با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره اول آمادگی کارشناسی ارشد 99

«متون حقوقی»


اولین جلسه کلاس متون حقوقی دوره اول آمادگی کارشناسی ارشد حقوق 99 از سـاعت 14 امـروز، یکشنبه 26 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط دکتر علیزاده تدریس می شود.
«آیین دادرسی کیفری»


اولین جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره اول آمادگی کارشناسی ارشد حقوق 99 از سـاعت 9 صبح امـروز، پنجشنبه 23 آبان ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 45 ساعت است که توسط دکتر فرهی تدریس می شود.«حقوق مدنی»


اولین جلسه کلاس حقوق مدنی دوره اول آمادگی کارشناسی ارشد حقوق 99 از سـاعت 13 امـروز، چهارشنبه 22 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 100 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود.«متون فقه»


اولین جلسه کلاس متون فقه دوره اول آمادگی کارشناسی ارشد حقوق 99 از سـاعت 14 امـروز، دوشنبه 20 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.
برچسب ها: دوره اول آمادگی ارشد 99