با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دروس و ضرایب آزمون قضاوت

منابع امتحانی آزمون قضاوت:

-داوطلبان دانشگاهی:

استعداد شغلی ضریب2

آیین دادرسی کیفری ضریب3

آیین دادرسی مدنی ضریب2

مدنی ضریب3

حقوق جزای عمومی ضریب3

حقوق جزا اختصاصی ضریب2

تجارت ضریب2-داوطلبان حوزوی:

فقه: مکاسب بخش بیع (از ابتدای کتاب البیع تا پایان «خاتمه:فی آداب التجاره»)

اصول فقه: کفایة الاصول (از ابتدای کتاب تا پایان «المقصد الخامس، فی المطلق و المقید و المجمل و المبین»)
برچسب ها: دروس و ضرایب آزمون قضاوت