با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اعضای هیئت علمی موسسه چتر دانش


منتخبی از برترین استادان دانشگاه های ایران و مشاوران و کارشناسان ارشد


اساتید دوره های آمادگی آزمون وکالت

گروه نام درس نام استاد سابقه

کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران

وکیل پایه یک دادگستری

اساتید دوره های وکالت حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، مؤلف کتب حقوقی
دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و
وکیل پایه یک دادگستری
استاد صلاح یوسفی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی و
وکیل پایه یک دادگستری
آئین دادرسی مدنی دکتر سید مفید کلانتریان مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری
دکتر رحمان عمروانی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
استاد قایم مقامی

کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه

مولف کتب حقوقی

حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و
وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی تقی خانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
استاد ارشدی

کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران

مولف کتب حقوقی

استاد محمد امین نجفی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
حقوق جزا دکتر هادی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی همدان و مؤلف کتب حقوقی
دکتر زارع

دکتری حقوق جزا وجرم شناسی

استاد دانشگاه

آیین دادرسی کیفری دکتر رضا رحیمی دهسوری مدرس دانشگاه/دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه قم/مولف کتب حقوقی/نفر اول ورودی دکتری /حوزه تخصصی:آیین دادرسی و قراردادها

دکتر بهداد کامفر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
مولف کتب حقوقی
وکیل و مشاور حقوقی
دکتر عباس زاده دکتری حقوق جزا وجرم شناسی
اصول فقه استاد علی بنی صدر مؤلف کتب فقهی و حقوقی
استاد سید حمید رضا احمدی زاده مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
دکتر رضایی مدرس دانشگاه
اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق

گروه گرایش نام درس نام استاد سابقه
کارشناسی ارشد - متون فقه دکتر شعبان حق پرست عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
حقوق خصوصی حقوق مدنی دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق تجارت دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ووکیل پایه یک دادگستری
دکتر علی تقی خانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
آئین دادرسی مدنی دکتر رحمان عمروانی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
حقوق کیفری حقوق جزای عمومی دکتر هادی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی همدان و مؤلف کتب حقوقی
حقوق جزای اختصاصی دکتر هادی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی همدان و مؤلف کتب حقوقی
آئین دادرسی کیفری دکتر کامفر مدرس دانشگاه/وکیل دادگستریو مؤلف کتب حقوقی
حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی خانم دکتر غدیری استاد دانشگاه
حقوق بین الملل خصوصی آقای یعقوبی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
حقوق تعهدات دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق اساسی دکتر خسروی استاد دانشگاه
حقوق عمومی حقوق بین الملل عمومی خانم دکتر غدیری استاد دانشگاه
حقوق اداری آقای یعقوبی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
حقوق تعهدات دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق اساسی دکتر خسروی استاد دانشگاه
حقوق تجارت بین الملل حقوق مدنی دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق تجارت دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ووکیل پایه یک دادگستری
دکتر علی تقی خانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حقوق بین الملل عمومی خانم دکتر غدیری استاد دانشگاه
حقوق بین الملل خصوصی آقای یعقوبی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
اساتید دوره های آمادگی آزمون دکتری حقوق

گروه زیر گروه نام درس نام استاد سابقه
دکتری - زبان عمومی دکتر ترقی -
- استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه -
حقوق خصوصی متون فقه حقوقی دکتر حق پرست مؤلف کتب فقهی و حقوقی
حقوق تجارت دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و
وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مدنی دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری
حقوق جزا متون فقه جزائی دکتر اسداله لطفی مؤلف کتب فقهی و حقوقی
حقوق جزای عمومی دکتر میر سعیدی استاد دانشگاه
آئین دادرسی کیفری دکتر موذن زادگان استاد دانشگاه-وکیل دادگستری
جرم شناسی دکتر رایجیان استاد دانشگاه
اساتید دوره های آمادگی آزمون اختبار و دوره های علمی

گروه نام درس نام استاد سابقه
اختبار و
دوره های علمی
حقوق ثبت دکتر سید مفید کلانتریان مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری
حقوق روابط مؤجر و مستأجر آقای سید محمد رضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
داوری دکتر سید مفید کلانتریان

مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری

امور حسبی استاد حبیبی وکیل پایه یک دادگستری
حقوق اسناد تجاری دکتر بهرام بهرامی قاضی سابق دیوان عالی کشور، وکیل پایه یک دادگستری
اجرای احکام مدنی دکتر بهرام بهرامی قاضی سابق دیوان عالی کشور، وکیل پایه یک دادگستری
آئین نگارش دعاوی حقوقی دکتر سید احمد باختر وکیل پایه یک دادگستری
آیین دادرسی کیفری دکتر مهابادی استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
حقوق جزا دکتر مصدق استاد دانشگاهبرچسب ها: هیئت علمی موسسه چتردانش,اساتید موسسه چتردانش,اساتید برتر حقوق