دروس و ضرایب و منابع جهت شرکت در آزمون مشاوران سال 1392

دورس و ضرایب آنها:

1ـ حقوق مدنی
2 ـ آیین دادرسی مدنی
3 ـ حقوق جزا
4 ـ آیین دادرسی کیفری
5 ـ حقوق تجارت
6 ـ حقوق ثبت
7 ـ امور حسبی
8 ـ متون فقه

ضرایب تمام دروس با هم برابر است.و این ضریب 1 (یک) است.
برچسب ها: دروس و ضرایب و منابع