با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آزمون وکالت

با توجه به افزایش بسیار زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق و نیاز به ورود به عرصه کار و استفاده از تخصص آنها آزمون های متنوعی در این رشته تحصیلی هر سال برگزار می شود. در این بین آزمون وکالت یکی از پر طرفدارترین و چالشی ترین آزمون ها محسوب می شود. رقابت در این آزمون هر سال سخت تر و فشرده تر می شود علت این امر را می توان علاوه بر شأن وکالت و اعتبار شغل وکالت و درآمد آن باید در تعداد فارغ التحصیلان آن نیز جستجو کرد. روال معمول در صدور پروانه وکالت دادگستری برای فارغ التحصیلان رشته حقوق با تمام گرایش های آن، به صورت شرکت در آزمون ورودی و سپس صدور پروانه کارآموزی وکالت و بعد از طی دوره کارآموزی و قبولی در امتحانات اختبار، پروانه پایه یک وکالت دادگستری اعطا می شود. البته در این بین با توجه به مقررات وضع شده، ممکن است اشخاصی که دارای سابقه کار حقوقی یا قضائی هستند، از طی دوره کارآموزی با تمامی مقدمات فوق معاف باشند و مستقیماً پروانه وکالت پایه یک برای آنها صادر می گردد.

در خصوص شرایط آزمون و مواد آزمونی نیز به شرح ذیل اشخاص واجد شرایط می توانند شرکت کنند:

شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت


الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخليا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد) يادانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي ودانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يامعادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح باشند و فقط دارايمدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارسال مداركبالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

ج – سن داوطبان در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از ۴۰ سال و در ساير استانها بيش از ۵۰ سال باشد.

د – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج درقانون وكالت, لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳, قانون كيفيتاخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۲ -مواد امتحاني
زمون كتبي و به صورت تستي و از دروس: حقوق مدني با ضريب (۳),آيين دادرسيمدني با ضريب (۳), حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب (۲), آيين دادرسيكيفري با ضريب(۲), حقوق تجارت با ضريب (۲)و مباني اصول استنباط حقوق اسلاميبا ضريب (۱) مي باشد.

۳-مدارك لازم جهت ثبت نام
الف – يك برگ فرم ثبت نام تكميل شده مندرج در اين آگهي با خودكار مشكي و با خط خوانا و الصاق يك قطعه عكس بر روي آن
ب – يك برگ فتوكپي از فرم تكميل شده ثبت نام.(بند الف فوق)
ج – يك برگ فتوكپي برابر اصل شده از كليه صفحات شناسنامه.
د- يك برگ فتوكپي برابر اصل شده دانشنامه ليسانس يا گواهي موقت فارغ التحصيلي.

تبصره: متقاضيان از ارسال گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايندزيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي صدور مجوز شركت در آزمونمي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادره و ارائه شدهتوسط دانشگاه مربوطه در مورد آنها كلمه'' فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشدحق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

هـ - يك برگ فتوكپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(متقاضيانذكور مي بايست در زمان ثبت نام شركت در آزمون كارت معافيت دائم يا پايانخدمت خود را ارائه دهند در غير اين صورت براي آنان كارت ورود به جلسه صادرنخواهد شد).

و- دو قطعه عكس ۴*۳ جديد تمام رخ كه مشخصات كامل داوطلب پشت هر قطعه نوشته شده باشد.
ز- اصل و فتوكپي رسيد بانكي پرداخت مبلغ دويست هزار ريال(۲۰۰,۰۰۰ريال) معادل بيست هزار تومان به نام داوطلب به حساب جاري شماره ۲۰۸۰۰۰ اتحاديهسراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران نزد بانك تجارت شعبه سعدي شمالي(قابلپرداخت در كليه شعب بانك تجارت در سراسر كشور).

ح- اصل گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران: به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
۱- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.
۲- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.
۳- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد .

تبصره: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد
برچسب ها: آزمون وکالت , آزمون کانون وکلای دادگستری , اطلاعات آزمون وکالت , شرايط شركت در آزمون وکالت