با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1384

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- اگر در عقد اجاره مدت ذکر نشود و اجارهبها ماهیانه تعیین شود و مستأجر با رضایت مالک یک سال به تصرف خود ادامه دهد، تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنایی تعیین میشود؟

الف) عقد اجاره به دلیل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستأجر باید اجرت المثل تصرف یک سال را بپردازد.

ب) اجاره برای یک ماه درست است و هر ماه تمدید میشود و در نتیجه مستأجر باید اجارهبهای تمام مدت را بدهد.

ج) عقد اجاره نسبت به یک ماه با اجارهبهای معین درست است و اجرا میشود و نسبت به بقیه مدت هم اجرتالمثل به اندازه اجاره بها است.

د) عقد اجاره نسبت به یک ماه درست و نسبت به بقیه مدت باطل است و مستأجر باید یک ماه اجاره بها بپردازد و بقیه مدت را اجرتالمثل بر طبق نظر کارشناس بپردازد.

۲- اگردر مدت اجاره بعض از عین مستأجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه موجر و مستأجر دارد؟

الف) اجاره باطل میشود و مستأجر تعهدی به پرداخت اجاره ندارد.

ب) اجاره نسبت به بعض باقیمانده، نافذ است ولی مستأجر حق فسخ آن را دارد.

ج) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ میشود و مستأجر باید اجاره گذشته را بپردازد.

د) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ میشود و مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه، فسخ کند یا تقلیل نسبیمالالاجاره را بخواهد.

۳- در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود، بدون اینکه قیمت هر یک معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید، مشتری چه حقی پیدا میکند؟

الف) مشتری میتواند ارش بگیرد. ب) مشتری میتواند تمام بیع را فسخ کند.

ج) مشتری میتواند بیع مال معیوب را فسخ کند.

د) مشتری می تواند تمام بیع را فسخ کند و یا تمام آن را نگه دارد و ارش بگیرد.

۴- در صورت تصادم بین دو اتومبیل، در صورتی که هر دو مقصر باشند، مسئولیت جبران خسارت به عهده کدام طرف است؟

الف) هر دو مسئول هستند. ب) هیچ کدام مسئولیت ندارد.

ج) طرفی که تقصیر سنگینتر را مرتکب شده است.

د) طرفی که نخستین سبب تصادم را فراهم کرده است.

۵- هرگاه کسی سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مسئولیت به عهدهکیست؟ مباشر یا مسبب؟

الف) مسبب مسئول است. ب) هر دو مسئولیت دارند.

ج) مباشر همیشه مسئول است. د) مباشرمسئولاست، مگراینکه سبب اقوی باشد.

۶- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اینکه از غصب آگاه باشد، مالک برای استرداد عین یا خسارت تلف به کدام یکحق رجوع دارد؟

الف) مالک تنها میتواند به غاصب رجوع کند.

ب) مالک تنها میتواند به خریدار (آخرین غاصب) رجوع کند.

ج) مالک میتواند به غاصب و خریدار برای مطالبه عین یا خسارت تلف رجوع کند.

د) مالک برای استرداد عین به خریدار رجوع میکند، ولی خسارت تلف را از هر دو میتواند بگیرد.

۷- در صورتی که معامله پس از مدتی اقاله شود و در این مدت نماآت و منافعی در مورد معامله ایجاد شود، نماآت و منافع از آن کسیاست که موجب عقد مالک شده است یا به شخصی که به موجب اقاله مالک میشود؟

الف) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب اقاله مالک میشود.

ب) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب عقد مالک شده است.

ج) نماآت و منافع منفصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع متصله از آن کسی است که در اثر اقاله مالک میشود.

د) نماآت و منافع متصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع منفصله به کسی تعلق دارد که در اثر اقاله مالک شدهاست.

۸- اگر موضوع تعهد، کلی باشد، متعهد چه مصداقی از آن کلی را میتواند در مقام وفای به عهد انتخاب کند؟

الف) انتخاب مصداق کلی با متعهد له است.

ب) متعهد باید از فرد اعلا وفای به عهد کند.

ج) متعهد حق دارد هر مصداقی را که بخواهد انتخاب کند.

د) متعهد مجبور نیست از فرد اعلا بدهد، ولی از فردی هم که معیب است نمیتواند وفای به عهد کند.

۹- هر گاه در معاملهای یکی از دو طرف به تعهد خود وفا نکند، طرف مقابل چه اختیاری پیدا میکند؟

الف) میتواند معامله را فسخ کند. ب) میتواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.

ج) میتواند الزام متعهد یا فسخ عقد را به میل خود انتخاب کند.

د) میتواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممکن نباشد معامله را فسخ کند.

۱۰- شرطی که ضمن انتقال مالی از سوی ولی قهری بر صغیر تحت ولایت او میشود و ولی را تا سن کبر از فروش منع میکند درستاست یا نادرست؟

الف) شرط، صحیح و الزامآور است.

ب) شرطی که مالک را از متصرف منع کند نامشروع و باطل است.

ج) شرط درست است، اما ولی قهری را از انتقال منع نمیکند.

د) شرط خلاف مقتضای عقد (تملیک) است و عقد و شرط هر دو باطل است.

۱۱- اشتباه در شخص طرف معامله چه اثری در عقد دارد؟

الف) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ب) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رایگان موثر است.

ج) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است.

د) اشتباه در شخص طرف معامله اثری در عقد ندارد.

۱۲- وقف با قبول چه شخصی واقع میشود؟

الف) قبول طبقه اول از موقوف علیهم و قائم مقام آنها و در وقف بر غیر محصور و مصالح عامه، حاکم قبول میکند.

ب) قبول تمام موقوف علیهم

ج) قبول متولی د) قبول حاکم

۱۳- اگر مالی که حق انتفاع از آن به دیگری تعلق دارد از طرف مالک فروخته شود، این انتقال چه اثر دارد؟

الف) انتقال عین از طرف مالک موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر انتقال گیرنده جاهل باشد، اختیار فسخ معامله را دارد.

ب) انتقال غیر نافذ و موکول به اجازه صاحب حق انتفاع است.

ج) انتقال صحیح و در همه حال لازم است. د) انتقال باطل است.

۱۴- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، درباره بقا یا ازاله زرع چه باید کرد؟

الف) اختیار ازاله یا بقا زرع با عامل است.

ب) مزارع حق دارد زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

ج) زرع به درخواست مزارع ازاله میشود، ولی او باید به عامل، خسارت قلع زرع را بدهد.

د) زراعت به حکم قانون تا رسیدن کامل در زمین باقی میماند و عامل، اجرتالمثل میپردازد.

۱۵- هرگاه وصیتی برای فقرا شود، قبول آن چگونه است؟

الف) قبول وصیت با حاکم است. ب) قبول، شرط نیست.

ج) قبول وصیت باتمام فقرااست. د) قبول وصیت با فقرای شهر محل وقوع وصیت است.

۱۶- حمل با چه شرایطی، وارث محسوب میشود؟

الف) در صورتی ارث میبرد که زنده متولد شود.

ب) در صورتی ارث میبرد که زنده متولد شود و به زندگی ادامه دهد.

ج) در صورتی حمل ارث میبرد که نطفه او هنگام مرگ، منعقد شده باشد.

د) در صورتی ارث میبرد که نطفه او هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

۱۷- در صورتی که متوفی دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی باشد سهم مادر از ترکه چه اندازه است؟

الف) سهم مادر دو سوم از ترکه است. ب) سهم مادر یک دوم از ترکه است.

ج) مادر یک ششم از ترکه را میبرد. د) مادر یک سوم از ترکه را به ارث میبرد.

۱۸- اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، شرط چه اثری دارد؟

الف) نکاح و مهر و شرط نافذ است. ب) نکاح و مهر صحیح و شرط باطل است.

ج) نکاح صحیح و مهر و شرط باطل است. د) نکاح و مهر صحیح و مشروط له حق فسخ دارد.

۱۹- اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده باشد و شوهر پیش از نزدیکی و تعیین مهر بمیرد، زن مستحق چه مهری است؟

الف) زن مستحق مهر المثل است. ب) زن مستحق هیچ مهری نیست.

ج) زن مستحق مهرالمتعه است. د) زن مستحق نصف مهرالمثل است.

۲۰- آیا نفقه زنی که در عده فسخ نکاح است به عهده شوهر است؟

الف) زن در عده فسخ نکاح نفقه ندارد.

ب) نفقه زن در عده فسخ نکاح بر عهده شوهر است.

ج) زن، حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.

د) زن، حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر که تا پایان عده نفقه او بر عهده شوهر است.

۲۱- اگر در ارتباط با دعوی مطروحه حکم قانونی موجود نباشد، قاضی رسیدگی کننده چه تکلیفی دارد؟

الف) از نظر قانونی تکلیفی ندارد و میتواند دعوی را رد کند.

ب) بایستی با استناد منابع معتبر اسلامی و یا عرف، حکم قضیه را صادر نماید.

ج) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید.

د) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر یا عرف مسلّم حکم قضیه را صادر نماید.

۲۲- اگر مشخصات و آدرس خوانده در دادخواست قید نشده باشد:

الف) دفتر دادگاه قرار ردّ دادخواست صادر و این قرار قطعی است.

ب) دفتر دادگاه بدون صدور اخطار رفع نقص، قرار ردّ دادخواست را صادر میکند و این قرار ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است.

ج) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر میکند و در صورت عدم تکمیل دادخواست، قرار ردّ دادخواست صادر و این قرار ظرف ۱۰روزقابل اعتراض است.

د) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر میکند و در صورت عدم تکمیل دادخواست توسط خواهان، قرار رد دادخواست صادر میکند و این قرار قطعی است.

۲۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) سازش فقط در دادگاه به موجب صورت جلسه رسمی صحیح است.

ب) سازش رسمی یا غیر رسمی در خارج از دادگاه در هر حال اعتبار ندارد.

ج) سازش بین طرفین فقط در صورتی معتبر است که مستند به سند رسمی باشد.

د) سازش غیر رسمی خارج از دادگاه در صورتی معتبر است که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحّت آن اقرار نمایند.

۲۴- در دعاوی غیر منقول:

الف) تقویم خواسته الزامی و در تعیین هزینه مؤثر است به شرط آنکه خوانده به تقویم خواهان اعتراض ننماید.

ب) تقویم خواسته توسط خواهان الزامی و از جهت تعیین هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی مؤثر است.

ج) اساساً خواهان الزامی به تقویم خواسته ندارد چون هزینه دادرسی براساس ارزش معاملاتی املاک توسط دادگاه تعیین میشود.

د) تقویم خواسته الزامی و از جهت امکان تجدید نظرخواهی و تعیین مرجع تجدیدنظر یا فرجام مؤثر است ولی تأثیری در تعیین میزان هزینه دادرسی ندارد.

۲۵- اگر دعوی مطروحه برفرض اثبات فاقد اثر قانونی باشد:

الف) دادگاه راساً قرار ابطال دادخواست صادر میکند.

ب) خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به دعوی ایراد نماید و دادگاه بر فرض پذیرش، قرار سقوط دعوی صادر میکند.

ج) خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به دعوی ایراد نماید و دادگاه بر فرض پذیرش ایراد، قرار ردّ دعوی صادر میکند.

د) خوانده میتواند صرفاً ایراد نموده و اگر دادگاه ایراد را نپذیرد، بایستی به خوانده ابلاغ نماید تا جهت دفاع در ماهیّت در جلسه دادرسیشرکت کند.

۲۶- چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته عین معین موضوع دعوی، توقیف و خوانده ورشکسته گردد:

الف) علاوه بر اینکه تأمین کننده دارای حق تقدم است، مورد تأمین مشمول مستثنیات دین نمیگردد.

ب) عین معین توقیف شده صرفاً جزء مستثنیات دین محسوب نمیگردد.

ج) تأمین کننده مال نسبت به سایر طلبکاران صرفاً دارای حق تقدم است.

د) تأمین کننده مال به دلیل ورشکستگی خوانده دارای اولویتی نیست.

۲۷- دادگاه بعد از توافق و سازش طرفین:

الف) صرفاً گزارش اصلاحي تنظیم مینماید و مفاد آن بدون صدور حکم یا قرار قابل اجرا است.

ب) براساس مفاد سازش طرفین، حکم صادر مینماید و این حکم قطعی است.

ج) قرار سقوط دعوی صادر میکند.

د) قرار دعوی ساقط میکند.

۲۸- اگر خواهان ضمن خواسته اصلی تقاضای صدور حکم به اعسار از هزینه دادرسی را نیز نماید:

الف) دادگاه بدون ابلاغ دادخواست بدواً به ادعای اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ میشود.

ب) دادگاه بعد از ابلاغ دادخواست به دادستان نسبت به اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغمیگردد.

ج) در صورتی که خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه نداده و وکیل نیز معرفی نکرده و ابلاغ نیز واقعی نباشد، حکم دادگاه نسبت به خواسته اصلی اعسار، غیابی است.

د) در صورتی که خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه نداده و وکیل نیز معرفی نکرده و ابلاغ نیز واقعی نباشد، حکم دادگاه نسبت به خواسته اصلی غیابی و نسبت به حکم اعسار حضوری است.

۲۹- اقرار وکیل، علیه موکل خود:

الف) فقط در اموری که قاطع دعوی نیست پذیرفته میشود، چه در دادگاه به عمل آمده باشد چه خارج از آن.

ب) فقط در اموری که قاطع دعوی است پذیرفته میشود، چه در دادگاه به عمل آمده باشد چه در خارج آن.

ج) اگر در دادگاه به عمل آمده باشد مطلقاً پذیرفته میشود.

د) مطلقاً پذیرفته نمیشود.

۳۰- نحوه دادخواهی شخصیکه از اصحاب دعوی نبوده و رأی به زیان او صادر و به واسطه انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعیشده است:

الف) دعوی ورود ثالث است. ب) دعوی اعتراض ثالث است.

ج) فرجام خواهی نسبت به رأی صادره است.

د) شکایت به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است.

۳۱- دعوی توأم راجع به اموال منقول و غیر منقول در کدام دادگاه قابل طرح است؟

الف) دادگاه محل مال منقول ب) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول.

ج) دادگاه محل اقامت خوانده د) دادگاه محل مال منقول یاغیرمنقول بهاختیارخواهان

۳۲- تشخیص صلاحیت دادگاه برای شروع به رسیدگی با کدام مرجع است؟

الف) خواهان دعوی ب) دیوان عالی کشور

ج) رییس حوزه قضایی د) دادگاه رسیدگیکننده به دعوا

۳۳- به دعاوی حقوقی علیه روحانیون در کدام دادگاه و به چه ترتیب رسیدگی میشود؟

الف) در دادگاهعمومی طبق آییندادرسیمدنی دادگاه های عمومی

ب) در دادگاه عمومی طبق آییننامه مربوط به دادگاه ویژه روحانیت

ج) در دادگاه ویژه روحانیت طبق آییننامه مربوط به دادگاه مذکور

د) در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی

۳۴- چنانچه دلایل و مدافعات طرفین برای اقناع قاضی جهت صدور رأی کافی نباشد ولی کشف حقیقت با اقدامات و تحقیقاتی که دادگاه میتواند مستقیماً انجام دهد امکان پذیر باشد:

الف) دادگاه بایستی قرار توقیف دادرسی تا ارايه ادلّه جدید توسط خواهان صادر نماید.

ب) دادگاه بایستی هرگونه اقدام یا تحقیقی را که لازم بداند، برای کشف حقیقت انجام دهد.

ج) چون تحصیل دلیل بر امور حقوقی برای دادگاه ممنوع است، لذا بایستی دعوی خواهان را رد نماید.

د) هیچ کدام

۳۵- چنانچه نظریه کارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد:

الف) دادگاه میتواند بدون توجه به نظر کارشناس، برخلاف آن رأی صادر نماید.

ب) بایستی دادگاه، کارشناس را ملزم نماید تا نظر خود را اصلاح کند.

ج) دادگاه بایستی کارشناس دیگری انتخاب نماید.

د) دادگاه بایستی از نظر کارشناس متابعت نماید.

۳۶- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در مرحله تجدید نظر هر دو مورد ۳ و ۴ پذیرفته میشود.

ب) در مرحله تجدید نظر هیچ یک از موارد ۳ و ۴ پذیرفته نمیشود.

ج) در مرحله تجدید نظر تغییر عنوان خواسته از اجرتالمثل به اجرتالمسمّی پذیرفته میشود.

د) در مرحله تجدید نظر تغییر عنوان خواسته از اجرتالمسمّی به اجرتالمثل پذیرفته میشود.

۳۷- آیا از تاجر دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته میشود؟

الف) بله، تاجر در این خصوص فرقی با غیر تاجر ندارد.

ب) بله، مشروط بر اینکه دفاتر قانونی خود را ارائه نماید.

ج) خیر، تاجر مدعی اعسار بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد.

د) بله، ولی پذیرش آن منوط به موافقت اداره امور دارایی اقامتگاه تاجر است.

۳۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف) هر دو خسارت ناشی از عدم النفع و تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.

ب) هیچیک از دو خسارت ناشی از عدم النفع یا تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

ج) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.

د) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است ولی خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

۳۹- کدام مورد جزء خسارت دادرسی نیست؟

الف) حق الوکاله وکیل ب) حقالزحمه کارشناس

ج) هزینه تحقیقات محلی

د) هزینه رفت و آمد خواهان از شهرستان محل اقامت خود تا شهرستان محل دادگاه

۴۰- تجدید نظرخواهی از حکم قطعی به دلیل اینکه خلاف بیّن قانون یا شرع میباشد:

الف) به دلیل قطعیت حکم به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

ب) فقط یک بار از طریق شعب تشخیص امکانپذیر است.

ج) فقط یک بار با دستور رییس قوهقضائیه امکانپذیر است.

د) یک بار از طریق شعب تشخیص و بعد از آن هم با دستور قوهقضائیه امکانپذیر است.

۴۱- تاجر باید تا چند سال دفاتر تجارتی خود را نگهداری کند؟

الف) ۵ سال ب) ۱۰ سال ج) ۱۵ سال د) ۲۰ سال

۴۲- برای تأسیس کدام یک از شرکتهای ذیل وجود دو شریک کافی است؟

الف) شرکت سهامی عام ب) شرکت سهامی خاص

ج) شرکت با مسئولیت محدود د) هیچ کدام

۴۳- چنانچه شرکت تجارتی مال غیر منقولی را بخرد آیا این معامله، عمل تجارتی محسوب میشود؟

الف) در هر صورت عمل تجارتی محسوب میشود.

ب) در هیچ صورتی عمل تجارتی محسوب نمیشود.

ج) بله، مشروط بر اینکه برای سکونت مدیر عامل خریداری شده باشد.

د) بله، مشروط بر اینکه برای دفتر مرکزی شرکت خریداری شده باشد.

۴۴- در کدام یک از شرکتهای ذیل انتقال سهام یا سهمالشرکه را نمیتوان موکول به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شرکت نمود؟

الف) شرکت تضامنی ب) شرکت سهامی خاص

ج) شرکت سهامی عام د) شرکت با مسئولیت محدود

۴۵- اگر شخصیت حقوقی که سهامدار شرکت دیگری است به عنوان عضو هیات مدیره آن شرکت انتخاب شود چه کسی مسئول انجاموظایف مربوطه خواهد بود؟

الف) مدیر عامل ب) رییس هیات مدیره

ج) اصولاً انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکتهای دیگر امکانپذیر نیست.

د) یک نفر شخص حقیقی که به عنوان نماینده دایم شخص حقوقی مذکور به شرکت معرفی میشود.

۴۶- ترکیب هیات رییسه مجمع عمومی در شرکت سهامی چگونه است؟

الف) یک رییس و یک ناظر ب) یک رییس، دو ناظر و دو منشی

ج) یک رییس، دو ناظر و یک منشی د) یک رییس، یک ناظر و یک منشی

۴۷- کدام مورد نمیتواند طبق اساسنامه در صلاحیت هیات مدیره قرار گیرد؟

الف) افزایش سرمایه ب) تغییر محل قانونی شرکت

ج) تهیه و تصویب بودجه شرکت د) تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره

۴۸- معامله اعضای هیات مدیره شرکت با همان شرکت:

الف) باطل است. ب) فقط بایستی به تصویب هیات مدیره برسد.

ج) بایستی به تایید هیات مدیره و بازرس شرکت برسد.

د) علاوه بر تصویب هیات مدیره بایستی به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد.

۴۹- طبق آئیننامه داخلی شرکت "الف" کلیه کارکنان شرکت میتوانند وام ضروری دریافت نمایند، در این صورت:

الف) مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره حق استفاده از این وام را ندارند.

ب) مدیرعامل میتواند از این وام استفاده کند ولی اعضای موظف هیات مدیره حق استفاده از آن را ندارند.

ج) مدیرعامل نمیتواند از این وام استفاده کند ولی اعضای موظف هیات مدیره حق استفاده از آن را دارند.

د) اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که کارکنان شرکت محسوب میشوند نیز حق استفاده از این وام را دارند.

۵۰- کاهش سرمایه شرکت سهامی به چه نحو امکانپذیر نیست؟

الف) کاهش اختیاری از طریق کاهش تعداد سهام

ب) کاهش اجباری از طریق کاهش تعداد سهام

ج) کاهش اجباری از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم

د) کاهش اختیاری از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم

۵۱- چنانچه تا اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی برخی سهامداران یا بستانکاران برای استیفاء حقوق به شرکت مراجعه ننمایند وظیفه مدیر تصفیه چیست؟

الف) کلیه وجوه باقیمانده را بین سهامداران حاضر تقسیم نماید.

ب) وجوه باقیمانده را به نام صاحبان آنها نزد بانک تودیع نماید.

ج) وجوه متعلق به سهامداران را نزد بانک تودیع و وجوه مربوط به بستانکاران را بین سهامداران تقسیم نماید.

د) وجوه متعلق به بستانکاران را نزد بانک، تودیع و وجوه متعلق به سهامداران را بین سهامداران تقسیم نماید.

۵۲- انتخاب کدام یک از موارد ذیل از میان اشخاص خارج از سهامداران شرکت سهامی امکانپذیر است؟

الف) مدیرعامل ب) رییس هیات مدیره

ج) نایب رییس هیات مدیره د) هیچ کدام

۵۳- چه افرادی را نمیتوان به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب نمود؟

الف) مدیران و مدیر عامل شرکت

ب) اقربای نسبی و سببی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم

ج) هرکس که خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شرکت موظفاً حقوق دریافت نماید.

د) هر سه مورد

۵۴- انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست، مگر با حصول اکثریت ذیل:

الف) اکثریت عددی صاحبان سهمالشرکه

ب) دارندگان بیش از نیمی از سرمایه شرکت

ج) اکثریت عددی شرکا که دارای بیش از سه ربع از سرمایه شرکت هم باشند.

د) اکثریت عددی شرکا که دارای بیش از نیمی از سرمایه شرکت هم باشند.

۵۵- مدیر عامل و مدیر مالی یک شرکت دولتی یک فقره چک به مبلغ بیست میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی حال شده شرکتصادر نموده و به طلبکار دادهاند ولی چک مذکور طبق گواهی بانک غیر قابل پرداخت اعلام شده است. چه اشخاصی برای پرداختچک مسئولیت حقوقی دارند؟

الف) فقط شرکت به عنوان شخص حقوقی

ب) مدیرعامل شرکت به عنوان شخص حقیقی متضامناً با شرکت به عنوان شخص حقوقی

ج) مدیر مالی شرکت به عنوان شخص حقیقی متضامناً با شرکت به عنوان شخص حقوقی

د) مدیر مالی و مدیر عامل شرکت به عنوان اشخاص حقیقی متضامناً با شرکت به عنوان شخص حقوقی

۵۶- حکم ورشکستگی یک تاجر به درخواست افراد ذیل اعلام میشود:

الف) دادستان ب) شخص تاجر

ج) یک یا چند نفر از طلبکاران د) هر سه مورد

۵۷- با کدام یک از تجار ذیل نمیتوان قرارداد ارفاقی منعقد کرد؟

الف) تاجری که حکم ورشکستگی قطعی او صادر شده باشد.

ب) تاجر ورشکسته به تقلب که حکم قطعی او صادر شده باشد.

ج) تاجر ورشکسته به تقصیر که حکم قطعی او صادر شده باشد.

د) موارد ۲ و ۳

۵۸- قرارداد ارفاقی در صورت انعقاد با چه اکثریتی واجد اثر حقوقی است؟

الف) کلیه طلبکاران ب) نصف به علاوه یک طلبکاران

ج) هر تعداد از طلبکاران که دارای سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده باشند.

د) نصف به علاوه یک طلبکاران به شرط داشتن سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده

۵۹- اگر متصدی حمل و نقل (الف)، حمل و نقل کننده دیگری (ب)، را مأمور حمل و نقل کالایی نماید و در حین حمل و نقلخسارت به مال التجاره وارد شود:

الف) "الف" و "ب" برای جبران خسارت مسئولیت تضامنی دارند.

ب) "الف" در مقابل صاحب مالالتجاره مسئول است ولی حق رجوع به "ب" را دارد.

ج) "الف" در مقابل صاحب مالالتجاره مسئول است و حق رجوع به "ب" را ندارد.

د) "الف" در مقابل صاحب التجاره مسئولیتی ندارد و صاحب مال التجاره بایستی به "ب" مراجعه نماید.

۶۰- دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس به شرطی مسموع است که:

الف) فاصله بین تاریخ صدور چک تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از ۶ ماه نباشد.

ب) فاصله بین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان تقدیم دادخواست بیش از ۶ ماه نباشد.

ج) موارد ۱ و ۲ صحیح است.

د) اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد فاصله بین تاریخ صدور چک تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از ۴۵ و اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد بیش از ۱۵ روز نباشد.

۶۱- تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعیّنی در چیست؟

الف) در آثار آن است. ب) در واضع آن است.

ج) در تفاوت ماهوی آن است. د) در کثرت استعمال آن است.

۶۲- وجوب تعیینی در مقابل چیست؟

الف) وجوب عینی ب) وجوب کفایی

ج) وجوب تخییری د) وجوب تعبّدی

۶۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) مفهوم وصف حجّت است ولی مفهوم شرط حجّت نیست.

ب) مفهوم وصف حجّت نیست ولی مفهوم شرط حجّت است.

ج) هر دو مفهوم وصف و شرط حجّت هستند.

د) هیچ کدام از مفهوم وصف و شرط حجّت نیستند.

۶۴- در تعارض قاعده ید با اصل استصحاب:

الف) قاعده ید مقدم است. ب) هر دو ساقط میشوند.

ج) اصل تخییر جاری میشود. د) اصل استصحاب مقدم است.

۶۵- در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت:

الف) اصل برائت حاکم است. ب) اصل استصحاب حاکم است.

ج) اصل تخییر جاری میشود. د) هر دو اصل ساقط میشوند.

۶۶- اگر کسی اقرار به دین نماید ولی ادعا کند آن را پرداخته است:

الف) ادعای او به استناد اصل حجّت پذیرفته میشود.

ب) با توجه به اصل عدم نباید او را بدهکار دانست.

ج) با توجه به اصل اشتغال بایستی حکم بر بدهکار بودن وی نمود.

د) عدالت حکم میکند ادعای وی نیز همانند اقرار وی پذیرفته شود.

۶۷- در بحث تعارضها، اصطلاح ورود به چه معناست؟

الف) به شمول عام بر کلیه مصادیق آن، ورود گفته میشود.

ب) به شمول مطلق بر افراد و مصادیق آن، ورود گفته میشود.

ج) تأخر تاریخ صدور یکی از قوانین متعارض بر دیگری ورود نامیده میشود.

د) به این معنی است که قانون موضوعی را که خارج از عام است در آن وارد یا موضوعی را که داخل در عام است از آن خارج نماید.

۶۸- اگر در بقا اعتبار قانونی تردید شود تکلیف چیست؟

الف) اصل، عدم اعتبار فعلی آن قانون است. ب) بقا اعتبار قانون استصحاب میشود.

ج) در صورت احتمال نسخ نمیتوان، آن قانون را معتبر دانست.

د) اگر از قوانین جزایی باشد با توجه به اصل برائت باید آن را نسخ شده بدانیم.

۶۹- آیا اصل مُثبِت شرعاً حجت و معتبر است؟

الف) حجت و معتبر نیست. ب) حجت و معتبر است.

ج) تنها در احکام شرعی حجت و معتبر است. د) تنها در مورد آثار عقلی حجت و معتبر است.

۷۰- طبق نص قانون، کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدّر ممنوع است. به دولت طبق قانون اجازهداده شده است برای مصارف دارویی تریاک تولید نماید و تنها راه تولید تریاک کشت خشخاش است در این صورت:

الف) طبق قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دولت مجاز به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف دارویی میباشد.

ب) با توجه به تعارض دو قانون، اصل احتیاط جاری است و کشت خشخاش برای دولت نیز ممنوع است.

ج) با توجه به اطلاق ممنوعیت کشت خشخاش دولت نمیتواند اقدام به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف دارویینماید.

د) مقنّن در زمان وضع ماده قانونی مربوط به کشت خشخاش در مقام بیان نبوده است لذا نمیتوان به اطلاق این قانون استناد کرد.

۷۱- وجه اشتراک امر و نهی در چیست؟

الف) هر دو جمله انشایی هستند نه اخباری ب) هیچ کدام در مرّه یا تکرار دلالت ندارند.

ج) هیچ کدام بر فوریت یا تراخی دلالت ندارند. د) هر سه مورد صحیح است.

۷۲- طبق نظر مشهور اصولیین:

الف) مقدمه واجب همیشه واجب است. ب) مقدمه واجب هیچ گاه واجب نیست.

ج) اگر به صورت شرط شرعی باشد واجب و در غیر این صورت واجب نیست.

د) اگر به صورت سبب باشد واجب نیست ولی اگر به صورت غیر سبب باشد واجب است.

۷۳- ادلّه استنباط احکام در فقه شیعه عبارت است از:

الف) قرآن ـ سنّت ـ عرف ـ عقل ب) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ قیاس

ج) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ عقل د) قرآن ـ سنّت ـ قانون ـ رویه قضایی

۷۴- اقسام خبر واحد عبارت است از:

الف) متواتر ـ موثق ـ قوی ـ ضعیف ب) متواتر ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف

ج) متواتر ـ حسن ـ قوی ـ موثق د) صحیح ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف

۷۵- انواع اجماع عبارتند از:

الف) متواتر و واحد ب) قطعی و غیر قطعی

ج) منقول و مُحَصِّل د) هیچکدام

۷۶- اقسام قرینه عبارتند از:

الف) لغوی و عرفی ب) تعبّدی و توصّلی

ج) تعیینی و تخصیصی د) صارفه و معیّنه

۷۷- آیا نهی شارع موجب فساد معامله است؟

الف) مطلقاً بله ب) مطلقاً خیر

ج) در معاملات یک جانبه موجب فساد است ولی در معاملات دو جانبه موجب فساد نمیشود.

د) ضابطه خاصی وجود ندارد و در هر مورد بایستی به حکم خاص شارع مراجعه شود.

۷۸- وحدت ملاک معادل کدام یک از اصطلاحات ذیل است؟

الف) تحقیق مناط ب) تخریج مناط

ج) تنقیح مناط د) قیاس معالفارق

۷۹- در نظام حقوقی ایران کدام گزینه صحیح است؟

الف) هیچ گونه قیاسی حجیّت ندارد. ب) فقط قیاس مستنبط العلّه حجیّت دارد.

ج) فقط قیاس منصوصالعلّه حجیّت دارد.

د) قیاس اعم از منصوص العلّه و مستنبط العلّه حجیّت دارد.

۸۰- کدام یک از موارد ذیل از مقدمات حکمت محسوب نمیشود؟

الف) انصراف بدوی ب) نبودن قرینه تقیید

ج) امکان اطلاق و تقیید د) نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب

۸۱- شخصی مرتکب قتل عمد شده و سپس فرار کرده و مرده است، در این صورت:

الف) دیه بایستی از ماترک قاتل برداشته شود و اگر قاتل مالی نداشته است دیه لاوصول میماند.

ب) هیچ مسئولیتی برای پرداخت دیه متوجه ورثه قاتل برای پرداخت دیه از ما ترک قاتل یا سایر بازماندگان وی نیست.

ج) قصاص تبدیل به دیه شده و بازماندگان قاتل بایستی دیه را پرداخت نمایند، در صورتی که بازماندگان فاقد تکمن مالی باشند ازپرداختدیه معاف میشوند و دیه لاوصول میماند.

د) دیه بایستی از ماترک قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالی نداشته باشد از اموال بستگان نزدیک وی پرداخت میشود ولی هر گاه قاتلبستگانی نداشته باشد یا بستگان قاتل فاقد تمکن مالی باشند دیه از بیتالمال پرداخت میشود.

۸۲- در صورتی که تعقیب مباشر جرم بنابر دلایل قانونی موقوف گردد:

الف) تأثیری در حق معاون جرم ندارد.

ب) معاون جرم اگر اقوی از مباشر باشد قابل تعقیب است.

ج) برای معاون جرم نیز قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد. د) هیچ کدام.

۸۳- اجرای کدام یک از احکام جزایی ذیل قابل تعلیق است؟

الف) جعل اسکناس ب) فروش مواد مخدر

ج) صدور چک از حساب مسدود د) سرقت مسلحانه که مستوجب حد نباشد.

۸۴- ماه های حرام که باعث تغلیظ دیه میشود کدامند؟

الف) رمضان ـ رجب ـ محرم ـ ذیحجه ب) رجب ـ محرم ـ ذیقعده ـ ذیحجه

ج) صفر ـ رجب ـ رمضان ـ ذیحجه د) رمضان ـ محرم ـ ذیحجه ـ ذیقعده

۸۵- اگر «الف» به قصد شوخی، «ب» را با علم به اینکه او شنا بلد نیست به داخل استخر عمیق بیفکند و «ب» غرق شود:

الف) مرتکب قتل عمد شده است. ب) مرتکب قتل شبه عمد شده است.

ج) این قتل در حکم شبه عمد است. د) مرتکب قتل خطای محض شده است.

۸۶- در تصادف اتومبیل با عابر پیاده، در چه صورت راننده ضامن دیه نیست؟

الف) سرعت راننده مجاز باشد.

ب) وسیله نقلیه فاقد نقص فنی باشد.

ج) محل تصادف برای عبور عابر پیاده ممنوع باشد.

د) درصورت اجتماع هر سه شرط ۱ و۲ و ۳

۸۷- هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکهقانونی است اجرا کرده باشد:

الف) مانند آمر مجازات میشود. ب) مجازات وی تخفیف داده میشود.

ج) فقط به دیه یا ضمان مالی محکوم میشود.

د) علاوه بر مجازات به ضمان مالی هم محکوم میشود.

۸۸- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) جرم ربا بین شوهر و زن محقق نمیشود.

ب) هرگاه رباگیرنده مضطر باشد از مجازات معاف است.

ج) هرگاه ربادهنده مضطر باشد از مجازات معاف است.

د) هر نوع ربا اعم از قرضی و معاملی، جرم و قابل مجازات است.

۸۹- تفاوت اصلی اختلاس با خیانت در امانت کدام است؟

الف) اختلاس غیر قابل گذشت ولی خیانت در امانت قابل گذشت است.

ب) اختلاس اختصاص به وجه نقد دارد ولی خیانت در امانت در مورد سایر اموال نیز صدق میکند.

ج) اختلاس فقط قابل انتساب به کارکنان دولت است ولی خیانت در امانت قابل انتساب به دیگران نیز هست.

د) هیچ کدام

۹۰- کارگری حین انجام کار در کارگاه به دلیل موجود نبودن تجهیزات ایمنی در کارگاه دچارحادثه شده و فوت میکند؛ این واقعه:

الف) قتل خطای محض است. ب) در حکم قتل شبه عمد است.

ج) فاقد وصف کیفری است. د) قتل عمد محسوب میشود.

۹۱- انجام فعل حرام که مستقلاً برای آن در قانون، مجازات تعیین نشده است، در چه موردی قابل مجازات است؟

الف) چنانچه علنی باشد قابل مجازات است.

ب) فقط در صورت اجتماع شرایط ۱ و ۳ قابل مجازات است.

ج) چنانچه عفت عمومی را جریحه دار نماید قابل مجازات است.

د) تا طبق قانون مستقلاً برای آن مجازات تعیین نشده باشد به هیچ وجه قابل مجازات نیست.

۹۲- در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج:

الف) چنانچه عقد دایم باشد فقط مرد مجازات میشود.

ب) چه عقد دایم چه موقت، فقط مرد مجازات میشود.

ج) چنانچه عقد دایم باشد هر دو طرف مجازات میشوند.

د) چه عقد دایم باشد چه موقت، هر دو طرف مجازات میشوند.

۹۳- کدام یک از جرایم ذیل قابل گذشت نیست؟

الف) نشر اکاذیب ب) تخریب اموال ج) مزاحمت تلفنی د) توهین به اشخاص

۹۴- شروع به جرم در کدام مورد قابل مجازات است؟

الف) راهزنی ب) سرقت شبانه ج) سرقت مسلحانه د) هر سه مورد

۹۵- چنانچه صادر کنندة یک چک بلامحل دو نفر باشند:

الف) پرداخت جزای نقدی مقرر در قانون متضامناً برعهده هر دو نفر است.

ب) هر کدام بایستی به پرداخت نصف جزای نقدی مندرج در قانون محکوم شوند.

ج) هر کدام بایستی مستقلاً به پرداخت جزای نقدی مندرج در قانون محکوم شوند.

د) هیچ کدام.

۹۶- چنانچه ولی دم در قتل عمدی به سن بلوغ رسیده ولی کمتر از ۱۸ سال سن داشته و رشد وی ثابت نشده باشد:

الف) بایستی صدور حکم تا زمان احراز رشد وی به تأخیر افتد.

ب) با توجه به لزوم رعایت مصلحت احتمالی وی، قصاص تبدیل به دیه میشود.

ج) نظر شخص بالغ در خصوص تقاضا یا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وی احراز نشده باشد.

د) هیچ کدام.

۹۷- در صورت وجود چند کیفیت مخففه، دادگاه پس از تبدیل مجازات:

الف) بایستی آن را تخفیف بدهد. ب) نمیتواند آن را تخفیف بدهد.

ج) مخیر است آن را تخفیف بدهد یا ندهد.

د) در برخی موارد ملزم به تخفیف و در برخی موارد مجاز به تخفیف است.

۹۸- چنانچه شخصی برخلاف واقع خود را شفاهاً سرهنگ نیروی انتظامی معرفی نماید بدون آنکه هیچ اقدام دیگری دراین راستا انجام دهد:

الف) مرتکب هیچ جرمی نشده است.

ب) تعقیب و مجازات او منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ج) تعقیب و مجازات او منوط به شکایت نیروی انتظامی است.

د) بدون نیاز به شکایت شاکی یا نیروی انتظامی قابل تعقیب و مجازات است.

۹۹- شخصی مرتکب صدور سه فقره چک بلا محل، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره سرقت شده است. مجازات او عبارت از:

الف) فقط به مجازات جرم کلاهبرداری و مجازات جرم سرقت محکوم میشود.

ب) مجازات صدور سه فقره چک بلامحل با یکدیگر جمع و علاوه بر این به مجازات کلاهبرداری و مجازات سرقت نیز محکوم میشود.

ج) به مجازات جرم کلاهبرداری بهاضافه مجازات جرم سرقت بهاضافه مجازات جرم صدور چک بلامحل محکوم میگردد که میتواندازحداکثر مجازات قانونی جرم صدور چک بلا محل بیشترباشد.

د) علاوه بر مجازات کلاهبرداری و سرقت به مجازات صدور چک بلامحل نیز محکوم میگردد ولی مجازات اخیر نمیتواند مجازاتقانونی تعیین شده برای این جرم بیشتر باشد.

۱۰۰- آیا تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه توسط دادگاه است؟

الف) اصولاً تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه توسط دادگاه نیست.

ب) تعدد جرم فقط در جرایم غیر قابل گذشت مانع رعایت جهات مخففه است.

ج) تعدد جرم فقط در جرایم مستوجب بیش از ۶ ماه حبس مانع رعایت جهات مخففه است.

د) چون تعدد جرم میتواند از اسباب تشدید مجازات باشد بنابراین با وجود تعدد، امکان تخفیف مجازات وجود ندارد.

۱۰۱- در کدام یک از موارد ذیل قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؟

الف) مرور زمان ب) جرم نبودن عمل ارتکابی

ج) عدم کفایت ادله قانونی اثبات اتهام د) هیچ کدام

۱۰۲- در کدام یک از موارد ذیل جرم، مشهود نیست؟

الف) متهم ولگرد باشد. ب) متهم در حال فرار از صحنه جرم دستگیر شود.

ج) تعلق اسباب و دلایل جرم به متهم محرز باشد.

د) مجنیٌ علیه یک روز پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

۱۰۳- در کدام مورد، صدور قرار بازداشت موقت علیرغم وجود ادلّه کافی بر توجه اتهام الزامی نیست؟

الف) قتل عمد ب) آدم ربایی

ج) زنای غیر محصنه د) اختلاس مبلغ یکصد و بیست هزار ریال

۱۰۴- تحقیق در چه جرایمی ممنوع است؟

الف) جرایم قابل گذشت ب) جرایم منافی عفت مشهود که شاکی خصوصی دارد.

ج) جرایم منافی عفت غیرمشهود که شاکی خصوصی ندارد.

د) هر سه مورد

۱۰۵- حل اختلاف در صلاحیت، در امور کیفری:

الف) همواره در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

ب) همواره در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

ج) طبق قواعد مذکور در آیین دادرسی مدنی است. د) هیچ کدام.

۱۰۶- شاکی خصوصی برای توقیف اموال متهم جهت تامین ضرر و زیان خود بایستی:

الف) صرف تقاضای شفاهی کافی است. ب) اصولاً شاکی خصوصی چنین حقی ندارد.

ج) دادخواست خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید.

د) درخواست خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید.

۱۰۷- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت:

الف) از موجبات اعاده دادرسی و منحصراً در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

ب) از موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

ج) از موجبات تخفیف مجازات به تشخیص دادگاه صادر کننده رأی قطعی به تقاضای محکومٌ علیه است.

د) از موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی به تشخیص دیوان عالی کشور است.

۱۰۸- احاله در پروندههای کیفری از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر:

الف) به درخواست دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

ب) به درخواست رییس حوزه قضایی استان مبدا و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

ج) به درخواست رییس حوزه قضایی استان مقصد و موافقت رییس دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

د) به درخواست رییس حوزه قضایی استان مبدا و قبول رییس حوزه قضایی استان مقصد امکانپذیر است.

۱۰۹- فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار در محاکمات کیفری:

الف) حداقل پنج روز است. ب) حداقل یک هفته است.

ج) هیچگاه نباید کمتر از سه روز باشد.

د) حداقل سه روز است مگر اینکه موضوع فوریت داشته باشد.

۱۱۰- تعیین وکیل تسخیری در چه مواردی لازم است؟

الف) کلیه جرایم مستوجب حبس ابد ب) کلیه احکام کیفری قابل تجدید نظرخواهی

ج) کلیه جرایم مستوجب بیش از ۲۰ سال زندان

د) کلیه جرایمی که رسیدگی به آن ها ابتدائاً در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

۱۱۱- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) به جرم طفلی که مرتکب قاچاق مواد مخدر، شود در دادگاه اطفال رسیدگی میشود.

ب) احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی از طریق ولی یا سرپرست او به عمل میآید.

ج) به کلیه جرایم افرادی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیدهاند در دادگاه اطفال رسیدگی میشود.

د) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور که توسط اطفال انجام شود را ندارد.

۱۱۲- آرا دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:

الف) در کلیه موارد قابل تجدیدنظر است.

ب) قابل تجدیدنظر است مگر آنکه قانون آن را قطعی دانسته باشد.

ج) قطعی است مگر در مواردی که قانون آن را قابل تجدید نظر دانسته باشد.

د) چنانچه حضوری باشد قطعی و چنانچه غیابی باشد، قابل تجدیدنظر است.

۱۱۳- تجدید نظرخواهی نسبت به جنبه کیفری رای صادره از دادگاه:

الف) به موجب درخواست و با ابطال تمبر صورت میگیرد.

ب) به موجب دادخواست و با ابطال تمبر صورت میگیرد.

ج) به موجب درخواست و بدون ابطال تمبر صورت میگیرد.

د) به موجب دادخواست و بدون ابطال تمبر صورت میگیرد.

۱۱۴- چنانچه به علت اشتباه قاضی در حکم قطعی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد:

الف) حکم صادره قابل اعاده دادرسی است. ب) هیچ اقدام قانونی امکانپذیر نیست.

ج) حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

د) فقط رییس قوهقضاییه میتواند حکم صادره را نقض نماید.

۱۱۵- رسیدگی به کدام دسته از جرایم ابتدائاً در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست؟

الف) جرایم قضات ب) جرایم مطبوعاتی

ج) جرایم مستوجب قصاص عضو د) کلیه جرایم مستوجب بیش از ۱۰ سال حبس

۱۱۶- دادستان تقاضای بازداشت متهم را کرده است لیکن بازپرس با آن موافق نیست:

الف) عقیده بازپرس متبع است. ب) عقیده دادستان متبع است.

ج) حل اختلاف با رییس حوزه قضایی میباشد.

د) حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

۱۱۷- شعب تشخیص:

الف) مرکب از ۳ قاضی است و در دیوان عالی کشور تشکیل میشود.

ب) مرکب از ۵ قاضی است و در دیوان عالی کشور تشکیل میشود.

ج) مرکب از ۳ قاضی است و در دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل میشود.

د) مرکب از ۵ قاضی است و در دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل میشود.

۱۱۸- در صورت فوت متهم چنانچه پرونده در دادگاه و آماده صدور حکم باشد:

الف) حکم برائت صادر میشود. ب) قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.

ج) تا معرفی وراث قرار منع تعقیب صادر میشود.

د) پرونده بدون صدور هیچگونه رایی مختومه میشود.

۱۱۹- در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان برعهده:

الف) رییس حوزه قضایی بخش است. ب) دادستان شهرستان متبوع است.

ج) مدیر دفتر دادگاه رسیدگی کننده است.

د) دادرس علیالبدل حوزه قضایی همان بخش است.

۱۲۰- چنانچه شهود و مطلعین تحقیق برای بار اول که توسط دادگاه احضار شدهاند در موعد مقرر حاضر نشوند:

الف) جلب میشوند. ب) برای بار دوم احضار میشوند.

ج) دادگاه تکلیفی در خصوص آنان ندارد.

د) از ضابطین قضایی خواسته میشود شهادت آنان را استماع و برای دادگاه ارسال نمایند.

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1384