با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1379

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- اگر خریدار فضولی، مبیع آن را به دیگری بفروشد و خریدار جدید آن را انتقال دهد و مالک از میان سه معامله انجام شده دومین معامله را اجازه دهد، اثر این اجازه در معاملات یاد شده چیست؟

الف) با اجازه معاملة دوم، معاملة سوم تنفیذ می شود و معاملة اول باطل است.

ب) با اجازه معاملة دوم، معاملة اول هم تنفیذ می شود و معاملة سوم باطل است.

ج) با تنفیذ یکی از معاملات، همه معاملات نفوذ حقوقی می یابد.

د) معاملة دوم تنفیذ می شود و دو معاملة دیگر باطل است.

۲- آیا راهن، حق تصرف در عین مرهونه را دارد؟

الف) راهن، حق هیچ گونه تصرف در عین مرهونه را ندارد.

ب) راهن مالک است و حق تصرف در ملک خود را دارد.

ج) تصرفی مجاز است که برای مال رهن، نافع باشد.

د) تصرفی مجاز است که برای رهن، نافع باشد و منافی حقوقی مرتهن هم نباشد.

۳- در تصادم دو اتومبیل که هر دو راننده مقصرند، خسارت چگونه تقسیم می شود؟

الف) به نسبت درجة تقصیر ب) هر راننده نیمی از خسارت طرف مقابل را بر عهده دارد.

ج) هر راننده تمام خسارت طرف مقابل را می پردازد.

د) هر راننده به نسبت درجه تأثیر خود در وقوع حادثه مسئول است.

۴- عدة وفات زن حامل، چه اندازه است؟

الف) تا زمان وضع حمل ب) چهار ماه و ده روز از تاریخ وفات شوهر

ج) زن حامل، عده وفات ندارد.

د) طولانی ترین زمان میان تاریخ وضع حمل و چهار ماه و ده روز، عده وفات است.

۵- اگر شخصی که فوت کرده است اخوة ابوینی و ابّی و امّی را با هم داشته باشد، ترکه او چگونه تقسیم می شود؟

الف) تمام ترکه به اخوه ابوینی می رسد.

ب) ترکه میان گروه ابوینی و ابّی تقسیم می شود.

ج) ترکه به اخوه ابوینی و امّی تعلق دارد و اخوة ابّی، ارث نمی برد.

د) ترکه میان سه گروه ابوینی، ابّی و امّی تقسیم می شود.

۶- اگر مستأجر با اجازه مالک بنایی در مورد اجاره بسازد، پس از پایان مدت، رابطه موجر و مستأجر در خصوص بنای احداث شده چگونه خواهد بود؟

الف) موجر می تواند قلع بنا را بخواهد.

ب) مستأجر پس از تخلیة مورد اجاره می تواند اجرت بنای خود را از موجر بگیرد.

ج) موجر در انتخاب قلع بنا یا گرفتن اجرت المثل زمین مختار است.

د) موجر می تواند اجرت المثل زمین محل استقرار بنا را بخواهد، ولی حق قلع بنا را ندارد.

۷- هرگاه کسی در معبر عمومی چاهی بکند و دیگری به عدوان سنگی در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد و خسارت ببیند، کدامیک از آن دو (حفر کنندة چاه یا گذراندة سنگ) مسئولیت دارد؟

الف) حفر کننده چاه مسئولیت دارد. ب) هر دو مسئولیت تضامنی دارند.

ج) آنکه سنگ را نهاده مسئول است و چیزی بر عهده ی حضرکننده چاه نیست.

د) هر کدام نیمی از خسارت را به عهده دارد.

۸- اگر غاصبی مال غصب شده را به خریداری که آگاه از غصب است بفروشد و مالک برای گرفتن بهای مال تلف شده در دست خریدار و خسارات به او رجوع کند، آیا خریدار حق رجوع به فروشنده را دارد؟

الف) خریدار، حق دارد برای گرفتن ثمن به فروشنده رجوع کند.

ب) خریدار، حق رجوع به فروشنده را ندارد، زیرا مال در دست او تلف شده است.

ج) خریدار می تواند به اندازه ای که به مالک داده است، به فروشنده رجوع کند.

د) خریدار می تواند برای گرفتن تمام خسارت ناشی از بیع، به فروشنده رجوع کند.

۹- در فرضی که مال مغصوب در دست غاصبان متعدد باشد، هر یک از غاصبان برای چه مدت ضامن منافع تلف شده است؟

الف) هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود، ضامن است.

ب) هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.

ج) هر یک از غاصبان، ضامن کل منافع تلف شده مال مغصوب است.

د) هر یک از غاصبان، ضامن منافع زمان تصرف خود و دستهای پیش از آن است.

۱۰- در صورتی که مضمونٌ عنه مالک ما فی الذمه خود شود، این حادثه چه اثری در عقد ضمان دارد؟

الف) باعث برائت او و سقوط تعهد ضامن می شود. ب) این حادثه اثری در عقد ضمان ندارد.

ج) حق رجوع مضمونٌ له به او را از بین می برد. د) حق رجوع ضامن را به او از بین می برد.

۱۱- در صورتی که یکی از دو عوض معامله تلف شده باشد، اقاله آن چگونه ممکن است؟

الف) تلف یکی از دو عوض معامله مانع اقاله است.

ب) اقاله نافذ است و به جای عوض تلف شده، مثل آن داده می شود.

ج) اقاله نافذ است و به جای عوض تلف شده، قیمت آن پرداخته می شود.

د) اقاله نافذ است و به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن، در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

۱۲- شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر (نوة انتقال دهنده) ولیّ قهری او را تا رسیدن مولی علیه به سن کبر از معامله منع کرده نافذ است یا باطل؟

الف) شرط، باطل و عقد بیع صحیح است. ب) شرط، نافذ و اجرای آن بر ولیّ لازم است.

ج) شرط، خلاف مقتضای عقد بیع است. د) رعایت شرط برای ولیّ قهری الزامی است.

۱۳- آیا به دلیل ممتنع بودن اجرای شرط، مشروطٌ له حق فسخ قرارداد را پیدا می کند یا ملتزم به آن است؟

الف) اگر اجرای شرط بعد از عقد ممتنع شود، مشروطٌ له حق فسخ دارد ولی شرط نامقدور در زمان عقد، اثری ندارد.

ب) شرط نامقدور و باطل است و هیچ اثری در عقد ندارد.

ج) ممتنع بودن اجرای شرط به مشروطٌ له حق فسخ می دهد، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروطٌ له باشد یا مشروطٌ له به هنگام تراضی از این امتناع آگاه باشد.

د) ممتنع بودن اجرای شرط در هر حال به مشروطٌ له حق فسخ می دهد.

۱۴- شرط عدم مسئولیت در صورت اجرا نشدن تعهد، نافذ است یا نه؟

الف) شرط عدم مسئولیت مطلقاً نافذ است.

ب) شرط عدم مسئولیت نافذ است، مگر در مورد صدمه های بدنی و لطمه به شرافت شخص و اضرار عمدی.

ج) شرط عدم مسئولیت ناشی از تعهد قراردادی نافذ و در مورد تعهد قانونی و قهری باطل است.

د) شرط عدم مسئولیت مطلقاً باطل است.

۱۵- برای معاف شدن از مسئولیت قراردادی چه حادثه ای قوه قاهره محسوب می شود؟

الف) مانع خارجی، احتراز ناپذیر و پیش بینی نشده باشد.

ب) مانع خارجی باشد و نتوان آن را به متعهد مربوط کرد.

ج) مانع خارجی و احتراز ناپذیر باشد. د) دفع مانع در قدرت مدیون نباشد.

۱۶- در صورتی که مفاد عقد با عرف و قانون مخالف باشد، برای تعیین آثار و لوازم عقد کدامیک از آنها مقدم است؟

الف) قانون امری بر تراضی و عرف مقدم است ولی در فرضی که قانون تکمیلی باشد مفاد تراضی و عرف بر قانون مقدم است.

ب) در صورت تعارض عقد با عرف و قانون، در هر حال قانون مقدم است.

ج) در صورت اختلاف تراضی و عرف و قانون، حکم عرف مقدم است.

د) در صورت اختلاف عقد و عرف و قانون، در هر حال مفاد قرارداد مقدم است و حکومت دارد.

۱۷- ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین چیست؟

الف) معامله به قصد از دین باطل است. ب) معامله به قصد فرار از دین، غیر نافذ است.

ج) معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.

د) معامله به قصد فرار از دین مانند سایر معاملات نافذ است.

۱۸- در موردی که موضوع معامله کلی است، برای رفع ابهام از آن تصریح به چه اموری کافی است؟

الف) در معامله کلی تصریح به مقدار و جنس و وصف و درجه مرغوبیت کالا ضروری است.

ب) در معامله کلی تصریح به مقدار و جنس و وصف، کافی است.

ج) در معامله کلی ذکر جنس کالا و اوصاف آن کافی است.

د) در فرضی که موضوع معامله کلی است، تصریح به مقدار و جنس آن کافی است.

۱۹- آیا سفیه می تواند برای انجام دادن معامله به دیگران وکالت دهد؟

الف) سفیه تنها می تواند در امور غیر مالی به دیگران وکالت دهد.

ب) سفیه می تواند برای معامله به دیگران وکالت دهد.

ج) سفیه اهلیت وکالت دادن به دیگران را ندارد.

د) سفیه می تواند در امری به دیگران وکالت دهد که خود او اهلیت انجام دادن آن را دارد.

۲۰- در صورتی که اکراه از طرف شخص خارجی (غیر از متعاملین) اعمال شود، کدام پاسخ درباره اثر آن در معامله درست است؟

الف) اکراه شخص خارجی در نفوذ معامله اثر ندارد.

ب) اکراه شخص خارجی در صورتی مؤثر است که با آگاهی طرف معامله باشد.

ج) اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه، از طرف شخص خارجی باشد.

د) اکراه شخص خارجی در صورتی مؤثر است که ثابت شود به تحریک طرف معامله صورت پذیرفته است.

۲۱- هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. در صورتی که وی از ایداع دستمزد خودداری کند، دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رأی نماید؛ در این صورت:

الف) از عِداد دلایل تجدیدنظرخواه خارج می شود. ب) تجدیدنظرخواهی متوقف می شود.

ج) دادخواست تجدیدنظر ابطال می گردد.

د) مجدداً به تجدیدنظر خواه اخطار می شود هزینه کارشناسی را تودیع نماید.

۲۲- خواهان باید اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید والّا در صورتی که سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود:

الف) اگر دادخواست مستند به ادلّه دیگری نباشد، ابطال می گردد.

ب) از عداد دلایل خارج می شود.

ج) دادگاه به ادعای انکار و تردید رسیدگی می کند.

د) دادگاه به خواهان اخطار می کند که اصول اسناد را به دادگاه ارائه دهد.

۲۳- در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت نمایند، پرونده ...

الف) بایگانی می شود. ب) به مرجع صالح فرستاده می شود.

ج) برای تشخیص صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود.

د) برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

۲۴- چنانچه دادگاه شخصی را به عنوان گواه احضار کند و گواه مذکور در موعد مقرر حضور نیابد:

الف) گواه دوباره احضار می شود.

ب) دادگاه از احضار مجدّد گواه خودداری و به دلایل دیگر رسیدگی می کند.

ج) دادگاه دستور جلب گواه را صادر می کند.

د) دادگاه به طرفین اخطار می کند شاهد مذکور را در دادگاه حاضر نمایند.

۲۵- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری با:

الف) اطلاع مجلس شورای اسلامی ممکن است.

ب) تصمیم و تصویب شورای نگهبان ممکن است.

ج) تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

د) تصویب هیات وزیران ممکن است.

۲۶- بعد از تعیین داور یا داوران عزل آنان با:

الف) تصمیم هر یک از طرفین ممکن است. ب) تصمیم هیچ کس و هیچ مقام ممکن نیست.

ج) تصمیم دادگاه ممکن است. د) تراضی طرفین ممکن است.

۲۷- مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده ۳۲۶ (توجه قاضی صادر کننده حکم به اشتباه خود) نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور کدام است؟

الف) دادستان کل کشور ب) دادگاه عالی انتظامی قضات

ج) رییس دیوان عالی کشور د) هیات عمومی دیوان عالی کشور

۲۸- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد، خوانده و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر:

الف) قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ب) ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ واقعی، قابل اعتراض است.

ج) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قانونی، قابل اعتراض است.

د) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکومٌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض است.

۲۹- در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر آن به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد، مشروط بر آنکه ظرف مدت ... از تاریخ رأی ... برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود.

الف) یک ماه- نهایی ب) ده روز- نهایی

ج) یک ماه- بدوی د) بیست روز- نهایی

۳۰- رأی دادگاه پس از پاکنویس، باید ... به امضای دادرس یا دادرسان برسد.

الف) بلافاصله ب) ظرف پنج روز ج) ظرف یک هفته د) ظرف پانزده روز

۳۱- خوانده در مقام دفاع از دعوی مطروحه به وسیله یکی از وزارتخانه ها به اسناد سرّی استناد می کند. در این صورت تحویل سند سرّی باید ... باشد.

الف) با اجازه ریاست جمهوری ب) با اجازه رییس قوه قضائیه

ج) با موافقت وزیر اطلاعات د) طبق دستور دادگاه رسیدگی کننده

۳۲- اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است:

الف) فقط در دادگاه پذیرفته می شود. ب) در خارج از دادگاه پذیرفته نمی شود.

ج) در بعضی موارد پذیرفته می شود. د) پذیرفته نمی شود.

۳۳- در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، در این صورت چه مقامی در مورد اجرای قرار اقدام می نماید؟

الف) قاضی صادر کننده رأی شخصاً ب) قاضی تحقیق دادگاه

ج) مدیر دفتر به دستور قاضی صادر کننده د) مدیر دفتر به دستور رییس مجتمع قضایی

۳۴- هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف مدت ... پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید.

الف) سه روز ب) پنج روز ج) یک هفته د) بیست روز

۳۵- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد وقت رسیدگی برای چه مدتی باید تعیین شود؟

الف) به ترتیب نوبت ب) نزدیک ترین وقت

ج) حداکثر ظرف مدت دو ماه د) نباید بیشتر از سه ماه باشد.

۳۶- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از:

الف) مبلغی که خواهان تعیین می کند. ب) مبلغی که کارشناس تعیین می کند.

ج) حاصل جمع عواید یکسال

د) حاصل جمع تمام اقساط منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می داند.

۳۷- کدامیک از موارد ذیل قابل توکیل نمی باشد؟

الف) وکالت در ادعای جعل ب) وکالت در اقرار

ج) وکالت در توکیل د) وکالت در استرداد دعوی

۳۸- دعاوی مربوط به اسناد سجلی که در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور میباشد، در چه دادگاهی اقامه می شود؟

الف) دادگاه محل اقامت ذینفع ب) دادگاه عمومی تهران

ج) دادگاه محل صدور سند

د) دادگاه محل اقامت خواهان که غیر دادگاه محل صدور سند است.

۳۹- در صورتی که وکیل، استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موکل اخطار نماید، دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید تا چه مدتی متوقف می شود؟

الف) یک هفته ب) بیست روز ج) یک ماه د) دو ماه

۴۰- در صورتی که قرار تأمین، اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود و خوانده ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مطالبه خسارت نماید، رأی دادگاه در مورد محکومیت خواهان به پرداخت خسارت خوانده:

الف) قابل تجدیدنظر است. ب) قطعی است.

ج) در صورتی قطعی است که از مرجع تجدیدنظر صادر شود.

د) در صورتی قطعی است که حکم راجع به اصل دعوی قطعی باشد.

۴۱- مهلتي كه دارنده سفته بتواند عليه ظهرنويس يا ظهرنويسان اقامه دعوي كند:

الف) ظرف مدت يك سال از تاريخ واخواست است.

ب) ظرف مدت يك سال از تاريخ سررسيد مي باشد.

ج) ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارائه سفته به صادركننده آن است.

د) ظرف مدت يك سال از تاريخ ارائه سفته به صادركننده آن است.

۴۲- آيا دادگاه با درخواست برات دهنده و ظهرنويسها مي تواند براي تاديه برات مهلتي بدهد؟

الف) در هر صورت مي تواند مهلت بدهد.

ب) در صورت دادن ضامن از طرف برات دهنده و ظهرنويسها مهلت مي دهد.

ج) مي تواند با رعايت وضعيت مالي برات دهنده و ظهرنويسها مهلت مناسبي بدهد.

د) نمي تواند بدون رضايت صاحب برات مهلتي بدهد.

۴۳- مسئوليت مؤسسين شركت نسبت به اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند، چگونه است؟

الف) مسئوليت انفرادي است. ب) مسئوليت آنان تضامني است.

ج) مسئوليت مشترك است. د) مسئوليت نسبي است.

۴۴- هرگاه معامله با وساطت دلال انجام شود و اين معامله مشروط به شرط تعليقي باشد، در اين صورت دلال در چه زماني استحقاق دريافت اجرت خود را دارد؟

الف) با وقوع معامله مستحق دريافت اجرت مي باشد.

ب) پس از حصول شرط، مستحق اجرت خواهد بود.

ج) چنانچه تا يك سال شرط حاصل نشود، دلال مستحق دريافت اجرت خود مي باشد.

د) نصف اجرت با انجام معامله و بقيه پس از حصول شرط مي باشد.

۴۵- حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا چه مدتي مي توان صادر كرد؟

الف) تا سه سال بعد از مرگ او مي توان صادر كرد.

ب) تا هر زمان مي توان حكم ورشكستگي تاجر را صادر كرد.

ج) تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي توان، صادر كرد.

د) با فوت تاجر ورشكسته صدور حكم ورشكستگي موضوعاً منتفي است.

۴۶- اگر مضمونٌ له از دريافت طلب خودداري كند، چه اثري در ضمانت ضامن دارد؟ و كداميك از پاسخ هاي زير درست است؟

الف) ضامن فوراً و به خودي خود بري مي شود.

ب) ضامن مكلف است تا مطالبه مضمونٌ له صبر كند.

ج) ضامن بايد براي اجبار مضمونٌ له به دادگاه رجوع كند.

د) هيچ گونه اثري در وضعيت ضامن ندارد.

۴۷- به محض وصول مال التجاره، متصدي حمل و نقل چه وظيفهاي به عهده دارد؟

الف) بايد مرسلٌ اليه را مستحضر نمايد.

ب) بايد مال التجاره را به مقصد مرسلٌ اليه ارسال دارد.

ج) مرسلٌ اليه موظف است با متصدي حمل و نقل تماس بگيرد. د) هيچ وظيفه اي ندارد.

۴۸- در شركت مختلط سهامي در صورت صدور حكم ورشكستگي، نسبت به اموال شركت:

الف) طلبكاران شخصي شركا با طلبكاران شركت در يك رديف قرار مي گيرند (برابر هستند).

ب) طلبكاران شخصي شركا بر طلبكاران شركت مقدم هستند.

ج) طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء مقدم هستند.

د) هر يك از طلبكاران كه زودتر اقدام كرده باشند، نسبت به ساير حق تقدم دارند.

۴۹- اداره شركت مختلط غير سهامي:

الف) به عهده شركاء ضامن و شركا با مسئوليت محدود است.

ب) به عهده شريك يا شركاي ضامن است.

ج) به عهده شريك يا شركا با مسئوليت محدود است.

د) منوط به توافق و رضايت كليه شركای اعم از ضامن و با مسئوليت محدود است.

۵۰- در شرکت نسبی و شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکاء به ترتیب زیر است:

الف) در شركت نسبي تا ميزان سرمايه و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه است.

ب) در شركت نسبي به نسبت سرمايه و در شركت با مسئوليت محدود تا ميزان سرمايه است.

ج) در شركت نسبي نامحدود و در شركت با مسئوليت محدود، محدود به سرمايه است.

د) در هر يك از شركت نسبي و با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه است.

۵۱- شركای شركت تضامني:

الف) نمي توانند بدون رضايت ساير شركا به حساب خود، تجارتي از نوع تجارت شركت نمايند.

ب) نمي توانند بدون رضايت ساير شركا به حساب خود، تجارتي از نوع تجارت شركت بنمايند ولي ميتوانند به حساب شخص ثالث انجام دهند.

ج) نمي توانند بدون رضايت ساير شركاء به حساب شخص ثالث، تجارتي از نوع تجارت شركت نمايند.

د) نمي توانند بدون رضايت ساير شركاء به حساب خود يا شخص ثالث، تجارتي از نوع تجارت شركت نمايند.

۵۲- در شركت با مسئوليت محدود، انتقال سهم الشركه موكول به:

الف) رضايت شركاي ديگر نيست. ب) رضايت كليه شركا است.

ج) رضايت آن تعداد از شركا است كه نصف سرمايه شركت را در اختيار دارند.

د) رضايت شركايي كه سه چهارم سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.

۵۳- كدام يك از معاملات زير عمل تجارتي ذاتي محسوب مي شود؟

الف) تصدي به معاملات حراجي ب) كليه معاملات بين تجار، كسبه و صرافان بانكها

ج) كليه معاملات شركت هاي تجارتي

د) كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد.

۵۴- هرگاه در معامله اي كه در آن يكي از اعضاي هيات مديره و يا مدير عامل ذينفع باشد:

الف) در صورت تصويب هيات مديره معامله صحيح است.

ب) معامله مذكور صحيح بوده و شركت نمي تواند با وجود عدم تصويب معامله توسط مجمع عمومي عادي از دادگاه، ابطال معامله را خواهد.

ج) اگر مجمع عمومي عادي آن معامله را تصويب نكند، قابل ابطال خواهد بود و شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله، بطلان معامله را از دادگاه بخواهد.

د) اگر مجمع عمومي عادي آن معامله را تصويب نكند، معامله خود به خود باطل خواهد بود.

۵۵- كدام يك از موارد زير از مصاديق ورشكستگي به تقلب به شمار ميرود؟

الف) در صورتي كه تاجر دفتر خود را مفقود نموده و يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نمايد و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از میان ببرد.

ب) در صورتي كه محقق شود، مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي نسبت به عايدي او فوق العاده بوده است.

ج) در صورتي كه محقق شود كه تاجر مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده است كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط اتفاق محض است.

د) اگر يكي از طلبكاران را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

۵۶- انتشار اوراق قرضه تحت كدام يك از شرايط زير امكان پذير است؟

الف) نصف سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.

ب) كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و پنج سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.

ج) كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت آن گذشته و دو تراز نامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

د) كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و سه سال تمام از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.

۵۷- شخصي از شركت نسبي بستانكار است. شركت تمام دارايي خود را از دست داده و منحل شده است بستانكار مي تواند براي وصول طلب خود:

الف) به هر يك از شركا براي وصول تمام طلب رجوع نمايد.

ب) به هر يك از شركا به نسبت سرمايه رجوع نمايد خواه انفرادي و خواه به نحو اجتماع.

ج) به شركايي كه پس از تحقق دين وارد شده اند، رجوع نمايد.

د) فقط به طرفيت همه شركا بر اساس تضامن اقامه دعوي نمايد.

۵۸- در شركت سهامي دارندگان چند درصد از صاحبان سهام ميتوانند از هيات مديره بخواهند كه صاحبان سهام را براي تشكيل مجموع عمومي دعوت نمايد؟

الف) ده درصد ب) پانزده درصد ج) بيست درصد د) بيست و پنج درصد

۵۹- در صورت وجود منافع در شركت سهامي تقسيم چند درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است؟

الف) پنج درصد ب) پانزده درصد ج) بيست درصد د) ده درصد

۶۰- مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث عليه شركا يا وراث آنها راجع به معاملات شركت .... است.

الف) پنج سال ب) شش ماه ج) يك سال د) سه سال

۶۱- شك در اصل تكليف را شبههی ........... مي نامند.

الف) تحريميه ب) حكميه ج) مصداقيه د) موضوعيه

۶۲- زوجه به سبب حق حبس مي تواند تا قبل از پرداخت مهريه از تمكين در برابر زوج امتناع كند. وجوب تمكين زوجه چه نوع از انواع وجوب است؟

الف) واجب مشروط ب) واجب مضيّق ج) واجب كفايي د) واجب منجّز

۶۳- بر فرزندي واجب شده نفقه پدر خود را بپردازد، حال ترديد داريم كه پدر دارا شده يا خير. استصحاب در مورد عدم تمكن مالي پدر چه نوع استصحابي است؟

الف) استصحاب حكم تكليفي ب) استصحاب حكم وضعي

ج) استصحاب مسببي د) استصحاب سببي

۶۴- نص عبارت است از:

الف) ظاهر قانون ب) مدلول صريح قانون ج) منطوق قانون د) كلمات مندرج در قانون

۶۵- الزام به رساندن مصدوم به بيمارستان براي نجات جان او توسط رانندهاي كه با او تصادف نموده مشمول ....... است.

الف) امر ظاهري اولي ب) امر ظاهري ثانوي

ج) حكم واقعي ثانوي د) حكم واقعي اولي

۶۶- لزوم پرداخت هزينه دادرسي براي اقامه دعوي از قبيل حكم:

الف) ارشادي است. ب) تكليفي است.

ج) مولوي است. د) تأسيسي است.

۶۷- در نزاعي جمعي، قتلي واقع شده است، تعداد شركت كنندگان در نزاع معلوم است ولي بين آنها قاتل شناخته نمي شود. در اين صورت مسأله مشمول:

الف) شبهه محصوره است. ب) شبهه غير محصوره است.

ج) شبهه حكميه است. د) شبهه وجوبيه است.

۶۸- استعمال لفظ موات در مورد زميني كه سابقه عمران ندارد به كار بردن لفظ است در:

الف) حقيقت شرعيه (قانونيه). ب) موضوعٌ له خود.

ج) معناي مجازي. د) معناي حقيقي.

۶۹- استخراج علت احكام و تعميم دادن آن را .......... مي گويند.

الف) استقراء ب) تنقیح مناط ج) تقليد د) قياس اولويت

۷۰- هرگاه طبق قانون، امتناع زنداني از بازگشت به زندان، پس از پايان مرخصي فرار محسوب شود، رابطه اين حكم با فرار به معناي حقيقي چه نوع رابطه اي است؟

الف) تخصيص ب) تقييد ج) حكومت د) ورود

۷۱- اگر كسي ديون متعدد به يك نفر دارد، تشخيص اينكه تاديه بابت كدام يك از ديون است بر عهده مديون است؛ لذا پرداخت مزبور از مصاديق عمل به ..... .

الف) واجب غيری است. ب) واجب موسع است.

ج) واجب تعيني است. د) واجب تخييري است.

۷۲- دولت نميتواند از كسي سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او كلمات «مگر به درخواست خود او»:

الف) مخصص متصل است. ب) مخصص عقلي است.

ج) مخصص منفصل است. د) مخصص مجمل است.

۷۳- هرگاه شك ابتدايي، بدون علم اجمالي و فاقد حالت سابق باشد چه اصلي را بايد جاري ساخت؟

الف) احتياط ب) استصحاب ج) برائت د) تخيير

۷۴- انتشار قوانين به منظور رعايت كداميك از قواعد زير است؟

الف) قاعده لاضرر ب) قاعده فراغ

ج) قاعده دفع ضرر محتمل د) قاعده قبح عقاب بلابيان

۷۵- طبق ماده ۱۲ قانون مدني مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان. كلمات بعد از «اعم از اينكه...»:

الف) مبيَّن است. ب) قرينه لفظيه است.

ج) قرينه متصله است. د) مبيَّن است.

۷۶- عقد رهن محقق نمي شود مگر با دادن مال مرهونه به قبض مرتهن. لذا قبض در عقد رهن:

الف) مقدمه عادي است. ب) مقدمه علم است.

ج) مقدمه واجب است. د) مقدمه صحت است.

۷۷- مبناي ماده ۳۵ قانون مدني كه مي گويد:«تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود». قاعده ....... است.

الف) استصحاب ب) تبادر ج) غلبه د) عموم و خصوص من وجه

۷۸- مفهوم مخالف كلام ....... قطعاً حجت است.

الف) اگر منطوق ايجابي و مفهوم سلبي باشد. ب) اگر منطوق سلبي و مفهوم ايجابي باشد.

ج) در تمام موارد مخالف يا منطوق سلباً يا ايجاباً

د) فقط در صور وجود حصر يا شرط و يا غایت در كلام

۷۹- نتيجه تعارض، اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟

الف) استصحاب مقدم است. ب) برائت مقدم است.

ج) به لحاظ تعارض، متساقط هستند. د) حتي المقدور به هر دو عمل خواهد شد.

۸۰- اذن در شيء اذن در لوازم آن است. كدام گزينه زير مصداق آن است؟

الف) اذن در بردن آب از چاه به غير، مستلزم اجازة عبور تانكر آب است.

ب) اذن در بردن آب از چاه غير، متضمن اذن در عبور از ملك غير تا وصول به چاه است.

ج) اذن در انتفاع از ملك، اذن در انتفاع عائله منتفع هم خواهد بود.

د) اذن در استفاده از مجراي آب، متضمن اذن در مرمت خواهد بود.

۸۱- ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است، اگر معالجه شود و بدون عيب گردد:

الف) يك پنجم ديه عضو است. ب) چهار پنجم ديه عضو است.

ج) چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است. د) ارش آن توسط دادرس دادگاه تعيين مي شود.

۸۲- شخصي كه شروع به ارتكاب جرم كرده به ميل خود از ارتكاب آن جرم منصرف مي شود. طبق قواعد شروع به جرم در حقوق جزاي عمومي فعلي ايران:

الف) شروع به جرم واقع شده و مجازات مي شود.

ب) شروع به جرم واقع نشده و اگر اقدام انجام شده جرم باشد، مجازات مي شود.

ج) شروع به جرم واقع نشده ولي از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.

د) شروع به جرم كرده و به ميل خود آن را ترك كرده و اگر اقدام انجام شده، جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخورداري خواهد شد.

۸۳- شخصي محكوم به حدّ شرب خمر گرديده و سپس ديوانه شده است. اجراي حكم حد چگونه است؟

الف) اجراي حد متوقف مي گردد. ب) حد درباره محكوم در هر حال اجرا مي گردد.

ج) حكم حد به پرداخت جزاي نقدي تبديل مي شود.

د) پرونده به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي شود تا درباره محكوم اظهارنظر شود.

۸۴- هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت وجود ندارد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفتي غير از زنا گردند مجازات آنها:

الف) تبعيد تا مدت يك سال است. ب) حبس از شش ماه تا دو سال است.

ج) شلاق تا نود و نه ضربه است. د) جزاي نقدي از يك ميليون تا دو ميليون ريال است.

۸۵- قتلي در اثر خطاي محض واقع شده و جاني نيز به قتل اقرار نموده است. در اين صورت ديه آن بر عهده چه كسي است؟

الف) جاني مسئول پرداخت ديه است. ب) جاني و عاقله متضامناً مسئول پرداخت ديه هستند.

ج) ديه از بيت المال داده مي شود. د) عاقله جاني مسئول پرداخت ديه است.

۸۶- شخصي متهم به معاونت در قطع عضوي از اعضاي بدن شاكي است. مجازات چنين شخصي در صورت اثبات جرم چقدر است؟

الف) قطع همان عضو متهم است. ب) سه ماه تا يك سال حبس است.

ج) ۹۹ ضربه شلاق است.

د) متهم بايد ديه پرداخت كند و ديه آن همان ديه عضوي است كه قطع شده است.

۸۷- كداميك از تعاريف ذيل در مورد قذف صحيح و كامل است؟

الف) نسبت دادن زنا به شخص ديگر ب) نسبت دادن لواط به شخص ديگر

ج) نسبت دادن روابط نامشروع غير از زنا به شخص ديگر

د) نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر

۸۸- منشي دادگاه در انعكاس اظهارات يكي از اصحاب دعوي به جاي اينكه بنويسد: «قبول ندارم» نوشته است «قبول دارم» اين عمل:

الف) از مصاديق جعل معنوي است. ب) از مصادیق گواهی خلاف واقع است.

ج) در حكم شهادت دروغ است. د) فاقد وصف كيفري بوده و عنوان خطاي اداري دارد.

۸۹- شخصي كه افسر نيروي انتظامي نيست خود را افسر آن نيرو معرفي مي نمايد؛ اين عمل:

الف) عنوان كلاهبرداري دارد. ب) فاقد وصف كيفري است.

ج) از مصاديق جعل به شمار مي رود. د) از مصاديق غصب عناوين و مشاغل است.

۹۰- شخصي به مجازات تبعيد به مدت سه سال محكوم شده، بعد از گذراندن چه مدت از تبعيد مي تواند از مقررات آزادي مشروط استفاده نمايد؟

الف) بعد از سپري شدن نصف مدت تبعيد ب) بعد از سپري شدن دو سوم مدت تبعيد

ج) بلافاصله بعد از شروع به اجرا د) حق استفاده از مقررات آزادي مشروط را ندارد.

۹۱- شخصي به علت ارتكاب يكي از جرايم عمدي به ۶ سال حبس تعزيري محكوم و حكم نيز درباره وي اجرا شده است. از آنجا كه به تبع صدور حكم مذكور، محكوم از حقوق اجتماعي محروم شده است، بعد از سپري شدن چه مدتي از اين محروميت رفع اثر مي گردد؟

الف) يك سال بعد از اجراي حكم ب) دو سال بعد از اجراي حكم

ج) سه سال بعد از اجراي حكم د) شش ماه بعد از اجراي حكم

۹۲- در جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، مجازات هر يك از آنان:

الف) حداقل مجازات فاعل جرم است. ب) مجازات فاعل مستقل است.

ج) موكول به نظر دادرس دادگاه است.

د) مجازات شركای جرم غيرعمدي، كمتر از حداقل مجازات فاعل مستقل است.

۹۳- مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم ميشوند:

الف) قابل اجرا نيست. ب) قابل اجرا است.

ج) در صورتي كه جرايم متعدد مشابه هم باشد قابل اجرا است.

د) در هر صورت بسته به نظر دادرس دادگاه است.

۹۴- مجازات شركا در جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، چه اندازه است؟

الف) مجازات فاعل مستقل همان جرم است.

ب) مجازات شركای جرم غيرعمدي كمتر از حداقل مجازات فاعل مستقل است.

ج) حداقل مجازات فاعل جرم است.

د) دادگاه مختار است هر مجازاتي كه مصلحت مي داند، تعيين نمايد.

۹۵- تخفيف مجازات يا تبديل آن به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسبتر به حال متهم باشد، در مورد جرايم مشمول حد چگونه اعمال مي شود؟

الف) تخفيف يا تبديل مجازات در صورتي اعمال مي گردد كه شاكي رضايت داده باشد.

ب) تخفيف يا تبديل مجازات در صورتي اعمال مي گردد كه شاكي رضايت داده و متهم نيز درخواست تخفيف نموده باشد.

ج) امكان تخفيف يا تبديل مجازات در جرايم مشمول حد وجود ندارد.

د) مجازات حد تبديل به تعزير مي شود.

۹۶- مادر بزرگ محكوم به اعدامي، محكوم را مخفي مي نمايد. با فرض مجازات مخفي كننده به يك تا سه سال حبس، مجازات او چيست؟

الف) بدون مجازات ب) ربع مجازات ج) نصف مجازات د) كل مجازات

۹۷- شروع به جرم با وجود عدم وقوع آن ... قابل مجازات است.

الف) مطلقاً در تمام جرايم ب) در جرايمي كه مجازات حد دارد.

ج) در صورتي كه اقدامات انجام شده خود مستقلاً جرم باشد.

د) در صورت عدم گذشت از سوي شاكي

۹۸- در اثبات زنا اقرار در صورتي نافذ است كه:

الف) مقرّ عامد باشد. ب) مقرّ عاقل باشد.

ج) مقر بالغ و مختار باشد. د) مقرّ رشيد و قاصد باشد.

۹۹- در حالي كه ديه قتل مرد مسلمان يك ديه كامله است، ديه قطع دو دست و دو پاي وي چه ميزان است؟

الف) نصف ديه كامله ب) يك ديه كامله

ج) دو ديه كامله د) يك برابر و نیم ديه كامله

۱۰۰- مجازات معاونت در جرايم تعزيري عبارت از:

الف) به مجازات مباشر محكوم مي شود. ب) تعزير مي شود.

ج) حداقل مجازات معين در قانون براي مباشر محكوم مي شود.

د) مجازات او مجازات شريك جرم است.

۱۰۱- مدت تجديدنظر براي متهمي كه قرار بازداشت او صادر شده:

الف) ده روز است. ب) بيست روز است.

ج) يك ماه است.

د) در قانون پيش بيني نشده ولي هر زمان كه متهم بخواهد ميتواند بدان اعتراض كند.

۱۰۲- تعداد قرارهاي تامين كيفري كه قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به متهم يكي از آنها را صادر كند چند نوع ميباشد؟

الف) دو ب) سه ج) چهار د) پنج

۱۰۳- هرگاه از رأي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظر خواهي نشده يا به هر علتي رأي قطعي شده باشد و محكومٌ عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد ميتواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضا مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه مربوطه به مأخذ:

الف) اساساً هزينه اي نبايد پرداخت شود.

ب) دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري بايد پرداخت شود.

ج) سه برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري بايد پرداخت شود.

د) پرداخت هزينه مطابق دادخواست هاي حقوقي مي باشد.

۱۰۴- هرگاه متهم و يا مدعي خصوصي درخواست احضار شهود و يا كسب نظر كارشناسان رسمي را نمايند، درخواست كننده بايد هزينه هاي مربوطه را بپردازد و مقدار اين هزينهها بر حسب تعرفهاي است كه:

الف) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. ب) به تصويب هيات وزيران رسيده است.

ج) توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رییس قوه قضاییه ميرسد.

د) به پيشنهاد معاونت اداري و مالي وزير دادگستري و به تصويب وزير دادگستري رسيده است.

۱۰۵- در صورت تعدد محكومٌ عليهم، هر يك از آنان چه ميزان از هزينه هاي دادرسي را بايد بپردازند؟

الف) بالسويه بين تمامي محكومٌ عليهم تقسيم مي شود.

ب) با توجه به بضاعت مالي آنان تقسيم مي شود.

ج) هزينه از بيت المال پرداخت مي شود.

د) ميان آنها تقسيم ميشود دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه نموده و سهم هر يك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي نمايد.

۱۰۶- هزينه تجديدنظر خواهي فرد زنداني:

الف) طبق تعرفه مصوب هزينه هاي مالي است.

ب) بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي مدني مي باشد.

ج) برابر هزينه دعاوي غيرمالي است.

د) از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري به موجب آن بازداشت است معاف ميباشد.

۱۰۷- در مواردي كه قاضي قرار بازداشت متهم را صادر مي نمايد، مكلف است:

الف) بعد از يك ماه در صورت ضرورت با قيد و ذكر دليل قرار بازداشت را تجديد و يا قرار ديگري صادر نمايد.

ب) بعد از چهار ماه قرار را تجديد يا قرار تأمين ديگري غير از بازداشت صادر كند.

ج) بعد از بيست روز از تاريخ صدور بايد تبديل يا با ذكر علت تجديد نمايد.

د) پرونده را بلافاصله به دادسراي انتظامي قضات ارسال دارد.

۱۰۸- قرار اناطه كه از سوي دادگاه صادر مي شود:

الف) قطعي و غيرقابل اعتراض است. ب) قابل واخواهي است.

ج) به تبع اصل حكم كه در ماهيت دعوي صادر ميشود قابل تجديدنظر خواهي است.

د) مستقلاً قابل تجديدنظر خواهي است.

۱۰۹- در صورتي كه دادگاه تجديدنظر، اعتراض متهم را به قرار بازداشت وارد تشخيص دهد:

الف) قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده را به منظور تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي نمايد.

ب) قرار بازداشت موقت را فسخ و رأساً تامين متناسب از متهم اخذ و پرونده را به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي نمايد.

ج) قرار را فسخ و پرونده را به نظر رياست مجتمع قضايي مي رساند.

د) قرار را فسخ و پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي دارد.

۱۱۰- چنانچه دادگاه براي تامين ضرر و زيان شاكي، قرار تامين خواسته صادر نمايد قرار صادره:

الف) ظرف مدت يك هفته قابل اعتراض است. ب) ظرف مدت ده روز قابل اعتراض است.

ج) ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض است. د) قطعي و غيرقابل اعتراض است.

۱۱۱- در صورتي كه دادگاه با توجه به اهميت و دلايل جرم، قرار عدم خروج متهم را از كشور، صادر نمايد اين قرار چه مدت اعتبار دارد؟

الف) دو ماه ب) شش ماه

ج) تا خاتمه رسيدگي و صدور و اجراي دادنامه د) موكول به نظر قاضي است.

۱۱۲- در صورت وجود شرايط لازم قانوني محكومٌ عليه پس از گذرانيدن چه مدت از حبس خود ميتواند تقاضاي آزادي مشروط نمايد؟

الف) يك سوم از مدت ب) دو سوم از مدت

ج) سه چهارم از مدت د) نصف مدت

۱۱۳- براي ايجاد وحدت رويه در موضوعات مورد اختلاف در ديوان عالي كشور براي تشكيل جلسه، حضور ........

الف) نصف به علاوه يك از كليه رؤسا و مستشاران شعب لازم و ضروري است.

ب) رییس و دادستان كل كشور به اتفاق هر تعداد از قضات ديوان عالي كشور كافي است.

ج) حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب به اتفاق رییس ديوان عالي كشور يا معاون او و دادستان كل كشور يا نماينده او لازم است.

د) تمامي رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور ضروري است.

۱۱۴- در جرايم غيرقابل گذشت چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد، محكومٌ عليه چه تقاضايي را ميتواند مطرح نمايد؟

الف) تجديدنظر در ميزان مجازات از دادگاه صادركننده حكم قطعي

ب) تعليق اجراي مجازات از دادگاه تجديدنظر استان

ج) موقوف الاجرا ماندن حكم از دادگاه بدوي صادركننده حكم د) اعاده دادرسي

۱۱۵- احاله پرونده در امور كيفري از حوزه اي به حوزه ديگر استان، به درخواست رییس حوزه قضايي مبدا و موافقت... خواهد بود.

الف) ديوان عالي كشور ب) رییس حوزه قضايي مقصد

ج) شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان د) دادستان كل كشور

۱۱۶- چنانچه به هر علت، اجراي دستور و يا تكميل دستور مقامات قضايي ميسر نباشد، ضابطين موظفند گزارش آن را با ذكر علت .......... به ..... اعلام نمايند.

الف) در پايان هر ماه- مقام قضايي ب) بلافاصله-رییس مجتمع

ج) ظرف يك هفته-مقام قضايي د) ظرف ۲۴ساعت- مقام قضايي

۱۱۷- دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال وقتي وكيل تسخيري براي طفل تعيين ميكند كه:

الف) سرپرست طفل در دادگاه حاضر نشود. ب) سرپرست قانوني طفل، وكيل تعيين نكند.

ج) سرپرست طفل در دادگاه حاضر نشده و وكيل هم تعيين نكرده باشد.

د) عدم ملائت طفل يا سرپرست او محرز باشد.

۱۱۸- منظور از علني بودن محاكمه اين است كه:

الف) ورود افراد و انتشار جريان محاكمه آزاد باشد.

ب) ورود افراد آزاد، اما انتشار در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم مجاز نيست.

ج) ورود افراد به جز شاكي، متهم، شاهد و كارشناس ممنوع، اما ورود خبرنگاران آزاد است و انتشار جريان محاكمه موكول به قطعي شدن حكم است.

د) احتمال اختلال در نظم دادگاه به لحاظ نوع اتهام نرود.

۱۱۹- چنانچه هنگام اجراي حكم، محكومٌ عليه فوت نموده باشد، هزينه دادرسي چگونه وصول ميشود؟

الف) از مدعي خصوصي يا شاكي ب) از ماترك وي

ج) از وارث محكوم عليه د) از بيت المال

۱۲۰- در صورتي كه متهم پرونده سه نفر وكيل داشته باشد، براي رسميت جلسه حضور چند نفر از وكلاء مذكور لازم است؟

الف) سه نفر از وكلاء ب) دو نفر از وكلاء

ج) يك نفر وكيل د) براي رسميت جلسه حضور وكلاء ضرورتي ندارد.
برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1379