با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تعداد شرکت کنندگان و پذیرش کانون ها

نام کانون تعداد شرکت کنندگان 91 ظرفیت پذیرش 91 تعداد شرکت کنندگان 92 ظرفیت پذیرش92 تعداد شرکت کنندگان 93 ظرفیت پذیرش سال 93 تعداد شرکت کنندگان 94 ظرفیت پذیرش سال 94
1 مرکز(تهران،سمنان،یزد،هرمزگان وسیستان وبلوچستان)
13207 1000 19013 1250 15802 1000 21803 1000
2 آذربایجان شرقی 2851 200 3787 200 3243 120 3312 90
3 فارس 3124 160 3427 135 3455 136 4155 110
4 اصفهان 2943 190 2863 110 2621 130 3348 130
5 آذربایجان غربی 1811 75 2106 75 1917 56 2286 44
6 مازندران 1088 60 1489 52 1883 72 2367 72
7 خراسان(جنوبی،رضوی،شمالی)
2341 110 2454 120 2385 120 1974 60
8 گیلان 1398 50 1659 40 1439 50 2048 50
9 قزوین 855 60 1390 64 1724 75 1154 50
10 خوزستان 2713 100 4275 150 3840 150 2965 50
11 کرمانشاه وایلام 1131 40 1474 40 1054 35 2285 52
12 همدان 747 40 885 35 857 35 1406 35
13 قم 413 30 438 20 410 20 1257 30
14 کردستان 985 50 884 40 833 30 1032 40
15 گلستان 978 50 1187 40 1183 45 1627 45
16 اردبیل 799 25 1043 30 1540 50 1650 50
17 مرکزی (اراک) 260 15 714 25 607 25 736 25
18 بوشهر 1303 75 1119 40 1586 45 1950 50
19 زنجان 513 30 634 30 720 30 1087 35
20 لرستان 1126 50 976 30 1413 40 1264 35
21 کرمان 2072 142 4370 183 3647 176 1664 40
22 البرز 1368 80 2190 80 2516 100 2859 100
23 چهار محال بختیاری - - 726 25 843 40 659 20برچسب ها: تعداد شرکت کنندگان , پذیرش کانون ها