با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1380

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث:

الف) به طور مطلق اعتبار دارد. ب) در صورت تصریح قانون، معتبر است.

ج) مطلقاً اعتبار ندارد. د) معتبر است، هرگاه در متن سند ذکر شود.

۲- در چه شرایطی صغیر را می توان وصی قرار داد؟

الف) می توان به اتفاق کبیر، وصی قرارداد؛ به شرط اینکه صغیر، ممیز باشد و صغیر به محض فوت موصی، به اتفاق کبیر، حق اجرای وصایا را خواهد داشت.

ب) می توان به اتفاق کبیر، وصی قرارداد، به شرط آنکه صغیر خویشاوند بلافصل موصی باشد.

ج) می توان به اتفاق کبیر، وصی قرار داد، در این صورت صغیر تا بلوغ و رشد حق دخالت در اجرای وصایای موصی را نخواهد داشت.

د) به هیچ وجه نمی توان وصی قرار داد.

۳- هرگاه وراث متوفی، منحصراً یک نفر خاله ابی و یک نفر دایی امی و دو نفر خاله ابوینی باشد در این صورت ماترک متوفی چگونه تقسیم می شود؟

الف) دایی امی یک سوم و خاله ها همگی دو سوم را بالسویه تقسیم می کنند.

ب) یک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه، بالسویه بین سه خاله تقسیم می شود.

ج) دایی امی یک ششم و دو نفر خاله ابوینی دو سوم و یک نفر خاله ابی بقیه ترکه را بین خود تقسیم می کنند.

د) با بودن خاله های ابوینی، خاله ابی ارث نمی برد و ترکه بین دایی امی و دو نفر خاله ابوینی بالسویه تقسیم می شود.

۴- اسقاط حق دینی به مفهوم ........... است.

الف) ابرا ب) اعراض

ج) انتقال د) اذن به بهره برداری از موضوع حق

۵- اگر راهن مقداری از دین را ادا نماید:

الف) از عین مرهونه چیزی آزاد نمی گردد.

ب) از عین مرهونه به نسبت ارزش دین، آزاد می گردد.

ج) از عین مرهونه به میزانی که ارزش معادل دین پرداختنی را دارد، آزاد می گردد.

د) تمامی عین مرهونه آزاد می گردد.

۶- ماده ۸۱۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از بیع اجرا نمود ...». منظور این ماده این است که:

الف) اگر بخشی از سهم مشاع مشترک بین دو نفر به وسیله مالک از طریق بیع منتقل گردد، حق شفعه نسبت به آن بخش ایجاد نمی گردد.

ب) اگر تمام سهم مشاع مشترک بین دو نفر به وسیله مالک از طریق بیع منتقل گردید و شرایط اخذ به شفعه نیز فراهم باشد نمی توان حق شفعه را نسبت به بعضی از مبیع اجرا نمود.

ج) اگر تمامی سهم مشاع مشترک بین دو نفر یا بیشتر فروخته شد ولو اینکه شرایط اخذ شفعه جمع باشد، در این وضعیت نمی توان اخذ به شفعه نمود.

د) اگر بخشی از ملک مشاع به وسیله مالک منتقل شود، حق شفعه نسبت به بعض دیگر آن ملک ایجاد نمی شود.

۷- مالک زمینی نهالی را از غیر، غصب و آن را در زمین خود می کارد. در این صورت:

الف) درخت متعلق به صاحب مال و میوه آن متعلق به صاحب زمین است.

ب) درخت و میوه آن به تناسب متعلق به طرفین است.

ج) درخت و میوه آن متعلق به مالک زمین است.

د) درخت و میوه آن متعلق به صاحب نهال است.

۸- مهایات یعنی:

الف) تقسیم منافع بین شرکای عین ب) تملکی منافع شرکا به یکدیگر

ج) معاوضه عین و منعفت د) مزج منافع شرکا

۹- چنانچه قسمتی از عین مستأجره در مدت اجاره تلف شود:

الف) موجر حق فسخ اجاره را دارد.

ب) عقد اجاره به طور کلی باطل است.

ج) مستأجر یا جلب موافقت موجر، حق فسخ اجاره را دارد

د) مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه مدت، فسخ و یا تقلیل نسبی مال الاجاره را بخواهد.

۱۰- رهن دین و منافع ... است.

الف) صحیح ب) مطلقاً باطل

ج) فقط در صورت قبول داین و مستأجر صحیح

د) در صورت مخالفت داین و مستأجر باطل

۱۱- هرگاه مُقَرله مفاد اقرار را تکذیب کند:

الف) اقرار همچنان مؤثر است.

ب) در صورتی مؤثر است که مُقِر به صحت آن، قسم یاد کند.

ج) در این صورت اقرار در حق مقرله اثر ندارد.

د) مُقِر باید اقرار خود را مسترد کند تا اثر آن زایل شود.

۱۲- اگر مال مغصوب مثلی در دست غاصب تلف شود و مثل آن یافت نشود غاصب باید ...... را بپردازد.

الف) بالاترین قیمت بعد از زمان غصب ب) قیمت زمان غصب

ج) قیمت حین الادا

د) میانگین قیمت های مختلفه از زمان غصب تا زمان پرداخت

۱۳- بطلان معامله ای مسلم است. دعوای ناشی از آن را:

الف) نمی توان به صلح خاتمه داد.

ب) می توان به صلح خاتمه داد.

ج) در صورتی می توان به صلح خاتمه داد که صلح معوض باشد.

د) در صورتی می توان به صلح خاتمه داد که قیمت عوضین در صلح، مساوی یکدیگر باشد.

۱۴- در صورتی که مالک مبیع که مال او به طور فضولی فروخته شده، مدعی خیار غبن شود. این ادعا به معنای:

الف) تنفیذ عقد بیع فضولی است مطلقاً.

ب) تنفیذ عقد بیع فضولی است اگر مغبون نشده باشد.

ج) رد عقد بیع فضولی است مطلقاً.

د) رد عقد بیع فضولی است اگر مغبون شده باشد.

۱۵- شخصی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از: یک- عموی امی و دو- عموی ابوینی و دو عمه ابوینی. ماترک او به شرح ذیل تقسیم می شود:

الف) عموی امی یک ششم ماترک و بقیه ترکه بین وراث دیگر ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.

ب) عمومی امی یک ششم ماترک و مابقی آن بین وراث دیگر به طور مساوی تقسیم می شود.

ج) عمومی امی یک سوم ماترک و مابقی آن بین وراث دیگر به طور مساوی تقسیم می شود.

د) ماترک بین وراث ذکور و دو برابر اناث تقسیم می شود.

۱۶- زنی قصد ازدواج دایم با مردی دارد. مرد به تصور اینکه مقصود زن ازدواج موقت است قبولی خود را اعلام می کند در این صورت:

الف) رابطه آنها تابع احکام خواستگاری است. ب) رابطه زوجیت موقت بین آنها برقرار می شود.

ج) رابطه زوجیت دایم بین آنها برقرار می شود. د) هیچگونه رابطه ای بین آنها برقرار نمی شود.

۱۷- هرگاه در زمان حواله محالٌ علیه معسر باشد:

الف) محتال در هر حال حق فسخ حواله را دارد.

ب) محتال حق فسخ حواله را ندارد و باید به طرفیت محالٌ علیه اقامه دعوی نماید.

ج) در صورتی محتال حق فسخ حواله را دارد که به اعسار محالٌ علیه جاهل بوده باشد.

د) در صورتی محتال حق فسخ حواله را دارد که محیل عالم به اعسار محالٌ علیه بوده باشد.

۱۸- اگر روی دیوارِ بین دو ملک فقط سرتیر مربوط به ساختمان یکی از مجاورین گذاشته شده باشد این امر:

الف) اماره قضایی است بر مشترک بودن دیوار مجاورین با حفظ حق صاحب سرتیر

ب) اماره قانونی است بر اختصاص دیوار برای صاحب سرتیر

ج) اماره قضایی است بر اختصاص دیوار برای صاحب سرتیر

د) اماره قانونی است بر مشترک بودن دیوار بین مجاورین، با حفظ حق صاحب سرتیر

۱۹- هرگاه متعهدٌله از دریافت مال مورد تعهد خودداری کند متعهد چگونه از اصل دین برائت حاصل کند؟

الف) با اثبات امتناع متعهدٌله ذمه او بری می شود.

ب) تا زمانی که مورد را به شخص متعهد تحویل ندهد بری الذمه نمی شود.

ج) با مراجعه به حاکم یا قائم مقام او بری الذمه می شود.

د) با مراجعه به حاکم یا قائم مقام او و تصرف دادن مال مورد تعهد به آنان بری الذمه می شود.

۲۰- تبدیل رهن به مال دیگر وقتی جایز است که:

الف) راهن به مورد رهن، نیاز مبرم داشته باشد.

ب) راهن مالی را که ارزش آن از عین مرهونه بیشتر یا معادل آن است معرفی کند.

ج) طرفین عقد رهن بر امر مزبور تراضی نمایند.

د) مرتهن حق خود را نسبت به عین مرهونه ساقط نماید.

۲۱- هرگاه شخصی که اقامتگاه او شهرستان کرج است، دعوایی به خواسته خلع ید از باغ خود واقع در رامسر به طرفیّت شرکت سهامی خاصی که مرکز اصلی آن در شهرستان رشت می باشد اقامه نماید، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام یک از دادگاه های عمومی ذیل است؟

الف) رامسر ب) رشت

ج) کرج د) یکی از دادگاه های رامسر یا رشت به انتخاب خواهان

۲۲- موکل باید ذیل وکالت نامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند در صورتی که نامبرده امضاء یا مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید در این صورت دادگاه:

الف) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه می دهد.

ب) به این موضوع رسیدگی میکند.

ج) به وکالت نامه وکیل ترتیب اثر نمی دهد.

د) چنین ادعایی را در حکم عزل وکیل تلقی خواهد کرد.

۲۳- هرگاه جهت اعاده دادرسی، حیله یا تقلب طرف مقابل باشد؛ ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ:

الف) ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

ب) ابلاغ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است.

ج) ابلاغ و صدور حکم قطعی، مربوط به اثبات حیله و تقلب است.

د) اطلاع درخواست کننده اعاده دادرسی از حیله و تقلب طرف مقابل است.

۲۴- هرگاه علی رغم عدم احراز سِمت دادخواست دهنده دادگاه بدوی مبادرت به صدور رأی نماید و از این رأی تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر استان:

الف) در صورتی که طرف مقابل ایراد کرده باشد، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض می کند.

ب) رأي پرونده را برای نقض و قرار رد دعوای بدوی صادر نماید.

ج) رأی صادره را نقض و قرار ردّ دعوای بدوی را صادر نماید.

د) به خواهان اخطار می کند ظرف ده روز دلیل مثبت سِمت خود را ارائه دهد، والاّ با نقض رأی قرار ردّ دعوا را صادر می کند.

۲۵- در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد و دادگاه قرار ردّ درخواست را صادر نماید این قرار:

الف) ظرف ده روز در همان دادگاه صادر کننده قابل اعتراض است.

ب) ظرف ده روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ج) ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

د) قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۲۶- در صورتی که دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از موعد قانونی تقدیم دادگاه شده باشد در این صورت:

الف) دادگاه تجدید نظر اقدام به صدور قرار ردّ دادخواست می کند.

ب) دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور قرار ردّ دادخواست می کند.

ج) تقدیم دادخواست در خارج از موعد قانونی مؤثر در مقام نمی باشد.

د) مدیر دفتر دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار ردّ دادخواست می نماید.

۲۷- اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض وقتی قابل طرح است که:

الف) اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض اساساً قابل طرح نیست.

ب) اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم در هر وضعیّتی و به هر حال قابل رسیدگی است.

ج) ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است.

د) ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

۲۸- چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، در این صورت:

الف) شخص داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم نماید.

ب) محکومٌ له می تواند آن را برای ابلاغ به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید.

ج) محکومٌ علیه می تواند آن را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم کند.

د) وکیل محکومٌ له و یا محکومٌ علیه می تواند رأی داور را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

۲۹- در دادگاه بدوی حکم به نفع حَسن و به زیان علی صادر شده است. علی از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده بدون آنکه جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود و حسن در جلسه دادگاه شرکت نماید و یا لایحه دفاعیه و اعتراضیه بدهد دادگاه در جلسه فوق العاده حکم را به نفع علی نقض می کند در این صورت:

الف) رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف ده روز پس از ابلاغ قانونی قابل اعتراض است.

ب) رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ج) رأی دادگاه تجدیدنظر پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

د) رأی دادگاه تجدیدنظر پس از ابلاغ واقعی در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در همان دادگاه تجدیدنظر است.

۳۰- در دادگاه عمومی، حکم غیابی عَلیه علی و لَه اکبر صادر شده است، دادنامه به علی ابلاغ قانونی شده و اکبر از دادگاه تقاضای اجراییه نموده، ورقه اجرایی هم ابلاغ قانونی شده است ولی واخواهی نشده است در این صورت:

الف) اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تأمین مناسب از محکومٌ له خواهد بود.

ب) اجرای حکم منوط به التزام و ضمانت شخص محکومٌ له است.

ج) اجرای حکم بدون قید و شرط بلامانع است.

د) اجرای حکم با موافقت رییس مجتمع یا رییس دادگستری امکان پذیر است.

۳۱- رضا متعهد است در تاریخ ۱۰/۱۰/۸۱ مبلغ ده میلیون ریال به جواد بپردازد. در چه صورتی و در چه شرایطی جواد می تواند قبل از سررسید پرداخت از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید؟

الف) اساساً نمی تواند قبل از سررسید چنین تقاضایی مطرح نماید.

ب) در صورتی که حق مستند به مدرک عادی بوده و در معرض تضییع و یا تفریط باشد.

ج) در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد.

د) هرگاه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳۲- آقای «الف» علیه «ب» که ایرانی است در لندن طرح دعوا می نماید و در دادخواست خود به تحقیقات و معاینه محلی در شهر تهران استناد میکند، دادگاه لندن به دادگاه عمومی تهران نیابت اجرای قرار تحقیقات و معاینه محلی را می دهد؛ در این صورت دادگاه عمومی تهران:

الف) ملزم به اجرای مورد نیابت است. ب) می تواند نیابت را انجام دهد.

ج) در صورت موافقت ریاست قوه قضاییه مورد نیابت را انجام می دهد.

د) به شرط معامله متقابل فی مابین نیابتی که داده شده است انجام می دهد.

۳۳- اثبات دعاوی که اطلاع آن ها معمولاً در اختیاز زنان است از قبیل ولادت، رضاع، عیوب درونی زنان با گواهی ........ ممکن است.

الف) یک زن ب) سه زن ج) چهار زن د) یک مرد و یک زن

۳۴- درخواست سازش بین متداعیین ..........

الف) بدون پرداخت هزینه و با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) بدون پرداخت هزینه و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

ج) با پرداخت هزینه دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

د) با پرداخت هزینه دعاوی مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

۳۵- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را دارند در همان دادگاه طرح شده باشد دادگاه به تمامی آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه طرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد در این صورت وکلا یا اصحاب دعوی:

الف) مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را آگاه سازند.

ب) می توانند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر سازند.

ج) خواهان فقط ملزم است از دعاوی مذکور دادگاه را آگاه سازد.

د) خوانده فقط مکلف است از دعوی مذکور دادگاه را آگاه سازد.

۳۶- مستثنیات دین مدیون تا چه زمانی جاری است؟

الف) برای همیشه ب) تا زمان حیات محکومٌ علیه

ج) تا زمان حیات محکومٌ له د) تا پنج سال پس از صدور اجراییه

۳۷- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمايم آن باید به ...... ابلاغ شود.

الف) شخص ورشکسته ب) اداره تصفیه ورشکستگی یا مدیر تصفیه

ج) اداره تصفیه امور ورشکستگی د) شخص ورشکسته و رییس مجتمع قضایی قائم مقام دادستان

۳۸- اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهريه، قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد؛ ابتدای اعتراض به شرح ذیل خواهد بود:

الف) از تاریخ رفع قوه قهریه و ممنوعیت از وکالت

ب) از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

ج) فوت یا ممنوعیت از وکالت و قوه قهریه تأثیری در مهلت اعتراض ندارد.

د) پس از کسر مدت زمانی که از تاریخ فوت یا ممنوعیت وکیل از وکالت و بروز قوه قهریه سپری شده بقیه مدت تا پایان مدت تجدیدنظر موکل می تواند شخصاً اقدام نماید.

۳۹- اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل، همانند اطلاعات حاصل از:

الف) شهادت شهود است. ب) قسم است.

ج) امارات قانونی است. د) امارات قضايی است.

۴۰- اگر خواهان در جلسه دوم دادرسی محجور شود و خوانده ایراد نماید در این صورت دادگاه:

الف) توأم با ماهیت دعوا اظهار نظر می نماید.

ب) قرار رد دعوا را به علت حَجر خواهان صادر می کند.

ج) رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند. د) به ایراد مذکور ترتیب اثر نمی دهد.

۴۱- در شركت هاي سهامي عام، موسسين بايد اقلاً ... از سرمايه شركت را خود تعهد نمايند.

الف) بيست درصد ب) بيست و پنج درصد

ج) سي و پنج درصد د) پنجاه درصد

۴۲- مديران شركت توسط.... انتخاب مي شوند.

الف) مجمع عمومي فوق العاده ب) مجمع عمومي عادي

ج) مجمع عمومي مؤسس د) مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي

۴۳- مجمع عمومي ساليانه شركت بدون دريافت گزارش بازرس، صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نموده است اين مصوبه:

الف) پس از تصويب هيأت مديره قانوني خواهد بود. ب) قانوني و معتبر است.

ج) به هيچ وجه قانوني نبوده و از درجه اعتبار ساقط است.

د) در صورت تصويب دو سوم حاضرين در جلسه هيات مديره قانوني است.

۴۴- در شركت هاي تضامني و نسبي آيا طلبكار شركت مي تواند به شركا براي وصول طلب خود مراجعه كند؟

الف) قبل از انحلال شركت مي تواند به هركدام از شركا مراجعه نمايند.

ب) قبل از انحلال شركت حق مراجعه به شركا را ندارد.

ج) تا زماني كه شركت منحل نشده مي تواند براي وصول طلب خود به بعضي از شركا شركت مراجعه كند.

د) مي تواند به شركت و شركا توأمان مراجعه نمايد.

۴۵- اگر تاجر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر و يا فروشي نازل تر از مظنه روز كرده باشد در اين صورت:

الف) اقدام او قانوني است. ب) ورشكسته به تقصير مي باشد.

ج) ورشكستگي او عادي است. د) ورشكسته به تقلب محسوب مي شود.

۴۶- تابعيت شركت هاي تجاري در ايران:

الف) تابع اقامتگاه آنهاست. ب) به وسيله دولت تعيين مي شود.

ج) در مجمع عمومي عادي به وسيله سهامداران تعيين مي شود.

د) به وسيله مؤسسين تعيين مي شود ولي چنانچه شركاء بخواهند متعاقباً مي توانند نسبت به تغيير اقامتگاه اقدام نمايند.

۴۷- انحلال و كاهش و يا افزايش سرمايه در شركت هاي سهامي:

الف) از اختيارات مجمع عمومي عادي است. ب) از اختيارات مجمع عمومي فوق العاده است.

ج) از اختيارات مجمع عمومي مؤسس است.

د) هر يك از مجامع عمومي و فوق العاده مي توانند نسبت به آنها اتخاذ تصميم نمايند.

۴۸- انتشار اوراق قرضه در صورتي ممكن است كه:

الف) از تاريخ ثبت شركت دو سال گذشته باشد. ب) كليه سرمايه شركت تأديه شده باشد.

ج) از تاريخ ثبت شركت دو سال گذشته وكليه سرمايه شركت تأديه و دو ترازنامه به تصويب هيات مديره رسيده باشد.

د) از تاريخ ثبت شركت دو سال گذشته و كليه سرمايه ثبت شده تأديه و دو ترازنامه شركت به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

۴۹- در شركت مختلط سهامي شريك ضامن كسي است كه:

الف) بدون آنكه سرمايه او به صورت سهام درآيد مسئول پرداخت كليه قروض شركت است.

ب) سرمايه او به صورت سهام درآمده و خارج از سرمايه خود هيچ مسئوليتي ندارد.

ج) سرمايه او به صورت سهام درنيامده و خارج از سرمايه خود هيچ مسئوليتي ندارد.

د) سرمايه او به صورت سهام درآمده و او مسئول پرداخت كليه قروض شركت مي باشد.

۵۰- هرگونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتازه منوط به تصويب:

الف) هيات مؤسس است. ب) هيات مديره شركت است.

ج) مجمع عمومي عادي است. د) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده است.

۵۱- قبل از رسيدن اجل دين اصلي، اگر مديون اصلي فوت نمايد يا ورشكست شود ضامن:

الف) ملزم به تأديه دين است. ب) فقط با فوت مضمونٌ عنه ملزم به تاديه آن است.

ج) قبل از سررسيد ملزم به تأديه دين مؤجل نمي باشد.

د) با صدور حكم ورشكستگي مديون اصلي ملزم به تأديه دين است.

۵۲- در صورتي كه محموله كاميون سرقت شود در اين صورت متصدي حمل و نقل:

الف) تا شناسايي و دستگيري سارق مسئوليتي ندارد.

ب) در صورت اثبات و توجه اتهام به سارق مسئوليت دارد.

ج) به هر حال در قبال صاحب كالا مسئوليت داشته بايد خسارت وارده به صاحب آن را جبران كند.

د) هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

۵۳- اگر دلال در معامله سهيم باشد در اين صورت:

الف) آمر مسئوليتي ندارد و فقط دلال مسئوليت دارد.

ب) با آمر خود متناصفاً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

ج) دلال و آمر متضامناً مسئول اجراي تعهد مي باشند.

د) فقط آمر مسئول اجراي تعهد است.

۵۴- حكم ورشكستگي تاجري كه حين الفوت در حال توقف بوده:

الف) با مرگ تاجر ورشكسته صدور حكم موضوعاً منتفي است.

ب) تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي توان صادر كرد.

ج) بنا به درخواست ورثه تا هر زماني كه باشد مي توان صادر نمود.

د) فقط قبل از تقسيم ماترك تا هر زماني كه باشد مي توان صادر نمود.

۵۵- مؤسسين شركت سهامي نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رساندن شركت انجام مي دهند:

الف) مسئوليت تضامني دارند. ب) مسئوليت ندارند.

ج) مسئوليت فردي دارند. د) مسئوليت آنان بعد از ثبت شركت ها شروع مي شود.

۵۶- هرگاه تاجري در دوران توقف قرض حال خود را به طلبكار بپردازد عمل وي ...... است.

الف) باطل ب) غيرنافذ ج) قابل فسخ د) صحيح

۵۷- مدت اعتبار اسم تجارتي ......

الف) پنج سال است. ب) ده سال است.

ج) براي هميشه است. د) هر سال بايد تمديد شود.

۵۸- شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه:

الف) پنجاه درصد سرمايه نقدي تأديه شده باشد.

ب) پنجاه درصد سرمايه نقدي تأديه و سرمايه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.

ج) تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

د) تمام سرمايه نقدي تأديه شود.

۵۹- اقامتگاه شخص حقوقي ..... .

الف) محلي است كه مركز مهم امور او در آنجاست.

ب) محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجاست.

ج) محلي است كه مديرعامل در آنجا سكونت دارد.

د) مركز عمليات او در آنجاست.

۶۰- تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سهام در مدت تصفيه در صورتي ممكن است كه:

الف) بيش از نصف بستانكاران آن را درخواست و مدير تصفيه نيز موافقت نمايد.

ب) بستانكاران قبلاً به وسيله آگهي در سه نوبت دعوت شوند و از تاريخ آخرين آگهي سه ماه گذشته باشد.

ج) بيش از نصف بستانكاران آن را درخواست نمايد.

د) شروع تصفيه و دعوت بستانكاران قبلاً سه مرتبه و در هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي شركت در آن منتشر مي شود آگهي شده و لااقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.

۶۱- ماده ۲۱۸ قانون مدني مي گويد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است». به استناد كدام يك از امور ذيل ايقاع با قصد فرار از دين را هم مي توان باطل دانست؟

الف) قاعده غلبه ب) قاعده وارد مورد اغلب

ج) قياس منصوص العله د) قياس مستنبط العله

۶۲- نسبت ميان احكام خاص و مخصص چيست؟

الف) عموم و خصوص مطلق ب) خاص مطلق است و مخصص قيد

ج) هر خاصي مخصص است اما هر مخصصي خاص نيست.

د) حكم خاصي كه متصل به عام نباشد مخصص خوانده مي شود.

۶۳- شخصي با شليك يك گلوله در نزاع دسته جمعي به قتل رسيده است. ترديد درباره اينكه قتل توسط كدام يك از دارندگان سلاح گرم انجام شده:

الف) شبهه غير محصوره است. ب) شبهه موضوعيه است.

ج) شبهه مصداقيه است. د) شبهه محصوره است.

۶۴- مرجحات عبارت است از آنچه در مقام:

الف) نسخ قانون به آن توجه شده است. ب) قانونگذاري سبب ترجيح قانون شده است.

ج) رفع اجمال از دو قانون موثر است.

د) تزاحم موجب ترجيح دليلي بر دليل ديگر مي شود.

۶۵- اگر انتقال مال غير، واجد همه اركان بزه كلاهبرداري نباشد، ولي قانون، مجازات كلاهبرداري را براي آن در نظر بگيرد، از باب ....... است.

الف) حكومت ب) تخصيص ج) تخصص د) ورود

۶۶- آنچه از لفظ و كلام فهميده مي شود ........ است.

الف) انشاء ب) خبر ج) منطوق د) مفهوم

۶۷- كسي كه از چشمه واقع در ملك ديگري حق شرب دارد، حق دارد براي رسيدن به چشمه داخل آن ملك شود، حق اخير به لحاظ:

الف) تبعيت از حق اولي است. ب) توافق طرفين است.

ج) لازمه عقلي حق اولي است. د) لازمه طبيعي حق اولي است.

۶۸- مقصود از «ظن» حالت نفساني انسان است:

الف) بين جهل و شك ب) بين شك و قطع

ج) در حال حيرت د) دچار كثرت شك

۶۹- اعتبار اماره به اين دليل است كه ......... مي باشد.

الف) موجب رفع حيرت ب) نوعاً كاشف از واقع

ج) تعبداً به حكم قانون معتبر د) گاهي رافع حيرت و گاهي كاشف از واقع

۷۰- عبارت: «هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مؤاخذه كرد». ... عبارت: «تفتيش عقايد ممنوع است» مي باشد.

الف) منطوق غير صريح ب) منطوق صريح

ج) مفهوم مخالف د) مفهوم موافق

۷۱- وكيل دادگستري براي روز و ساعت معين به دو دادگاه دعوت شده است. موقعيت مزبور از قبيل .... است.

الف) تعارض ب) تزاحم ج) تعادل د) تضاد

۷۲- جواز تصرف انسان در اشياء ناشي از اصاله:

الف) الحلیه است. ب) الاباحه است.

ج) الصحه است. د) الاطلاق است.

۷۳- موجر بايد عين مورد اجاره را به مستأجر تسليم كند، اين الزام از نوع واجب ..... است.

الف) اصلي ب) تخييري ج) تعبدي د) كفايي

۷۴- هرگاه دخول شيئي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شي داخل در بيع نخواهد بود. اين معني ناشي از اصل ... است.

الف) استصحاب ب) برائت ج) تأخر حادث د) عدم

۷۵- اگر شخصي فقط خود را به يكي از دو نفر مديون بداند ولي نداند كدام يك؛ پرداخت دين به هر دو نفر از باب مقدمه ....... است.

الف) وجوب ب) علم ج) وجود د) صحت

۷۶- شخصي مال موكل خود را فروخته است، هرگاه در بقاي وكالت حين العقد شك نماييم و در نتيجه در مالكيت براي مشتري شك به وجود آيد شك هاي مزبور به ترتيب شك ....... است.

الف) مؤخر و مقدم ب) مقدم و مؤخر

ج) سببي و مسببي د) مسببي و سببي

۷۷- كلمه «خانه شان» در عبارت: «فرزندان خود را از خانه شان بيرون كنيد». با توجه به مالكيت پدر نسبت به خانه در معناي مجازي .... است.

الف) به قرينه صارفه ب) به قرينه مقايسه

ج) به قرينه مقاليه د) به قرينه عقليه

۷۸- دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او. كلمات «به درخواست خود او» مخصص ...... است.

الف) عقلي ب) مجمل ج) منفصل د) متصل

۷۹- به كار بردن كلمه «قرار» براي تصميمي از دادگاه ها كه مربوط به ماهيت دعوي نيست در معناي ..... است.

الف) حقيقي ب) حقيقت عرفيه ج) مجازي د) حقيقت شرعيه (قانوني)

۸۰- استعمال لفظ بيع به معناي بيع صحيح از باب حمل:

الف) عام است بر خاص ب) خاص است بر عام

ج) مطلق است بر مقيد د) مقيد است بر مطلق

۸۱- شخصي كليد ساز كه از سرقت سارق اطلاع داشته كليدي براي ورود به مكان وقوع سرقت مي سازد و در اختيار سارق قرار مي دهد لكن قبل از وقوع سرقت كليد گم مي شود سرقت مورد نظر انجام نمي شود. اقدام سازنده كليد:

الف) جرم محال است. ب) جرم تام است.

ج) جرم عقيم است. د) شروع به جرم است.

۸۲- در قتل خطاي محض، عاقله در كداميك از موارد ذيل ضامن است؟

الف) در صورتي كه قتل به شهادت شهود ثابت مي شود.

ب) در صورتي كه قتل در نتيجه خودداري متهم از قسامه ثابت شود.

ج) در صورتيكه قتل به اقرار متهم ثابت شود.

د) در صورتيكه قتل در نتيجه نكول متهم از سوگند انجام شود.

۸۳- اگر شخصي به ارتكاب عملي كه جرم بوده به حبس تعزيري محكوم و حكم قطعي شده باشد و قبل از اجراي حكم به موجب قانون لاحق آن عمل ديگر جرم شناخته نشود به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:

الف) مجازات حبس اجرا مي شود. ب) نصف مجازات اجرا بقيه آن اجرا نمي شود.

ج) حكم اجرا نمي شود ولي سابقه كيفري براي محكومٌ عليه باقي مي ماند.

د) حكم اجرا نمي شود و سابقه كيفري براي وي مترتب نمي گردد.

۸۴- شخصي به وكالت از ديگري چك بلامحلي صادر مي نمايد. در اين صورت با كداميك از وضعيت هاي ذيل مطابقت دارد؟

الف) صادركننده چك (وکیل) و صاحب حساب هر دو مسئوليت كيفري دارند.

ب) صادركننده چك به طور مطلق مسئوليت كيفري دارد.

ج) صادركننده چك مسئوليت كيفري دارد مگر اينكه ثابت كند عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل صاحب حساب يا نماينده بعدي او بوده است.

د) فقط صاحب حساب مسئوليت كيفري دارد.

۸۵- پس از تبديل مجازات در جرايم تعزيري و بازدارنده دادگاه:

الف) در تخفيف آن اختيار دارد. ب) نمي تواند آن را تخفيف دهد.

ج) ملزم است آن را تخفيف دهد.

د) در مواردي ملزم و در بعض ديگر مختار است كه آن را تخفيف دهد.

۸۶- درباره مجازات ها عبارت: «نه بيش از آنچه كه مفيد است و نه بيش از آنچه عدالت اقتضاء مي كند». شعار كداميك از مكتب هاي حقوق كيفري ذيل است؟

الف) اثباتيون ب) عدالت مطلقه

ج) دفاع اجتماعي افراطي د) نئوكلاسيك

۸۷- اگر در بين اوليای دم مقتول بعضي صغير و بعض ديگر كبير باشند اولياي كبير....

الف) تا رسيدن صغير به سن بلوغ حق تقاضاي قصاص ندارند.

ب) چنانچه همان وليّ دَم كبير، وليّ دم صغير باشد مي تواند تقاضاي قصاص كند.

ج) مي توانند با تأمين سهم صغار و توديع آن در صندوق دادگستري تقاضاي قصاص كنند.

د) مي توانند توأم با وليّ صغير تقاضاي قصاص كنند.

۸۸- اگر كسي به اعتقاد قصاص يا مهدوالدم بودن، ديگري را بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود ولي معلوم گردد كه مقتول مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است در اين صورت:

الف) به منزله خطاي محض است. ب) در حكم خطاء شبيه عمد است.

ج) شبه عمدي است. د) عمدي است.

۸۹- مجازات مادري كه فرزند خود را عمداً به قتل برساند:

الف) به مجازات تعزيري محكوم مي شود. ب) مجازات ندارد.

ج) قصاص مي شود.

د) به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم مي شود.

۹۰- تعدد جرم مانع ........... است.

الف) اعمال عفو ب) آزادي مشروط

ج) تخفيف مجازات د) تعليق مجازات

۹۱- شخصي برابر حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير مقتول شده و حكم نيز درباره وي اجرا گرديده است. اين شخص بعد از اجراي حكم، مورد حكم را مجدداً به طور عدوان تصرف مي نمايد؛ در اين صورت:

الف) به زندان از شش ماه تا دو سال و رفع تجاوز محكوم مي شود.

ب) مجازات چنين فردي زندان از شش ماه تا دو سال است.

ج) مجازات چنين فردي رفع تجاوز و جزاي نقدي به ميزان پانصد هزار ريال است.

د) موضوع فاقد جنبه كيفري است ذينفع مي تواند به دادگاه حقوقي مراجعه نمايند.

۹۲- يكي از كارمندان دولت به اتهام اختلاس مبلغ ده ميليون ريال تحت تعقيب قرار مي گيرد. در جريان تحقيقات اوليه و قبل از صدور دادنامه مبلغ مورد اختلاس را به صندوق دولت مسترد مي نمايد. در اين صورت:

الف) با استرداد وجه مورد اختلاس دادگاه وي را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف و اجراي مجازات زندان را معلق مي سازد ولي حكم انفصال را درباره او اجرا مي كند.

ب) به جزاي نقدي معادل دو برابر وجه مورد اختلاس محكوم مي شود.

ج) دادگاه حكم برائت متهم را از بزه انتسابي صادر مي نمايد.

د) استرداد وجه تأثيري در برائت وي ندارد دادگاه او را به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي و جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ مورد اختلاس محكوم مي نمايد.

۹۳- علي وسيله نقليه خود را در اختيار حسن كه فاقد گواهينامه رانندگي است قرار مي دهد حسن با آن وسيله نقليه رانندگي نموده و مرتكب قتل غيرعمدي اصغر مي شود و در اين صورت علي به اتهام .... تحت تعقيب قرار مي گيرد.

الف) رانندگي بدون پروانه ب) قتل غيرعمدي

ج) معاونت در قتل غيرعمدي د) معاونت در امر رانندگي بدون پروانه

۹۴- به موجب حكم قطعي دادگاه پرويز مبلغ ده ميليون ريال به هوشنگ بدهكار است. پرويز با قصد فرار از اداي دين تنها خودروي خود را به ايرج انتقال مي دهد. بقيه اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نمي باشد. در صورتيكه ايرج با علم به اين موضوع اقدام به خريد خودرو كرده باشد اين عمل:

الف) شريك در جرم است. ب) عنوان معاونت دارد.

ج) عنوان كيفري ندارد. د) مباشر جرم است.

۹۵- شهردار يكي از شهرهاي ايران اعتباري در اختيار دارد كه بايد صرف احداث پرورشگاهي شود. وي به جاي احداث پرورشگاه اعتبار مزبور را صرف احداث كتابخانه مي نمايد. عمل شهردار ........ است.

الف) اختلاس ب) تصرف غيرقانوني

ج) خيانت در امانت د) فاقد وصف جزايي

۹۶- شخصي كه كارمند دولت است بجاي داوطلب اصلي در آزمون ورودي دانشگاه ها شركت مي كند. مراقبان آزمون او را شناسايي و دستگير ميكنند اين عمل:

الف) اساساً جرم نيست. ب) جرم محسوب شده و قابل تعقيب كيفري است.

ج) فقط موجب مسئوليت اداري و انتظامي است.

د) واجد مسئوليت مدني بوده و اوراق امتحاني باطل محسوب مي شود.

۹۷- چهارنفر در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي مرتكب قتل مرد مسلماني شده اند. هر چهار نفر به اتهام شركت در قتل غيرعمدي تحت تعقيب قرار گرفته اند وليّ دم مقتول نيز مطالبه ديه نموده است در اين صورت:

الف) شركت در قتل غيرعمدي جنبه كيفري ندارد و متهمين بايد از اتهام انتسابي تبرئه شوند.

ب) متهمين فقط به طور متساوي به پرداخت ديه يك مرد مسلمان محكوم مي شوند.

ج) هر يك از متهمين به يك تا سه سال حبس محكوم مي شوند.

د) هر يك از متهمين به يك تا سه سال حبس محكوم مي شوند و بايد متساوياً ديه يك مرد مسلمان را بپردازند.

۹۸- دو وسيله نقليه در حين شركت با هم برخورد مي كنند و هر دو خسارت مي بينند. كارشناس فني اعلام مي دارد كه هر دو راننده مقصرند. در اين صورت:

الف) راننده هر وسيله نقليه ضامن نصف خسارت وسيله نقليه ديگر است.

ب) هر دو راننده مسئوليت دارند ولي مسئوليت آنها نسبت به ميزان تقصير آنهاست.

ج) كارشناس فني بايد اظهارنظر نمايد كه كداميك از دو راننده ضامن خسارت راننده ديگر است.

د) هيچ يك از دو راننده مسئوليت ندارند و ضامن هيچ خسارتي نيستند.

۹۹- اگر كسي به علت لغزش و يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد در اين صورت:

الف) نه خود وي و نه عاقله هيچ يك ضامن نيستند. ب) عاقله ضامن است نه خود شخص

ج) خودش ضامن است نه عاقلهاش

د) عاقله ضامن است اگر عاقله نبود يا عاقله نداشت شخص او ضامن است.

۱۰۰- كارمند امور مالي يكي از سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل منفعت، جنسي را به حساب دولت گرانتر از قيمت خريد در دفاتر ثبت مي كند اين عمل او ....... محسوب مي شود.

الف) اختلاس ب) جعل

ج) تدليس د) تصرف غيرقانوني در اموال عمومي

۱۰۱- ضابطين دادگستري در صورت عدم اجراي دستور مقام قضايي ... محكوم مي شوند.

الف) از يك تا شش ماه حبس

ب) به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت يا از يك تا شش ماه حبس

ج) به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت

د) به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس

۱۰۲- ديوان عالي كشور پس از قبول اعاده دادرسي:

الف) رأساً به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايد.

ب) رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر تجديدنظر استان ارجاع مي نمايد.

ج) رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه بدوي صادركننده حكم ارجاع مي نمايد.

د) رسيدگي مجدد را به دادگاه تجديدنظر استان همجوار ارجاع مي دهد.

۱۰۳- دادگاه رسيدگي كننده به جرایم اطفال حسب گزارش هايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند ميتواند در تصميمات قبلي خود يكبار تجديدنظر نمايد بدين شرح كه:

الف) نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد. ب) مدت نگهداري را تا نصف تخفيف دهد.

ج) حكم قطعي است و طبق قاعده فارغ دادرسي حق مداخله در موضوع را ندارد و از دادستان كل تقاضاي تخفيف نمايد.

د) موضوع را با نظر مساعد جهت اعمال تخفيف به دادگاه تجديدنظر استان منعكس نمايد.

۱۰۴- در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه:

الف) متهم از توديع وثيقه عاجز باشد.

ب) شاكي خصوصي تقاضاي بازداشت متهم را كرده باشد.

ج) رییس حوزه قضايي درخواست بازداشت كرده باشد.

د) آزاد بودن متهم موجب افساد شود.

۱۰۵- در كدام يك از موارد ذيل قاضي مي تواند بدون آنكه بدواً احضاريه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر كند؟

الف) در جرايم مخل امنيت كشور.

ب) در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها قصاص، اعدام و قطع عضو باشد.

ج) در جرايمي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي باشد.

د) در جرايمي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه هاي نظامي يك باشد.

۱۰۶- در مواردي كه قاضي در نتيجه شكايت شاكي مبادرت به صدور قرار وثيقه مي نمايد ميزان و مبلغ وثيقه:

الف) نبايد كمتر از خسارت هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند.

ب) به نظر قاضي رسيدگي كننده تعيين مي شود.

ج) بايد دو برابر ميزان خسارت هاي مورد درخواست مدعي خصوصي باشد.

د) نبايد كمتر از نصف خسارت هاي اعلام شده توسط شاكي خصوصي باشد.

۱۰۷- اگر شخصي به حكم قطعي در جرايم غيرقابل گذشت محكوم به حبس تعزيري شود، شاكي يا مدعي خصوصي اعلام گذشت نمايد در اين صورت محكومٌ عليه:

الف) حق اعتراض به حكم قطعي را ندارد.

ب) مي تواند از قاضي اجراي احكام، موقوف شدن اجراي حكم را تقاضا نمايد.

ج) درخواست تجديدنظر در ميزان مجازات و تخفيف مي نمايد.

د) ميتواند درخواست اعاده دادرسي نمايد.

۱۰۸- در كدام يك از موارد ذيل دادگاه تجديدنظر پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي دهد؟

الف) هرگاه از متهم تأمين اخذ نشده و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد.

ب) هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد.

ج) هرگاه متهم به جهات قانوني رأساً قابل تعقيب نباشد.

د) اگر رأي دادگاه بدوي به صورت قرار صادر گرديده و اين قرار به هر علت از طرف دادگاه تجديدنظر نقض شود.

۱۰۹- احاله پرونده كيفري از حوزه يك استان به حوزه استان ديگر به درخواست ... انجام مي شود.

الف) رییس حوزه قضايي مبداء ب) قاضي رسيدگي كننده

ج) رییس حوزه قضايي و موافقت ديوانعالي كشور د) رییس قوه قضاییه يا دادستان كل كشور

۱۱۰- آقاي "الف" ساكن شيراز به وسيله تلفن آقاي "ب" را كه ساكن اصفهان است ترغيب مي كند آقاي "ج" را كه در تهران سكونت دارد در آن شهر به قتل برساند. آقاي "ب" موفق به اين امر در تهران مي شود. از حيث صلاحيت به اتهام آنان در كدام دادگاه رسيدگي مي شود؟

الف) به اتهام هر دو نفر در دادگاه عمومي تهران

ب) به اتهام هر دو نفر در دادگاه عمومي شيراز

ج) به اتهام هر دو نفر در دادگاه عمومي اصفهان

د) به اتهام "الف" در دادگاه عمومي شيراز و به اتهام "ب" در دادگاه عمومي تهران

۱۱۱- كدام يك از اشخاص ذيل مطلقاً حق درخواست اعاده دادرسي را ندارد؟

الف) دادستان كل كشور ب) رییس حوزه قضايي

ج) شاكي خصوصي د) محكوم عليه

۱۱۲- هرگاه دادگاه عمومي تهران به شايستگي دادگاه عمومي تبريز قرار عدم صلاحيت صادر نمايد دادگاه عمومي تبريز با اين قرار مخالفت نمايد در اين صورت حل اختلاف با كدام يك از مراجع ذيل است؟

الف) ديوانعالي كشور ب) دادسراي ديوانعالي كشور

ج) دادگاه تجديدنظر استان تهران د) دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي

۱۱۳- چنانچه رییس دادگاه عمومي كه پرونده كيفري به وي ارجاع شده قبلاً به دعواي حقوقي طرفين همان پرونده رسيدگي كرده باشد در اين صورت:

الف) قرار عدم صلاحيت صادر مي كند. ب) قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد.

ج) شروع به رسيدگي كرده و تا ختم دادرسي و انشاء رأي ادامه مي دهد.

د) از رییس حوزه قضايي ميخواهد تا پرونده را به دادگاه ديگري ارجاع نمايد.

۱۱۴- در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات جرمي نسبت به قانون سابق باشد محكومٌ عليه جرم مذكور چه اقدامي بايد به عمل آورد؟

الف) تقاضاي اعاده دادرسي از شعبه صادركننده حكم محكوميت

ب) تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي كشور

ج) درخواست تجديدنظر از شعبه دادگاه بدوي صادركننده رأي

د) درخواست تجديدنظر از دادگاه تجديدنظر استان

۱۱۵- در مواردي كه قاضي تحقيق در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكال شود در اين صورت:

الف) براي رفع اشكال شخصاً تصميم گيري مي كند.

ب) از رییس حوزه قضايي كسب تكليف مي نمايد.

ج) از دادگاه تجديدنظر استان راهنمايي مي گيرد.

د) از قاضي دادگاه، نظر خواسته و طبق نظر دادگاه عمل مي كند.

۱۱۶- گزارش ضابطين دادگستري در صورتي براي مقامات قضايي معتبر است كه:

الف) ضابطين گزارش دهنده دو نفر باشند. ب) موثق و مورد اعتماد باشد.

ج) گزارش به امضاي فرمانده يگان انتظامي برسد.

د) گزارش در مهلت مقرر به نظر مقام قضايي برسد.

۱۱۷- در صورتي كه در جريان تعقيب امر جزايي مورد مشمول مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده گردد دادگاه بايد:

الف) به رسيدگي خود ادامه دهد. ب) قرار منع تعقيب صادر نمايد.

ج) قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد. د) قرار تعليق اجراي مجازات صادر كند.

۱۱۸- در صورت استنكاف متهم از التزام به حضور با تعيين وجه التزام، در اين صورت قرار مذكور به قرار ... تبديل مي شود.

الف) وثيقه ملكي ب) وجه الكفاله ج) وجه الضمان نقدي د) بازداشت

۱۱۹- چنانچه ضابطان دادگستري نتوانند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستور و تكميل اقدام كنند موظفند:

الف) پرونده را عيناً نزد مقام قضايي اعاده دهند.

ب) ظرف ۲۴ ساعت در گزارش خود علت آن را اعلام نمايند.

ج) در پايان هر هفته گزارش خود را با ذكر علت به مقام قضايي تقديم كنند.

د) در پايان هر ماه گزارش خود را با ذكر علت به مقام قضايي تقديم نمايند.

۱۲۰- كفيل يا وثيقه گذار در چه موقع مي تواند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند؟

الف) با معرفي و تحويل متهم در هر مرحله از مراحل دادرسي ب) پس از صدور حكم بدوي

ج) پس از قطعي شدن دادنامه مبني بر محكوميت متهم

د) در هر زمان مي تواند آن را درخواست نمايد و مقام قضايي مكلف به قبول آن است.

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1380