با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۸ ،ضمن عرض تبریک قبولی و کسب رتبه خواهشمند است جهت راهنمایی داوطلبان آزمون وکالت آینده خدماتی که از موسسه چتر دانش دریافت نموده اید،ذکر نمایید
*تذکر؛راهنمایی صادقانه شما ممکن است منجر به هدایت تحصیلی وشغلی تعداد زیادی از هم کلاسی های سابق و هم رشته ای ها شود. پس اولین مسوولیت بعد از قبولی در آزمون را بپذیرنام و نام خانوادگی :
کانون انتخابی :
رتبه قبولی :
درصد حقوق مدنی:
درصد آیین دادرسی مدنی:
درصد حقوق تجارت:
درصد اصول فقه:
درصد حقوق جزا:
درصد آیین دادرسی کیفری:
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید :
آزمون- نام گروه :
کتاب- نام کتاب :
 نام و نام خانوادگی : رامین ترک پیچلو
کانون انتخابی : مرکز
رتبه قبولی : 306
درصد حقوق مدنی: 24
درصد آیین دادرسی مدنی: 22
درصد حقوق تجارت: 55
درصد اصول فقه: 21
درصد حقوق جزا: 45
درصد آیین دادرسی کیفری: 75
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید : همه کلاس هاوازمون به غیرازجزاوکیفری سال ۹۷
آزمون- نام گروه :
کتاب- نام کتاب :

نام و نام خانوادگی : حسن حکمتی تبار
کانون انتخابی : همدان
رتبه قبولی : 8
درصد حقوق مدنی: 58
درصد آیین دادرسی مدنی: 50
درصد حقوق تجارت: 66
درصد اصول فقه: 73
درصد حقوق جزا: 63
درصد آیین دادرسی کیفری: 80
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید :
آزمون- نام گروه : 20 مرحله ای
کتاب- نام کتاب :

نام و نام خانوادگی : رسول کریمی
کانون انتخابی : مرکز
رتبه قبولی : 77
درصد حقوق مدنی: 68
درصد آیین دادرسی مدنی: 71
درصد حقوق تجارت: 80
درصد اصول فقه: 61
درصد حقوق جزا: 38
درصد آیین دادرسی کیفری: 86
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید :
آزمون- نام گروه :
کتاب- نام کتاب : تست مدنی قربانی تست ادم عمروانی تست تجارت قربانی

نام و نام خانوادگی : الهه محمدی
کانون انتخابی : کرمان
رتبه قبولی : ۳۹
درصد حقوق مدنی:
درصد آیین دادرسی مدنی:
درصد حقوق تجارت:
درصد اصول فقه:
درصد حقوق جزا:
درصد آیین دادرسی کیفری:
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید : بنده الهه محمدی هستم رتبه ۳۹کانون وکلا کرمان خداراشاکرم در این مقام قرارگرفتم در آزمون های ازمایشی و دوره نکته وتست شرکت کردم که جمع بندی بسیار عالی اساتید خبره چتردانش راه بسی سخت را برای رسیدن به این موفقیت آسان نمود.برای تمامی داوطلبین این مقام و حال خوب را آرزومندم..
آزمون- نام گروه :
کتاب- نام کتاب :

نام و نام خانوادگی : سعید الله وردی زاده
کانون انتخابی : آذربایجان غربی
رتبه قبولی : ۲۹
درصد حقوق مدنی: ۴۶.۶۷
درصد آیین دادرسی مدنی: ۵۵
درصد حقوق تجارت: ۷۵
درصد اصول فقه: ۴۰
درصد حقوق جزا: ۵۱.۶۷
درصد آیین دادرسی کیفری: ۸۰.۷۰
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید : دوره مرور و جمع بندی
آزمون- نام گروه :
کتاب- نام کتاب :

نام و نام خانوادگی : المیرا ساعتی مفرد خمسه
کانون انتخابی : مرکز
رتبه قبولی : ۵۳۳
درصد حقوق مدنی: ۵۳
درصد آیین دادرسی مدنی: ۷۸
درصد حقوق تجارت: ۳۰
درصد اصول فقه: ۲۱
درصد حقوق جزا: ۵۰
درصد آیین دادرسی کیفری: ۸۲
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید : آزمون های آزمایشی
آزمون- نام گروه :
کتاب- نام کتاب : قانون یار تجارت، قانون یار آیین دادرسی مدنی، قانون خاص

نام و نام خانوادگی : امیر شعبانی کلدره
کانون انتخابی : مرکز
رتبه قبولی : 536
درصد حقوق مدنی: 40
درصد آیین دادرسی مدنی: 63.33
درصد حقوق تجارت: 58.33
درصد اصول فقه: 53ّ.33
درصد حقوق جزا: 55
درصد آیین دادرسی کیفری: 83.33
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید : دوره سوم چهار کلاس و دوره دوم دوکلاس کیفری استاد کامفر وجزا استاد زارع
آزمون- نام گروه : یازده مرحله ای
کتاب- نام کتاب : مدنی قربانی تجارت قربانی دادرسی مدنی عمروانی.کیفری هزار تست

نام و نام خانوادگی : امیر علیشاهی
کانون انتخابی : مرکز
رتبه قبولی : 294
درصد حقوق مدنی: 73
درصد آیین دادرسی مدنی: 55
درصد حقوق تجارت: 61
درصد اصول فقه: 48
درصد حقوق جزا: 51
درصد آیین دادرسی کیفری: 77
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید :
آزمون- نام گروه : 15 مرحله ازمون
کتاب- نام کتاب :

نام و نام خانوادگی : سعید میلادیان
کانون انتخابی : مرکز
رتبه قبولی : 12
درصد حقوق مدنی: 76
درصد آیین دادرسی مدنی: 75
درصد حقوق تجارت: 55
درصد اصول فقه: 50
درصد حقوق جزا: 53
درصد آیین دادرسی کیفری: 70
کدامیک از خدمات چتردانش را استفاده نموده اید:
کلاس- نام دروس و استاید : آزمون های چتر دانش
آزمون- نام گروه :
کتاب- نام کتاب : من از هیچ کتاب تستی استفاده نکردم فقط 20 مرحله آزمون های چتردانش رو زدم و خیلی روی پاسخ نامه ها تمرکز و کار کردم بسیار موثر و عالی بود نتیجه هم گرفتم