با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :اسامی و رتبه های برخی از پذیرفته شدگان موسسه چتردانش در آزمون وکالت93 که فقط از بهمن ماه 92 تا روز آزمون وکالت93 از خدمات موسسه استفاده نموده اند

لیست پذیرفته شدگان در حال تکمیل می باشد...

عکس نام و نام خانوادگی کانون انتخابی رتبه
سعيد چگینیقزوينرتبه 1
علي مهرعلیانقزوينرتبه 1(سهمیه)
مرتضي نجفیانهمدانرتبه 1
موسي قلی زاده آقبلاغاردبيلرتبه 1(سهمیه)
وحيد صدیقیمركزيرتبه 1
عسگر امیریزنجانرتبه 1
داود تقی نجاتالبرزرتبه 1
نادر فهامیاصفهانرتبه 2(سهمیه)
مجتبي مولاییخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 2
آيدا کریم دوستگيلانرتبه 2
الهام سبلانیاردبيلرتبه 2
مجيد محبتیكرمانرتبه 2
رضا منگاویمرکزرتبه 3(سهمیه)
وحيده باقری بالکانلوآذربايجان غربيرتبه 3
سحر خاوشیگيلانرتبه 3
پرويز مولودیكردستانرتبه 3
زهرا یاریلرستانرتبه 3
نيلوفر حسینیمرکزرتبه 4
سبحان جمشیدی گرجیمازندرانرتبه 4
مهدي سبزبانخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 4(سهمیه)
زهرا شعبانيقزوينرتبه 4
طاهره مرادیهمدانرتبه 4
زهرا قلی پورقمرتبه 4
مهتاب احمدیمركزيرتبه 4
محمدرضا خداقلیزنجانرتبه 4
محمد تقي امینكرمانرتبه 4
معصومه لاهوتیكرمانرتبه 4
محمد عربخانیمرکزرتبه 5(سهمیه)
صبا مختاریاصفهانرتبه 5
محمدرحيم حاتمی ژارآبادآذربايجان غربيرتبه 5(سهمیه)
راضيه ترابی خضیریخوزستانرتبه 5
زهرا سدهیانقمرتبه 5
زهرا ایزدی سفیددشتیچهار محال و بختیاریرتبه 5
مصلح عبدیلآذربايجان غربيرتبه 6
محمود بهورخوزستانرتبه 6
نادر صیدخانیخوزستانرتبه 6(سهمیه)
ندا اطمینانمركزيرتبه 6
حسين يارمحمدي مركزيرتبه 6(سهمیه)
سرور برهنهزنجانرتبه 6
عليرضا پورملک لاهیجیگيلانرتبه 7
فاطمه قره باغیهمدانرتبه 7
جواد زارعیهمدانرتبه 7
مسلم نویدی فربوشهررتبه 7
ليلا صالحیزنجانرتبه 7
سعيد سعیدیلرستانرتبه 7
ال ناز جلیلیآذربایجان شرقیرتبه 8
شهريار ربیعیقزوينرتبه 8
نرگس کفاشقمرتبه 8
احسان ولی زادهلرستانرتبه 8
نيره کلانتر معتمدیچهار محال و بختیاریرتبه 8
قربان محمد مقدسیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 9(سهمیه)
فريدي مریمقزوينرتبه 9
مالک سهرابیكرمانشاه و ايلام رتبه 9
ژيلا زندکریمیكردستانرتبه 9
مهدي رضاییزنجانرتبه 9
سهيل كريميالبرزرتبه 9
زيبا صابرآذربایجان شرقیرتبه 10
حسين یاوریاصفهانرتبه 10
محمود سن سبلیگلستانرتبه 10
مسعود مهرعلیزادهاردبيلرتبه 10
مريم آزادیزنجانرتبه 10
عباس جلالوندالبرزرتبه 11
کورش احمدیچهار محال و بختیاریرتبه 11(سهمیه)
نيره یوسف پورآذراردبيلرتبه 12
مجتبي خسرویآذربایجان شرقیرتبه 13
سميه باقریانخوزستانرتبه 13
بهمن کلهریقمرتبه 13
ناهيد حمزه لهكردستانرتبه 13
ابراهيم گمیزیمركزيرتبه 13
وحيد تلخابی فردزنجانرتبه 13
احمد دالوندكرمانرتبه 13
سجاد جعفري فارسانيچهار محال و بختیاریرتبه 13
نويد موسویآذربایجان شرقیرتبه 14
سعيد بیات زارعیقزوينرتبه 14
محمد نیازیقمرتبه 14
عزت الله محمدیكردستانرتبه 14
مجيد نوریالبرزرتبه 14
يعقوب فرامرزیمرکزرتبه 15(سهمیه)
افشين خلیلیآذربایجان شرقیرتبه 15
شايسته شیرمحمدیكرمانشاه و ايلام رتبه 15
شايسته شیرمحمدیكرمانشاه و ايلام رتبه 15(سهمیه)
محمد زارعهمدانرتبه 15
الهه عامریانگلستانرتبه 15
سيدعلي حسینیبوشهررتبه 15
شبنم مهرایینزنجانرتبه 15
مهرداد حافظیلرستانرتبه 15
سيده شهين میر بزرگیالبرزرتبه 15
قاسمعلي توسلیالبرزرتبه 15(سهمیه)
حسام الدين کلانتریمرکزرتبه 16
علي مرادیاردبيلرتبه 16(سهمیه)
سيدمحمد جعفریمازندرانرتبه 17
سعيد قنبری زادهخوزستانرتبه 17
نشميل خیاطكردستانرتبه 17
رويا اسفندیاریالبرزرتبه 17
رضا امیریالبرزرتبه 17
وحيد امن پورمرکزرتبه 18
فرزانه رمضانیانخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 18
افسانه زارعهمدانرتبه 18
سيدمحمد فاضلیزنجانرتبه 18
جواد قدرتیآذربايجان غربيرتبه 19
حكيم خردمندخوزستانرتبه 19
سلمان مهرابیلرستانرتبه 19
علي روشنیكرمانرتبه 19(سهمیه)
سميرا پاشائی گجلارآذربايجان غربيرتبه 20
سهيلا اصلانی اصل مرزكردستانرتبه 20
فياض یوسفیاردبيلرتبه 20
فروتن احمدیچهار محال و بختیاریرتبه 20
زهرا حق شناساصفهانرتبه 22
انيس مرادخانيقزوينرتبه 22
سعيده قهرمانیهمدانرتبه 22
محبوبه سعیدیانگلستانرتبه 22
جهانبخش باقری مطلقمركزيرتبه 22
حميدرضا سنجری مقدمكرمانرتبه 22
سکينه شاهکوییگلستانرتبه 23
مريم ناییجیمازندرانرتبه 24
حجت اله اسلام پناهخوزستانرتبه 24(سهمیه)
ابوالفضل غلامرضاپوربوشهررتبه 24
مصطفي رحیمی زالوآبیلرستانرتبه 24
نجم الدين جعفری فردكرمانرتبه 24
شاهرخ امیریاصفهانرتبه 25(سهمیه)
محمد اسکندریزنجانرتبه 25
مريم حسن زادهفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 27
اسحق عنایتیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 27(سهمیه)
مريم لطیفخوزستانرتبه 27
نيما نجارزاده هاچه سوكردستانرتبه 27
امين روستابوشهررتبه 27
کورش حسینیزنجانرتبه 27
اکبر نصركرمانرتبه 27
سميه یوسف پورالبرزرتبه 27
اکرم صالح پورچهار محال و بختیاریرتبه 27
مهدي سبحان وردیآذربايجان غربيرتبه 28
ميثم پوررستمیمازندرانرتبه 28
صديقه حیدری کایدانخوزستانرتبه 28
منا بهرامیكردستانرتبه 28
احسان روانگردبوشهررتبه 28
مهين مرادی بوشهررتبه 28
ريحانه سبحانیزنجانرتبه 28
رضا سمیعیلرستانرتبه 28
مهدي ادیبیچهار محال و بختیاریرتبه 28
علي ابراهیمیان دهکردیچهار محال و بختیاریرتبه 28
محمدجواد امينيفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 29
سجاد صادقیاصفهانرتبه 29
فرشته قنبری آذرآذربایجان شرقیرتبه 30
فاطمه باجلانقزوينرتبه 30
سيده عادله موسویزنجانرتبه 30
سهيل سهیلیمرکزرتبه 31(سهمیه)
سميه امیریمازندرانرتبه 31
سميه غریبگلستانرتبه 31
فرشاد خوبیاریخوزستانرتبه 32
مريم حیدری جونقانیچهار محال و بختیاریرتبه 32
اسرين خالدیآذربايجان غربيرتبه 33
مهدي خزاییهمدانرتبه 33
غلامرضا یوسفی سید شکریكرمانرتبه 33(سهمیه)
ناصر عباسیان فریدونیمازندرانرتبه 34
روشنک شکوریگيلانرتبه 34
سهيلا صدیقیخوزستانرتبه 34
فربد بيگلربيگي لاريكرمانرتبه 34
محمدرضا فصیحی دستجردیالبرزرتبه 34
حميد محسنیچهار محال و بختیاریرتبه 34
فاطمه کیان پورمرکزرتبه 35
پيمان حسینیانمازندرانرتبه 35
مجتبي عابدی فیروزجاییمازندرانرتبه 36
ياسر اسدیآذربايجان غربيرتبه 37
شاهپور باجلانقزوينرتبه 37
بهمن بالی پورچهار محال و بختیاریرتبه 37
ليلا وحیدی مددلوآذربایجان شرقیرتبه 38
محمد علي غلامیان زیدیمازندرانرتبه 38
آدرينا خادمیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 38(سهمیه)
مير محسن نداییاردبيلرتبه 38
نسرين جلیل نژادچهار محال و بختیاریرتبه 38
رحيمه قادری خصالآذربايجان غربيرتبه 39
مهديه نادریقزوينرتبه 39
پريوش هاشمیلرستانرتبه 39
حميدرضا کوهستانی عین الدینالبرزرتبه 39
حامد شریفیچهار محال و بختیاریرتبه 39
مجيد ذبیحیاصفهانرتبه 40
اعظم حبیبیگلستانرتبه 40
کتايون گودرزیلرستانرتبه 40
ناصر محمودزادهمازندرانرتبه 41
سارا حسینلوییالبرزرتبه 41
طناز گیوه چیاناصفهانرتبه 42
حجت محمدیآذربایجان شرقیرتبه 43
وحيد کیانی ابریاصفهانرتبه 43
عزت اله ذبیحیخوزستانرتبه 44(سهمیه)
جابر حق شناسآذربایجان شرقیرتبه 45
الهام شیرازیاصفهانرتبه 45
عثمان خسرویآذربايجان غربيرتبه 45
ندا رئوف مرغزارگلستانرتبه 45
زهرا عباس زاده بوكتآذربایجان شرقیرتبه 47
آلاله عموزادهمازندرانرتبه 47
محمد خلیلیانقزوينرتبه 47
کريم امیرماهرمرکزرتبه 48(سهمیه)
شکوفه حسینی پورقزوينرتبه 48
فرزاد باولی بهمئیخوزستانرتبه 48
سميرا ملاییالبرزرتبه 49
صابر مهدویآذربایجان شرقیرتبه 50
عنايت اله شریفی نژادخوزستانرتبه 50
مريم قلی نژادمازندرانرتبه 51
ملاعبداله قمصري محبوبهكرمانرتبه 51
زهرا رمضانیاصفهانرتبه 52
شهرام محمودیآذربايجان غربيرتبه 52
محسن سلیمیخوزستانرتبه 52
جمال حیدریاصفهانرتبه 53
سعيد رشیدیمرکزرتبه 54
شيوا نوریاصفهانرتبه 54
امين رجبیكرمانرتبه 54
ايمان صالح رمجیانكرمانرتبه 55
منوچهر شادمان البرزرتبه 56
فهيمه خلیلیاصفهانرتبه 57
محمدرضا نساج پوراصفهانرتبه 58
مهدي زاهدیان تجنکیمازندرانرتبه 58
مرجان سلطانیالبرزرتبه 58
علي مقدمخوزستانرتبه 59
حميدرضا اثیمیمرکزرتبه 60
محمد آفتابي آراني اصفهانرتبه 60
نسيم مصلحیاصفهانرتبه 61
صغري غفوریقزوينرتبه 61
شاهين عالیاصفهانرتبه 62
مهديه جعفریخوزستانرتبه 62
افسانه غالبیاصفهانرتبه 63
فاطمه روهندهكرمانرتبه 63
سيد عبدالله سجادی پورفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 67
مريم کلاییمازندرانرتبه 67
حسين زکیخوزستانرتبه 69
سارا تاج الدیناصفهانرتبه 70
سحر امیری طاهریكرمانرتبه 70
علي یوسفیخوزستانرتبه 72
طاهره محمدیفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 74
فرزانه خوری قزوينرتبه 74
خسرو کریمیآذربایجان شرقیرتبه 75
محمد حسن پورالبرزرتبه 75
گلنار عمرانیكرمانرتبه 77
علي کریمی خوشبختالبرزرتبه 79
مريم قنبریانخوزستانرتبه 80
سيد مرتضي فهیمی بافقیمرکزرتبه 81
سيده فهيمه نعمتیخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 81
مهدي محرم نژادالبرزرتبه 81
اميرشهاب پسندیدهالبرزرتبه 82
سيد امير حجازیاصفهانرتبه 83
محرم بیرامی البرزرتبه 83
هديه پرويزي مقدم البرزرتبه 84
نسيبه ایزک عباسیانخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 85
اشکان مریدانخوزستانرتبه 85
افشار ارشدآذربایجان شرقیرتبه 86
نسرين فضلیكرمانرتبه 87
زهرا وهاب زادهالبرزرتبه 90
شادي طاهریاناصفهانرتبه 92
محمد پناهیالبرزرتبه 93
عبداله لطفیاصفهانرتبه 94
يوسف نوعیالبرزرتبه 95
مسعود حبیبیاناصفهانرتبه 96
داود مهدویالبرزرتبه 97
محمدسجاد امینیاصفهانرتبه 98
صابر مجیدیالبرزرتبه 98
حبيب جلالیآذربایجان شرقیرتبه 101
حميد ایلی کیان كرمانرتبه 101
زهرا محکوییفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 102
نسرين عصیانیاصفهانرتبه 102
محمدرضا نعمتیمرکزرتبه 104
محمدرضا عراقی زادهاصفهانرتبه 107
احمدرضا نیازیمرکزرتبه 109
ابوالفظل قلی نواز اصل امام چایی خوزستانرتبه 110
مريم روحی شوریجهفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 111
راحله طباخاصفهانرتبه 111
محمد مهدي رضیاناصفهانرتبه 112
عبدالعلي ملک زادهخوزستانرتبه 112
فرزانه هاشمی زاده آشانآذربایجان شرقیرتبه 113
مريم قاهریخراسان رضوي, شمالي و جنوبيرتبه 115
ريحانه رستمی حشمت ابادآذربایجان شرقیرتبه 116
مجيد دارابیاصفهانرتبه 116
مژگان شهراماصفهانرتبه 118
محمود زندیهمرکزرتبه 124
راضيه بهزادیفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 124
مهديه باستانیمرکزرتبه 125
فاطمه شيخ نياسري اصفهانرتبه 125
فروغ احسنیكرمانرتبه 128
آذر رضویفارس و کهکیلویه و بویراحمدرتبه 132
حميد نوشاد پور نارگ موسیخوزستانرتبه 134
طيبه علی اکبریكرمانرتبه 134
بهاره مطلبیخوزستانرتبه 135
فاطمه بهشتیخوزستانرتبه 136
نگين هاديان جعفري مرکزرتبه 138
زهرا پرندکمرکزرتبه 139
زهرا شلالوندمرکزرتبه 142
سميه سادات موسوي فردمرکزرتبه 144
مهري عادلیكرمانرتبه 148
نسيم آزادیخوزستانرتبه 149
ادريس یحیی زادهمرکزرتبه 152
علي پور مجیدكرمانرتبه 152
مسعود راهی دهنویكرمانرتبه 158
محمد قاسمیان نژاد جهرمیمرکزرتبه 163
حامد بيات مانيزانيمرکزرتبه 164
سعيد رستم زادهمرکزرتبه 165
فريده شریفی فرمرکزرتبه 167
مهدي کاظمی اسکلومرکزرتبه 186
اکرم حمیدیانمرکزرتبه 188
اميد حمزئیمرکزرتبه 192
مريم سادات شجاع الساداتیمرکزرتبه 198
مهدي رجبیمرکزرتبه 204
مسعود طاهري ده لرمرکزرتبه 215
حسين شعبانیمرکزرتبه 251
سمانه حجازیمرکزرتبه 257
محمد نصیریمرکزرتبه 260
محمد ابراهيم کیائیمرکزرتبه 301
مهدي هادیمرکزرتبه 302
الهام توکلیمرکزرتبه 313
زهرا محمدی بیدمشکیمرکزرتبه 316
سميرا شهنه پورمرکزرتبه 329
سميه خضرلومرکزرتبه 331
معصومه سلطانی نگارمرکزرتبه 337
پريسا بهاردوستمرکزرتبه 348
سالومه شریف مقدممرکزرتبه 350
علي ارغندمرکزرتبه 352
پژمان حیدری مرکزرتبه 357
محمدرضا ترک آبادیمرکزرتبه 357
سلمان زیلابیمرکزرتبه 360
محمد محمدیمرکزرتبه 365
مشعوف میترامرکزرتبه 365
حسين امامیمرکزرتبه 372
زهره رستمیمرکزرتبه 402
سميراسادات شاکریمرکزرتبه 409
مهدي غزالیمرکزرتبه 414
کيهانه داناییمرکزرتبه 414
محمد عالي خانيمرکزرتبه 433
ستاره جعفریمرکزرتبه 438
محبوبه شاهیمرکزرتبه 439
يلدا جعفرزادهمرکزرتبه 440
اميررضا افشارمرکزرتبه 460
عليرضا سلطان محمدیمرکزرتبه 468
پرهام قویمیمرکزرتبه 470
معصومه خزاییمرکزرتبه 476
ميثم شمس ارامرکزرتبه 489
مجيد پوربافرانیمرکزرتبه 493
کيان طهماسبی فردمرکزرتبه 506
حامد حق رضاییمرکزرتبه 517
آيدا اصفهانیمرکزرتبه 524
مريم ایمانی فرمرکزرتبه 541
علي رضاییمرکزرتبه 545
سيدرضا كمالي سيدبيگلومرکزرتبه 559
فردين خليقيمرکزرتبه 571
رحيم محمدیمرکزرتبه 590
همايون رضوانیانمرکزرتبه 602
محمد اکبریمرکزرتبه 607
سعيد فرجیمرکزرتبه 613
نگار لطفمرکزرتبه 617
ميلاد گلستانمرکزرتبه 628
امين صالحیمرکزرتبه 630
طلعت نصرالهیمرکزرتبه 637
زهرا خوش کنشمرکزرتبه 638
راضيه صالحیمرکزرتبه 648
آتنا مومنیمرکزرتبه 654
مسعود میرتقی زادهمرکزرتبه 659
احسان جاویدی شیرازیمرکزرتبه 665
زکريا دهقان دهنویمرکزرتبه 666
علي اکبری مرکزرتبه 690
مونا ایزدیمرکزرتبه 708
الهام اکبری آشتیانیمرکزرتبه 711
مريم وکیلیانمرکزرتبه 712
سحر محمدیمرکزرتبه 719
رضا قاسمیمرکزرتبه 719
رضا جعفریمرکزرتبه 727
علي جعفری فردمرکزرتبه 743
ابراهيم محمدیمرکزرتبه 757
رضا کفاشمرکزرتبه 762
زهرا احمدیان فردمرکزرتبه 764
محمدجواد شعبان نیامنصورمرکزرتبه 774
مريم نصراللهیمرکزرتبه 776
رضا خلیلیمرکزرتبه 787
سيدرضا خلیلی دیلمیمرکزرتبه 796
ابوالفضل ابوالقاسمیمرکزرتبه 813
رحيم لطفیمرکزرتبه 819
احمد جعفریمرکزرتبه 845
رضا شمسیمرکزرتبه 859
حسين میناکارمرکزرتبه 862
بهاره فشارکیمرکزرتبه 875
زهره خوشنودمرکزرتبه 877
شکوه رویاییمرکزرتبه 888
مليا نظريان زرنه مرکزرتبه 893
حسن عاشقیمرکزرتبه 897
حميد رضا قاراییمرکزرتبه 900
مهناز کولیوندمرکزرتبه 901
آزاده معظمی گودرزیمرکزرتبه 902
شبنم پیراستهمرکزرتبه 907
مصطفي خدایاریمرکزرتبه 908
شريفه دولاحمرکزرتبه 937
امير بهشتي پورمرکزرتبه 940
رحمان جنت دستجردیمرکزرتبه 953
الهه پیروزفرمرکزرتبه 953
مجيد حاجی فتاحمرکزرتبه 955
مريم خداوردیانمرکزرتبه 958
زهره زندمرکزرتبه 959
رضا صالحیان فرمرکزرتبه 968
مسعود باباییمرکزرتبه 973
سعيد اردانیمرکزرتبه 976
تارا شش انگشتمرکزرتبه 982
فاطمه عربمرکزرتبه 985
سيدحسن مسعودیمرکزرتبه 993