دوره فشرده آمادگی کارشناسی ارشد98 ( شروع: هفته دوم بهمن )
3 مرحله آزمون جامع کارشناسی ارشد 98( شروع: 16 فروردین ماه 1398 )
10 مرحله آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 98 ( آزمون هفتم:17اسفند )