نمايد.

ج) رییس دادگستري محل مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد.

د) رییس دادگاه تجديدنظر مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد.

۲۳- در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن آماده صدور رأي باشد، دادگاه:

الف) مكلف به انشای رأي نسبت به همان قسمت است.

ب) رسيدگي را ادامه مي دهد و پس از آماده شدن همه قسمت ها اقدام به صدور رأي مي نمايد.

ج) با درخواست خواهان و عدم مخالفت خوانده مكلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت مي باشد.

د) با درخواست خواهان مكلف به انشاء رأي نسبت به همان قسمت مي باشد.

۲۴- اگر قرار صادره در دادگاه بدوي مورد تأييد دادگاه تجديدنظر قرارگيرد در صورت فرجام خواهي از آن و پس از نقض براي رسيدگي به ماهيت دعوي، پرونده:

الف) به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر تأييد كننده قرار ارجاع شود.

ب) به شعبه ديگر دادگاه بدوي صادركننده قرار ارجاع شود.

ج) به دادگاه بدوي صادركننده قرار ارجاع شود.

د) به دادگاه تجديدنظر تأييد كننده قرار ارجاع مي شود.

۲۵- تقديم دادخواست واخواهي خارج از مهلت قانوني بدون عذر موجه:

الف) قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر مي باشد.

ب) قابل رسيدگي به هيچ وجه نمي باشد.

ج) قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور مي باشد.

د) قابل رسيدگي در شعبه صادر كننده حكم غيابي به عنوان تجديدنظر مي باشد.

۲۶- در صورتي كه حكم دادگاه حقوقي پس از فرجام خواهي در ديوانعالي كشور نقض شود، دادگاه مرجوع اليه چه اقدامي انجام مي دهد؟

الف) دادگاه مرجوعٌ اليه مكلف به تبعيت از شعبه ديوانعالي كشور است.

ب) دادگاه مرجوعٌ اليه تكليفي به تبعيت از شعبه ديوان ندارد.

ج) دادگاه فقط از باب تعيين صلاحيت مكلف به تبعيت از نظر ديوانعالي كشور است.

د) اگر نقض حكم به علت نقص تحقيقات باشد مكلف به تبعيت از نظر ديوان است در غير اين صورت مي تواند رأي اصراري صادر نمايد.

۲۷- در دعاوي ناشي از قراردادها، كدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟

الف) دادگاه محل انجام تعهد ب) دادگاه محل تنظيم قرارداد

ج) هر يك از سه دادگاه ياد شده به انتخاب خواهان د) دادگاه محل اقامت خوانده

۲۸- كدام يك از اختيارات زير قابل توكيل به وكيل دادگستري مي باشد؟

الف) قبول سوگند ب) شهادت ج) اقرار د) لعان

۲۹- در صورتي كه وكيل استعفاء خود را به دادگاه اطلاع دهد كدام گزينه صحيح است؟

الف) دادگاه قرار توقف دادرسي صادر و به طرفين دعوي ابلاغ مي نمايد.

ب) دادگاه مراتب را به موكل اطلاع مي دهد و رسيدگي طبق روال ادامه مي يابد.

ج) دادگاه قرار توقف دادرسي صادر و به موكل ابلاغ مي نمايد تا ظرف دو ماه شخصاً حاضر يا وكيل جديد معرفي كند.

د) دادگاه به موكل اخطار مي كند شخصاً يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر يك ماه متوقف مي گردد.

۳۰- كدام يك از دعاوي زير از جمله دعاوي طاري نيست؟

الف) اعتراض ثالث ب) جلب ثالث ج) دعوي متقابل د) ورود ثالث

۳۱- در صورتي كه شعبه تشخيص ديوانعالي كشور حكم متعرضٌ عنه را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهد:

الف) راي را نقض و جهت صدور حكم ماهوي به دادگاه صادر كننده حكم ارسال مي نمايد.

ب) راي را نقض و خود حكم ماهوي صادر مي نمايد.

ج) راي را نقض و به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي دهد.

د) نظر خود را جهت اقدام قانوني به رییس ديوانعالي كشور اعلام مي نمايد.

۳۲- كدام يك از گزينه هاي زير از موارد ردّ دادرس نيست؟

الف) موردي كه فرزند دادرس داراي نفع شخصي در موضوع مطروحه باشد.

ب) موردي كه همسر دادرس وراث يكي از اصحاب دعوي باشد.

ج) موردي كه يكي از اصحاب دعوي شكايت انتظامي عليه دادرس نموده باشد.

د) موردي كه دادرس نسبت خويشاوندي درجه دوم از طبقه دوم با يكي از اصحاب دعوي داشته باشد.

۳۳- كدام يك از قرارهاي ذيل مستقلاً قابل تجديدنظر نيست؟

الف) ابطال دادخواست ب) دستور موقت

ج) رد دعوي د) عدم اهليّت يكي از طرفين دعوي

۳۴- در صورتي كه گواه پس از احضار در امر حقوقي، حاضر نشود:

الف) احضار مجدد وي ممكن نيست. ب) براي بار دوم احضار خواهد شد.

ج) جلب مي شود. د) بار دوم احضار و در صورت عدم حضور جلب مي شود.

۳۵- كدام يك از گزينه هاي زير در ارتباط با ادعاي جعليّت سند صحيح است؟

الف) در صورت ادعاي جعليّت سند، ارائه كننده سند بايد اصالت آن را اثبات نمايد.

ب) به ادعاي جعليّت سند پس از انكار آن سند رسيدگي نمي شود.

ج) ادعاي جعليّت سند بدهي، مانع از ادعاي پرداخت آن دين نيست و به هر دو ادعا رسيدگي مي شود.

د) در صورت ادعاي جعليّت سند دين همراه با ادعاي پرداخت دين، فقط به ادعاي پرداخت دين رسيدگي مي شود.

۳۶- در صورت صدور حكم اعسار شخصي از پرداخت هزينه دادرسي:

الف) فقط در پرونده اي كه خواسته شده و براي همان مرحله قابل استفاده است.

ب) حكم اعسار در هر دعوي در هر مرجع كه مطرح شود تا يك سال قابل استفاده است.

ج) فقط براي آن دعوي كه مطرح شده قابل استفاده است ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوط به آن دعوي از معافيت استفاده كند.

د) معسر از پرداخت هزينه دادرسي كليه پرونده هايي را كه دادگاه صادر كننده حكم اعسار مطرح شود معاف است.

۳۷- تغییر عنوان خواسته از اجرت المثل به اجرت المسمّي در مرحله تجديدنظر:

الف) مجاز است. ب) جايز نيست.

ج) منوط به نظر دادگاه است. د) فقط در مرحله بدوي جايز است.

۳۸- هرگاه حكم غيابي با اخذ تأمين از محكومٌ له اجرا شود تأمين مزبور تا چه زماني بايد باقي باشد:

الف) تا دو سال ب) تا پنج سال

ج) تا ده سال

د) تا زمان مراجعه محكوم عليه و اعتراض با حكم يا ابلاغ واقعي حكم وگذشتن مهلت اعتراض و تجديدنظر

۳۹- هرگاه رأي داور مورد اعتراض واقع شود آيا صرف اعتراض مانع اجراي رأي است؟

الف) بلي ب) خير

ج) با اخذ تأمين از محكومٌ عليه راي اجرا نمي شود.

د) در صورتي اجرا مي شود كه محكومٌ له تامين ندهد.

۴۰- در موردي كه عدم تشكيل جلسه دادرسي منتسب به اصحاب دعوي نيست جلسه دادرسي بعدي بايد در چه زماني تشكيل شود؟

الف) ظرف يك ماه ب) منوط به نظر دادگاه است.

ج) حداكثر ظرف دو ماه د) نزديك ترين وقت ممكن

۴۱- در صورتي كه تاجر ورشكسته دفاتر خود را بدون تقصير مفقود نموده باشد:

الف) ورشكسته به تقصير محسوب و به جزاي نقدي محكوم مي شود.

ب) ورشكسته عادي محسوب مي شود.

ج) ورشكسته به تقلب محسوب مي شود. د) ورشكسته به تقصير محسوب مي شود.

۴۲- تعداد حداقل شركاء در شركت سهامي عام چند نفر است؟

الف) ۳ ب) ۵ ج) ۷ د) ۹

۴۳- چنانچه شركتي در ايران تشكيل و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور در قانون تجارت در نياورد

الف) شركت تضامني محسوب مي شود. ب) شركت با مسئوليت محدود محسوب است.

ج) شركت مدني محسوب مي شود. د) شركت باطل است.

۴۴- در صورتي كه مديرعامل يك شركت تجارتي به نمايندگي از طرف شركت، چكي صادر نمايد كه منتهي به گواهي عدم پرداخت شود:

الف) فقط مدير عامل كه چك را صادر كرده است مسئوليت كيفري دارد.

ب) مديرعامل و عضو هيئت مديره مسئوليت كيفري و حقوقي دارد.

ج) مديرعامل مسئوليت كيفري و شركت مسئوليت حقوقي دارد.

د) مديرعامل مسئوليت كيفري و مسئوليت تضامني و حقوقي متوجه هر دو شخص مي باشد.

۴۵- مسئوليت شركا در شركت نسبي:

الف) به ميزان سرمايه اي است كه در شركت آورده اند.

ب) تضامني است و هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام بدهي شركت خواهند بود.

ج) هر شريك فقط به نسبت سرمايه اي كه در شركت آورده مسئول پرداخت ديون شركت مي باشد.

د) كليه شركاء مسئوليت مدني دارند و ميزان مسئوليت آنان را دادگاه تعيين مي كند.

۴۶- براي تأسيس شركت سهامي عام مؤسسين بايد؟

الف) اقلاً بيست درصد از سرمايه شركت را خود تعهد كرده، لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزديكي از بانك ها بسپارند.

ب) سي و پنج درصد از سرمايه شركت را نقداً در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزديكي از بانك ها پرداخته و نيازي به تعهد بقيه مبلغ را ندارند.

ج) صرفاً نصف سرمايه شركت را تعهد نموده و بيست درصد آن را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزديكي از بانك ها بسپارند.

د) سي و پنج درصد از سرمايه شركت را پرداخت كرده و كل سرمايه را تعهد نمايند.

۴۷- انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه:

الف) كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد.

ب) نصف سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و سه سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته باشد.

ج) كليه سرمايه شركت تأديه و سه سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته باشد.

د) كليه سرمايه ثبت شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

۴۸- براي تبديل سهام با نام به سهام بي نام مراتب:

الف) دو نوبت در روزنامه كثيرالانتشار منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از سه ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به شركت مراجعه نمايند.

ب) فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي شركت در آن منتشر مي گردد منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به شركت مراجعه نمايند.

ج) دو نوبت در روزنامه كثيرالانتشار منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از يك ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به شركت مراجعه نمايند.

د) يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از يك ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به شركت مراجعه نمايند.

۴۹- كدام عبارت زير صحيح است؟

الف) حداقل شركا در شركت سهامي عام سه نفر و حداقل سرمايه يك ميليون ريال مي باشد.

ب) حداقل شركا در شركت سهامي عام پنج نفر و حداقل سرمايه پنج ميليون ريال مي باشد.

ج) حداقل شركا در شركت سهامي عام پنج نفر و حداقل سرمايه ده ميليون ريال مي باشد.

د) حداقل شركا درشركت سهامي عام سه نفر و حداقل سرمايه پنج ميليون ريال مي باشد.

۵۰- شركا نسبت به قيمت سهم الشركه هاي غيرنقدي در شركت با مسئوليت محدود در قبال اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند و مرور زمان ناشي از مقررات فوق چند سال پس از تاريخ تشكيل شركت مي باشد؟

الف) پنج ب) هفت ج) ده د) پانزده

۵۱- كدام مورد زير در شمار معاملات تجارتي تبعي است؟

الف) كليه معاملات شركت هاي تجارتي ب) عمليات بيمه بحري و غير بحري

ج) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر و غير تاجر باشد.

د) هر قسم عمليات دلالي و حق العمل كاري و يا عاملي.

۵۲- وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از:

الف) انتخاب هیات مديره مدير عامل ب) انتخاب بازرس يا بازرسان شركت

ج) انتخاب هيات مديره، بازرسان تصويب ترازنامه شركت

د) افزايش وكاهش سرمايه و انحلال قبل از موعد

۵۳- در شركت هاي نسبي هيچ يك از شركاء نمي توانند سهم الشركه خود را به ديگري منتقل كند مگر با رضايت ...

الف) يك سوم شركاء ب) دو سوم شركاء

ج) اكثريت شركاء د) تمام شركاء

۵۴- شركت سهامي از چه زماني تشكيل شده محسوب مي شود؟

الف) از تاريخ ثبت در اداره ثبت شركت ها ب) از تاريخ رسمي شروع فعاليت

ج) از تاريخ اعلام اسامي مديران شركت

د) از زمان قبول كتبي سمت توسط مديران و بازرسان پس از مجمع عمومي مؤسس.

۵۵- دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي برند تا چه زماني عليه تاجر قابل استناد است؟

الف) تا زمان انقضاي مرور زمان دعاوي تجاري ب) تا ده سال از تاريخ ختم سال مالي

ج) در هر زمان عليه تاجر قابل استناد است.

د) تا ده سال از تاريخ ختم سال مالي براي تجار ديگر و پس از آن براي غير تاجر

۵۶- هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين شركت سهامي آورده غيرنقدي داشته باشند ارزيابي آورده هاي غيرنقدي بر عهده چه مرجعي است؟

الف) كارشناس رسمي دادگستري و مجمع عمومي مؤسس

ب) كارشناس رسمي دادگستري

ج) حاضرين در مجمع عمومي موسس به غير از مؤسسين د) مجمع عمومي مؤسس

۵۷- هر صلح محاباتي كه تاجر بنمايد ..... .

الف) بعد از توقف قابل فسخ است. ب) بعد از توقف باطل و بلااثر است.

ج) اگر براي فرار از پرداخت دين باشد باطل است.

د) قبل از توقف صحيح و بعد از توقف غيرنافذ است و بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل است.

۵۸- قائم مقام تجارتي كيست؟

الف) قائم مقام تجارتي همان منتقل اليه تجارت خانه است.

ب) قائم مقام تجارتي وارث تاجر است.

ج) كسي است كه رییس تجارت خانه او را براي انجام كليه امور تجارت خانه نایب خود قرار داده است.

د) كاركنان تجارت خانه قائم مقام تجارتي محسوب مي شوند.

۵۹- وجود بازرس در چه شركت هايي كه با حداقل تعداد شركاء تشكيل شده اند الزامي نيست؟

الف) شركت سهامي خاص ب) شركت با مسئوليت محدود

ج) شركت سهامي عام د) شركت تعاوني

۶۰- اگر در ظهر براتي فقط امضاء گردد، ظهرنویسی:

الف) حاكي از انتقال برات است مگر خلاف آن قيد شود.

ب) حاكي از انتقال برات نيست مگر تصريح شود.

ج) نشانه ضمانت است مگر خلاف آن تصريح شود.

د) با توجه به قيدي كه در آن ذكر شده باشد، مشخص شود.

۶۱- در تعارض اصاله الصحه در عقد بيع با اصل عدم تأثير، حكم چيست؟

الف) تساقط هر دو اصل و رجوع به اصل ثالث بر حسب مورد

ب) تقدم اصل عدم تأثير عقد بر اصاله الصحه

ج) تقدم استصحاب بقا مالكيت بايع نسبت به مبيع

د) تقدم اصاله الصحه بر اصل عدم تأثير عقد

۶۲- استصحاب بقا زوجيت در صورت ترديد در وقوع طلاق، چه نوع استصحابي است؟ از نوع شك در:

الف) وجود رافع است. ب) بقای مستصحب است.

ج) رافعيت موجود است. د) مقتضي است.

۶۳- تفاوت اصل عدم با استصحاب عدمي چيست؟

الف) اصل عدم از اصول علميه است اما استصحاب عدمي جنبه اماريت دارد.

ب) استصحاب عدمي نسبت به اصل عدم، اعم است.

ج) در استصحاب عدمي، حالت سابق لحاظ مي شود اما اصل عدم، توجهي به حالت سابق ندارد.

د) تفاوتي ميان اين دو اصل نيست.

۶۴- در تعارض قانون خاص مقدم با عام مؤخر، حكم وحدت رويه چيست؟

الف) قانون خاص مقدم، مخصص عام مؤخر مي باشد.

ب) قانون خاص، ناسخ جزئي عام مؤخر است.

ج) قانون عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم است.

د) تعارض ميان اين دو قانون به تساقط هر دو ميانجامد و بايد به اصول عمليه رجوع شود.

۶۵- در صورت علم اجمالي به وجوب يا حرمت عملي، تكليف چيست؟

الف) اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاري مي گردد.

ب) احتمال حرمت بر احتمال وجوب رجحان دارد.

ج) با وجود اين علم اجمالي، احتمال وجوب و احتمال حرمت، تعارض و تساقط مي كنند.

د) با وجود اين علم اجمالي هيچ اصلي قابل اجرا نيست بلكه تخيير تكويني بر مورد حاكم است.

۶۶- هرگاه ميان متعاملين در مبلغ ثمن، اختلاف باشد، نظر كداميك مقدم است؟

الف) اختلاف متعاملين در مبلغ ثمن به مجهول شدن ثمن و بطلان معامله مي انجامد.

ب) با توجه به اصل برائت ذمه مشتري نسبت به مبلغ زاید، نظر وي مقدم خواهد بود.

ج) نظر بايع مقدم است زيرا عدم توجه به گفته وي رضايت معاطي را مخدوش مي سازد.

د) نظر هيچ يك تقدم ندارد و قاضي بايد واقعيت را از طريق ديگر كشف كند.

۶۷- حقيقت عرف عام چيست؟

الف) معنايي است كه عرف، آن را بر معاني ديگر لفظ مشترك، ترجيح داده است.

ب) معنايي متفاوت با معني لغوي كه مردمان با كثرت استعمال، براي آن لفظ، تثبيت كرده است.

ج) معنايي است كه عرف، آن را بر معني مجازي لفظ ترجيح داده است.

د) معنايي است كه عرف، آن را بر معني حقيقي لفظ مي داند.

۶۸- مفهوم مي تواند مخصص قانون عامي گردد؟

الف) مفهوم به دليل ضعف دلالت، نمي تواند عام را تخصيص دهد.

ب) تخصيص عام، به وسيله مفهوم موافق ممكن است اما مفهوم مخالف نمي تواند مخصص عام شود.

ج) تخصيص عام، تنها به وسيله مفهوم اولويت، امكان دارد.

د) هر يك از انواع مفاهيم كه حجت شناخته شده باشد، مي تواند مخصص عام گردد.

۶۹- حديث «كل شي مطلق حتي يرد فيه نهي» از نظر عموم و اطلاق، چه نوعي است؟

الف) اطلاق دارد. ب) اطلاق آن مقيد شده است.

ج) عام مجموعي است. د) عموم استغراقي دارد.

۷۰- هرگاه مطلقه بعد عدّه، شوهر كند و پس از ده ماه نزديكي با شوهر اول و شش ماه از نزديكي با شوهر دوم فرزندي بياورد، اين فرزند ملحق به كدام شوهر شناخته مي شود؟

الف) با توجه به حداكثر مدت حمل احتياطاً ده ماه دانسته شده، فرزند ملحق به شوهر اول است.

ب) با توجه به حداقل مدت حمل كه شش ماه دانسته شده، فرزند به شوهر دوم ملحق می شود.

ج) تعارض احتياط در حداقل و حداكثر مدت حمل، موجب تساقط آن دو و رجوع به قاعده فراش ميگردد.

د) با تعارض احتياط در حداقل و حداكثر مدت حمل، الحاق فرزند به هيچ يك ممكن نيست.

۷۱- مفهوم مخالف چيست؟

الف) قضيه اي است كه موضوع آن با موضوع منطوق، مخالف است.

ب) قضيه اي است كه منطوق آن را منطوق قانون ديگر، مخالف باشد.

ج) قضيه اي است كه حكم آن، نفياً و اثباتاً مخالف حكم منطوق باشد.

د) قضيه اي است كه مفهوم آن، نفياً و اثباتاً مخالف با مفهوم قانون ديگر باشد.

۷۲- در تعارض اصل استصحاب با اصل اشتغال و احتياط، تكليف چيست؟

الف) اصل استصحاب در تمام موارد بر اصل اشتغال مقدم است.

ب) اصل استصحاب در صورتي كه موضوع استنباط را منتفي سازد، مقدم خواهد بود.

ج) اصل احتياط در هر مورد، وسيله احراز واقعيت و به تعبيري طريق نجات است.

د) حكم به تساقط هر دو اصل كرده و اصل ثالثي بر حسب مورد، حاكم خواهد بود.

۷۳- يد و تصرف در چه شرايطي، اماره مالكيت منصرف است؟

الف) يد و تصرف مالكانه، در تمام موارد، اماره مالكيت ذواليد است.

ب) يد و تصرف مالكانه، اماره مالكيت ذواليد است مگر آنكه معلوم شود كه منشأ نامشروع داشته است.

ج) يد و تصرف مالكانه، با احراز مشروعيت منشأ آن، اماره مالكيت متصرف است.

د) يد و تصرف مالكانه، در صورتي كه دعوايي بر خلاف آن اقامه نشود، اماره مالكيت متصرف است.

۷۴- اجمال مخصص در چه مواردي موجب اجمال عام نمي گردد؟ در صورتي كه مخصص .....

الف) منفصل و اجمال آن، مفهومي و در ارتباط با اقل و اكثر باشد.

ب) منفصل و اجمال آن در مفهوم يا مصداق باشد.

ج) متصل و اجمال آن در مصداق باشد. د) متصل و اجمال آن در مفهوم باشد.

۷۵- در صورتي كه تقدم و تأخر وقوع دو معامله متعارض، نامعلوم ولي تاريخ وقوع يكي از آن دو معلوم باشد، تكليف چيست؟

الف) هر دو معامله از درجه اعتبار ساقطند.

ب) معامله اي كه تاريخ وقوعش معلوم است، باطل شناخته مي شود.

ج) معامله اي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، صحيح است.

د) معامله اي كه تاريخ وقوعش معلوم است، صحيح است.

۷۶- اصل مثبت در اصلاح اصوليين اصلي است كه:

الف) موضوع آن از موضوعات احكام شرعي يا قانوني باشد.

ب) حكمي شرعي يا قانوني با آن اثبات گردد.

ج) از اجرای آن، آثار و لوازم غير شرعي و غير قانوني مجراي آن، اثبات شود.

د) مثبت حكمي يا موضوعي واقعي در شرع يا قانون باشد.

۷۷- در تعارض قاعده تسليط با قاعده لاضرر، تكليف چيست؟

الف) قاعده تسليط بر قاعده لاضرر، تقدم خواهد داشت.

ب) قاعده لاضرر، مقدم بر قاعده تسليط مي باشد.

ج) هر دو قاعده تساقط كرده و مشكل بر حسب مورد با اصول عمليه بايد حل و فصل گردد.

د) ضرر مالك و ضرر غير، مقايسه و ضرر اشد و اقوي بر ضرر اضعف، تقدم خواهد يافت.

۷۸- قياس در اصطلاح اصول و فقه چيست؟

الف) اثبات حكم شرعي يا قانوني موضوعي براي موضوع مشابه ديگر است.

ب) مقايسه حكم قانوني يا شرعي موضوعي با حكم شرعي و يا قانوني ديگر است.

ج) مقايسه مصالح و مفاسد موجود در احكام مختلف قانوني با يكديگر است.

د) مقايسه عناصر و اجزا، موضوعات احكام با يكديگر است.

۷۹- شك و ترديد در مكلف به، مجراي چه اصلي است؟

الف) مجراي اصل برائت است.

ب) مجراي اصل احتياط و اشتغال است.

ج) در شبهات محصوره، مجراي اصل اشتغال و در دوران امر ميان اقل و اكثر، اصل برائت، جاري است.

د) مجراي اصل تخيیر بوده و مكلف در انتخاب دو طرف احتمال، مختار است.

۸۰- در قوانين موضوعه، استناد به عموم عام قبل از تخصص از مخصص، جايز است؟

الف) تنها در صورت احتمال مخصص متصل، فحص و جستجو از آن، ضرورت دارد.

ب) تنها در صورت احتمال مخصص منفصل، فحص و جستجو از آن، ضرورت دارد.

ج) تفحص در مخصص براي استناد به عموم عام، ضرورت ندارد.

د) تفحص از مخصص، شرط امكان استناد به عموم عام است.

۸۱- تكرار جرم در كدام جرم ها و مجازات هاي زير قابل اعمال است؟

الف) جرم ها و مجازات هاي تعزيري

ب) در جرم ها و مجازات هاي مشمول مقررات تعزيري و بازدارنده

ج) جرم ها و مجازات هاي قصاص- حدود- ديات- تعزيرات و بازدارنده

د) در جرم ها و مجازات هاي حدود، تعزير و مجازات هاي بازدارنده

۸۲- كداميك از احكام جزايي زير قابل تعليق نيست؟

الف) صدور چك بلامحل ب) غصب عناوين و مشاغل

ج) هتك حرمت اشخاص د) خيانت در امانت

۸۳- شخصي در محدوده ملك خود چاهي حفر مي نمايد. عابري از آن محل عبور مي كند و باعث آسيب يا خسارت عابر مي گردد؛ در اين صورت:

الف) مالك مسئول است و بايد از عهده ي خسارت يا ديه عابر برآيد.

ب) مالك مسئول است منتهي مسئوليت وي نسبت به نصف خسارت يا ديه است.

ج) ديه يا خسارتي متوجه مالك نخواهد بود.

د) مسئوليت متوجه مالك است با اين شرط كه تقصيري از ناحيه وي سرزده باشد.

۸۴- هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند به كداميك از مجازات هاي زير محكوم خواهد شد؟

الف) انفصال از خدمت ب) ۶ ماه تا ۳ سال زندان

ج) ۶ ماه تا ۳ سال زندان و محروميت از مشاغل دولتي به مدت ۳ تا ۵ سال

د) انفصال از خدمت و محروميت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتي و زندان ۶ ماه تا ۳ سال

۸۵- عفو عمومي در صلاحيت كدام يك از مراجع زير است؟

الف) مقام رهبري ب) مجلس شوراي اسلامي

ج) مجمع تشخيص مصلحت نظام د) شوراي امنيت ملي كشور

۸۶- مجازات قتل شبه عمد ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي:

الف) زندان و يا ديه است توأماً

ب) زندان است بدون لزوم تقاضاي اوليای دم و ديه در صورتي تعيين مي شود كه اولياء دم درخواست كرده باشند.

ج) زندان است در صورت شكايت اوليای دم

د) فقط پرداخت ديه است به شرط درخواست اوليای دم

۸۷- در جرايم تجاوز به ملك غير و تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق صدور قرار بازداشت موقت متهم:

الف) الزامي است در صورتي كه تعداد متهمان ۳ نفر يا بيشتر باشند و قرائن دعوي دلالت بر ارتكاب جرم نمايد.

ب) الزامي است در صورتي كه تعداد متهمان ۲ نفر باشند و قرائن دعوي دلالت بر ارتكاب جرم نمايد.

ج) مطلقاً الزامي است قطع نظر از تعداد متهمان در صورت وجود قرائن قوي بر ارتكاب جرم

د) مطلقاً جايز نيست قطع نظر از تعداد متهمان و حتي در صورت وجود قرائن قوي بر ارتكاب جرم

۸۸- در جرم كلاهبرداري در صورت وجود كيفيات مخففه دادگاه:

الف) نمي تواند متهم را به كمتر از يك سال زندان محكوم نمايد.

ب) مي تواند متهم را به كمتر از يك سال زندان محكوم نمايد.

ج) در صورتي مي تواند متهم را به كمتر از يك سال زندان محكوم نمايد كه شاكي اعلام رضايت نمايد.

د) در صورتي مي تواند متهم را به كمتر از يك سال زندان محكوم كند كه، ضرر و زيان شاكي را پرداخت كرده باشد.

۸۹- جزاي نقدي در صورتي كه ....... قابل تعليق است.

الف) با سابقه ي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي بيش از ۲ ميليون ريال همراه نباشد.

ب) با سابقه ي محكوميت حد نيز همراه باشد.

ج) با تعزيرات ديگر همراه نباشد.

د) با تعزيرات ديگر همراه باشد.

۹۰- در صورت منع تعقيب يا موقوفي تعقيب به فاعل اصلي جرم:

الف) معاون جرم را نبايد تعقيب كرد. ب) معاون جرم قابل تعقيب است.

ج) معاون جرم اگر اقوي از مباشر جرم باشد قابل تعقيب است.

د) معاون جرم قابل تعقيب است اگر ثابت شود در ارتكاب جرم نيز مشاركت كرده است.

۹۱- در مورد تعدد جرم كه هرگاه جرايم ارتكابي مختلف باشند:

الف) بايد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود.

ب) فقط براي جرمي كه مجازات آن شديدتر است مجازات تعيين مي شود.

ج) فقط براي جرمي مجازات تعيين مي شود كه مجازات آن زندان تعزيري باشد.

د) فقط براي جرمي مجازات تعيين مي شود كه سبب خسارت بيشتري شده باشد.

۹۲- مقاومت در برابر قواي انتظامي و تاميني دفاع مشروع محسوب مي شود:

الف) حتي اگر مامورين مشغول انجام وظيفه باشند.

ب) حتي اگر مامورين از حدود وظايف خود خارج نشده باشند.

ج) اگر عمليات مامورين بدون اخطار قبلي انجام شده باشد.

د) اگر مامورين مشغول انجام وظيفه نبوده و يا از حدود وظايف خود خارج شده باشند.

۹۳- كداميك از موارد زير در قانون از شرايط مشترك اضطرار و دفاع مشروع نمي باشد؟

الف) تجاوز يا خطر در نتيجه تقصير عمدي خود شخص نباشد.

ب) عمل ارتكابي ضرورت داشته باشد.

ج) عمل ارتكابي با خطر متناسب باشد.

د) عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

۹۴- در طريق اثبات قتل عمدي از طريق قسامه:

الف) در صورت رد قسامه به مدعي عليه، در هر حال وي بايد ۵۰ نفر براي قسم حاضر كند.

ب) در صورت رد قسامه به مدعي عليه، وي با اداي يك قسم تبرئه مي شود.

ج) مدعي بايد در هر حال پنجاه نفر براي اداي قسم حاضر كند و خودش مي تواند يكي از آنان باشد.

د) مدعي بايد پنجاه نفر براي قسامه حاضر كند، ليكن اگر خويشاوندان نسبي مرد به اين تعداد نداشت و يا حاضر به قسم نشدند، هر قسم خورنده مي تواند بيش از يك قسم ياد كند تا تعداد قسم ها به عدد پنجاه برسد.

۹۵- در حال حاضر در حقوق ايران قاعده تفسير مضيق در مسائل جزايي مبتني بر كدام يك از موارد زير است؟

الف) به موجب نص قانون است.

ب) به موجب اصول حقوقي مسلم است.

ج) بر اساس موازين شرعي استنباط مي شود.

د) تنها به نظر قاضي بستگي دارد.

۹۶- در مقايسه ديه زن و مرد در صورت جنايت مرد بر عضوي از بدن زن، كدام يك از گزينه هاي زير درست است؟

الف) ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد.

ب) ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه زن برسد.

ج) ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به بيش از ثلث ديه زن برسد.

د) ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به بيش از ثلث ديه كامل برسد.

۹۷- در كدام يك از موارد زير در قانون، شروع به جرم پيش بيني شده است؟

الف) شروع به رشاء ب) شروع به رباخواري

ج) شروع به آتش زدن جنگل د) شروع به توقيف غير قانوني

۹۸- شخصي اقدام به خارج كردن اموال تاريخي- فرهنگي از كشور مي نمايد اما به دليل دستگير شدن و كشف قضيه، عمل او به خارج كردن اموال مزبور نمي انجامد، عنوان جزايي عمل او چيست؟

الف) عمل او جرم نيست. ب) حمل كالاي قاچاق محسوب مي شود.

ج) شروع به قاچاق محسوب مي شود. د) قاچاق محسوب مي شود.

۹۹- شخص "الف" شخص "ب" را براي ربودن شخص "ج" اجير مي كند و شخص "ب" شخص "د" را به عنوان راننده براي عمل ربايش اجير مي نمايد، در صورتي كه آگاهي شخص "د" واقع شده باشد، اتهامات "الف"، "ب" و "د" چيست؟

الف) اتهامات "الف" و "ب" مشاركت در آدم ربايي است و اتهام "د" معاونت در جرم مذكور است.

ب) اتهامات "ب" و "د" مشاركت در آدم ربايي است و اتهام "الف" معاونت در آدم ربايي است.

ج) اتهامات هر سه، مشاركت در آدم ربايي است.

د) اتهام "ب" مباشرت در آدم ربايي است و اتهام "الف" و "د" معاونت در جرم مذكور است.

۱۰۰- شخصي با عمل نوعاً كشنده، ديگري را به قتل مي رساند اما از ماهيت نوعاً كشنده بودن عمل آگاهي ندارد، در اين فرض عنوان عمل مرتكب چيست؟

الف) قتل عمدي است. ب) قتل شبه عمدي است.

ج) قتل در حكم عمدي است. د) قتل در حكم شبه عمدي است.

۱۰۱- چنانچه در امور مالي قبل از صدور حكم قطعي متهم فوت كند:

الف) قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود. ب) با موافقت دادستان پرونده بايگاني مي شود.

ج) با اسقاط حقوق عمومي، حقوق خصوصي هم ساقط مي شود.

د) با فوت متهم ادعاي خصوصي به قوت خود باقي مي ماند.

۱۰۲- دادگاه كيفري وقتي قرار اناطه صادر مي كند كه:

الف) شاكي رضايت خود را اعلام نمايد. ب) جلب نظر كارشناس ضروري باشد.

ج) چنانچه اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است.

د) دادگاه كيفري نمي تواند قرار اناطه صادر نمايد مگر متهم تقاضا كند.

۱۰۳- هرگاه شخصي مرتكب جرايم متعددي شده باشد كه اتهامات از حيث كيفر مساوي نيستند رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه كيفري عمومي دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم:

الف) ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد رسيدگي مي شود.

ب) در دادگاه كيفري محاكمه مي شود.

ج) پرونده در هر يك از موارد اتهامي پس از تفكيك به دادگاه هاي صالحه ارسال و در آنجا محاكمه مي شود.

د) در دادگاه انقلاب محاكمه مي شود.

۱۰۴- وكيل متهم در كليه مراحل تحقيق مي تواند:

الف) به جاي متهم دفاع كند. ب) پس از تحقيق اوليه از متهم از وي دفاع كند.

ج) بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت دفاع از متهم لازم بداند اعلام نمايد.

د) صرفاً ناظر تحقيقات از متهم بوده بدون آنكه كوچك ترين مداخله اي نمايد.

۱۰۵- چنانچه دادگاه كيفري قرار ترك تعقيب را بنا به درخواست مدعي صادر نمايد:

الف) اعتبار امر مختومه را دارد، شاكي نمي تواند مجدداً شكايت خود را مطرح كند.

ب) صدور قرار مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد.

ج) شاكي بدون تجديد نظر خواهي از قرار مذكور نمي تواند شكايت خود را مجدداً مطرح كند.

د) با صدور قرار مذكور شاكي مي تواند پس از جلب موافقت دادستان شكايت خود را مجدداً مطرح كند.

۱۰۶- فاصله بين ابلاغ احضاريه متهم به دادگاه و موعد احضار در مواردي كه موضوع فوريت نداشته حداقل .............. است.

الف) سه روز ب) يك هفته ج) بيست روز د) يك ماه

۱۰۷- در كليه امور جزايي طرفين دعوي (شاكي- متهم) مي توانند:

الف) يك نفر وكيل معرفي و انتخاب كنند. ب) دو نفر وكيل انتخاب و معرفي كنند.

ج) حداكثر سه نفر وكيل انتخاب و معرفي كند. د) چندين نفر وكيل معرفي و انتخاب كنند.

۱۰۸- رأي دادگاه كيفري در موارد ذيل غيابي است:

الف) در صورتي كه متهم و وكيل وي در جلسات دادگاه حاضر نشوند.

ب) در صورتي كه متهم يا وكيل وي لايحه نفرستاده باشد.

ج) در صورتي كه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده ولي وكيل وي حاضر شود.

د) در صورتي كه متهم يا وكيل وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند.

۱۰۹- بازپرس مكلف است در مواردي كه قرار بازداشت موقت متهم را صادر مي كند:

الف) هر سه ماه يك بار با ذكر دلايل قرار بازداشت را تمديد كند.

ب) هر چهارماه يك بار در آن تجديدنظر كند.

ج) پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات قرار بازداشت را تمديد كند.

د) هر شش ماه يك بار در قرار بازداشت تجديدنظر و دلايل خود را ذكر كند.

۱۱۰- شخصي بابت صدور چك بلامحل به شش ماه حبس و پرداخت وجه چك به ميزان سي ميليون ريال محكوم شده است، نامبرده با به توديع وثيقه آزاد است، تصميم دارد در مهلت قانوني نسبت به محكوميت خود در امر كيفري و حقوقي توأمان تجديدنظر خواهي نمايد،كدام مورد صحيح است؟

الف) از پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي نسبت به امر كيفري و نيز امر حقوقي قانوناً معاف است.

ب) بايد هزينه تجديدنظر خواهي از محكوميت كيفري را بپردازد و يا رییس حوزه قضایی یا معاون وی او را از پرداخت آن معاف کند، ليكن از پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي نسبتاً به امر حقوقي قانوناً معاف است.

ج) بايد هزينه تجديدنظر خواهي از محكوميت كيفري و حقوقي خود را بپردازد و يا ادعاي اعساركند، در صورت اثبات اعسار معاف از پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي است.

د) رییس حوزه قضايي يا معاون وي مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظر خواه او را از پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي در امر كيفري معاف نمايد.

۱۱۱- مرور زمان اجرای حكم از چه زمان شروع مي شود. از زمان:

الف) ابلاغ حكم قطعي ب) ابلاغ حكم غير قطعي

ج) صدور حكم قطعي و يا قطعيت حكم بدوي د) صدور حكم غير قطعي

۱۱۲- در مورد متهمي كه قرار اخذ وثيقه صادر شده، توسط بازپرس قرار منع تعقيب صادر گرديده است، وثيقه گذار به استناد قرار منع تعقيب صادره، تقاضاي آزادي وثيقه را نموده است، بازپرس:

الف) مكلف به آزادي وثيقه است، ليكن احتياطاً بايد قرار تامين كيفري سبك تري صادر نمايد.

ب) مكلف به رفع اثر از قرار اخذ وثيقه و آزادي وثيقه است.

ج) پس از تأييد قرار توسط دادستان مكلف به آزادي وثيقه است.

د) پس از تأييد قرار توسط دادستان و نيز تأييد آن توسط دادگاه و يا سپري شدن مهلت اعتراض شاكي، مكلف به آزادي كردن وثيقه است.

۱۱۳- شخصي كه كارمند يكي از ادارات دولتي است متهم است به اختلاس اموال دولتي، دلايل كافي نيز در اين زمينه ارائه شده است، كدام اقدام زير در خصوص جلب وي صحيح است؟

الف) قاضي بايد بدواً وي را جلب كند.

ب) قاضي مختار است بدواً متهم را احضار و يا جلب كند.

ج) قاضي نميتواند بدون احضار متهم و عدم حضور وي، او را جلب كند.

د) در صورتي متهم بدون احضار قبلي جلب مي شود كه مبلغ اختلاس بيش از يكصد هزار ريال اعلام شده باشد.

۱۱۴- شخصي از ديگري تحت عنوان كلاهبرداري شكايت كرده است. وي (شاكي) تصميم دارد وجوهي را كه در بانك دارد براي تأمين ضرر و زيان خود تأمين نمايد:

الف) صرف تقاضاي شاكي و وجود دلايل كافي بر توجه اتهام، قرار تأمين خواسته صادر مي شود.

ب) صرف تقاضاي شاكي و توديع خسارت احتمالي كه مرجع قضايي معين كرده است، قرار تأمين خواسته صادر مي شود.

ج) به تقاضاي شاكي در دادسرا ترتيب اثر داده نمي شود، ليكن پس از صدور كيفرخواست و در دادگاه با تقاضاي شاكي قرار تأمين خواسته صادر مي شود.

د) لازم است شاكي دادخواست مطالبه ضرر و زيان داده باشد و خسارت احتمالي كه مرجع قضايي معين كرده هم توديع كرده باشد تا قرار تامين خواسته صادر شود.

۱۱۵- رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور، نسبت به چه مواردي بي اثر است و خود چگونه بي اثر مي شود؟

الف) نسبت به احكام قطعي بي اثر است و فقط به موجب قانون بي اثر مي شود.

ب) نسبت به ا حكام قطعي اجرا نشده هم مؤثر است و فقط به موجب قانون بي اثر مي شود.

ج) نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است و به موجب قانون يا راي وحدت رويه بعدي در همان موضوع بي اثر مي شود.

د) نسبت به احكام قطعي اجرا نشده هم مؤثر است و فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه بعدي در همان موضوع بي اثر مي شود.

۱۱۶- مهلت واخواهي در امور كيفري ......

الف) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قانوني است. ب) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ واقعي است.

ج) ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قانوني است. د) ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي است.

۱۱۷- وثيقه گذاري كه به دستور مقام قضايي وثيقه او ضبط شده است مي تواند:

الف) به شعبه رسيدگي كننده مراجعه و اعتراض نمايد.

ب) ظرف ده روز به مقام قضايي دستور دهنده مراجعه و اعتراض نمايد.

ج) در موعد تجديدنظر خواهي به دادگاه تجديدنظر شكايت كند.

د) ظرف ده روز به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايد.

۱۱۸- در كدام مورد صدور بازداشت موقت الزامي نیست؟

الف) اسيد پاشي ب) جرمي كه مجازات آن رجم باشد.

ج) آدم ربايي د) استفاده از سند مجعول با يك فقره سابقه محكوميت قطعي

۱۱۹- بازپرس معتقد است رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادسراي نظامي است و دادستان عمومي و انقلاب محل با اين عقيده مخالف است و در خصوص اين مورد معتقد به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب است، در اين صورت:

الف) نظر بازپرس متبع است. ب) نظر دادستان متبع است.

ج) نظار رییس حوزه قضايي متبع است.

د) حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي و يا انقلاب محل خواهد بود.

۱۲۰- در امور جزايي فاصله بين انتشار آگهي ابلاغ احضاريه تا روز دادرسي........

الف) نبايد كمتر از يك ماه باشد. ب) بايد بيش از سي روز باشد.

ج) سي روز بايد باشد. د) بيش از ده روز بايد باشد.

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1385