با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل برگزاری کلاس آموزش تست زنی دکتری حقوق 97

«حقوق مدنی»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروز دوشنبه 96/11/30 برای آماده سازی خود برایموفقیت در این آزمون، از ساعت 10 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «حقوق مدنی» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط دکتر بیات تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد تا ساعت 20 امشب ادامه می یابد.«زبان عمومی»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروز دوشنبه 96/11/30 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 8 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «زبان عمومی» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط استاد نیک پور تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 12 ساعت می باشد تا ساعت 20 امشب ادامه می یابد.«استعداد تحصیلی»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروز یکشنبه 96/11/29 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 8 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «استعداد تحصیلی» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط دکترعرفانیان تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد تا ساعت 18 امشب ادامه می یابد.


«حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروز جمعه 96/11/27 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 10 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط دکتر یعقوبی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد تا ساعت 20 امشب ادامه می یابد.«حقوق جزا»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروز جمعه 96/11/27 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 10 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «حقوق جزا» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط دکتر زارع تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد تا ساعت 20 امشب ادامه می یابد.
«جرم شناسی»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروز پنجشنبه 96/11/26 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 10 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «جرم شناسی» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط دکتر رایجییان تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد تا ساعت 20 امشب ادامه می یابد.


 
«متون فقه»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروزچهار شنبه 96/11/25 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 10 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «متون فقه» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط استاد سمیع پور تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد تا ساعت 20 خاتمه می یابد.
«آیین دادرسی کیفری»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروزچهار شنبه 96/11/25 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 10 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «آیین دادرسی کیفری» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط دکترعباس زاده تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد تا ساعت 20 خاتمه می یابد.
«استعداد تحصیلی»

داوطلبان آزمون دکتری 97، امروزچهار شنبه 96/11/25 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 8 بامداد با حضور در کلاس های آموزش تست زنی «استعدادتحصیلی» ویژه دکتری حقوقی 97،روش تست زنی این درس را که توسط دکترعرفانیان تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 12 ساعت می باشد تا ساعت 20 خاتمه می یابد.


برچسب ها: آموزش تست زنی دکتری حقوق 97