با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل صوتی از جلسه اول دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99


«حقوق تجارت»

اولین جلسه از کلاس حقوق تجارت دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99 از سـاعت14:30 امروز، سه شنبه 29 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر حقیقت تدریس می شود.«حقوق مدنی»

اولین جلسه از کلاس حقوق مدنی دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99 از سـاعت 9 صبح امروز، سه شنبه 29 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت50 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود.«متون حقوقی»

اولین جلسه از کلاس متون حقوقی دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99 از سـاعت14 امروز، دوشنبه 21 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت40 ساعت است که توسط دکتر علیزاده تدریس می شود.


«متون فقه»

اولین جلسه از کلاس متون فقه دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99 از سـاعت 9 صبح امروز، دوشنبه 21 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.


«آیین دادرسی مدنی»


اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی مدنی دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99 از سـاعت 15 امروز، شنبه 19 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود.«حقوق بین الملل عمومی»

اولین جلسه از کلاس حقوق بین الملل عمومی دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99 از سـاعت 14 امروز، شنبه 19 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط دکتر علیزاده تدریس می شود.برچسب ها: تصاویری از دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد 99