با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره پنجم آمادگی آزمون وکالت-98«آیین دادرسی کیفری»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره پنجم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 15 امـروز، چهارشنبه 29 خرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس

به مدت 80 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود

«آیین دادرسی مدنی»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره پنجم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 9 امـروز، چهارشنبه 29 خرداد ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود

«حقوق جزا»


اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا دوره پنجم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14:30 امـروز، سه شنبه 28 خرداد ماه آغاز و تا ساعت 20:30 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 110 ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود

«حقوق مدنی»


اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنی دوره پنجم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 8 امـروز، سه شنبه 28 خرداد ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 140 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود
«اصول فقه»


اوليـن جلسه کلاس اصول فقه دوره پنجم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 15 امـروز، دوشنبه 27 خرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط دکتر حسین پور تدریس می شود

«حقوق تجارت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت دوره پنجم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 9امـروز، دوشنبه 27 خرداد ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 100 ساعت است که توسط استاد ارشدی تدریس می شود
برچسب ها: تصاویر برگزاری کلاس دوره پنجم آمادگی آزمون وکالت 98