با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره هفتم آمادگی آزمون وکالت 98

«حقوق مدنی»

 

اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنی دوره هفتم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 8 امـروز، چهارشنبه 30 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 14:30 امروز ادامه خواهد داشت ،  این  کلاسبه مدت 90  ساعت است که توسط دکتر حق رضایی تدریس می شود

«آیین دادرسی کیفری»

 

اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره هفتم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 16:30 امـروز، جمعه 25 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20:30 امروز ادامه خواهد داشت ، این  کلاسبه مدت 60  ساعت است که توسط دکتر مسلم یعقوبی تدریس می شود«حقوق تجارت»

 

اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت دوره هفتم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 15امـروز، پنجشنبه 24 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این  کلاسبه مدت 60 ساعت است که توسط استاد ارشدی تدریس می شود«آیین دادرسی مدنی»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره هفتم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 9امـروز، پنجشنبه 24 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاسبه مدت 50  ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود«حقوق جزا»


اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا دوره هفتم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 15 امـروز، چهارشنبه 23 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 65 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس می شود
 
برچسب ها: تصاویر برگزاری کلاس دوره هفتم آمادگی آزمون وکالت 98