با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1381

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- در صورتي كه وكالت براي تزويج به طور اطلاق باشد، آيا وكيل مي تواند خود طرف عقد نكاح قرار گيرد؟

الف) وكيل ممنوع از نكاح منقطع است. ب) وكيل مي تواند موكله را براي خود تزويج كند.

ج) وكيل مطلقاً ممنوع از نكاح با موكله است.

د) وكيل نمي تواند موكله را براي خود تزويج كند، مگر اينكه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.

۲- در قرارداد فروش ملكي به عوض معلوم، شرط مي شود كه خريدار كاري نامشروع را به سود فروشنده انجام دهد، ولي بعد از عقد چون فروشنده بر نامشروع بودن شرط آگاه مي شود از آن صرف نظر مي كند. در اين صورت، نفوذ عقد تابع كدام يك از اين قواعد است؟

الف) عقد به دليل نامشروع بودن شرط، باطل است.

ب) عقد غير نافذ است و مشروط له مي تواند آن را تنفيذ كند.

ج) عقد درست و الزام آور است و شرط از آن حذف مي شود.

د) مشروطٌ له به دليل جهل بر نامشروع بودن شرط حق فسخ دارد.

۳- آيا زن مي تواند پيش از نزديكي با شوهر در تمام مهر تصرف كند؟

الف) زن پيش از نزديكي حق تصرف در مهر را ندارد.

ب) زن در نكاح منقطع، حق تصرف ندارد و در نكاح دائم، مجاز است.

ج) زن پيش از نزديكي نيز مالك تمام مهر است و مي تواند در آن تصرف كند.

د) زن پيش از نزديكي، مالك نيم از مهر است و فقط مي تواند در آن نيمه تصرف كند.

۴- اگر وكيل حق توكيل به غير نداشته باشد و براي اجراي نيابت به ديگري وكالت دهد و خسارتي به موكل برسد، موکل از كدام يك مي تواند خسارت بگيرد؟

الف) از وكيلي كه با او قرار داد بسته است. ب) از وكيل دوم كه مسبب خسارت است.

ج) از هر كدام نيمي از خسارت گرفته مي شود.

د) هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.

۵- اسباب اشاعه عبارتند از:

الف) ارث، عقد و امتزاج ب) فقط ارث و عقد

ج) فقط ارث، عقد و وصيت د) ارث، عقد، امتزاج و حيازت مباحات

۶- در بيع عين معين مبيع چه موقع به ملكيت مشتري در مي آيد؟

الف) به مجرد عقد ب) به ايجاب و قبول و پرداخت ثمن

ج) به ايجاب و قبول و قبض مبيع د) به ايجاب و قبول و انقضاي مدت خيار فسخ

۷- هرگاه در عقد نكاح شرط شود كه اگر مهر در مدت معين پرداخت نگردد، نكاح باطل باشد:

الف) عقد، باطل نيست اما مهر و شرط، باطل است. ب) عقد و مهر صحيح اما شرط، باطل است.

ج) عقد و شرط باطل است. د) هيچ كدام باطل نيست.

۸- وصيت به مال غير چه حكمي دارد؟

الف) صحيح است. ب) مطلقاً باطل است.

ج) صحيح است ولي صاحب مال، حق فسخ وصيت را دارد.

د) تا زماني كه صاحب مال اجازه نكرده، غير نافذ و بعد از اجازه نافذ مي شود.

۹- اقدام وكيل بعد از استعفا تا چه هنگامي صحيح است؟

الف) تا وقتي كه خبر استعفا به موكل برسد.

ب) مادامي كه موكل به اذن خود باقي است.

ج) تا وقتي كه خبر استعفا به موكل و ثالث (طرف معامله) برسد.

د) تا زماني كه استعفاي وكيل اعلام شود و موكل با آن موافقت كند.

۱۰- اگر بعد از اخذ به شفعه و قبل از تسليم به شفيع مال مورد شفعه در دست مشتري تلف شود، تلف به عهده چه كسي است؟

الف) تلف از مال شفيع است. ب) تلف بالمناصفه بر عهده شريك و مشتري است.

ج) تلف بر عهده مشتري است؛ زيرا مال در دست او تلف شده است.

د) تلف از مال شريك است؛ زيرا فروشنده اصلي او است و تلف قبل از قبض از مال وي مي باشد.

۱۱- اگر وصيت بر امور عام المنفعه باشد، قبول با چه كسي است؟

الف) قبول با وصي است. ب) قبول با حاكم است.

ج) قبول لازم نيست. د) طبقه اول از موصي لهم بايد قبول كنند.

۱۲- مطابق قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ آيا مستأجر حق انتقال عين مستأجره را به غير دارد يا خير؟

الف) فقط در مورد محل هاي مسكوني حق انتقال به غير دارد.

ب) مستأجر، حق انتقال به غير دارد مگر اينكه حق از او سلب شده باشد.

ج) مستأجر، حق انتقال به غير ندارد مگر اينكه در ضمن عقد اجاره اين حق به او تفويض شده باشد.

د) فقط در مورد محل هاي كسب و پيشه يا تجارت اگر در عقد اجاره سكوت شده باشد، حق انتقال به غير دارد.

۱۳- كدام گزينه صحيح نيست؟

الف) وارثي كه تركه را قبول كرده، هميشه و در هر حال مي تواند آن را رد كند.

ب) وارثي كه تركه را قبول كرده تا زماني كه در آن تصرف نكرده مي تواند آن را رد كند.

ج) رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث از فوت مورث به عمل آيد.

د) اگر بعضي از ورثه، تركه را قبول و بعضي رد كنند، تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير حق رد يا قبول را دارند.

۱۴- اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند، چه تأثيري در مورد غاصبين ديگر دارد؟

الف) موجب ابراء ذمه تمام غاصبين مي گردد.

ب) هيچ تأثيري در حق هيچ يك از غاصبين ندارد.

ج) فقط غاصبين سابق بر ابراء شده، ابراء مي شوند.

د) مالك، حق رجوع به غاصبين لاحق را نخواهد داشت.

۱۵- اگر طلبكار طلب خود را به بدهكار ببخشد حق رجوع دارد يا خير؟

الف) حق رجوع ندارد. ب) هبه باطل است چون موضوع آن بايد عين باشد.

ج) واهب حق رجوع دارد چون موضوع هبه كلي في الذمه است و تلف آن مورد ندارد.

د) در صورتي حق رجوع دارد كه مسلم باشد، متهب موضوع هبه را مصرف نكرده است.

۱۶- اگر تقسيم مال مشترك سبب از ماليت افتادن سهم يكي از شركاء شود تقسيم چه وضعي دارد؟

الف) تقسيم در صورتي صحيح است كه شريكي كه تقسيم بر ضرر اوست رضايت دهد.

ب) تقسيم در صورتي صحيح است كه از دادگاه درخواست شود.

ج) با توافق تمام شركا، تقسيم صحيح است. د) تقسيم ممنوع است.

۱۷- اگر مضمونٌ عنه دين را ادا كند چه تأثيري در حق ضامن دارد؟

الف) چنين پرداختي ايفاي نارواست و مضمونٌ عنه مي تواند استرداد آنچه را پرداخته از مضمونٌ له بخواهد.

ب) فقط در صورتي ضامن بري مي شود كه اذن در پرداخت داده باشد.

ج) هيچ تأثيري در حق ضامن ندارد.

د) ضامن بري مي شود.

۱۸- در عقد هبه اگر متهب قبل از قبض عين موهوبه محجور شود، هبه چه وضعي دارد؟

الف) با حجر متهب، حتي بعد از قبض، هبه قابل رجوع مي گردد.

ب) هبه صحيح است و نماينده قانوني متهب عين موهوبه را قبض مي كند.

ج) عقد هبه غير نافذ مي گردد. د) هبه باطل مي شود.

۱۹- شخصي فوت كرده، ورثة او عبارتند از جد پدري، يك خواهر ابوینی، يك برادر ابي و یک برادر و خواهر امي. تركه او چگونه بين ورثه تقسيم مي شود؟

الف) يك ششم تركه سهم برادر و خواهر امي است كه بين آنان بالسويه تقسيم مي گردد و پنج ششم ديگر سهم بقيه وراث است كه ذكور دو برابر اناث ارث مي برد.

ب) برادر ابي ارث نمي برد، نصف تركه متعلق به برادر و خواهر امي است و نصف ديگر سهم جد پدري و خواهر ابويني است كه سهم ذكور دو برابر اناث است.

ج) يك سوم تركه سهم برادر و خواهر امي است كه بالسويه بين آنان تقسيم مي شود و دو سوم بقيه، سهم جد پدري و خواهر ابويني است كه جد، دو برابر خواهر ابويني سهم مي برد، برادر ابي هم از ارث محروم است.

د) يك سوم تركه سهم خواهر و برادر ابويني است كه برادر دو برابر خواهر ارث مي برد و دو سوم بقيه بين جد پدري و خواهر ابويني به نسبت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي شود، برادر ابي ارث نمي برد.

۲۰- كدام گزينه صحيح است؟

الف) عقد عيني، عقدي است كه موضوع آن عين معين است.

ب) عقد عيني، عقدي است كه بايد در دفتر املاك به ثبت برسد.

ج) عقد عيني، عقدي است كه قبض، شرط صحت آن است.

د) عقد عيني، عقدي است كه عين مال، مورد معامله قرار مي گيرد و منافع از آن مستثني مي شود.

۲۱- چنانچه دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟

الف) قرار ردّ دعوا ب) قرار رد دادخواست

ج) قرار امتناع از رسيدگي د) قرار ابطال دادخواست

۲۲- كدام گزينه صحيح است؟

الف) ردّ دعواي شخص ثالث در مرحله بدوي، مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر است.

ب) در صورتي كه قرار ردّ دادخواست جلب در مرحله تجديدنظر نقض شود، پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي شود.

ج) محكومٌ عليه غايب در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد تا پايان جلسه اول دادرسي اظهار كرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز بدهد.

د) هيچ كدام

۲۳- در صورتي كه خوانده براي جَرح گواهان خواهان از دادگاه درخواست مهلت نمايد.... .

الف) جرح شاهد بي اثر است. ب) دادگاه حداكثر يك هفته به خوانده مهلت مي دهد.

ج) دادگاه حداكثر بيست روز به خوانده مهلت مي دهد.

د) دادگاه در صورت موافقت خواهان جلسه دادرسي را تجديد مي كند.

۲۴- هرگاه نظر كتبي كارشناس بعد از مهلتي كه دادگاه تعيين كرده است، به دادگاه واصل شود:

الف) دادگاه در ترتيب اثر دادن يا ندادن به آن مختار است.

ب) دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد و كارشناس ديگري انتخاب مي كند.

ج) چنانچه دادگاه كارشناس ديگري انتخاب نموده اما به او اخطار نكرده باشد، به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صالح اعلام مي كند.

د) چنانچه دادگاه كارشناس ديگري انتخاب و به او اخطار هم كرده باشد از انتخاب كارشناس جديد عدول مي نمايد و به نظر واصل شده ترتيب اثر مي دهد.

۲۵- اگر وكيل محكومٌ عليه رأي بَدوي كه حق تجديدنظر خواهي دارد بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر از وكالت ممنوع شود:

الف) ابتداي مهلت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ رأي به محكومٌ عليه احتساب خواهد شد.

ب) ابتداي مهلت تجديدنظر از تاريخ ممنوعيت وكيل از وكالت احتساب خواهد شد.

ج) رأي بايد به شخص محكومٌ عليه ابلاغ شود، ولي ابتداي مهلت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ رأي به وكيل احتساب خواهد شد.

د) رأي بايد به شخص محكومٌ عليه ابلاغ شود، ولي ابتداي مهلت تجديدنظر روز ابلاغ به وكيل محسوب است، مگر اينكه محكومٌ عليه ثابت كند از ممنوعيت وكيل از وكالت بي اطلاع بوده است.

۲۶- كدام يك از احكام زير، چنانچه از دادگاه تجديدنظر صادر شود قابل فرجام خواهي است؟

الف) ثلث ب) حَجر ج) توليّت د) هر سه مورد

۲۷- عدم صلاحيت محلي دادگاه:

الف) در هر حال موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر مي باشد.

ب) موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست، مگر اينكه در مرحله بدوي ايراد به صلاحيت شده باشد.

ج) موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست، مگر اينكه دادگاه صالح خارج از حوزه دادگاه تجديدنظر باشد.

د) موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست، اعم از اينكه در مرحله بدوي ايراد به صلاحيت شده يا نشده باشد.

۲۸- در صورت فوت وكيل در جريان دادرسي:

الف) دادرسي توقيف مي شود.

ب) در صورتي كه به توضيح نياز باشد، دادرسي توقيف مي شود.

ج) دادرسي به طور موقت متوقف و مراتب به طرف ديگر اعلام مي شود.

د) در صورتي كه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي به تأخير نمي افتد.

۲۹- در دعوايي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك دستگاه آپارتمان، خواهان در دادخواست، بهاي خواسته را مبلغ بيست ميليون ريال تعيين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به بهاي خواسته اعتراض كرده است، آيا اعتراض او قابل رسيدگي است؟

الف) بله، چون در هزينه دادرسي مؤثر است.

ب) بله، چون در قابل فرجام بودن حكم مؤثر است.

ج) بله، چون دادگاه در صورت اختلاف نسبت به بهاي خواسته بايد بهاي خواسته را تعيين كند.

د) خير، چون در قابل تجديدنظر يا فرجام بودن حكم تأثير ندارد.

۳۰- چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت مقرر قانوني داده شود، صدور قرار رد دادخواست تجديدنظر در صلاحيت چه مرجعي است؟

الف) دادگاه تجديدنظر ب) مدير دفتر دادگاه بدوي

ج) دادگاه صادر كننده رأي بدوي د) مدير دفتر دادگاه تجديدنظر

۳۱- دادگاه به درخواست تأمين خواسته رسيدگي و قرار رد تأمين را صادر كرده است قرار مذكور:

الف) قابل اعتراض نيست. ب) مستقلاً قابل تجديدنظر است.

ج) قابل اعتراض در دادگاه صادركننده قرار است.

د) ذي نفع مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر خواهي نسبت به اصل رأي به آن اعتراض كند.

۳۲- در صورتي كه در مرحله بدوي در موعد قانوني از دادخواست رفع نقص نشده باشد در مرحله تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر:

الف) رأي بدوي را نقض و قرار رد دادخواست بدوي را صادر مي كند.

ب) رأي بدوي را نقض و قرار ابطال دادخواست بدوي را صادر مي كند.

ج) به دادخواست دهنده بدوي اخطار ميكند كه نسبت به رفع نقص اقدام كند.

د) رأي بدوي را نقض و پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر اعاده مي كند.

۳۳- چنانچه در مرحله بدوي، دادگاه اجراي قرار معاينه محل را لازم بداند و طرفين هم متقاضي معاينه محل نباشند، در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند رأي دهد در اين صورت:

الف) دعوا رد مي شود. ب) دادخواست ابطال مي شود.

ج) رسيدگي متوقف مي شود. د) معاينه محل از عداد دلايل خارج مي شود.

۳۴- چنانچه بعد از صدور حكم قطعي دادگاه در دعواي حقوقي، جعليّت مستند حكم به موجب رأي قطعي كيفري ثابت گردد:

الف) حكم حقوقي ديگر قابل احراز نيست. ب) حكم حقوقي باطل و بي اعتبار است.

ج) از حكم حقوقي مي توان درخواست اعاده دادرسي كرد.

د) حكم حقوقي ظرف ۲۰ روز از تاريخ رأي كيفري قابل تجديدنظر مجدد است.

۳۵- اگر كسي كه بايد در دادگاه سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد ..... :

الف) دادگاه با موافقت طرف دعوا مي تواند حداكثر يك هفته به او مهلت بدهد.

ب) چنانچه عذر موجهي اقامه نمايد، دادگاه مي تواند يك بار و فقط بيست روز به او مهلت بدهد.

ج) درخواست مهلت براي اتيان سوگند پذيرفته نيست و به منزله امتناع از سوگند ياد كردن است.

د) دادگاه مي تواند به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود، به او يك بار مهلت بدهد.

۳۶- چنانچه دادگاه عمومي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر كند بايد:

الف) قرار را به خواهان ابلاغ و پس از قطعيت آن، پرونده را به ديوان عدالت اداري بفرستد.

ب) پرونده را به ديوان عالي كشور بفرستد و در صورت تأييد قرار صادره در ديوان عالي كشور، پرونده را به ديوان عدالت اداري ارسال كند.

ج) پرونده را به ديوان عدالت اداري بفرستد و چنانچه ديوان عدالت اداري صلاحيت خود را نپذيرد نظر ديوان مذكور براي دادگاه عمومي لازم الاتباع است.

د) پرونده را به ديوان عدالت اداري بفرستد و در صورت اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي حل اختلاف در ديوان عالي كشور به عمل مي آيد.

۳۷- رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي فرجام خواهي با چه دادگاهي است؟

الف) دادگاه نخستين ب) دادگاه تجديدنظر

ج) ديوان عالي كشور د) دادگاهي كه راي فرجام خواسته را صادر كرده است.

۳۸- درخواست صدور دستور موقت:

الف) نياز به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

ب) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي مالي است.

ج) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

د) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل هزينه دعواي اصلي است.

۳۹- قبل از اينكه دادرسي تمام شود خواهان دعواي خود را استرداد مي نمايد و خوانده عدم رضايت خود را نسبت به درخواست خواهان به دادگاه اعلام مي كند، در اين صورت دادگاه:

الف) قرار رد دعوا صادر مي كند. ب) قرار سقوط دعوا صادر مي كند.

ج) قرار ابطال دادخواست صادر مي كند.

د) به جهت عدم رضايت خوانده به رسيدگي ادامه مي دهد.

۴۰- در موردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه اي هم نداده باشد و دادخواست و اخطاريه مرحله تجديدنظر به وي ابلاغ واقعي شده باشد در اين صورت رأي دادگاه تجديدنظر:

الف) ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعي به محكومٌ عليه قابل اعتراض در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد و رأي صادره قطعي است.

ب) ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكومٌ عليه قابل اعتراض در رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد رأي صادره قطعي است.

ج) ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكومٌ عليه قابل اعتراض در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، رأي صادره غيرقطعي است.

د) با توجه به اينكه دادخواست تجديدنظر و اخطاريه ابلاغ واقعي شده است غير قابل اعتراض مي باشد.

۴۱- كارمند دولت كه در خارج از وقت اداري اشتغال به تجارت دارد:

الف) تاجر محسوب مي شود. ب) به هيچ وجه تاجر محسوب نمي شود.

ج) در صورتي تاجر محسوب مي شود كه تجارت، شغل اصلي او باشد.

د) در صورتي تاجر محسوب مي شود كه تجارت با شغل اصلي او منافات نداشته باشد.

۴۲- اگر كسي از تاجر ورشكسته دو طلب داشته باشد كه يكي از آنها با وثيقه و ديگري عادي باشد، در صورتي كه مورد وثيقه بعد از فروش و پرداخت طلب يا وثيقه، مازاد داشته باشد:

الف) از محل مازاد، طلب ديگر او پرداخت مي شود.

ب) او نسبت به طلب دوم وارد در غرما مي شود.

ج) مازاد نيز در قبال متفرعات به طلبكار با وثيقه داده مي شود.

د) مازاد به اموال ورشكسته بر مي گردد و او نسبت به طلب دوم وارد در هيات طلبكاران با حق رجحان مي شود.

۴۳- چنانچه شركت با مسئوليت محدود منحل گردد، تصفيه امور آن در كليه موارد به عهده ... .

الف) مديران است. ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي است.

ج) مدير تصفيه اي است كه شركا تعيين مي كنند.

د) مديران است مگر آنکه اساسنامه يا شركا ترتيب ديگري اتخاذ نموده باشند.

۴۴- .... مي توانند عليه هيات مديره شركت سهامي اقامه دعوي نمايند و جبران خسارات وارد شده به شركت را از آنها مطالبه كنند:

الف) سهام داران به هر تعداد كه باشند.

ب) سهام داراني كه از جهت عددي اكثريت مطلق داشته باشند.

ج) سهام داراني كه لااقل يك پنجم سهام شركت را داشته باشند.

د) سهام داراني كه حداقل نصف مجموع سهام شركت متعلق به آنها باشد.

۴۵- در صورتي كه شركت سهامي بازرس نداشته باشد، هر ذينفع مي تواند از ........ تقاضاي تعيين بازرس نمايد.

الف) دادگاه ب) اداره ثبت شركت ها

ج) مجمع عمومي مستقيماً د) هيأت مديره بخواهد که از مجمع عمومي

۴۶- مديران شركت سهامي در مقابل اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات اساسنامه شركت ... مسئول مي باشند.

الف) متضامناً ب) مشتركاً ج) منفرداً د) منفرداً يا مشتركاً

۴۷- در شركت سهامي:

الف) هيأت مديره مي تواند سرمايه شركت را افزايش دهد.

ب) اساسنامه ممكن است به هيأت مديره اجازه افزايش سرمايه دهد.

ج) در صورت پيشنهاد مديرعامل، هيأت مديره، مي تواند نسبت به افزايش سرمايه شركت اقدام كند.

د) مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيأت مديره اجازه دهد كه سرمايه شركت را افزايش دهد.

۴۸- اگر مبلغ پرداخت نشده سهام شركت سهامي ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشود هر ذينفع حق خواهد داشت كه تقليل سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ پرداخت شده از ............ تقاضا كند.

الف) دادگاه ب) مجمع عمومي عادي

ج) مجمع عمومي فوق العاده د) هيات مديره

۴۹- هنگامي كه برات به براتگير ارائه مي شود، براتگير حق دارد از دارنده برات بخواهد كه برات را مجدداً ظرف ..... بعد از آن تاريخ ارائه نمايد.

الف) ۲۴ ساعت ب) سه روز ج) يك هفته د) ده روز

۵۰- منظور از ماده ۲۴۲ قانون تجارت كه مقرر مي دارد: «هرگاه برات بي وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود». اين است كه ..... .

الف) سررسيد تعيين نشده و براتگير برات را قبول كند.

ب) سررسيد برات به رويت تعيين شده باشد.

ج) دارنده برات سررسيد را خط بزند و براتگير با وجود آن برات را قبول كند.

د) سررسيد به هر صورتي كه تنظيم شده باشد براتگير با قبول برات حاضر به پرداخت باشد.

۵۱- ضامن صادركننده سفته در قبال ......... مسئول است.

الف) ظهرنويسان ب) دارنده سفته

ج) صادركننده د) ظهرنويسان و دارنده سفته

۵۲- در صورتي كه سند تجارتي به نمايندگي صادر شود، ...... به عنوان صادركننده شناخته مي شود.

الف) اصيل ب) نماينده

ج) نماينده اگر داراي اختيار نباشد.

د) نماينده اگر اختيار نداشته و عنوان نمايندگي را در سند قيد نكرده باشد.

۵۳- كدام يك از گزينه هاي زير غلط است؟ چك هاي صادر عهده .......... در حكم اسناد لازم الاجرا است.

الف) شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور

ب) بانك هاي واقع در خارج از كشور

ج) بانك هايي كه داخل ايران دایر شده اند.

د) بانك هاي ايراني توسط اشخاص در خارج از كشور

۵۴- شخصي كه مدعي است دارنده چك تضميني شده بوده .......... به بانك صادركننده آن چك دستور دهد از پرداخت آن سند خودداري نمايد.

الف) نمي تواند ب) مي تواند با ادعاي جعل

ج) مي تواند با ادعاي سرقت د) مي تواند به ادعاي مفقود شدن

۵۵- از بين طلبكاران تاجر ورشكسته، شخصي كه ......... طلب او را موقتاً قبول كرده است، طلبكار موقت ناميده مي شود.

الف) دادگاه ب) مدير تصفيه ج) عضو ناظر د) هيات طلبكاران

۵۶- در صورتي كه كارفرماي كارگران مشمول قانون كار، تاجر ورشكسته باشد، مطالبات آن كارگران ....... محسوب مي شود.

الف) عادي ب) ممتاز ج) بعضاً داراي اولويت د) تماما داراي اولويت

۵۷- اگر ثابت شود اشخاصي كه واقعاً طلبكار نبوده اند، به عنوان بستانكاران تاجر تشخيص و تصديق شده اند، قرارداد ارفاقي ...... است.

الف) صحيح ب) باطل

ج) قابل فسخ د) پس از حذف طلبكاران غير واقعي، صحيح

۵۸- اگر به بستانكار تاجر ورشكسته، دعوايي كه نتيجه آن مشكوك بوده و هيأت طلبكاران از آن صرفنظر كرده واگذار شده باشد، و آن دعوي به نتيجه مطلوب بيانجامد، مالي كه از آن دعوي حاصل مي شود متعلق به ........ است.

الف) همه طلبكاران ب) طلبكاري كه دعوي را به نتيجه رسانده

ج) بستانكاري كه طرح دعوي كرده تا حد طلب او

د) طلبكاري كه طرح دعوي كرده تا حد هزينه دادرسي

۵۹- متصدي حمل و نقل از بابت كرايه حمل حق حبس .........

الف) دارد. ب) ندارد.

ج) ندارد اگر مبلغ مورد مطالبه در صندوق دادگستري سپرده شده باشد.

د) دارد حتي اگر مبلغ مورد ادعا در صندوق دادگستري ايداع شده باشد.

۶۰- كدام يك از گزينه هاي زير غلط است؟ «حق العمل كار حق دارد........ مطالبه كند».

الف) كرايه حمل و نقل را ب) هزينه انبارداري را

ج) هر قسم مخارجي كه كرده است. د) سود وجوهي را كه قبل از انجام معامله به آمر داده است.

۶۱- مشترك لفظي چيست؟

الف) لفظي است كه بر مصاديق متعددي دلالت كند.

ب) لفظي است كه داراي معاني حقيقي و مجازي باشد.

ج) لفظي است كه در معني، مترادف با لفظ ديگري باشد.

د) لفظي است كه براي بيش از يك معني، وضع شده باشد.

۶۲- حكم وضعي چيست؟

الف) حكمي است كه مستقيماً با فعل مكلفين مربوط نباشد.

ب) حكمي است كه مستقيماً با فعل مكلفين مربوط باشد.

ج) حكمي است كه وضعيت وكيفيت انجام مأمورٌ به را معين كند.

د) حكمي است كه قانونگذار بر مكلفين، الزام كرده است.

۶۳- مفهوم موافق چيست؟

الف) قضيه اي است كه موافق با استنباط فقیه باشد.

ب) قضيه اي است كه ملاك در آن، مشخص باشد.

ج) قضيه اي كه علت حكم در آن، اقوي از منطوق باشد.

د) قضيه اي است كه حكم آن، نفياً و اثباتاً با حكم منطوق، يكي باشد.

۶۴- در تعارض ادلّه متكافي، چه بايد كرد؟

الف) از همه بايد چشم پوشيد. ب) دليل حرمت بر دليل وجود مقدم مي شود.

ج) در تعارض روايات، اصل تخيير و در ساير ادلّه تساقط حاكم است.

د) بر حسب اصل تخيير، بايد يك از آنها را مورد عمل قرار داد.

۶۵- در واجبات تخييري چه اصلي حاكم است؟

الف) اصل تخيير حاكم است. ب) هيچ اصلي جاري نيست.

ج) اصل احتياط حاكم است. د) قاعده ترتب و تقدم اهم بر مهم بايد رعايت شود.

۶۶- در تعارض ميان استصحاب سببي و مسببي چه بايد كرد؟

الف) تساقط دو استصحاب ب) استصحاب در سبب، مقدم است.

ج) استصحاب در مسبب مقدم است. د) استصحابي كه موافق احتياط باشد، مقدم است.

۶۷- حكم ظاهري چيست؟

الف) حكمي است كه مؤداي اجرای اصلي است.

ب) حكمي است كه از ظواهر ادلّه، استنباط مي شود.

ج) حكمي است كه ظواهر امور را مورد توجه قرار داده است.

د) حكمي است كه در شرايط اضطراري معين شده است.

۶۸- اصاله الحقيقه، چه اصلي است؟

الف) اصلي است كه معني حقيقي لفظ را مشخص مي سازد.

ب) اصلي است كه علائم حقيقت و مجاز را معين مي كند.

ج) اصلي است كه مكلف را به رعايت حقيقت، الزام مي كند.

د) اصلي است كه در صورت ترديد در استعمال معني حقيقي و مجازي، توجه به معني حقيقي را الزام مي كند.

۶۹- اصل مثبت چه اصلي است؟

الف) هرگاه از اجرای اصل، حكمي اثبات گردد.

ب) هرگاه از اجرای اصل، موضوع حكمي به اثبات رسد.

ج) هرگاه از اجرای اصل، اثبات آثار غير شرعي و قانوني، منظور باشد.

د) هرگاه از اجرای اصل، آثار شرعي و قانوني مجراي اصل، منظور شود.

۷۰- در تعارض قاعده يد و استصحاب كدام يك مقدم است؟

الف) قاعده يد بر استصحاب عدم مالكيت متصرف، مقدم است.

ب) قاعده يد مقدم است، مگر مدعي وجود داشته باشد.

ج) قاعده يد مقدم است، مگر منشأ تصرف، معلوم باشد.

د) قاعده يد مقدم است، مگر سبق تصرف متصرف احراز نشود.

۷۱- اصل برائت در چه موردي جاري مي شود؟

الف) در شبهات موضوعيه ب) در دوران امر بين وجوب و حرمت

ج) در شك در توجه تكليف د) در ترديد در مكلف به

۷۲- اصل تأخر حادث در چه موردي جاري مي شود؟

الف) هرگاه در حدوث امري ترديد شود. ب) هرگاه در تقدم حادثه اي ترديد شود.

ج) هرگاه در تأخر حادثه اي ترديد شود. د) هرگاه در تقدم، تأخر و يا تقارن دو حادثه، ترديد شود.

۷۳- شرط در اصطلاح اصول چيست؟

الف) تعهدي است كه در ضمن عقدي به عمل آيد.

ب) آن است كه مقرون به ادات شرط است.

ج) آن است كه وجودش مستلزم وجود مشروط نبوده اما عدمش موجب عدم مشروط مي گردد.

د) آن است كه وجودش موجب وجود مشروط و عدمش موجب عدم آن مي شود.

۷۴- علم اجمالي، منجّز است؟

الف) اصلاً منجّز نيست. ب) در شبهات محصوره، منجّز است.

ج) در همه موارد، منجّز است. د) در دوران مكلفٌ به، ميان اقل و اكثر ارتباطي، منجّز است.

۷۵- نهي از معامله، مستلزم فساد آن است؟

الف) نهي از معامله، مستلزم فساد معامله است. ب) نهي از معامله، مستلزم فساد معامله نيست.

ج) در صورتي كه نهي، دال بر تحريم معامله باشد، مستلزم فساد آن است.

د) در صورتي كه نهي، مبين شرايط، موانع و يا اجزا، معامله باشد، مستلزم فساد آن است.

۷۶- تعارض ظاهري دو دليل چيست؟

الف) هرگاه محتواي دو دليل، با يكديگر در تقابل باشند.

ب) هرگاه مدلول هر يك از دو دليل، مدلول دليل ديگر را نفي مي كند.

ج) هرگاه محتواي دو دليل، ظهور در عدم امكان جمع ميان آن دو داشته باشد.

د) هرگاه مؤداي دو دليل متعارض، عرفاً قابل جمع بوده و يا جريان يكي از آنها مانع جريان ديگري شود.

۷۷- قياس مستنبط العله چيست؟

الف) هرگاه ملاك حكم در مقيس عليه در قانون، معين شده باشد.

ب) تسري حكم مقيس عليه بر مقيس، به دليل وجود وجه مشترك ميان آن دو.

ج) هرگاه از ملاك حكم در مقيس عليه، امكان قياس، قابل استنباط باشد.

د) هرگاه ملاك حکم مقیس علیه از قانون ظناً استنباط و بر اساس آن حکم به مقیس تسری داده شود.

۷۸- قرينه معينه در چه مواردي ضرورت دارد؟

الف) در استعمال مجازي الفاظ ب) در استعمال الفاظ مترادف

ج) در استعمال لفظ مشترك در يكي از معاني آن د) در استعمال لفظ، در اكثر از معني واحد

۷۹- «مستأجر حق دارد عين مستأجره را اجاره دهد... تحويل آن به مستأجر دوم احتياج به اذن موجر ندارد». مبناي حكم اخير چيست؟

الف) نظر قانونگذار ب) چون اذن در شيء، اذن در لوازم آن است.

ج) مالكيت مستأجر دوم نسبت به منافع مورد اجاره

د) مالكيت مستأجر اول نسبت به منافع مورد اجاره

۸۰- هرگاه در صحت عقدي ترديد شود، چه ضابطه و قاعده اي مشكل را حل مي كند؟

الف) قاعده صحت در عقد، حاكم خواهد بود. ب) اصل عدم تاثير عقد حاكم است.

ج) وضع حقوقي قبل از عقد، استصحاب مي شود.

د) هرگاه ترديد، ناشي از احتمال فقدان شرطي باشد، اصل عدم صحت و اگر ناشي از احتمال وجود مانعي باشد، اصل عدم مانع حاكم خواهد بود.

۸۱- كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي زير عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده دركدام يك از سالهاي زير تصويب شده است؟

الف) ۱۳۶۲ ب) ۱۳۷۰ ج) ۱۳۷۵ د) ۱۳۷۸

۸۲- اين عقيده كه: «محاكمات بايد با سرعت انجام گيرد و رفتار با مجرمان بايد توأم با عطوفت و مهرباني باشد و مجازات اعدام در جرايم عمومي باشد منسوخ گردد». توسط چه كسي عنوان شده است؟

الف) كانت ب) بكاريا ج) بنتام د) مونتسكيو

۸۳- ديوان عالي كشور ايران در زمينه رابطه عليت شخص را مسئول آثار....... عمل خود مي داند.

الف) فقط غيرمستقيم ب) فقط مستقيم

ج) مستقيم و غير مستقيم د) هيچكدام

۸۴- در قوانين جزايي فعلي ايران مرور زمان در كدام يك از موارد زير پذيرفته شده است؟

الف) فقط مجازاتهاي تعزيري ب) فقط اقدامات تأميني

ج) در مجازاتهاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي د) كليه مجازاتها

۸۵- در مجازاتهاي تعزيري كدام يك از گزينه هاي زير در صورتي كه دادگاه نظر بر تشديد در تكرار جرم داشته باشد ضروري است؟

الف) اجراي كامل مجازات قبلي ب) اجراي قسمتي از مجازات قبلي

ج) صدور حكم محكوميت قطعي قبلي د) صدور حكم محكوميت قبلي اعم از قطعي و غيرقطعي

۸۶- "الف" به اتهام ارتكاب جرمي كه قابل گذشت است محاكمه و محكوم مي شود و حكم قطعي نيز صادر مي گردد. پس از قطعيت حكم شاكي گذشت خود را اعلام مي دارد. در چنين صورتي:

الف) در مجازات تخفيف داده مي شود. ب) فقط اجراي مجازات موقوف مي شود.

ج) اجراي مجازات موقوف و اثر محكوميت كيفري زایل مي گردد.

د) اجراي مجازات موقوف مي شود اما اثر محكوميت كيفري باقي مي ماند.

۸۷- "الف" به عنوان معاونت در جرمي كه مستوجب مجازات تعزيري است تحت تعقيب قرار مي گيرد، در دادگاه وكيل مباشر جرم مدعي جنون موكل خود مي گردد، دادگاه مباشر را به پزشكي قانوني معرفي و طبيب جنون وي را تاييد مي كند، در چنين شرايطي ....

الف) در مجازات معاون تخفيف داده مي شود.

ب) جنون مباشر تأثيري در حق معاون نخواهد داشت.

ج) معاون به طور كلي از مجازات معاف مي شود.

د) مجازات معاون تا افاقه مباشر معلق و متوقف مي شود.

۸۸- فردي به دو سال حبس تعزيري محكوم مي شود كه دادگاه حكم به اجراي يك سال آن دهد و يك سال ديگر را به مدت دو سال معلق مي نمايد. در مدت تعليق محكوم بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه كه قبلاً به او داده شده سرپيچي مي كند. در چنين مواردي دادگاه كدام يك از تصميمات زير را اتخاذ مي نمايد؟

الف) به مدت تعليق يك تا دو سال اضافه مي كند.

ب) به مدت تعليق دو سال تا سه سال اضافه مي كند.

ج) تعليق را لغو و دستور اجراي مجازات را مي دهد.

د) تعليق را لغو نمي كند اما دستورهاي تازه اي براي محكوم صادر مي نمايد.

۸۹- كدام يك از موارد زير از حقوق اجتماعي مندرج در قانون مجازات اسلامي خارج است؟

الف) عضويت در هيأتهاي منصفه و امنا

ب) انتخاب شدن به سمت داور و كارشناس در كليه مراجع

ج) استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري

د) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق

۹۰- شخصي به علت ارتكاب جرمي تحت تعقيب قرار مي گيرد و به ۵۰ ضربه شلاق محكوم مي شود و پس از تحمل مجازات مجدداً جرم اوليه را مرتکب می گردد و این بار دادگاه او را به یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید وکیل محکوم پس از انقضای نیمی از مدت مجازات درخواست آزادي مشروط موكل خود را مي كند. دادگاه از نظر قانوني حق اعمال كدام يك از گزينه هاي زير را دارد؟

الف) مي تواند درخواست را قبول كند.

ب) درخواست را به علت تكرار جرم رد ميكند.

ج) به علت اينكه دو ثلث از مجازات طي نشده درخواست را رد مي كند.

د) به علت اينكه بار دوم مرتكب جرم شده درخواست آزادي را رد مي كند.

۹۱- كدام يك از موارد زير سرقت موجب حد را اثبات نمي كند؟

الف) علم قاضي ب) شهادت دو مرد عادل

ج) يك مرتبه اقرار سارق نزد قاضي به شرط آنكه اقراركننده، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

د) دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي به شرط آنكه اقراركننده، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

۹۲- در كدام يك از موارد زير ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي از مجازات قانوني معاف خواهد شد؟

الف) اكراه ب) اجبار ج) اضطرار د) هر سه مورد

۹۳- جرم مندرج در ماده۶۳۲ قانون مجازات اسلامي: «اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس و يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ریال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد». از جرايم ..... است.

الف) مقيد و مستمر ب) مقيد و فوري

ج) مطلق و فوري د) مطلق و مستمر

۹۴- الف مامور دولت بدون حكم از مقامات صلاحيت دار در غير موارد قانوني «ب» را توقيف مي كند و «ج» به دليل تهيه مكاني براي توقيف به عنوان معاونت تحت تعقيب قرار مي گيرد. در چنين مواردي مجازات «ج» عبارت است از:

الف) مجازات مباشر ب) حداقل مجازات مباشر

ج) حبس از سه ماه تا يك سال و تا ۷۴ ضربه شلاق

د) حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال

۹۵- فردي كه محكوم به حبس است و در زندان به سر مي برد از زندان فرار مي كند و براي فرار در زندان را نيز مي شكند. كدام يك از گزينه هاي زير در مورد اين فرد صدق مي كند؟

الف) تعدد مادي ب) تعدد نتيجه ج) تعدد معنوي د) هيچكدام

۹۶- اگر رییس دادگاهي در صدور حكم خود از كيفيات مخفّفه استفاده كند اما جهات اين كيفيات را در حكم صريحاً قيد ننمايد عمل او:

الف) هم جرم است و هم تخلف انتظامي ب) نه جرم است و نه تخلف انتظامي

ج) تخلف انتظامي است. د) جرم است.

۹۷- موقعي كه شخصي، ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء يا مهر نمايد طبق قانون مجازات در كدام يك از موارد زير جرمي انجام نداده است؟

الف) به تهديد ديگري ب) به اكراه ديگري

ج) به جبر و قهر ديگري د) به قراردادن ديگري در حالت اضطرار

۹۸- كدام يك از تعاريف زير در مورد قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامي صحيح نيست؟

الف) مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده است هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ب) مواردي كه قاتل قصد كشتن را دارد ليكن كاري كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست و در عمل نيز معمولاً سبب قتل نمي شود.

ج) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

د) مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا كودكي يا ناتواني و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

۹۹- در كدام يك از موارد زير ديه سقط جنين به عهده عاقله است، خواه جنين روح پيدا كرده يا نكرده باشد؟

الف) شبه عمد ب) عمد

ج) خطاي محض د) خطاي شبيه به عمد

۱۰۰- كدام يك از اقدامات تأميني زير از عداد اقدامات تاميني محدودكننده آزادي طبق قانون اقدامات تأميني مصوب ۱۳۳۹ خارج است؟

الف) ممنوعيت از اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معين ب) ممنوعيت از اقامت در محل معين

ج) ضمانت احتياطي د) اخراج بيگانگان از كشور

۱۰۱- ضابطان دادگستري به منظور كشف جرم، اشخاص مظنون به ارتكاب جرم:

الف) حق دارند در همة موارد تا ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهند.

ب) اجازه دارند در صورت نياز و آن نيز در جرايم مشهود تا ۲۴ ساعت تحت نظر بگيرند.

ج) حق دارند در همة موارد تا ۲۴ ساعت و در صورت ضرورت با تنظيم صورت جلسه و ذكر دلایل تا ۴۸ ساعت تحت نظر بگيرند.

د) در هيچ موردي مجاز به تحت نظر گرفتن نيستند و بايد قبلاً از مقام قضايي مجوز لازم اخذ نمايند.

۱۰۲- در صورت عدم حضور متهم در مواقع ضروري در دادگاه و محكوميت او:

الف) كل وثيقه به نفع دولت ضبط مي گردد.

ب) آن قسمت از وثيقه كه ضمانت اجراي حضور متهم در دادگاه بوده است ضبط مي شود.

ج) فقط ضرر و زيان مدعي خصوصي از وثيقه كسر و زاید بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.

د) محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده پرداخت و زاید بر آن به نفع دولت ضبط مي گردد.

۱۰۳- در كدام يك از موارد زير قاضي رسيدگي كننده به پرونده مجاز است بدواً دستور جلب متهم را صادر نمايد؟

الف) جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام و يا حبس ابد باشد.

ب) جرايمي كه مجازات قانوني آنها از درجه جنايت و متهم فراري باشد.

ج) جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و يا قطع عضو باشد.

د) در هيچ يك از موارد فوق الذكر

۱۰۴- در صورتي ارتكاب جرم توسط يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره نمايندگي براي تعقيب كيفري او بايد:

الف) دادستان از رییس مجلس كسب تكليف نمايد.

ب) قبلاً سلب مصونيت از او توسط هيأت رئيسه مجلس به عمل آيد.

ج) نيازي به اخذ مجوز از مجلس وجود ندارد و ميتوان او را مانند افراد عادي تحت تعقيب قرار داد.

د) نخست ساير نمايندگان در جلسه علني مجلس از او سلب مصونيت نمايند تا دادستان بتواند اقدام لازم را معمول دارد.

۱۰۵- در قوانين موضوعه ايران ضمانت اجراي عدم تفهيم حقوق دفاعي به متهم:

الف) تأثيري در اعتبار تحقيق انجام شده ندارند.

ب) به نظر وكيل مدافع متهم واگذار شده است.

ج) در صورت ايراد متهم، تحقيق انجام شده بدون تفهيم حقوق دفاعي از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

د) موجب ابطال اقدامات و تحقيقات انجام شده از سوي قاضي تحقيق مي گردد.

۱۰۶- در صورت ارتكاب جرم توسط مأمور سياسي طبق كنوانسيون وين ۱۹۶۱ كشور پذيرنده مجاز است:

الف) نسبت به تعقيب كيفري تحقيق و محاكمه او اقدام كند.

ب) او را تحت تعقيب قرار دهد ليكن محاكمه او مجاز نيست.

ج) او را عنصر نامطلوب اعلام و با رعايت برخي تشريفات از كشور اخراج نمايد.

د) متهم را تعقيب و محاكمه نمايد ليكن امكان اجراي مجازات درباره او وجود ندارد.

۱۰۷- در صورت تخريب يا سرقت ميراث فرهنگي تعقيب كيفري متهم:

الف) در صورتي امكان پذير است كه ارزش آن از مبلغ معيني بيشتر باشد.

ب) طبق قاعده «الزامي بودن» تعقيب از سوي دادستان به عمل ميآيد و نيازي به شكايت ندارد.

ج) با شكايت سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي شروع مي شود ليكن اعلام گذشت تأثيري در سرنوشت دعوا ندارد.

د) با شكايت سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي امكان پذير است و با اعلام گذشت امكان اصدار قرار موقوفي تعقيب وجود دارد.

۱۰۸- جرايم قابل گذشت در قوانين موضوعه كنوني ما جرايمي هستند كه تعقيب آنها با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود ليكن گذشت او:

الف) الزاماً منجر به قرار موقوفي تعقيب در مرحله تحقيق يا رسيدگي مي شود.

ب) در صورت موافقت دادستان به صدور قرار موقوفي تعقيب منجر مي شود.

ج) الزاماً منجر به اصدار قرار منع تعقيب از متهم هم در مرحله تحقيق و هم در مرحله رسيدگي مي گردد.

د) در پاره اي از موارد الزاماً منجر به اصدار قرار موقوفي تعقيب مي شود و در ساير موارد به نظر قاضي دادگاه بستگي دارد.

۱۰۹- چنانچه عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن در دادگاه بدوي محكوم شده است جرم نباشد دادگاه تجديدنظر استان:

الف) حكم بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد.

ب) حكم بدوي را جهت نقض و صدور حكم قانوني به مرجع صادركننده رأي بدوي احاله مي دهد.

ج) حكم بدوي را نقض و پرونده را جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه هم عرض دادگاه بدوي ارسال مي كند.

د) حكم بدوي را نقض و پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به دادگاه بدوي صادركننده رأي ارجاع مي نمايد.

۱۱۰- در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي دلایل جديدي از سوي محكومٌ عليه ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي او باشد:

الف) مورد از موارد اعاده دادرسي است.

ب) به علت قطعي بودن حكم به آن ترتيب اثر داده نمي شود.

ج) در صورت موافقت دادگاه صادركننده حكم بدوي، رسيدگي مجدد توسط همان شعبه آغاز مي شود.

د) دلايل جديد به همان دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارائه مي شود و دادگاه مذكور به اتخاذ تصميم مقتضي مبادرت مي ورزد.

۱۱۱- چنانچه يك نفر ايراني در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و مجازات آن را نيز تحمل كرده و يا با استفاده از عفو يا مرور زمان آزاد و به ايران مسترد و يا در ايران يافت شود:

الف) طبق قانون مجازات اسلامي ايران مجازات مي شود.

ب) فقط نيمي از مجازات تعيين شده توسط دادگاه هاي ايران تخفيف داده مي شود.

ج) مجازات تحمل شده در خارج از ايران از مجازاتي كه دادگاه هاي ايران تعيين خواهند كرد كسر مي شود.

د) به علت تحمل مجازات در خارج از كشور يا عفو يا مرور زمان ديگري در ايران محاكمه و مجازات نخواهد شد.

۱۱۲- در جرم خيانت در امانت مبدأ مرور زمان كيفري كدام تاريخ است؟

الف) زمان تعدي يا تفريط امين ب) توديع مال مورد امانت نزد امين

ج) مطالبه مال مورد امانت و انكار امين د) هيچكدام

۱۱۳- با تصويب قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب و قانون آئين دادرسي كيفري آن، اناطه:

الف) ديگر در قوانين موضوعه وجود ندارد.

ب) فقط در دعاوي مربوط به اصل نكاح و طلاق وجود دارد.

ج) همانند گذشته وجود دارد و هيچگونه تغييري در مقررات آن حاصل نشده است.

د) وجود دارد ليكن ذينفع بايد در مدت كوتاهتري موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه دهد.

۱۱۴- در امور كيفري احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست و موافقت چه كساني صورت مي پذيرد؟

الف) درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت دادستان كل كشور

ب) درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت رییس ديوان عالي كشور

ج) درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان

د) درخواست رییس دادگاه بدوي صالح به رسيدگي و موافقت رییس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان

۱۱۵- حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي در كدام يك از موارد زير ميتواند منوط به اجازه دادگاه باشد؟

الف) اتهامات ناظر به جرايم عليه عفت عمومي

ب) در مواردي كه اتهام وارد به متهم جرم عليه امنيت كشور باشد.

ج) در مواردي كه متهم داراي سابقه كيفري بوده و در دادگاه براي او وكيل تسخيري تعيين شده باشد.

د) هيچكدام

۱۱۶- در صورت عدم تأييد قرار بازداشت موقت از سوي رییس حوزه قضايي يا معاون وي:

الف) رییس حوزه قضايي مكلف است دلایل عدم تأييد خود را كتباً مرقوم دارد و اين تكليف در قانون مصرح است.

ب) با توجه به استقلال قضات در اتخاذ تصميمات قضايي هيچ گونه نيازي به تأييد رییس حوزه قضايي يا معاون او وجود ندارد.

ج) قرار بازداشت به اعتبار خود باقي است و در صورت اعتراض متهم پرونده جهت اتخاذ تصميم به دادگاه تجديدنظر ارسال مي شود.

د) رییس دادگاه صادركننده قرار بازداشت مكلف به تبعيت از نظر آنان است و بايد قرار بازداشت را به يكي ديگر از قرارهاي تأميني تبديل كند.

۱۱۷- در صورتي كه متهم نوشته هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود سپرده باشد، قاضي مجاز است:

الف) آن ها را شخصاً در حضور وكيل بررسي نمايد.

ب) در صورت لزوم به ضابطان دادگستري كتباً اجازه بررسي دهد.

ج) فقط در حضور نماينده كانون وكلاي محل آن نوشته ها را معاينه كند.

د) فقط در حضور متهم و نماينده كانون وكلاي محل و دو نفر شاهد به بررسي اوراق مذكور بپردازد.

۱۱۸- دادگاه عمومي تبريز حكم غيابي صادركرده و محكوم عليه به حكم صادره معترض است. مرجع رسيدگي به اعتراض وي كدام دادگاه است؟

الف) هم عرض ب) رسيدگي كننده

ج) ديوان عالي كشور د) تجديدنظر استان

۱۱۹- بزهكاري متهم است به جرايم كلاهبرداري در تبريز، سرقت تعزيري در مرند، قتل عمد در شبستر و در جلفا دستگير شده است. رسيدگي به جرايم متهم در صلاحيت كدام دادگاه است؟

الف) شبستر ب) مرند ج) تبريز د) جلفا

۱۲۰- در ارتباط با رأي اصراري چنانچه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعبه كيفري) حكم را نقض و پرونده را به شعبه ديگري ارجاع دهد دادگاه مرجوع اليه:

الف) همان رأي اصراري صادره از دو شعبه بدوي را الزاماً مورد تأييد قرار مي دهد.

ب) توجهي به استدلال هيأت عمومي نمي كند و به تشخيص خود اقدام به اصدار حكم غيرقطعي مي كند.

ج) مكلف به تبعيت از نظر هيأت عمومي است و به اين امر در قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب تصريح شده است.

د) با توجه به استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر كند و اين حكم قطعي است.

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1381