با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره ششم آمادگی آزمون وکالت 98

Untitled Document«آیین دادرسی مدنی»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره ششم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14 امـروز، سه شنبه 8 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود

«حقوق جزا»


اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا دوره ششم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 8 امـروز، سه شنبه 8 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 13:30 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 90 ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود

«حقوق مدنی»


اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنی دوره ششم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14 امـروز، دوشنبه 7 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 120 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود
«آیین دادرسی کیفری»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره ششم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 9 امـروز، دوشنبه 7 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 13:30 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاسبه مدت 80 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود


«حقوق تجارت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت دوره ششم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14 امـروز، یکشنبه 6 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط استاد ارشدی تدریس می شود
«اصول فقه»


اوليـن جلسه کلاس اصول فقه دوره ششم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 8 امـروز، یکشنبه 6 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 13 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاسبه مدت 60 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود


برچسب ها: تصاویر برگزاری کلاس دوره ششم آمادگی آزمون وکالت 98