با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4/12/1392) در روزنامه رسمی منتشر شدقانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4/12/1392) در روزنامه رسمی منتشر شدو همچنین انتشارت چتردانش منتشر کرد
برچسب ها: قانون آیین دادرسی کیفری